Kooperatif Yönetim Kurulunun muhasebe iş ve işlemlerinde dikkat etmesi gereken konular

 

Konu: Kooperatif Yönetim Kurulunun muhasebe iş ve işlemlerinde dikkat etmesi gereken konular-EVREN ÖZMEN

Ekran Resmi 2018-03-28 06.42.10.png

Kooperatiflerde yönetim kurulları vekalet akdi ile görev yapmakta olup, genel kurul tarafından kendilerine verilen görevleri yapmak ile mükelleflerdir.

Kooperatifler bağlı olduğu bakanlık kapsamında da incelenebileceği gibi, denetim kurulu ve/veya ortaklar tarafından bazı bilgi ve belgelerin istenmesi mümkündür. Kooperatiflerde yönetim kurulunun cezai sorumlulukları limited ve anonim şirketlere göre çok daha ağır olması nedeni ile mali konular ile ilgili son derece titiz ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

Öncelikle dikkat edilmesi gereken konular aşağıda özetle bilgilerinize sunulmuştur.

1-Kooperatiflerde belgesiz harcama yapılması mümkün değildir. Bütün ödemeler fatura, serbest meslek makbuzu veya gider pusulası karşılığında yapılması gerekmektedir. Fotokopi evrak üzerinden ödeme yapılmaması ve muhasebeye intikal ettirilmemesi gerekmektedir.

2-Hiç bir halükarda yönetim kurulu üyeleri üzerine avans verilmemesi, alınmaması veya yönetim kurulu üzerinden ödeme yapılmaması gerekmektedir. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile para ilişkisi sadece genel kurulda karar alınmış ise huzur hakkı ödemesi olabilir.

3-Tahsilat ve ödemelerin tamamı banka üzerinden yapılması muhasebenin düzeni açısından çok önemlidir.

4-Eğer satıcı firmalara avans verilecek ise ana sözleşmenin 74.maddesine göre mutlaka avansın süresi, kime verildiği ve kapanma şekli kararda yazılmalıdır.

5-Yönetim kurulu tarafından imzalanacak sözleşmeler mutlaka önce danışmanlara gönderilmeli ve danışmanların görüşlerine göre gerekli revizeler yapılmalıdır.

6-Her ne kadar kooperatifler kamu ihale kanununa tabi olmasa da belli bir rakam üstü hizmet veya mal alımları için teklifler alınması ve bir satın alma yönetmeliği hazırlanması uygun olacaktır.

7-Kasa hesabı kullanılması isteniyor ise; ana sözleşmeye göre kasada bulundurulacak azami miktar için karar alınması gerekmektedir.

8-Ana sözleşmeye göre yönetim kurulunun en az ayda bir toplanması gerekmekte olup, yönetim kurulu karar defterinde en az ayda bir karar alınması uygun olacaktır.

9-Yönetim kurulu toplantılarına denetim kurullarının da çağırılması da gerekmektedir.

10-Kooperatife ortak olmak isteyen kişilerin talepleri yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde karara bağlanması gerekmektedir.

11-Kesinlikle yedek üyelik şeklinde kooperatiflerde ortaklık mümkün değildir.

12-Ortaklık devir nedeni ile kooperatif olarak herhangi bir bedel alınması ana sözleşmeye aykırıdır. Bu hususa dikkat edilmesi ve herhangi bir bedel talep edilmemesi gerekmektedir.

13-Denetim kurulları mutlaka ilk iş olarak yönetim kurulunun seçilme yeterliliğine sahip olup, olmadığını kontrol etmelidir.

14-Yönetim kurulları genel kurulda alınan kararlar kapsamında ortaklardan ödeme isteyebilirler. Genel kurulda alınan karar dışında yönetim kurulu kararı ile ortaklardan herhangi bir isim altında ödeme istenemez

Yazının tamamı ve diğer sorularınız için bize aşağıdaki iletişim kutusu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

 

KOOPERATİFLERDE İBRA -EVREN ÖZMEN

Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı, yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasını da kapsar.

Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlemiş ise bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.

Ekran Resmi 2017-03-26 22.21.19.png
EVREN ÖZMEN-MALİ MÜŞAVİR

Denetim raporunun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulu hakkında verilen kararlar geçerli değildir.

İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.

İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gereklidir.

Kooperatif denetçileri genel kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur.

Bu müddetin geçirilmesi ile dava hakkı düşmez.

Davanın reddi halinde, yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Kooperatiflerde Muhasebe Hile ve Suistimal Denetimi Nasıl Yapılır ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde muhasebe departmanında çalışan personelin veya diğer personellerin kendi menfaat yaratmak için muhasebe hilesi yaptığı zaman zaman gözlemlenmektedir.

Öncelikle denetim,3 aylık denetim kurulunun yaptığı denetimden veya rutin mali müşavirlik işlemleri dışında bir işlem olup genellikle habersiz denetim yapılmalıdır.

Öncelikle kooperatiflerde kasadan ödeme tahsilat kaldırılmalıdır.

  • Banka hareketlerinde ödemeler mutlaka faturalar ile tek tek karşılaştırılmalıdır. Bankadan çıkışı yapılan her tutarın faturası teyit edilmelidir.
  • Nakit tahsilat var ise mutlaka her akşam tahsil edilen tutarlar aynı gün bankaya yatırılmalıdır.
  • Bankalardan elde edile fon veya faiz gelirlerinin doğru muhasebeleştirildiği, ayrı bir ekstre düzenlenmediği, direk bankadan alınan ekstre ile karşılaştırılmalıdır. Muhasebe personelinin aldığı ekstreye güvenilmemelidir. ( Bu şekilde hilelere çok rastlanılmaktadır. Banka personelinin uyanık olması da önemlidir)

ekran-resmi-2016-10-09-10-10-46

  • Mutabakatlar bizzat denetçi tarafından örnekleme olarak yapılmaktadır

Mutabakatlarda

1-Çok hareket gören küçük hesaplar

2-Az hareket gören büyük bakiyeli hesaplar ayrı ayrı incelenmelidir.

Cari hesaplarda olan hileleri tespit edebilmek için

  • Sene sonu kapanış mizanı ile Sene başı açılış mizanını karşılaştırılması elzemdir.
  • Çek ve senetlerin mutlaka fiziken var oldukları tespit edilmelidir.

Yukarıdaki hususlar dışında

  • aidat dağıtımlarının ( Özellikle tüketimden doğan ) doğru yapıldığı ve bazı kiracıların veya kat maliklerinin kollanıp, kollanmadığı tespit edilmelidir.
  • Aidatlarda gecikme faizlerinin doğru hesaplanıp, hesaplanmadığı, herkese aynı uygulamanın yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.
  • Zaman zaman bazı kooperatiflerde kira bedelinin yönetim kurulu ile anlaşılarak düşük gösterildiği üzerinin elden kayıt dışı alındığı da bilinmektedir. Bu nedenle kiraların emsala uygun olup, olmadığı hususu mutlaka dikkate alınmalıdır.

Yukarıda özetle anlatılan ve daha bir çok inceleme yönteminin bulunduğu hile ve suistimal denetimi süreci konusunda destek almak ve kooperatifinize denetim yaptırmak için aşağıdaki mailden bize ulaşabilirsiniz.

info@ozmconsultancy.com