Kooperatif Yönetim Kurulunun Görevleri-İntibak Sonrası

Kooperatif Yönetim Kurulunun Görevleri-İntibak Sonrası

Kooperatiflerde İntibak Sonrası Hangi Uygulamalar Değişecek?

Kooperatif İntibak İşlemleri Sonucunda Hangi Konularda Değişiklik Olacak?

Yapı Kooperatiflerinde İntibak Sonrası Yeni Ana Sözleşme Hükümleri Kapsamında Hangi Uygulama Farklılıkları Olacak?

1-Yönetim Kuruluna Yeni Ek Görevler

  • Kooperatif Yönetim Kurulları artık seçildikten sonra seçilme şartlarını taşıdıklarına dair belgeleri, denetçilere vermek ile görevli olacaklardır.
  • Kooperatifin ortak olduğu kooperatif, şirket ve teşekküllerde kooperatifi temsil etmek üzere temsilci tayin etme görevi kooperatif yönetim kuruluna ait olacaktır.
  • Ortaklara yılda iki kere bilgilendirme yapılması zorunlu oluyor. İntibak sonrası yeni kooperatif ana sözleşmesine göre koopereatif yönetim kurullarının yılda en az iki kez Genel kurulda alınan kararların uygulamaya geçirilmesi ve inşaatların durumu ile ilgili olarak e-postası bulunan ortaklara e-posta yolu ile diğerlerine mektup ile bilgilendirme yapmak
  • Koopbis Sistemine Girişlerin yapılması kooperatif yönetim kurulunun görevi olmuştur. 17.11.2016 tarihli ve 29891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ uyarınca ortak bilgileri ile kooperatife ait taşınmaz bilgilerini mali bilgiler ile bilançoları e-kooperatif sistemine kaydetmek.

Kooperatif Yönetim Kurulunun Yeni Görevleri Nelerdir?

Kooperatif Yönetim Kurulunun Yeni Görevleri Nelerdir?

Yönetim kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.

Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

6 ve 17-18.maddeler yeni görevlerdir.

Kooperatif Yönetim Kurulunun Görevleri

1) Kooperatifin amaçlarına, ortakların menfaatlerine ve genel kurulca belirlenen esaslara uygun arsa bulmak, arsa alımına ilişkin işlemleri yürütmek, arsayı tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek satış vaadi sözleşmesi ile satın almak, imar planı ile arsaların parselasyonunu yaptırmak,

2) Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının hazırlanmasını sağlamak,

3) Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,

4) Alınan arsada yaptırılacak konutlar ve diğer tesisler için gerekli plan, proje ve haritalar yaptırmak,

5) Yönetim kurulu seçilme şartlarını taşıdıklarına dair belgeleri, denetçilere vermek,

6) Genel kurul toplantısı akabinde, genel kurulda alınan kararlar hakkında ortakları bilgilendirmek ve talep eden ortaklara genel kurul toplantı tutanağının bir örneğini vermek,

7) Kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere genel kurul kararına dayalı olmak şartıyla, ilgili kuruluşlardan kredi almak, kredi alma işlerinde, kooperatife kredi açacak kuruluşlara olan taahhüt ve yükümlülüklerden ortakları haberdar etmek,

8) Satın alınacak arsa ile bunlar üzerinde yapılacak konutların bedellerini gerek sermaye mevcudundan, gerekse ortakların veya kredi kuruluşlarının verdikleri paralardan ödemek,

9) Kooperatife yapılan bağışları kooperatif amacına uygun işlerde kullanmak,

10) Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve belgeleri ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek,

11) Kooperatifi resmi dairelerde mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,

12) Dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek,

13) Genel kurulda karar almak şartı ile kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak, rehine koymak veya mülkiyetlerini aktarmak,

14) Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere kendi ortakları arasından veya hariçten bir veya birkaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya belirli işlerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak,

15) Kamu kaynaklı kredi kullanımı için kooperatif gayrimenkullerini ipotek ettirmek,

16) Kooperatifin ortak olduğu kooperatif, şirket ve teşekküllerde kooperatifi temsil etmek üzere görevlendirme yapmak,

17)Yılda en az iki kez Genel kurulda alınan kararların uygulamaya geçirilmesi ve inşaatların durumu ile ilgili olarak e-postası bulunan ortaklara e-posta yolu ile diğerlerine mektup ile bilgilendirme yapmak,

18) 17.11.2016 tarihli ve 29891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ uyarınca ortak bilgileri ile kooperatife ait taşınmaz bilgilerini mali bilgiler ile bilançoları e-kooperatif sistemine kaydetmek. Kanun ve anasözleşme ile yönetim kuruluna verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Kooperatiflerde Yönetim Kurullarının sorumlulukları-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Yönetim Kurullarının sorumlulukları

pexels-photo-927022.jpeg

Yönetim Kurulu, kooperatif işlerinin yönetim için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder.

Yönetim Kurulu, kendi tutanakları ile Genel Kurul tutanaklarının, gerekli defterlerin ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve işletme hesabiyle, yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp tetkik olunmak üzere denetleme kuruluna verilmesinden sorumludur.

Yönetim Kurulu üyeleri ve kooperatif memurları, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar.

Bunların suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

Error: Contact form not found.

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu-EVREN ÖZMEN

Yönetim kurulu

pexels-photo-288477.jpeg

Yönetim Kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.

Yönetim Kurulu en az üç üyeden kurulur.

Bunların ve yedeklerinin kooperatif ortağı olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildirir.

Error: Contact form not found.

Kooperatif Yönetim Kurulunun muhasebe iş ve işlemlerinde dikkat etmesi gereken konular

 

Konu: Kooperatif Yönetim Kurulunun muhasebe iş ve işlemlerinde dikkat etmesi gereken konular-EVREN ÖZMEN

Ekran Resmi 2018-03-28 06.42.10.png

Kooperatiflerde yönetim kurulları vekalet akdi ile görev yapmakta olup, genel kurul tarafından kendilerine verilen görevleri yapmak ile mükelleflerdir.

Kooperatifler bağlı olduğu bakanlık kapsamında da incelenebileceği gibi, denetim kurulu ve/veya ortaklar tarafından bazı bilgi ve belgelerin istenmesi mümkündür. Kooperatiflerde yönetim kurulunun cezai sorumlulukları limited ve anonim şirketlere göre çok daha ağır olması nedeni ile mali konular ile ilgili son derece titiz ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

Öncelikle dikkat edilmesi gereken konular aşağıda özetle bilgilerinize sunulmuştur.

1-Kooperatiflerde belgesiz harcama yapılması mümkün değildir. Bütün ödemeler fatura, serbest meslek makbuzu veya gider pusulası karşılığında yapılması gerekmektedir. Fotokopi evrak üzerinden ödeme yapılmaması ve muhasebeye intikal ettirilmemesi gerekmektedir.

2-Hiç bir halükarda yönetim kurulu üyeleri üzerine avans verilmemesi, alınmaması veya yönetim kurulu üzerinden ödeme yapılmaması gerekmektedir. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile para ilişkisi sadece genel kurulda karar alınmış ise huzur hakkı ödemesi olabilir.

3-Tahsilat ve ödemelerin tamamı banka üzerinden yapılması muhasebenin düzeni açısından çok önemlidir.

4-Eğer satıcı firmalara avans verilecek ise ana sözleşmenin 74.maddesine göre mutlaka avansın süresi, kime verildiği ve kapanma şekli kararda yazılmalıdır.

5-Yönetim kurulu tarafından imzalanacak sözleşmeler mutlaka önce danışmanlara gönderilmeli ve danışmanların görüşlerine göre gerekli revizeler yapılmalıdır.

6-Her ne kadar kooperatifler kamu ihale kanununa tabi olmasa da belli bir rakam üstü hizmet veya mal alımları için teklifler alınması ve bir satın alma yönetmeliği hazırlanması uygun olacaktır.

7-Kasa hesabı kullanılması isteniyor ise; ana sözleşmeye göre kasada bulundurulacak azami miktar için karar alınması gerekmektedir.

8-Ana sözleşmeye göre yönetim kurulunun en az ayda bir toplanması gerekmekte olup, yönetim kurulu karar defterinde en az ayda bir karar alınması uygun olacaktır.

9-Yönetim kurulu toplantılarına denetim kurullarının da çağırılması da gerekmektedir.

10-Kooperatife ortak olmak isteyen kişilerin talepleri yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde karara bağlanması gerekmektedir.

11-Kesinlikle yedek üyelik şeklinde kooperatiflerde ortaklık mümkün değildir.

12-Ortaklık devir nedeni ile kooperatif olarak herhangi bir bedel alınması ana sözleşmeye aykırıdır. Bu hususa dikkat edilmesi ve herhangi bir bedel talep edilmemesi gerekmektedir.

13-Denetim kurulları mutlaka ilk iş olarak yönetim kurulunun seçilme yeterliliğine sahip olup, olmadığını kontrol etmelidir.

14-Yönetim kurulları genel kurulda alınan kararlar kapsamında ortaklardan ödeme isteyebilirler. Genel kurulda alınan karar dışında yönetim kurulu kararı ile ortaklardan herhangi bir isim altında ödeme istenemez

Yazının tamamı ve diğer sorularınız için bize aşağıdaki iletişim kutusu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Error: Contact form not found.

 

KOOPERATİFLERDE YILLIK ÇALIŞMA YÖNETİM RAPORU NASIL YAZILIR ? HANGİ TEBLİĞ DİKKATE ALINIR ?-EVREN ÖZMEN

Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26903

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kooperatif ortaklarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla kooperatif yönetim kurulunun genel kurul toplantısına sunacağı “Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu”nun hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ hükümleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi olan Bakanlığımız görev alanındaki kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği hakkında uygulanır. Hukuki dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 86 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının 5 inci bendi hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir. Yönetim kurulu yıllık çalışma raporuna ilişkin genel hükümler

Ekran Resmi 2017-03-26 22.21.19

MADDE 3 – (1) Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemez. (2) Bu rapor, genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile kooperatif merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların incelemesine sunulur. Talep eden ortaklara raporun bir sureti verilir. (3) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla raporda 4 üncü maddede yer alan kısımlara ilave bilgiler verilebilir, kooperatifin türü ve özelliği ile yapılan iş ve işlemlere göre yeni bölüm eklenebilir. (4) Raporun, dönemi ve düzenleme tarihi belirtilir. Yönetim kurulu tarafından imzalanır. (5) Düzenlenen rapor genel kurula sunulur ve bir nüshası kooperatifte saklanır. Bununla birlikte, rapor, genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne tevdi edilir. (6) Bu Tebliğdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen yönetim kurulu yıllık çalışma raporları, genel kurullarda görüşülemez ve kabul edilemez. Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun içeriği MADDE 4 – (1) Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, içeriği aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur. a) Genel bilgiler bölümünde; 1) Kuruluş bilgileri, unvanı, tüzel kişilik kazandığı tarih, ticaret sicil numarası, adres, telefon, faks numaralarını, elektronik site ve elektronik posta adreslerini içeren iletişim bilgileri, b) Yönetim ve denetim kurulu ile personel işlemleri bölümünde; 1 1) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, görev dönemi, bunlara yapılan her tür ödemeler, 2) Müdür ve diğer personel ile muhasebecilerin ad ve soyadları, görev dönemi, bunlara yapılan ödemeler ve sigorta işlemleri, 3) Önceki dönem bütçe kalemlerinde belirtilen gelir ve gider rakamlarının gerçekleşme durumu, 4) Faaliyet dönemine ilişkin değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler, c) Mali durum ve muhasebe işlemleri bölümünde; 1) Bilanço ve gelir gider farkı hesabı kalemleri hakkında genel bilgiler, 2) Tutulan defterlerin türleri, noter açılış ve kapanış tasdikleri, 3) Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir ve giderler, 4) Arsa, proje, inşaat, vergi ve harç, sigorta, genel gider gibi harcamalar, 5) Kullanılan banka kredilerinin tutarı, kredinin şartları ve geri ödeme durumu, 6) Belediye, vergi ve sigorta gibi kurumlar ile kişilere olan borçlar, 7) Demirbaşların alım bedeli cinsi ve adedi ile diğer araçlara ilişkin bilgiler, ç) Ortaklık işlemleri bölümünde; 1) Mevcut ortak sayısı, dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı, yapı kooperatiflerinde genel kurulca belirlenen ortak sayısı, ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin kanun ve ana sözleşmede gösterilen şartları taşıyıp taşımadıkları, 2) Genel kurulca belirlenen aidat miktarı, ortaklardan yapılan aidat tahsilatı, ortakların aidat borçları, 3) Genel kurul kararı ile belirlenen gecikme faiz oranı, usul ve esasları, gecikme faizi tahakkuk ve tahsilat miktarı, 4) Hisse devirlerine ilişkin bilgiler, 5) Çıkarılan ortakların ad ve soyadları, çıkarılma sebepleri, çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine ortak alınıp alınmadığına ilişkin işlemler, 6) İstifa, ölüm ve çıkarılma yoluyla ortaklığı sona eren kişilere yapılan ödemeler, d) Arsa, inşaat ve ferdileşme çalışmaları bölümünde; 1) Gayrimenkul alımı ve satımında takip edilen usul ile alınacak gayrimenkulün azami fiyatı, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesine ilişkin genel kurul kararı, 2) Gayrimenkul alım ve satım tutarları, 3) Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar, 4) İnşaatların yaptırılma yöntemi, mevcut konut ve işyeri sayısı, bu konularda alınan genel kurul kararları, 5) Yapılan ihaleler, imzalanan sözleşmelerin tarihi, tarafları, konusu ve bedeli, 6) Arsa ve arazinin imar durumu, plan, proje, yapı ruhsatı, alt yapı işleri, imalat ve çevre düzenleme çalışmaları, 7) İnşaat giderleri, düzenlenen hak edişler, müteahhit ve taşeronlara yapılan ödemeler, 8) İnşaat seviyesi, inşaatların tahmini tamamlanma tarihi ve maliyetleri, 9) Konutların veya işyerlerinin kesin maliyetlerinin tespiti ve ortaklara dağıtılması, ferdileşme, tapu tahsisi ve yapı kullanma izni, tasfiye gibi işlemler, 2 e) Hukuki faaliyetler bölümünde; 1) Genel kurul kararlarına karşı açılan itiraz davaları, ihraç kararları aleyhine açılan itiraz davaları, alacak, tespit, iptal ve tazminat davaları gibi idare ve hukuk mahkemelerinde açılan tüm davaların mahkemesi, dosya numarası, taraflarına ve aşamasına ilişkin bilgiler, 2) Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları, 3) Kooperatif ile ilgili devam eden veya sonuçlanan tüm ceza davalarının mahkemesi ve dosya numaraları, verilir. Yürürlük MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 3

Kooperatiflerde Genel Kurul sonrası Yönetim kurulunun yapması gereken iş ve işlemler nelerdir ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Genel Kurul sonrası

1-Ana sözleşmenin ilgili maddesi gereğince 15 gün için genel kurul tutanağı tescil edilmelidir.

2-Yönetim kurulu seçimi var ise…. Continue reading

Kooperatiflerde Yönetim kurulundan istifa dilekçesi-EVREN ÖZMEN

                                                            …/……./2016

 

Ekran Resmi 2016-04-10 22.57.13 

 

S.S. ……………… YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU’NA

 

     …../…/2015 Tarihinden bugüne sürdürdüğüm yönetim kurulu üyeliği görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum.

   Kararımı yönetim kuruluna sunar, gerekli tescil işlemlerinin yapılmasını rica ederim.

                                                                                                            Saygılarımla,

                                                                                                                        T.C

 

                                                                                    (el yazısı ile isim, imza, tarih)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=4CM0Iq0LFC8&w=560&h=315]

Ayrılan yönetim kurulu üyesi başka ne işlemler yapması gerekmektedir

 

Error: Contact form not found.

Kooperatiflerde Yönetim kurulu hakkında

yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin atanması ve seçimi, Yönetim kurulu üyesi olabilmenin şartları, Şartları kimin denetleyeceği, Yönetim kurullarında asil ve yedek üyeler, Yönetim kurulu üyelerinin sayısı, Yönetim kurullarının görev süresi, Yönetim kurulu toplantılarının ne zaman ve nerede yapılacağı ve toplantıya davetin kim tarafından yapılacağı, Yönetim kurulunun toplantı ve karar nisabı, Boşalan yönetim kurulu üyeliğinin nasıl doldurulacağı, Yönetim kurullarında görev bölümü, Yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve sorumlulukları, Yönetim kurulu üyesinin karara muhalif kalması, muhalefetin sorumluluğa etkisi, Yönetim kurulu kararlarının kanun, anasözleşme ve iyi niyet kurallarına uygun olma zorunluluğu, Yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumlulukları, Yönetim kurulunun yetki devri ve murahhas üyelik, Yönetim kurulu üyelerinin mal bildiriminde bulunma zorunlulukları,

Detaylı Bilgi için info@ozmconsultancy.com

Ekran Resmi 2016-07-20 06.52.59
Kooperatiflerde Yönetim Kurulu

Kooperatif başkanının sorumlulukları-Kemal OZMEN

20120520-162600.jpg

Error: Contact form not found.

 

 

 

14.03.2017

1163 Sayılı Kooperatifler kanununda yer alan yönetim ve denetim kurulları için cezai sorumluluk gerektiren fiiler ile yaptırımlar aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

Bilgilerinize Sunarız Saygılarımızla

 

Cezai sorumluluk:

Ek Madde 2 – (Ek: 6/10/1988 – 3476/26 md.; Değişik: 23/1/2008-5728/340 md.)

 

  1. 8 inci maddenin üçüncü fıkrasına, 16 ncı maddenin beşinci fıkrasına, 56 ncı maddenin altıncı fıkrasına, 59 uncu maddenin dördüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına ve 90 ıncı maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

 

  1. Genel kurulu olağan toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri ile 2 nci maddenin

dördüncü fıkrasına, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 16 ncı maddenin birinci fıkrasına, 66 ncı maddenin ikinci fıkrasına ve 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

 

  1. 56 ncı maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarına, 66 ve 67 nci maddeye aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim kurulu üyeleri bir aydan altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

İlgili bakanlık, kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile

memurları hakkında görevlerine ilişkin olarak işledikleri suçlardan dolayı açılan kamu davalarına katılma talebinde bulunabilir.

 

 

 

Fiil Madde Cezai sorumluluk
8 inci maddenin üçüncü

fıkrasına, aykırı

Yapı kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısı genel kurulca belirlenir.

Yönetim Kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez.

yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
16 ncı maddenin beşinci fıkrasına, , aykırı Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

 

 

 

 

59 uncu maddenin dördüncü, Kooperatiflerce alınması yönetim kurulu üyeleri ve
altıncı, yedinci ve sekizinci kararlaştırılan memurları üç aydan iki yıla
fıkralarına aykırı gayrimenkullerin alımının, kadar hapis ve elli günden
  tapu devri veya tapuya beşyüz güne kadar adlî para
  şerh verdirilecek bir satış cezası ile cezalandırılırlar.
  vaadi sözleşmesi ile  
  yapılması şarttır.  
  Yönetim kurulu üyeleri ve  
  kooperatif personeli  
  ortaklık işlemleri dışında  
  kendisi  
  veya başkası namına,  
  bizzat veya dolaylı olarak  
  kooperatifle kooperatif  
  konusuna giren bir ticari  
  muamele yapamaz.  
  (Ek: 6/10/1988 – 3476/15  
  md.) Kooperatif ve üst  
  kuruluşlarca tanıtma ve  
  ortak kaydetmek amacıyla  
  yapılacak ilan,  
  reklam ve açıklamalar,  
  eksik ve gerçeğe aykırı  
  olamayacağı gibi, yanıltıcı  
  bilgi ve unsurlar  
  taşıyamaz.  
  (Ek: 6/10/1988 – 3476/15  
  md.) Yönetim kurulu  
  üyeleri ve temsile yetkili  
  şahıslar, genel kurulun  
  devredemeyeceği  
  yetkilerini kullanamaz.  
90 ıncı maddenin beşinci fıkrasına aykırı Anayasa mahkemesi iptal etti.  
56 ncı maddenin altıncı fıkrasına Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, risturn ve yolluk dışında hiç bir ad altında başkaca

ödeme yapılamaz

yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
Genel kurulu olağan toplantıya

çağırmayan yönetim kurulu

  kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve

 

 

 

 

üyeleri   otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
2 nci maddenin dördüncü

fıkrasına,

Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemez. kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
8 inci maddenin ikinci fıkrasına, Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak olmak için müracat edenlerin anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp

taşımadıklarını araştırmak

zorundadır

kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
16 ncı maddenin birinci fıkrasına, Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anasözleşmede açıkça gösterilir. Ortaklar

anasözleşmede açıkça

gösterilmeyen sebeplerle

ortaklıktan çıkarılamazlar

kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
66 ncı maddenin ikinci fıkrasına Yöneticiler, bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri verirler.Denetçilerin istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
90 ıncı maddenin üçüncü

fıkrasına

Anayasa mahkemesi iptal etti kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile

 

 

 

 

    cezalandırılırlar.
56 ncı maddenin ikinci ve

dördüncü fıkralarına,

Aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak. Üyelik şartları denetçiler

tarafından araştırılır. Bu

şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.

bir aydan altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
66 ve 67 nci maddeye aykırı hareket I. İnceleme yükümlülüğü:

 

Madde 66 – Denetçiler, işletme hesabiyle bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mameleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Ortakların şahsan sorumlu veya ek

ödeme ile yükümlü olan

kooperatiflerde denetçiler, ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar.

 

Yöneticiler, bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri verirler.Denetçilerin istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir.

bir aydan altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

 

 

 

 

  Ortaklar gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılmasını istemeye yetkilidirler.

 

2. Rapor düzenlenmesi:

 

Madde 67 – Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunmaya mecburdurlar.

 

Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun veya anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı

bulundukları organa ve

gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.

 

Denetçiler yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulunda oy kullanamazlar.