İŞLETME KOOPERATİFİ NEDİR ? HANGİ AMAÇ İLE KURULUR ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

YAPI KOOPERATİFLERİNİN İNŞAATI GERÇEKLEŞTİRİP, İŞLETMEYE VEYA İSKANA AÇILDIKTAN SONRA GEÇECEKLERİ HUKUKİ STATÜNÜN BELİRLENMESİ

Evren ÖZMEN :evrenozmen@ozmconsultancy.com

Gerek işyeri yapı kooperatifleri (küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri ve toplu işyeri yapı kooperatifleri), gerekse konut yapı kooperatifleri anasözleşmesinde gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip işyerlerinin veya konutların ortakları adına tapuda tescil ettirmiş olması ile anasözleşmelerinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmiş olmaktadırlar.

Bu nedenle bundan sonra faaliyetini yapı kooperatifi olarak sürdürmesi hukuken ve fiilen mümkün olamamaktadır. Şöyle ki hukuken mümkün değildir. Zira Kooperatifler Kanununun 81.maddesi kooperatifin amacını gerçekleştirdikten sonra hukuki statüsünün değişmesi gerektiğini hüküm altına almıştır. Diğer taraftan fiilen de mevcut statüsünü sürdürme olanağı bulunmamaktadır. Çünkü kooperatifin işletme veya iskan aşamasında gerek duyduğu hukuki düzenlemeler yapı kooperatifi anasözleşmesinde mevcut değildir.

Bilindiği üzere kooperatiflerin faaliyeti, kooperatifin amacı ve çalışma konusu ile sınırlıdır. (3) Bu durumda kooperatifin amaç ve konusuna aykırı faaliyette bulunulduğunun Bakanlıkça (STB) tesbit edilmesi durumunda (KK. 98.maddesinin yollaması ile TTK.’nın 24.06.1995 günlü 559 sayılı KHK ile değişik 274/2.maddesine göre) kanuna, anasözleşme hükümlerine veya kamu düzenine aykırı işlemler ve faaliyetlerde bulunduğu anlaşılan kooperatifler aleyhine Bakanlık tarafından fesih davası açılabilmektedir. Açılan bu dava üzerine mahkemece kooperatifin feshine karar verilmesi halinde kooperatif dağılmakta ve tasfiyeye girmektedir.

Bakanlıkça yaptırılan denetim sonucunda kooperatifin amaç ve konusuna aykırı hareket edildiğinin veya kamu yasaları gereğince kooperatifin feshini gerektiren bir nedenin varlığının tesbit edilmesi halinde düzenlenecek olan rapor Maliye Bakanlığı’na gönderilerek bu Bakanlığın Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’nce gerekli dava açılmaktadır.

Kısaca kooperatiflerin anasözleşmelerinde yazılı amaçları doğrultusunda faaliyet göstermeleri zorunlu olup, amaç dışı faaliyetlerden dolayı STB’nın mahkemeye müracaat ederek, kooperatifin fesih ve tasfiyesine karar aldırma hak ve yetkisi bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi için

info@ozmconsultancy.com

KOOPERATİFLERDE ÖN DENETİM NASIL YAPILIR ?-EVREN ÖZMEN

Hazırlayan: Evren ÖZMEN

Kooperatiflerde-Denetim.png

Kooperatifin denetimi sırasında kooperatifin özelliğine göre bu şablonun genişletilebilmesine imkan tanıyan ve rapor konu bütünlüğü içinde bir çalışma yapılması uygun olacaktır.

Bu kapsamda aşağıdaki konuların da rapor içinde ve ilgili bölümlerde yer alması uygun olacaktır.

1-Yasal olarak tutulması zorunlu olan aşağıdaki defterlerin olup olmadığı ve usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği, (noter onay bilgileri ile birlikte)

a-Yevmiye defteri

b-Defter-i Kebir

c-Envanter defteri

d-Kasa defteri

e-Yönetim kurulu karar defteri

f-Genel kurul karar defteri

g-Ortaklar defteri

ı-Ücretli izin defteri

2-Personel dosyalarının ve özlük haklarının düzenli takip edilip edilmediği konusu. (bu tesbitte personel ücret bordrolarının, işe giriş çıkış bildirgelerinin, hizmet sözleşmelerinin, izin ilişkilerinin gözden geçirilmesi varsa bir eksiklik tespit edilmesi gerekmektedir.)

3-Yapı kooperatiflerine ait bilgilerin elektronik ortamda kaydına dair 17 Kasım 2016 tarih ve 29891 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre ortakların kimlik bilgilerinin oluşturulup oluşturulmadığının tesbiti)

4-Kooperatifin hangi vergilerin mükellefi ve/veya sorumlusu olduğu.

a-Kurumlar vergisi,

b-Katma değer vergisi,

c-Muhtasar vergi,

d-Damga vergisi

e-Emlak vergisi

f-Diğer vergiler

5-Envanter kayıtlarının düzenli olarak tutulup tutulmadığı. (Envanter defterinde yada listelerde)

6-Kasada günlük olarak tutulacak azami para miktarına ilişkin yönetim kurulu kararı ile kasa sorumlusunun kim olduğuna dair yönetim kurulu kararının olup olmadığı. varsa bu karara uyulup uyulmadığı.

Continue reading

Kooperatiflerde Denetim Raporu yazılırken dikkat edilecek hususlar-Evren özmen

Denetim Kurulu Raporu Genel İlkeleri

justice-law-case-hearing-159832

Denetim kurulu raporunda; Raporun görüşüleceği genel kurul toplantı tarihi, incelemenin ait olduğu dönem ve düzenleme tarihi belirtilir. Raporun tüm sayfaları, düzenleyen denetim kurulu üyesi veya üyeleri tarafından imzalanır.

             (2) Rapor, genel kurulda görüşülecek döneme ilişkin tüm işlem ve hesapları kapsayacak şekilde ayrıntılı bilgiler içerir. Rapor, açık, öz ve düzgün bir dille yazılır.

             (3) Raporda, ortaklar ve diğer kişiler nezdinde yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemez.

             (4) Denetim kurulu raporu, ilgili olduğu genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce düzenlenerek yönetim kuruluna teslim edilir. Daha sonra rapor içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

             (5) Bu Tebliğdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen denetim kurulu raporları, genel kurullarda görüşülemez ve kabul edilemez.

Ortağı-Üyesi olunan kooperatif bilgilerine ulaşmak için nasıl bir yol izlenmesi gerekir? EVREN ÖZMEN

Yapı kooperatifi üyesi olan bir kişinin, üye olduğu kooperatife ait e-kooperatif sistemindeki bilgilere ulaşılabilmesi için; Bakanlığın Web sitesinde (csb.gov.tr) bulunan “Uygulamalar” butonu içerisinden “e-kooperatif Yapı Kooperatif Sistemine” giriş yapılması ve “Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanları ve Ortakları” linki tıklandığında sistemin talep sahibini “e-devlet Kimlik Doğrulama Sistemine” yönlendirmesini müteakip, üye olunan kooperatif bilgilerine ulaşılması mümkündür.

shout_1515906769465

 

Kooperatiflerin incelenmesi için nereye ve ne şekilde başvuru yapılabilir?-Evren ÖZMEN

Kooperatiflerin incelenmesi için nereye ve ne şekilde başvuru yapılabilir?

cropped-ekran-resmi-2018-03-11-22-45-24.png

TOPLU YAPILAR, SİTELER VE KOOPERATİFLER İÇİN İMAR BARIŞI SÜRECİ

TOPLU YAPILAR, SİTELER VE KOOPERATİFLER İÇİN İMAR BARIŞI SÜRECİ

Evren ÖZMEN 

 İmar barışı kapsamında başvurular büyük bir hızla devam ederken, bu süreçte belirsizlik bir çok konuda maalesef sürüyor. Yakın zamanda, bu belirsizlikleri çözecek bir genelgenin yayınlanacağı konusunda bir çok kaynaktan bilgiler gelmekte,

Özellikle toplu yapılar ve sitelerde başvurunun nasıl yapılacağı net olmadığı için şu ana kadar yapılan başvuruların çoğunun 1 ve 2 katlı yapılar için olduğu konusunda yapılan açıklamayı görmüşsünüzdür.

Toplu Yapı, Site ve Kooperatiflerin yapılaşmalarının ve mevcut durumlarının birbirinden farklı olması nedeni ile genelgenin son derece detaylı hazırlanacağını umuyoruz.

Örneğin henüz ferdileşmemiş kooperatiflerde başvurunun kooperatif tarafından yapılacağına şüphe yok. Ama tüzel kişi başvurularının nasıl yapılacağı konusunda net bir bilgi yok, büyük ihtimal yönetim kurulu kararı alınarak, yetkilendirilen yönetim kurulu üyesinin e-devlet şifresi üzerinden yapının tamamı için başvuru yapılacak. ( Bu noktada kooperatifin genel kurul gündemi v.b. konular son derece detaylı olduğu için sadece başvuru kısmı konusunda bilgi vermek ile yetiniyorum )

Ancak kat irtifak tapusu olan, kat mülkiyetine geçmek isteyen toplu yapılarda ise başvuruların blok bazında yapılıp, yapılamayacağı ile ilgili muamma devam ediyor.

Benim önerim, imar kanununa eklenen geçici 16.madde kapsamında her yapı için bir yapı kayıt belgesi düzenlenebileceğinden kat malikleri toplantısı yapılarak ,her blok için, ilgili blok temsilcisinin e devlet şifresi ile başvurulmasına karar alınarak, devamında izlenecek süreç ile ilgili kat maliklerine bilgilendirme yapılabilir.

Peki Yapı kayıt belgesi bir şekilde alındıktan sonra , devam eden süreçte kat mülkiyet tapusu nasıl alınacaktır ?

Kat mülkiyeti tapusu başvurusu yapılabilmesi için kat irtifak tapusu mevcut olan bütün kat maliklerinden muvafakkat veya vekaletname alınması gerekmektedir. Peki kat maliklerinden herhangi biri bu vekaleti vermez ise bütün bu süreç boşa mı gidecektir ?

Bu noktada benim görüşüm 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda yönetim planı değişikliği için nasıl bütün kat maliklerinin 4/5 çoğunluğu aranıyorsa burada da en fazla bu çoğunluk aranmalıdır.

Aynı çoğunluk kat mülkiyet tapusu olan ancak iskandan sonra fazla imalat yapan site veya toplu yapılar için de geçerli olması gerekmektedir. Bu durumun istisnası, sadece villalardan oluşan ve daha önce kat mülkiyet tapusu almış olan sitelerde, yapılara sonradan eklenen imalatlar için bireysel başvuru yapılabilmesidir.

Deprem Riskini Lütfen unutmayalım !!!

Bu sürecin sonunda deprem riski taşıyan konutlarda yapılarını kayıt altına alan vatandaşların kentsel dönüşümden vazgeçmeyeceğini nasıl emin olunabiliyor ?

Yapı kayıt belgesi verilen yapıların ne kadarı depreme dayanıklıdır , bunun tespitini yapmak için en azından kat mülkiyetine geçişte yapı denetim istenemez miydi ?

Yapı ruhsatlarında mimar ve mühendislerin imzalarının olduğu bölümlerin kaldırılması ile ilgili tepkiler sürerken, üzerine bir de imar affı sürecinde kısmen devre dışı bırakılmaları ne kadar mantıklıdır ? diye sormadan edemiyorum

Saygılarımla

Sitede yayınlanan yazılar ve bilgiler izinsiz kullanılamaz

Error: Contact form not found.

KOOPERATİFLER, TOPLU YAPILAR İÇİN İMAR BARIŞI SÜRECİ

Kooperatifiniz veya siteniz kapsamında imar barışı sürecinde hukuki ve mali olarak yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti almak için aşağıdaki mail adresinden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

info@ozmconsultancy.com

KOOPERATİFLER, TOPLU YAPILAR, SİTELER VE  İÇİN İMAR BARIŞI SÜRECİ

İmar barışı kapsamında başvurular büyük bir hızla devam ederken, bu süreçte belirsizlik özellikle kooperatifler ve toplu yapılar için bir çok konuda maalesef sürüyor. Yakın zamanda, bu belirsizlikleri çözecek bir genelgenin yayınlanacağı konusunda bir çok kaynaktan bilgiler gelmekte,

Bu konudaki detaylı makalemiz için

https://medium.com/@evrenozmen/kooperati%CC%87fler-toplu-yapilar-si%CC%87teler-ve-i%CC%87%C3%A7i%CC%87n-i%CC%87mar-bari%C5%9Fi-s%C3%BCreci%CC%87-f567274c1ee9

Özellikle kooperatifler, toplu yapılar ve sitelerde başvurunun nasıl yapılacağı net olmadığı için şu ana kadar yapılan başvuruların çoğunun 1 ve 2 katlı yapılar için olduğu konusunda yapılan açıklamayı görmüşsünüzdür.

Toplu Yapı, Site ve Kooperatiflerin yapılaşmalarının ve mevcut durumlarının birbirinden farklı olması nedeni ile genelgenin son derece detaylı hazırlanacağını umuyoruz.

Örneğin henüz ferdileşmemiş kooperatiflerde başvurunun kooperatif tarafından yapılacağına şüphe yok. Ama tüzel kişi başvurularının nasıl yapılacağı konusunda net bir bilgi yok, büyük ihtimal yönetim kurulu kararı alınarak, yetkilendirilen yönetim kurulu üyesinin e-devlet şifresi üzerinden yapının tamamı için başvuru yapılacak. ( Bu noktada kooperatifin genel kurul gündemi v.b. konular son derece detaylı olduğu için sadece başvuru kısmı konusunda bilgi vermek ile yetiniyorum )

Ancak kat irtifak tapusu olan, kat mülkiyetine geçmek isteyen toplu yapılarda ise başvuruların blok bazında yapılıp, yapılamayacağı ile ilgili muamma devam ediyor.

architectural design architecture blueprint business
Kooperatifler için imar barışı başvurusu

Önerimiz

Benim önerim, imar kanununa eklenen geçici 16.madde kapsamında her yapı için bir yapı kayıt belgesi düzenlenebileceğinden kat malikleri toplantısı yapılarak ,her blok için, ilgili blok temsilcisinin e devlet şifresi ile başvurulmasına karar alınarak, devamında izlenecek süreç ile ilgili kat maliklerine bilgilendirme yapılabilir.

Peki Yapı kayıt belgesi bir şekilde alındıktan sonra , devam eden süreçte kat mülkiyet tapusu nasıl alınacaktır ?

Kat mülkiyeti tapusu başvurusu yapılabilmesi için kat irtifak tapusu mevcut olan bütün kat maliklerinden muvafakkat veya vekaletname alınması gerekmektedir. Peki kat maliklerinden herhangi biri bu vekaleti vermez ise bütün bu süreç boşa mı gidecektir ?

Bu noktada benim görüşüm 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda yönetim planı değişikliği için nasıl bütün kat maliklerinin 4/5 çoğunluğu aranıyorsa burada da en fazla bu çoğunluk aranmalıdır.

Aynı çoğunluk kat mülkiyet tapusu olan ancak iskandan sonra fazla imalat yapan site veya toplu yapılar için de geçerli olması gerekmektedir. Bu durumun istisnası, sadece villalardan oluşan ve daha önce kat mülkiyet tapusu almış olan sitelerde, yapılara sonradan eklenen imalatlar için bireysel başvuru yapılabilmesidir.

Deprem Riskini Lütfen unutmayalım !!!

Bu sürecin sonunda deprem riski taşıyan konutlarda yapılarını kayıt altına alan vatandaşların kentsel dönüşümden vazgeçmeyeceğini nasıl emin olunabiliyor ?

Yapı kayıt belgesi verilen yapıların ne kadarı depreme dayanıklıdır , bunun tespitini yapmak için en azından kat mülkiyetine geçişte yapı denetim istenemez miydi ?

Yapı ruhsatlarında mimar ve mühendislerin imzalarının olduğu bölümlerin kaldırılması ile ilgili tepkiler sürerken, üzerine bir de imar affı sürecinde kısmen devre dışı bırakılmaları ne kadar mantıklıdır ? diye sormadan edemiyorum

Ekran Resmi 2018-08-22 16.03.57

Saygılarımla

Kooperatiflerde Denetim Kurulunun Görevleri-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

Kooperatiflerde Denetim Kurulu

 

Denetim kurulunun başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır:

1- Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek,

2- Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek,

3- En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,

4- Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,

5- Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek,

6- Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve anasözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,

Kooperatiflerde Yönetim Kurulundan istifa

 

İstifa, kooperatiflerde yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren sebepler arasında yer almaktadır. İstifa hakkı, her yönetim kurulu üyesinin bireysel hakkıdır. Söz konusu üyelik zorunlu bir görev olmadığından ve hiç kimse de zorla yönetim kurulunda çalıştırılamayacağından bahsi geçen hakkın kullanımı, herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. Dolayısıyla üyeler, fikir ayrılığı, anlaşamama veya benzeri sebeplerle her zaman üyelikten istifa edebilir. İstifanın muhatabı, yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilidir

Ekran Resmi 2017-03-26 22.55.32

Error: Contact form not found.

KOOPERATİFLERDE DENETİM-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

 

Ekran Resmi 2017-03-26 22.55.32HER NE KADAR KOOPERATİFLERDE BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENEN FORMAT BİR DENETİM RAPORU OLSA DA BU RAPORUN MUHASEBE DENETİMİ İÇİN TAM ANLAMI İLE YETERLİ OLMADIĞI MALUMDUR, GENEL KURULLAR İÇİN HAZIRLANAN BU RAPORA EK OLARAK KOOPERATİFLERDE DENETİM İLE İLGİLİ ÖZET YAZIMIZI AŞAĞIDA BULABİLİRSİNİZ.

SORULARINIZ İÇİN AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM KUTUSUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

ekran-resmi-2016-09-16-20-52-22

Denetim prosedürleri, denetçinin, denetimin saha çalışması safhasını yürütürken bir denetimin spesifik hedeflerini gerçekleştirmek için üstlendiği adımları ifade eder. Bu hedefler, organizasyonun risklerinin etkili bir şekilde tanımlanması ve yönetilmesini sağlamak, çalışanların kuruluşun düzenlemelerine ve politikalarına uymasını sağlamak ve bir kuruluşun varlıklarının doğru bir şekilde edinilmesi ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Denetçi, kullanılacak denetim prosedürlerini tanımlamakla görevlidir; Bununla birlikte, denetlenen kuruluşun yönetimi tarafından onaylanmalıdır.

Belgelerin ve Kayıtların Doğrulanması

Bu prosedür, bir organizasyonun fiziksel ve elektronik kayıtlarının denetçi tarafından derinlemesine incelenmesini içerir. Mali tablolar, makbuzlar ve faturaları içerirler. Denetçi, bu belgelerin doğruluğunu ve doğruluğunu kontrol eder. Küçük organizasyonlarda, genellikle çok sayıda belge bulunmadığından, bir denetçi tüm belgelere dokunabilir; Çok sayıda varsa, denetçi, rasgele örnekleme yoluyla analiz edilecek belgeleri seçer.

Maddi Varlıkların İncelenmesi

Bu prosedür, bir kuruluşun tüm maddi varlıklarının fiziksel denetimini içerir. Denetçi, varlıkların fiilen var olduğundan emin olmak için şirketin varlık envanteri kaydını fiziksel varlıklarla karşılaştırır.

Soru sorma

Bu, bir organizasyonun belirli operasyonları veya bölümleri hakkında derinlemesine bilgi edinmek için anahtar çalışanlarla konuşmayı içerir. Bu bilgi daha sonra diğer denetim prosedürlerini tamamlamak için kullanılır.

Yeniden Hesaplama Hesap denetimi,

denetim kanıtlarının oluşturulmasında yalnızca denetçi yer aldığından güvenilir bir denetim prosedürüdür. Bir organizasyonun finansal tablolarındaki rakamları, doğruluğunu ve doğruluğunu kontrol etmek için yeniden hesaplamayı içerir.

Tarama 

bir organizasyonun muhasebe kayıtlarını hataları, eksiklikleri veya olağandışı girdileri saptamak amacıyla eleştirel olarak incelemeyi gerektirir. Muhasebe belgelerindeki girdileri gözden geçirerek özgünlüğünü ve doğruluğunu tespit etmeyi içerir. Tarama prosedürü esnasında, denetçi, gelir hesaplarında yetkisiz borçlar veya masraf hesaplarında dolandırıcılık kredileri gibi olağandışı kalemler aramaktadır.

Gözlem

Denetçi, günlük görevlerini yerine getirirken örgütün çalışanlarını gözlemler. Bu, denetçinin, denetlenen kuruluşun süreçlerini anlamasına yardımcı olur. Bu prosedür, gözlemlenmekte olduklarının farkında oldukları takdirde çalışanların performanslarını artırabileceğinden güvenilir değildir.

Yönetim Toplantılarının Gözden Geçirilmesi

Bu, denetçinin, bu toplantılarda tartışılan ve organizasyonun mali performansını ve yönetimin görüştüğü sıklığı etkileyebilecek ilgili konuları tanımlamak amacıyla birkaç dakikalık yönetim toplantılarını gözden geçirmesini gerektirir. Tutanakları inceleyerek, denetçi, bu tür toplantılarda alınan kararların gerçekten uygulanmakta olup olmadığını kontrol edebilir.

Error: Contact form not found.

 

Kooperatiflerde Yönetim kurulu hakkında

yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin atanması ve seçimi, Yönetim kurulu üyesi olabilmenin şartları, Şartları kimin denetleyeceği, Yönetim kurullarında asil ve yedek üyeler, Yönetim kurulu üyelerinin sayısı, Yönetim kurullarının görev süresi, Yönetim kurulu toplantılarının ne zaman ve nerede yapılacağı ve toplantıya davetin kim tarafından yapılacağı, Yönetim kurulunun toplantı ve karar nisabı, Boşalan yönetim kurulu üyeliğinin nasıl doldurulacağı, Yönetim kurullarında görev bölümü, Yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve sorumlulukları, Yönetim kurulu üyesinin karara muhalif kalması, muhalefetin sorumluluğa etkisi, Yönetim kurulu kararlarının kanun, anasözleşme ve iyi niyet kurallarına uygun olma zorunluluğu, Yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumlulukları, Yönetim kurulunun yetki devri ve murahhas üyelik, Yönetim kurulu üyelerinin mal bildiriminde bulunma zorunlulukları,

Detaylı Bilgi için info@ozmconsultancy.com

Ekran Resmi 2016-07-20 06.52.59
Kooperatiflerde Yönetim Kurulu

KOOPERATİFLERDE DENETİM NASIL YAPILIR-MALİ MÜŞAVİR KEMAL ÖZMEN

 

Madde 55- Denetim kurulu üyeleri, kanun ve anasözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.

Bunlar, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatif veya ortaklar için zarar umulan hususları açıklayamazlar.

Ayrıca, ortaklık işlemleri dışında kendi şahıslarını ilgilendiren hususlarda kooperatifle iş yapamazlar.

SORULARINIZ İÇİN info@ozmconsultancy.com

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=w3DyJp3xg7Q&w=560&h=315]

 

KOOPERATİFLERDE DENETİM KURULU SEÇİMİ-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Genel Kurulca, en az bir yıl için ortaklar arasından veya dışarıdan en az iki veya daha fazla denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir.

Genel kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir.