Kooperatif Başkanı Sorumluluğu, Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin vergi sorumluluğu,Kooperatif başkanının yetkileri

Evren ÖZMEN-Mali Müşavir

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre; kooperatifler tüzel kişiliği haiz olup, Türk Ticaret Kanununun 136 ıncı maddesinde Kooperatiflerin ticaret şirketi olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen ana sözleşmelerinde tayin edilen kanuni temsilciler, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi gereğince sorumlu olacaktır.

Özmen Danışmanlık-Ataşehir-Evren ÖZMEN.png

Bu itibarla, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35.maddesine göre adı geçen Kooperatif hakkında yapılan takibat sonucunda, Kooperatifin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağının, Kooperatifin kanuni temsilcilerinin mal varlığından tahsili yoluna gidilmesi, sonuç alınamadığı takdirde ise ortaklara başvurulabilmesi için;

-adı geçen Kooperatifin iflasına, dağılmasına ya da dağıtılmasına karar verilmesi

-Kooperatifin tasfiyesinden sonra mal varlığının borçlarını ödemeye yetmediğinin anlaşılması gerekmekte olup, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine istinaden adı geçen Kooperatifin anasözleşmesinde ortakları için belirlenen sorumluluk durumlarına göre, kooperatifin vergi borcundan dolayı ortaklara da müracaat edileceği tabiidir.

Diğer Sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz ?

info@ozmconsultancy.com

 

Kooperatiflerde muhasip üyenin görevleri nelerdir ?

Kooperatif başkanı sorumluluğu

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin vergi sorumluluğu

Kooperatif yönetim kurulu üyeliğinden istifa dilekçesi örneği

Kooperatif yöneticilerinin hukuki sorumluluğu

Kooperatif başkanının yetkileri

Kooperatif başkanı olma şartları

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin sigortalılığı

Kooperatif başkanının sorumlulukları-Kemal OZMEN

20120520-162600.jpg

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

 

 

 

14.03.2017

1163 Sayılı Kooperatifler kanununda yer alan yönetim ve denetim kurulları için cezai sorumluluk gerektiren fiiler ile yaptırımlar aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

Bilgilerinize Sunarız Saygılarımızla

 

Cezai sorumluluk:

Ek Madde 2 – (Ek: 6/10/1988 – 3476/26 md.; Değişik: 23/1/2008-5728/340 md.)

 

  1. 8 inci maddenin üçüncü fıkrasına, 16 ncı maddenin beşinci fıkrasına, 56 ncı maddenin altıncı fıkrasına, 59 uncu maddenin dördüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına ve 90 ıncı maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

 

  1. Genel kurulu olağan toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri ile 2 nci maddenin

dördüncü fıkrasına, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 16 ncı maddenin birinci fıkrasına, 66 ncı maddenin ikinci fıkrasına ve 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

 

  1. 56 ncı maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarına, 66 ve 67 nci maddeye aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim kurulu üyeleri bir aydan altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

İlgili bakanlık, kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile

memurları hakkında görevlerine ilişkin olarak işledikleri suçlardan dolayı açılan kamu davalarına katılma talebinde bulunabilir.

 

 

 

Fiil Madde Cezai sorumluluk
8 inci maddenin üçüncü

fıkrasına, aykırı

Yapı kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısı genel kurulca belirlenir.

Yönetim Kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez.

yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
16 ncı maddenin beşinci fıkrasına, , aykırı Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

 

 

 

 

59 uncu maddenin dördüncü, Kooperatiflerce alınması yönetim kurulu üyeleri ve
altıncı, yedinci ve sekizinci kararlaştırılan memurları üç aydan iki yıla
fıkralarına aykırı gayrimenkullerin alımının, kadar hapis ve elli günden
  tapu devri veya tapuya beşyüz güne kadar adlî para
  şerh verdirilecek bir satış cezası ile cezalandırılırlar.
  vaadi sözleşmesi ile  
  yapılması şarttır.  
  Yönetim kurulu üyeleri ve  
  kooperatif personeli  
  ortaklık işlemleri dışında  
  kendisi  
  veya başkası namına,  
  bizzat veya dolaylı olarak  
  kooperatifle kooperatif  
  konusuna giren bir ticari  
  muamele yapamaz.  
  (Ek: 6/10/1988 – 3476/15  
  md.) Kooperatif ve üst  
  kuruluşlarca tanıtma ve  
  ortak kaydetmek amacıyla  
  yapılacak ilan,  
  reklam ve açıklamalar,  
  eksik ve gerçeğe aykırı  
  olamayacağı gibi, yanıltıcı  
  bilgi ve unsurlar  
  taşıyamaz.  
  (Ek: 6/10/1988 – 3476/15  
  md.) Yönetim kurulu  
  üyeleri ve temsile yetkili  
  şahıslar, genel kurulun  
  devredemeyeceği  
  yetkilerini kullanamaz.  
90 ıncı maddenin beşinci fıkrasına aykırı Anayasa mahkemesi iptal etti.  
56 ncı maddenin altıncı fıkrasına Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, risturn ve yolluk dışında hiç bir ad altında başkaca

ödeme yapılamaz

yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
Genel kurulu olağan toplantıya

çağırmayan yönetim kurulu

  kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve

 

 

 

 

üyeleri   otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
2 nci maddenin dördüncü

fıkrasına,

Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemez. kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
8 inci maddenin ikinci fıkrasına, Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak olmak için müracat edenlerin anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp

taşımadıklarını araştırmak

zorundadır

kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
16 ncı maddenin birinci fıkrasına, Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anasözleşmede açıkça gösterilir. Ortaklar

anasözleşmede açıkça

gösterilmeyen sebeplerle

ortaklıktan çıkarılamazlar

kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
66 ncı maddenin ikinci fıkrasına Yöneticiler, bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri verirler.Denetçilerin istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
90 ıncı maddenin üçüncü

fıkrasına

Anayasa mahkemesi iptal etti kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile

 

 

 

 

    cezalandırılırlar.
56 ncı maddenin ikinci ve

dördüncü fıkralarına,

Aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak. Üyelik şartları denetçiler

tarafından araştırılır. Bu

şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.

bir aydan altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
66 ve 67 nci maddeye aykırı hareket I. İnceleme yükümlülüğü:

 

Madde 66 – Denetçiler, işletme hesabiyle bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mameleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Ortakların şahsan sorumlu veya ek

ödeme ile yükümlü olan

kooperatiflerde denetçiler, ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar.

 

Yöneticiler, bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri verirler.Denetçilerin istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir.

bir aydan altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

 

 

 

 

  Ortaklar gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılmasını istemeye yetkilidirler.

 

2. Rapor düzenlenmesi:

 

Madde 67 – Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunmaya mecburdurlar.

 

Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun veya anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı

bulundukları organa ve

gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.

 

Denetçiler yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulunda oy kullanamazlar.