Kooperatif Ortağı Tazminat Talep Edebilir mi ?

Y. 23. HD E: 2015/3644 K: 2016/25 T 11/01/2016

Kooperatif üyesinin ödemelerini hiç yapmamış olması halinde tazminat talep etme hakkı bulunmamakta ise de, eksik ödeme yapmış olması durumunda kural olarak konut karşılığı tazminat talep hakkı bulunduğu kabul edilmelidir.

Bir yapı kooperatifinin ana amacı ortakların akçalı yükümlülüklerini yerine getirmeleri karşılığında anasözleşmeye uygun, konut ya da işyeri teslim etmektir. Konut karşılığı tazminat isteyebilmesi için, kooperatifin inşaatlarının bitirilip konut tahsisi aşamasına gelindiği ve diğer üyelere tahsis ve teslim yapıldığı halde davacıya konut tahsis ve tesliminin yapılmaması gerekir. Bu husus, bu tazminatın istenebilmesinin ön koşuludur. Bu ön koşulun gerçekleşmesinden sonra, ortak için çeşitli nedenlerle konut ya da işyeri tahsisi imkânsızlığı ortaya çıktığında ortağın uygun bir tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. Normal ödemesini yapıp konut sahibi olan üyelerle eşit miktarda ödemesi bulunduğu tespit edilen, diğer anlatımla eksik ödemesi bulunmadığı belirlenen, ancak kendisine konut tahsis ve teslimi yapılamayan ortağın, ödemesi eksik olmayan diğer üyelere verilen emsal bir konutun dava tarihi itibariyle rayiç değerini talep edebileceğinin, hiç ödemesi yok ise konut karşılığı tazminat talep hakkı olup, bu isteminin reddi gerektiğinin kabulü gerekir

Eksik ödemesi olan bir üyenin ise, konut karşılığı tazminat talep hakkı olup, alacağının hesaplanma şekli Dairemizin yerleşik uygulamalarında aşağıdaki gibi formüle edilmiştir:

1-Önce ortaklara tahsis edilen konutun dava değeri itibariyle rayiç değeri hesaplanmalıdır.

2-Davalı kooperatife normal ödentilerini gerçekleştiren bir ortağın ödemelerinin ödeme yaptıkları tarihler itibariyle toplam ödemeleri dava tarihine kadar ( toptan eşya fiyat endeksi “ TEFE” artış ortalama rakamları esas alınarak) taşınarak güncel değeri bulunmalıdır.

3-Bundan sonra yukarıda (1.) maddesinde bulunan değerden (2.) maddesinde bulunan değer çıkarılarak kooperatife normal ödeme yapan bir ortağın bu ödemelerine karşı ne miktarda yararlanma elde ettiği ortaya çıkarılmalıdır.

4-Bunu takiben eksik ödeme yapan davacı ortağın ödentileri (2.) maddesindeki ilkelere göre dava tarihine taşınarak eksik ödeme miktarı güncelleştirilmelidir.

5- Bu hesaplamalardan sonra normal ödentilerini gerçekleştiren bir ortağın yukarıda (2.) maddesinde bulunan ödemelerinin güncel değerinin karşılığı yine yukarıda (3.) maddesinde bulunan bir yararlanmayı sağladığına göre davacının (4.) maddesinde eksik ödemelerinin güncel değerinin ne miktarda yararlanması gerektiği orantı kurallarına göre belirlenmelidir. Yani sonuç olarak (4.) maddesinde bulunan miktar (3.) maddesinde bulunan değerle çarpıldıktan sonra bulunan rakamın (2.) maddesinde bulunan miktara bölünmesi sonucu bulunacak miktarın (4.) maddesinde bulunan davacı ödemelerinin güncel değerinin ilave edilmesi sonucu bulunacak miktar davacı ortağın davalı kooperatiften talep etmesi mümkün olan zarar tutarıdır.

Açıklandığı üzere, kooperatif üyesinin ödemelerini hiç yapmamış olması halinde tazminat talep etme hakkı bulunmamakta ise de, eksik ödeme yapmış olması durumunda kural olarak konut karşılığı tazminat talep hakkı bulunduğu kabul edilmelidir.

Bu durumda mahkemece, davacıya tahsis edilen dairenin bulunduğu B bloğun inşaatının yapılıp yapılamayacağı, genel olarak inşaatın hukuki durumu, kendilerine tahsis yapılan üyelere tahsisin hukuki dayanaktan yoksun olup olmadığı araştırılıp inşaatın tamamı imar mevzuatına ve projeye aykırı ise davalı kooperatifin hiçbir üyesine imara uygun konut tahsis edemediğinin, dolayısıyla davacının da bu duruma eşitlik ilkesi gereğince katlanması gerektiğinin ve konut karşılığı tazminat talep hakkı olmadığının kabulü ile bu gerekçe ile davanın reddine, diğer üyelere imara uygun konut tahsis edildiğinin belirlenmesi durumunda ise, davalı kooperatifin genel kurul tutanakları, faaliyet raporları, varsa bu konuda varsa devam eden davalar incelenerek ve gerekirse mahallinde tekrar keşif yapılarak, genel kurullarda tüm blokların inşaatı bittikten sonra üyelere dairelerin teslimine başlanacağına mı, yoksa inşaatı biten her bir bloğun üyelerine, diğer blokların inşaatı devam ederken teslim yapılacağına dair mi karar alındığı, her iki yönde bir karar alınmamışsa 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 23. maddesinde yer alan nispi eşitlik ilkesi uyarınca fiili uygulamanın ne yönde oluştuğu üzerinde yeterince durularak, inşaatı biten her bir bloğun üyelerine hemen daire teslimine ilişkin karar ya da uygulama var ise nispi eşitlik ilkesinin ve konut karşılığı tazminat alacağının bu ilkeye dayalı ön koşulunun bu karar ya da uygulama çerçevesinde ele alınması gerekir.

Bu incelemenin sonucuna göre, davacıya dairesinin teslim edilip edilmeyeceğinin B Blok üyeleri arasındaki nispi eşitlik ilkesi uyarınca somut delillerle kesin olarak belirlenmesi, B Bloktan ya da başka bir bloktan konut tesliminin mümkün bulunmadığının tespiti halinde davacının konut yerine tazminat talep hakkı doğduğunun kabulü ile yukarıda açıklanan 5 aşamalı formüle göre belirlenecek tazminata hükmedilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı gerekçeyle hüküm kurulması doğru olmamıştır.

 

Hasılat Payı Kooperatiflerde Nasıl Hesaplanacak ?

Hasılat Payı Kooperatiflerde Nasıl Hesaplanacak ?

Arsası Milli Emlaktan Kiralık olan kooperatiflerde hasılat payı hesaplanırken dikkat edilecek hususlar nelerdir ?

Detaylı Bilgi için bize ulaşabilirsiniz

info@ozmconsultancy.com

Elektronik Sigorta Komisyon Gider Belgesi

Elektronik Sigorta Komisyon Gider Belgesi (e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi): Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun şekilde, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulaması yoluyla elektronik ortamda oluşturulan, muhafaza ve ibraz edilebilen sigorta komisyon gider belgesini,

Elektronik Sigorta Poliçesi (e-Sigorta Poliçesi): Sigorta Şirketleri ile acentelerinin kağıt ortamda düzenlemekte oldukları Sigorta Poliçelerinin e-Sigorta Poliçesi uygulaması kapsamında düzenlenen elektronik belgeyi, Elektronik Sigorta Poliçesi Uygulaması (e-Sigorta Poliçesi Uygulaması) Sigorta Şirketleri ile acentelerinin kağıt ortamda düzenlemekte oldukları Sigorta Poliçelerinin elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulama,

Ana sözleşmede faaliyet alanı inşaat yapımı yazan firma katma değer vergisi istisnasından faydalanabilir mi

Tarih : 04.02.2019
Yayın Dönemi : Mart 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 41931384-130[17-2017-29]-5846

Tarih: 04.02.2019

Konu: Depo olarak kullanılan şirkete ait arsanın şirket ortağına satışında KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin asıl faaliyet konusunun inşaat malzemeleri alım satımı olduğu, 8/9/2015 tarihinde Şirket adına bir arsa satın alındığı, bu arsanın 6/2/2017 tarihinde depo olarak kullanılmaya başlandığı belirtilerek, söz konusu arsanın Şirket ortağına devrinin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa göre KDV’den istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

– 17/4-r maddesinde, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin KDV’den istisna olduğu, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisse teslimlerinin istisna kapsamı dışında olduğu

hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.16.1.) bölümünde, satışa konu edilecek taşınmazlar (arsa, arazi, bina) ile iştirak hisselerinin satışında istisna uygulanabilmesi için bu kıymetlerin kurumların aktiflerinde, asgari 2 tam yıl (730 gün) kayıtlı bulunmuş olması gerektiği, ancak istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan (taşınmazların mutat olarak alım satımının yapılması veya kiraya verilmesi) kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların tesliminde istisna hükmü uygulanmayacağı açıklanmıştır.

Tebliğin aynı bölümünde konuya ilişkin verilen örneklerden birine aşağıda yer verilmiştir.

“Örnek 1: Gayrimenkul kiralaması faaliyeti ile iştigal eden (M) Ltd. Şti. aktifinde iki tam yıl süre ile bulunan taşınmazı satışa çıkarmıştır.

Söz konusu satış işlemi şirket faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş bir taşınmaz olması kaydıyla 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi kapsamında KDV’den istisnadır. Ancak taşınmazın şirket faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş bir taşınmaz olmayıp şirketin faaliyet konusu olan kiralamalarda kullanılan taşınmazlardan olması halinde, taşınmazın satışı genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir.”

8/2/2012 tarih ve 8001 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunan Şirket ana sözleşmesinin 3 üncü maddesinde şirketin amaç ve konularının, “Resmi ve özel kuruluşların veya şahısların arsaları üzerinde yapılacak her türlü inşaatlarda taahhütlerde bulunmak, daire karşılığı kendi gayrimenkulleri üzerinde yapacağı inşaatlarla ilgili etüd, proje, mühendislik, müşavirlik ve fizibilite çalışmaları yapabilir, bu gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, alır, satar, devir ferağ verebilir, fabrikalar, karayolları, demiryolları, denizyolları, istasyonlar, hava meydanları, limitler, garaj ve otoparkları, çarşı, mağaza, büro, depo, pasaj ve iş yerleri inşaatlarını yapmak …” olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, Şirket adına 8/9/2015 tarihinde satın alınan ancak, 6/2/2017 tarihinde depo olarak kullanılmaya başlandığı belirtilen arsanın, ticareti yapılmak maksadıyla aktifte bulundurulan taşınmaz kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolaysıyla, söz konusu arsanın Şirket ortağına devri işleminde, KDV Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında istisna uygulanması mümkün olmayıp, KDV hesaplanması gerekmektedir.

Kooperatif Konut Teslim Tutanağı

S.S. ………. KONUT YAPI KOOPERATIFI

BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM TUTANAĞI

 

KOOPERATİF UNVANI                    :

 

ORTAK İSİM VE SOYAD               :

  

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO                  :

 

TESLİM TARİHİ                     :

 

SAYAÇ BİLGİLERİ                           :

 

 

 

S.S. …….. Konut Yapı Kooperatifi’nin sorumluluğunda inşaatı gerçekleştirilerek noter huzurunda çekilen kur’a ile tarafıma tahsis edilen konutum ile ilgili olarak;

 

Söz konusu bağımsız bölümün oturmaya ve kullanmaya müsait bir durumda eksiksiz olduğunu ve görülen hiçbir kusurun bulunmadığını tetkik ederek kabul ettiğimi beyan ederim. Konutumu, konut amacı dışında kullanmayacağımı kabul ve beyan ederim.

 

Teslim aldığım bağımsız bölümün bulunduğu binadaki ve parseldeki müşterek yerlerin tesis ve tesisatlarını söz konusu konut ile birlikte noksansız ve kullanmaya müsait bir durumda teslim aldığımı, ayrıca herhangi bir eksik veya geç teslim nedeniyle hiçbir hak iddiasında bulunmayacağımı kabul ve ikrar ederek tanzim olunan iş bu tutanağı birlikte imzaladık.

 

 

 

 

 

  TESLİM EDEN TESLİM ALAN
Adı Soyadı    
İmza    

 

 

Kooperatiflerde Ortaklara Konut veya İşyeri Tesliminde Dikkat edilecek hususlar

Kooperatiflerde Ortaklara Konut veya İşyeri Tesliminde Dikkat edilecek hususlar

Kooperatifin yükümlülüğünde inşaat gerçekleşen konutların teslimi sırasında

Yapı Kooperatiflerinde inşaat süreci tamamlanarak konutların ortaklara teslimi sırasında gerek kooperatif yönetimi tarafından gerek site yönetimi tarafından hazırlanması ve ortaklar/Kat malikleri tarafından imza altın alınması gereken dökümanlar ve yapılması gereken işlemler mevcuttur.

 • Konut Teslim Tutanağının ve ibranamenin yüklenici ve kooperatif tarafından hazırlanıp, ortaklara imzalatılması
 • Site Yaşam kuralları ile ilgili taahhütnamenin imzalatılması
 • İşletme Projesi ve Aidat Tutarlarının belirlenip aidat tarihlerinin başlangıç tarihinin tebliğ edilmesi, avans depozito aidat alınacak ise bu tutara ait dekontun kooperatif yönetimine ibraz edilmesi
 • Kooperatif yönetimi tarafından ortak adına konut teslim faturası düzenlenmesi gerekmektedir. Bu faturalar üzerinde konutlar için % 1 demirbaşlar için ise % 8 oranında fatura düzenlenecektir. Yüklenici tarafından bu katma değer vergisi tutarlarının bu dönemde kooperatife ödeneceği daha önce belirtilmişti.
 • Dask Poliçesi

Continue reading

Kooperatiflerde İmar Barışı Ödemeleri için Genel Kurulda Aranan Nisap Nedir ?

Kooperatiflerde İmar Barışı Ödemeleri için Genel Kurulda Aranan Nisap Nedir ?

İmar barışı ödemeleri için ağırlaştırılmış nisap aranmaz, ortakların 1/4 ünün en az 1/2 si + 1 ortak tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Sorularınız için: info@ozmconsultancy.com

Kooperatiflerde Huzur Hakkı Tutarları Asgari Ücrete endekslenebilir mi ?

Kooperatiflerde Huzur haklarını belirleme yetkisi genel kurula ait olup, her yıl belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle huzur haklarını belirlerken bu şekilde bir belirleme yapılması yerine her yıl bu kararın güncellenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Sorularınız için: info@ozmconsultancy.com

Kooperatiflerde Huzur Hakkı ile ilgili Genel Bilgiler

Kooperatiflerde Yönetim ve Denetim Kurullarına ödenecek huzur haklarını belirleme görevi genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkilerdendir.

Genel kurulda huzur hakkı kararı alınması için hazirun cetvelinde imzası bulunan ortakların en az 1/2 si ile karar alınması gerekmektedir.

Sorularınız için

info@ozmconsultancy.com

Organize Sanayi Bölgelerine Açılacak Davalar Hangi Mahkemede Görülür ?

Evren ÖZMEN

01.07.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5.1 maddesi uyarınca ticari davalara bakma görevi Asliye Ticaret Mahkemesine aittir.

Ticari davalar mutlak ve nispi ticari davalar olarak ikiye ayrılmaktadır.

Nispi ticari davalar TTK nın 4.1 maddesinin ilk cümlesinde tarif edilen davalardır.  Buna göre her iki tarafından da ticari işletmesi ile ilgili hususlardan kaynaklanan hukuk davaları ticari dava sayılmıştır.

Mutlak ticari davalar ise tarafların tacir olup, olmadıklarına ve uyuşmazlığın tarafların ticari işletmeleri ile ilgili bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yasa gereği ticari dava sayılan uyuşmazlıklardır.

Organize sanayi bölgeleri özel hukuk hükümlerine göre idare edildiği eş söyleyişle ticari şekilde veya iktisadi esaslara göre işletildiği ve yaptığı işler itibari ile de ticari işletme sayılmaktadır.

Bu nedenle davaya Asliye Ticaret mahkemesi bakması gerekmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesinin görev alanı dışındadır.

info@ozmconsultancy.com

Kooperatiflerde Tasfiyenin Durdurulması Davası

Kooperatiflerde Tasfiyenin Durdurulması Davası

Kooperatiflerde tasfiyenin durdurulması davasını kimler açabilir ?

Kooperatiflerde tasfiyenin durdurulması davaları hangi mahkemede görülür ?

Kooperatiflerde tasfiyenin durdurulmasının için yapılması gereken işlemler nelerdir ?

sorularınız için info@ozmconsultancy.com

Kooperatiflerde Paylı Tapu Çıkarılması Mümkün müdür ?

Kooperatiflerde Paylı Tapu Çıkarılması Mümkün müdür ?

En çok sorulan sorulardan biri; işyerinin birden fazla üyeye tahsisinin mümkün olup olmadığı hususudur.

 

Birden fazla üyeye tahsis mümkün olup tapu müdürlüğünün bu hususları irdeleme yetkisi bulunmamaktadır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 2013/7 sayılı Genelgesi ile “bir bağımsız bölümün birden fazla üye adına tahsisi ile tapu verilmesinin mümkün olacağını bütün tapu sicil müdürlüklerine bildirilmiştir.

İşyeri Yapı Kooperatif ortaklarının birden fazla pay sahibi olması ve aynı ortağı kooperatif tarafından birden fazla bağımsız bölüm tahsisi kooperatifin bir iç ilişkisi olduğundan doğrudan tapu müdürlüğünce değerlendirilecek bir husus değildir. Bu nedenle kooperatifin düzenleyeceği ferdileşme listesinde bağımsız bölüm paylı olarak tahsis edilebileceği gibi bir ortağa birden fazla bağımsız bölüm tahsis edilmesi mümkündür. (TKGM Tasarruf İşlemleri Daire Başkanlığı 30/02/1992 tarih, 18021-47-1344 sayılı talimatı TKGM 2013/7 sayılı Genelgesi)

Çeşitli nedenlerle (kooperatif ödentisinin yapılmaması vb) bazı üyeleri ferdileşme tescili dışında tutarak diğer üyeler adına tescilin sağlanması mümkündür. Bu husus kooperatifin iç ilişkisi olacağından tapu müdürlüğü işlem için verilen ferdileşme tescil listesinde belirtilen üyeler adına tescil yapacaktır. Diğer üyelerin daha sonra yeniden düzenlenecek ferdileşme tescil listelerine göre adlarına tescil mümkündür.

sorularınız için info@ozmconsultancy.com

Kira Gelirlerinizi Doğru Beyan ettiniz mi ?

Kira Gelirlerinizi Doğru Beyan ettiniz mi ?

2018 Yılında elde etmiş olduğunuz kira gelirlerinin tamamını beyan ettiğini düşünüyor ve hatasız bir beyanname hazırladığınız konusunda eminseniz, yanılıyor olabilirsiniz.

Bunun nedeni tabi ki ortak alan gelirleri. Bilindiği üzere ortak alanlar tapu sicil tüzüğünün 26.maddesine göre müşterek methal olarak tapuya tescil edilmektedir. Yani kat malikleri ortak alanlara arsa payı oranında hak sahibidirler. Ortak alan sadece sitenize ait işletmeler değil, apartmanınızın duvarı veya asansörün içindeki panoda olabilir.

Peki siz beyannamenizi hazırlarken sitenizin ortak alanında bulunan işletmeler için veya apartmanınızın duvarında yer alan reklamlardan elde etmiş olduğunuz geliri beyannamenize eklediniz mi ?

Buralardan elde edilen gelirleri tahsil etmedim dediğinizi duyar gibiyim. Elde edilen gelirler büyük ihtimal site yönetim planınıza veya işletme bütçenize göre ödeyeceğiniz aidatlardan mahsup ediliyor. Bu nedenle nakden tahsilat yapmıyor olabilirsiniz. Nakden tahsilat yapmasanız da mahsuben tahsil ettiğiniz ortak alanlar gelirlerinizi mutlaka yönetimden öğrenip beyannamenize eklemenizi öneririm.

Ayrıca bir konuyu da eklemek istiyorum, site ortak alanları emekliler için zaman zaman can sıkıcı bir şekilde emlak vergisi avantajının kaybedilmesine neden olabiliyor. Bilindiği üzere tek evi olup, geliri olmayanların evleri 200 metrekare altı ise emlak vergisi ödemiyorlar. Ancak binanın ortak alanlarından gelen paylar ile birlikte dıştan dışa yüzölçümü toplamının brüt 200 m²’nin üzerinde olur ise bu avantaj söz konusu değil. Bu konuda güncel özelge gelirler idaresinin sayfasında mevcut ( 97895701–175.01[6–1/43]-109945 sayı 04.02.2019 tarih )

Sonuç olarak; ortak alanlar gerek gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde gerek emlak vergisi tutarının hesabında büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle beyannamelerinizi vermeden önce dikkatli olmanızı öneririm.

Saygılarımla

Evren ÖZMEN

 

Kitap Teslimlerinde Katma Değer Vergisi İade Süreci (e-kitapçık)

Kitap ve Dergi Teslimlerinde Katma Değer vergisi uygulamaları

Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna

7166 sayılı Kanunla değişik 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine göre, 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi 22/2/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır.

Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

17.1. Kapsam

İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların (ikinci el olanlar dahil) yurt içindeki her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır.

1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılan basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna uygulanmaz.

Kanun maddesinde yer alan süreli yayın ifadesinden, belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile basılı haber ajansları yayınlarının anlaşılması gerekmektedir.

Ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları, mevzuat seti kitapları da istisna kapsamındadır.

Boyama defterleri, kitap şeklinde olmayan yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bunların teslimi istisna kapsamında değerlendirilmez.

Elektronik kitap (e-kitap) ile süreli yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap ve süreli yayın okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde istisna uygulanmaz.

İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların teslimine ilişkin olup, bunların basımına ilişkin alınan mal ve hizmetler KDV’ye tabidir.

Program şeklindeki mevzuat bilgi bankası, soru bankası, online test ve benzerleri ile CD veya flash bellek gibi veri taşıyıcılarla satılan görüntülü eğitim setleri basılı kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bunların satışı istisna kapsamında değerlendirilmez.

17.2. İstisnanın Uygulanması

3065 sayılı Kanunun (13/n) maddesinde yer alan düzenleme tam istisna mahiyetindedir. İstisna kapsamında teslim yapanların düzenledikleri fatura ve benzeri belgelerde KDV gösterilmez ve “3065 sayılı KDV Kanununun (13/n) maddesi hükmü gereğince KDV hesaplanmamıştır.” ibaresine yer verilir.

Söz konusu istisnanın uygulanmasında 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmayacağından, Tebliğin (II/B) bölümünün “İstisna Uygulamalarında Alt Sınır” başlıklı ayrımında yer alan açıklamalar bu istisna uygulamasında dikkate alınmaz.

Bu çerçevede teslim bedeline bakılmaksızın basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde ve ithalinde istisna uygulanır.

17.3. İstisnanın Beyanı

Bu istisna kapsamında yapılan teslimler, teslimin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 335 kod numaralı “Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri” satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu teslimin KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” sütununa bu teslimlere ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmalıdır.

17.4. İade

Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

– Standart iade talep dilekçesi

– İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

– İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

– İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

– Satış faturaları listesi

3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendindeki istisna kapsamında temin ettiği basılı kitap veya süreli yayınları, yine bu istisna kapsamında teslim eden mükelleflerin, basılı kitap veya süreli yayın alımında ödemediği KDV’yi iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, varsa genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle iade talep etmesi mümkündür. Bu durumda, genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle yüklenilen KDV için iade talebinde bulunabilecek KDV tutarı, basılı kitap veya süreli yayınların satış bedeli ile bunların alış bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutarı aşamaz.

17.4.1. Mahsuben İade

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

17.4.2. Nakden İade

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.”

Galericilerin Katma Değer Vergisi Sorunu Çözüldü

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alman araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.”

Araçların alımı sırasında kdv oranı ne kadar ise satışı sırasında da aynı oran uygulanacaktır.

Saygılarımızla

Kat karşılığı sözleşmenize yönetim planında bulunmasını istediğiniz maddeleri ekleyin !!

Kat karşılığı sözleşmenize yönetim planında bulunmasını istediğiniz maddeleri ekleyin !!

Mimari proje ile yönetim planında malik imzası aranmaz

Kat mülkiyeti kanununun 10.maddesinin 4.fıkrasına göre Mimari proje ile yönetim planında malik imzası aranmaması nedeni ile kat karşılığı sözleşmenizin içine veya ekine yönetim planında bulunmasını istediğiniz maddeleri yazmanızı öneririz.

Saygılarımızla

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

info@ozmconsultancy.com

KOOPERATİFLERDE GENEL KURULLARIN İPTAL NEDENLERİ

KOOPERATİFLERDE GENEL KURULLARIN İPTAL NEDENLERİ

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

info@ozmconsultancy.com

Genel kurulların (olağan veya olağanüstü) başlıca iptal nedenleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Kooperatif Anasözleşmesine göre toplantı nisabı (çoğunluğu) sağlanmamış ise,
 2. Bakanlık temsilcisi için usulüne uygun müracaat yapılmamış ise,
 3. Genel kurul çağrısında tarih, yer ve saat belirtilmemiş ise,
 4. Genel kurula iştirak hakkına haiz ortaklar belirlenemiyor ise,
 5. Önemli ölçüde asayişi bozucu davranışlardan dolayı genel kurula başlanmıyor ise,

Başka gerekçelerde de genel kurulun iptali söz konusu olabilir. Genel kurulun iptali halinde iptal tutanağını bakanlık temsilcisi hazırlar ve yönetim kurlu ile birlikte müştereken imzalar. Ancak gerek görülmesi halinde genel kurul iptal tutanağına başka kişilerin de imzası alınabilir.

Genel kurula nezaret etmek üzere usulüne uygun bakanlık temsilcisi müracaatı yapılmamış ise, bu durumda iptal tutanağını yönetim kurulu düzenleyip imzalar. İptal tutanağının tescil ve ilanı yapılmaz.

Erteleme veya iptalde genel kurulun tekrar yapılması durumunda Bakanlık temsilcisi için ilgili makama tekrar müracaat edilmesi gerekir.

KOOPERATİFLERDE DİVAN BAŞKANININ GÖREVLERİ

KOOPERATİFLERDE DİVAN BAŞKANININ GÖREVLERİ

Sorularınız için: info@ozmconsultancy.com

Divan başkanının ortaklar ya da kooperatifin ortağı olduğu üst kuruluş (birlik) temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.

Seçimlerde en çok oy alan aday divan başkanı seçilir.

Kooperatiflerde Divan Başkanının Görevleri

Divan başkanının görevleri genel olarak aşağıda belirtilmiştir.

 1. Toplantıyı tarafsız bir şekilde yürütmek.
 2. Toplantıyı zamanında açarak gündem konularına bağlı olarak yürütmek.
 3. Müzakerelerde herkese adil ve eşit bir şekilde söz hakkı vermek.
 4. Genel kurulun huzur ve asayişini temin etmek.
 5. Tahrik edici, kırıcı kişisel konuşmalara fırsat vermemek.
 6. Ortakların karşılıklı konuşmalarına fırsat vermemek.
 7. Siyasi konuşma ve propaganda yaptırmamak
 8. Gerektiğinde toplantıya genel kurula sunarak ara vermek.
 9. Zamanının yetmemesi nedeniyle oylama yapmak suretiyle konuşmaları belli zamanla sınırlamak.
 10. Sürenin dolması nedeniyle genel kurulun oyuna sunarak toplantıyı ertelemek.
 11. Genel kurul görüşme ve kararlarının notunu tutturmak. (Bu işi yazmanlar yapar.)
 12. Asayişi sağlayamadığı taktirde genel kurulu ertelemek.
 13. Toplantının yapılmasını engelleyenleri ve huzurunu bozanları uyarmak. Bu uyarı yetmediği taktirde toplantı salonundan çıkarılmasını sağlamak.
 14. Genel kurul tutanağının yazılıp imzalanmasını sağlamak.
 15. Ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağını imzalamak.