Appointment of Directors in Limited Liability Companies Under Turkish Law

Appointment of Directors in Limited Liability Companies Under Turkish Law

 • Directors in limited liability companies (LLCs) under Turkish law are responsible for management and representation.
 • There is no hierarchy between the general assembly and the board of directors in Turkish law.
 • LLCs must have at least one director, and their absence can lead to the dissolution of the company.
 • Directors can be appointed by the Articles of Association (AOA) or by the decision of the general assembly.
 • Directors can be real persons or legal entities, but at least one director must be a shareholder.

Shareholders’ Right to Receive Dividends in Joint Stock Companies

 • Joint stock companies are entities where shareholders’ participation is based on their capital, and their responsibility is limited to the stipulated capital.
 • The main aim of joint stock companies is to make a profit and distribute dividends to their shareholders.
 • Dividends are defined as amounts decided within the scope of general assemblies policy and distributed to the shareholders.
 • Dividend distribution is important for attracting new shareholders and protecting existing ones, while also ensuring necessary investment for company growth.
 • According to the Turkish Commercial Code, determining and distributing dividends is a non-transferable duty and power of the general assembly, and it is calculated based on the net profit of the period and the capital share payments made by shareholders.

7440 Sayılı Kanunda Beyan edilmemiş gelirlerde yapılandırma hakkı var mı?

Kanun Adı Yayım Tarihi Yürürlük Tarihi
7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12/3/2023 12/3/2023

Kanunun içeriği:

 1. Vergi ve cezalar ile diğer borçların yapılandırılması, ödeme kolaylığı, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulması öngörülmüştür.
 2. Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların pişmanlıkla, izaha davet kapsamında veya kendiliğinden beyan edilmesi imkânı getirilmiştir. Bu imkândan 31.05.2023 tarihine kadar yararlanılabilecektir.
 3. Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.
 4. Beyan edilmemiş gelirlerin yapılandırılması üzerinde durulmuştur.

Beyan edilmemiş gelir ve kazançların beyanı:

 • 31 Aralık 2022 tarihinden önce elde edilen gelir ve kazançlar için beyanname vermemiş veya eksik beyanda bulunmuş olanlar 31 Mayıs 2023 tarihine kadar beyanda bulunabilecektir.
 • Tahakkuk eden vergilerin tamamı, güncellenen tutarın ödenmesi durumunda vergi cezalarından ve pişmanlık zammından vazgeçilecektir.

Kendiliğinden beyan:

 • 31 Aralık 2022 tarihinden önce elde edilen gelir ve kazançlar için beyanname vermemiş veya eksik beyanda bulunmuş olanlar 31 Mayıs 2023 tarihine kadar beyanda bulunabilecektir.
 • Tahakkuk eden vergilerin tamamı, güncellenen tutarın ödenmesi durumunda vergi cezalarından ve gecikme faizinden vazgeçilecektir.

İzaha davet kapsamında beyan:

 • 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ilişkin beyannamelerin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar izaha davet kapsamında verilmesi mümkündür.
 • Tahakkuk eden vergilerin tamamı, güncellenen tutarın ödenmesi dur
 • Mücbir sebep halinde ödemelerde erteleme imkânı

  Mücbir sebep hallerinde, ödeme süreleri veya taksitlerin ödenmesine ilişkin sürelerin ertelenmesi imkânı bulunmaktadır. Mücbir sebep halleri, afet, savaş, iç savaş, terör olayları, salgın hastalıklar veya benzeri olağanüstü durumlar olarak kabul edilmektedir. Mücbir sebep hallerinde, ilgili yetkili makamların belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ödeme süreleri veya taksitlerin ertelenebilmesi mümkündür.

  Yapılandırılan borçlara ilişkin takip ve haciz işlemleri

  Yapılandırılan borçlara ilişkin olarak vergi incelemesi ve yapılan inceleme sonucunda mükellefler adına vergi ve ceza tarhiyatı yapılması engellenmemektedir. Ayrıca, yapılandırılan borçlar nedeniyle takip ve haciz işlemleri yapılamamaktadır. Ancak, yapılandırılan borçların ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, kanunun belirttiği şartlar dahilinde takip ve haciz işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

  Yapılandırılan borçların iptali veya silinmesi

  Yapılandırılan borçlar, ödenmeleri veya taksitlerinin düzenli bir şekilde ödenmesi şartıyla iptal veya silinme imkânına sahiptir. İlgili kanun hükümlerine göre belirlenen şartları yerine getiren mükellefler, yapılandırılan borçların tamamını ödedikten veya taksitlerini düzenli olarak ödedikten sonra borçlarının iptal veya silinme işlemlerinden yararlanabilmektedir.

  Yapılandırmanın etkisi ve sonuçları

  Yapılandırma işlemi, mükelleflerin vergi ve diğer borçlarını düzenlemelerine ve ödeme kolaylığı sağlamalarına olanak tanımaktadır. Yapılandırma yapılan borçlar için gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve diğer cezaların tahsilinden vazgeçilmekte ve ödeme planı çerçevesinde yapılandırılan borçlar düzenli olarak ödenmektedir. Bu sayede mükellefler, borçlarını daha rahat bir şekilde ödeyebilmekte ve vergi uyumunu sağlamaktadır.

  Sonuç olarak, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6102 Sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında kooperatiflerde birleşme

6102 Sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında kooperatiflerde birleşme

Bilindiği üzere Ticaret şirketlerinin birleşmelerine, bölünmelerine ve tür değiştirmelerinde 6102 Sayılı Türk Ticaret kanununun 134 ilâ 194 üncü maddeleri uygulanır.  Kanunun 124. maddesinde kooperatiflerde ticaret şirketleri arasında sayılmıştır.

Kanunun geçerli birleşmeler başlıklı 137. Maddesine göre (3-a) kooperatifler, kooperatifler ile birleşebilirler.

Birleşme kanunun 136. Maddesine göre iki şekilde gerçekleşebilir

 1. Bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme”
 2. Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme”

İlgili maddenin uygulamasında kabul eden şirket “devralan”, katılan şirket “devrolunan” diye adlandırılır.

Devralan şirket ( Kooperatif )                  : ……

Devrolunan şirket ( Kooperatif)                :

Birleşme, devrolunan şirketin ( Yapı kooperatifi ) malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin (Gayrimenkul işletme kooperatifi ) paylarının devrolunan şirketin  ( Yapı kooperatifinin) ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmeyle devrolunan şirket ( Yapı kooperatifi ) sona erer ve ticaret sicilinden silinir.

Devrolunan şirketin ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma hakları vardır. Bu nedenle yapı kooperatifi ortaklarının pay oranları , gayrimenkul işletme kooperatifin de de aynen korunacaktır. Bazı durumlarda devrolunan şirket (Yapı kooperatifi) ortaklarına ortaklık payı yerine ayrılma akçesi de önerilmesi mümkündür. Ancak bizim durumumuzda ayrılma akçesi önerilmesi planlanmamaktadır.

Devralma yoluyla birleşmede, devralan şirket, sermayesini, devrolunan şirketin ortaklarının haklarının korunabilmesi için gerekli olan düzeyde, artırmak zorundadır. Bu nedenle gayrimenkul işletme kooperatifinin genel kurulunda ortaklık sayısı yapı kooperatifinin ortak sayısı kadar belirlenecektir.

Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketler bir ara bilanço çıkarmak zorundadır.  Bilanço günü 31.12.2015 dir. Birleşme sözleşmesi de en geç 6 ay sonuna kadar imzalanmak zorundadır.

 

Birleşme sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Sözleşme, birleşmeye katılan şirketlerin, yönetim organlarınca imzalanır ve genel kurulları tarafından onaylanır.

Birleşme Sözleşmesinde

 1. Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme halinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezini,
 2. Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları,
 3. Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları,
 4. Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini,
 5. Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço karına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri,
 6. Gereğinde 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini
 7. Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi,
 8. Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,
 9. Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini, içermesi zorunludur.

Birleşme sözleşmesi ile beraber birleşme raporu da hazırlanır. Rapor ayrı ayrı hazırlanabileceği gibi iki kooperatif tarafından tek bir rapor da hazırlanabilir.

Raporun içeriğinde aşağıdaki hususların olması zorunludur.

 1. a) Birleşmenin amacı ve sonuçları,
  b) Birleşme sözleşmesi,
  c) Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüş ise denkleştirme akçesi; devrolunan şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları,
  d) Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri,
  e) Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler,
  f) Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı,
  g) Öngörülmüş ise, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi,
  h) Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler
 2. i) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sosyal planın içeriği,
  j) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri,
  k) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar,

hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri belirtilir.

Birleşme kararı alınacak olan genel kuruldan en az 30 gün önce her iki kooperatifte ortakların incelemesine sunulmak üzere (inceleme hakkı) kooperatif merkezinde aşağıdaki belgeleri hazırlar. Belgelerin nerede inceleneceği hususu tevdiden en az 3 iş günü önce ticaret sicil gazetesinde yayınlanır.  Yani genel kuruldan en az 33 gün önce inceleme hakkı ile ilgili yazı sicil gazetesinde yayınlanmalıdır. İsteyen ortaklara birer nüsha verilir.

 1. a) Birleşme sözleşmesini,
 2. b) Birleşme raporunu
 3. c) Son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara bilançolarını,

Genel kurulda birleşme kararının alınabilmesi için hangi nisabın gerektiği konusunda Türk Ticaret kanununda yer alan nisap ¾ dür. Ancak bizim ana sözleşmemizde ise 2/3 dür.  Her ne kadar bakanlıktan gelen cevapta 2/3 yazılmış olsa dahi, bizim genel kurulumuzda oy birliği ile bu kararı almamız menfaatimize olacaktır.

Genel kurullar tarafından birleşme kararı alınır alınmaz, bu durum ticaret sicil gazetesinde ilan ettirilir. Devrolunan şirket (Yapı kooperatifi ) birleşme kararını tescil ettirmeden devralan şirket (İşletme kooperatifi ) birleşme kararını tescil ettiremez. Birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Devrolunan şirket, birleşmenin ticaret siciline tescili ile infisah eder.

Tescil anında, devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçer.
Devrolunan şirketin ortakları devralan şirketin ortağı olur.

Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur. Her iki kooperatif içinde birinci ilan metni ile genel kurul tescili aynı gün gazetede yayınlanmalıdır.

Birleşmenin vergisel boyutu

Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden;

5520 Sayılı kurumlar vergisi kanununun “Devir, bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergilendirme” başlıklı 20 nci maddesine  göre kurumlar vergisi iki kooperatif açısından da doğmayacaktır.

Katma Değer vergisi yönünden;

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-c maddesinde, “Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Harçlar kanunu yönünden

492 sayılı harçlar kanununda anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerin bu kanunda yazılı harçlardan müstesna olduğu hükmüne yer verilmiştir. İşletme Kooperatifi ile … Yapı Kooperatifi arasında gerçekleştirilecek birleşme işlemine ilişkin olarak gerek 492 sayılı Harçlar Kanununda gerekse 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda her hangi bir muafiyet hükmüne yer verilmediğinden, devir işlemine ilişkin düzenlenecek kağıtların noter harcından ve tapuda yapılacak işlemlerin tapu harçlarından müstesna tutulması mümkün görünmemektedir.

Bilgilerinize Sunarız

Saygılarımızla
zgeçebilirler. (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatiflerde Dış Denetçi Seçimi Hakkında

Dış denetçi hakkında

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 

Bilindiği üzere bazı kooperatiflere 1 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi  Gazete’de yayınlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik  kapsamında genel kuruldan dış denetçi seçme ve sözleşme yaparak Ticaret Sicil’e  tescil ettirme zorunluluğu getirilmiştir. 

İlgili yönetmeliğin 15/b maddesinde; yapı ruhsatı alınmış ve ortak sayısı  100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri bu kapsama girmektedir. Kooperatifimizin ortak sayısının 100’den fazla olduğu bilinmekle birlikte, ruhsatsız  yapıldığı değerlendirilerek genel kurul gündem maddesine bu husus  konulmamıştır. 

Ancak daha sonra yayınlanan 06/03/2023 tarihli Bakanlık tebliğinde bu  duruma dikkat çekilmiş, bu şartları taşıdığı halde genel kurul gündeminde bu  maddeye yer vermeyen kooperatiflerin Bakanlık temsilcileri tarafından uyarılarak  Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair Yönetmelik gereğince gündeme  alınması gerektiği belirtilmiştir. Aksi halde Yönetmeliğin 15.maddesi hükmüne göre; 

dış denetime tabi olduğu halde söz konusu denetimi yaptırmayan kooperatiflerin genel kurullarının geçersiz olacağı hükmüne yer verilmiştir.  

Özetle; yukarıdaki konunun genel kurul gününe kadar netleştirilmesi, inşaat  ruhsatımız var ise, bu genel kurulun gündem maddesine dış denetçinin seçilmesi  ve ücretinin konulması maddesini eklememiz gerektiği hususunu bilgilerinize  sunarım. 

 

Yapı kooperatifi statüsünden çıkılarak site işletme kooperatifine dönüşülmesi

Yapı kooperatifi statüsünden çıkılarak site işletme kooperatifine dönüşülmesi

Yapı kooperatifi statüsünden çıkılarak site işletme kooperatifine dönüşülmesi ile ilgili prosedürler gereği istenilen belgeler dilekçe ekinde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Yapı Kooperatifleri Dairesi Başkanlığı’na gönderildikten sonra bu

birim gerekli incelemeleri yapıp, eksiklikler varsa tamamladıktan sonra dosyamızı T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ne göndermektedir. Bu birim incelemesini yaptıktan sonra izin yazısını kooperatifimize göndermektedir.

Bu nedenlerle söz konusu izin yazısının genel kurula kadar gelmesi gerektiğinden, yukarıdaki işlemlerin takip edilmesi ve genel kurul tarihine kadar izin yazısının alınması gerekmektedir

Kooperatiflerde tür değişikliği işlemleri için: info@ozmconsultancy.com

KOOPERATİFİN ARSASINI SATARAK KOOPERATİFİN FESİH VE TASFİYESİNE KARAR VERİLİP PARALARIN TAMAMININ ORTAKLARA DAĞITILMASI HALİNDE VERGİSEL DURUM AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

KOOPERATİFİN ARSASINI SATARAK KOOPERATİFİN FESİH VE TASFİYESİNE KARAR VERİLİP PARALARIN TAMAMININ ORTAKLARA DAĞITILMASI HALİNDE VERGİSEL DURUM AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

 

Söz konusu paranın  vergisel yönünün bir bölümü kooperatifi, bir bölümü de kâr dağıtımı alan ortakları ilgilendirdiğinden, kooperatif ve ortaklar yönünden vergileme aşağıdaki gibi olacaktır.

 

A-KOOPERATİF YÖNÜNDEN:

 

1-Kurumlar vergisi:

Arsa satışından elde edilen kazanç (kâr) kurumlar vergisine tabi olduğundan önce bu kârdan kooperatif tarafından kurumlar  vergisi ödenecektir. Halihazırda kurumlar vergisi oranı % 20’dir.

 

2-Kurum stopaj vergisi:

Kooperatifin dağıttığı kâr menkul sermaye iradı (şirketlerin kâr dağıtımı) sayıldığından şahıslara dağıtılacak kârdan kooperatifçe  vergi kesintisi yapıldıktan sonra ödeme yapılacaktır. Halihazırda kesinti oranı dağıtılan kârın %10’u olup, şirket olan ortaklara dağıtılan kâr iştirak kazancı istisnasından yararlanıldığı nedeniyle stopaja tabi değildir.

 

Gerek kurumlar vergisi, gerekse kurum  stopajı dağıtılan kârla ilgili olup, ortakların  bugüne kadar kooperatife yapmış oldukları ödemelerin geri iadesi herhangi bir vergiye tabi değil. Zira bu ödemeler işyeri edinmek amacı ile avans olarak kooperatife yapıldığından avansın geri iadesidir.

 

B-KOOPERATİF ORTAĞI YÖNÜNDEN:

Dağıtılan kâr gelir vergisi mevzuatı yönünden şirketlerin  kâr dağıtımı sayıldığından, kâr dağıtılan ortak gelir vergisi beyannamesine bu kârın ½’sini  dahil ederek  kooperatifçe kaynaktan kesilen verginin  tamamını bu vergiden mahsup edecektir.

 

Yukarıda da belirtildiği üzere; ortağın  ödeyeceği vergi, elde ettiği kârla ilgili olup, kooperatif tarafından iade edilen  o güne kadar yaptığı ödemelerin herhangi bir vergisel yönü bulunmamaktadır.

 

Özetle; kooperatifin  arsası satılır ve satıştan elde edilen kâr ile  kooperatif üyelerinin  o güne kadar  yapmış olduğu ödemelerin geri iadesine karar alınarak kooperatifin fesih ve tasfiyesine karar verildiği taktirde  kooperatif kurumlar vergisi ve kurum stopajı, ortak da  elde ettiği kazancın yarısı üzerinden vergiye tabi tutulacaktır.

 

Kooperatifin  satmış olduğu arsalar iki yıldan fazla bir süredir kooperatifin aktifinde bulunduğundan, katma değer vergisine tabi değildir.

Detaylı bilgi ve genel kurul süreci için info@ozmconsultancy.com

Types of CPA Services for High Earners

Introduction

If you’re a high earner, you know that taxes can be a complex and time-consuming process. That’s where a CPA can help. A CPA, or certified public accountant, is a licensed professional who can provide you with expert tax advice and planning. They can also help you with a variety of other financial matters, such as estate planning, business consulting, and auditing.

Benefits of Working with a CPA

There are many benefits to working with a CPA, including:

 • Expertise: CPAs have extensive knowledge of tax laws and regulations. They can help you understand your tax obligations and make sure you’re taking advantage of all the deductions and credits you’re entitled to.
 • Peace of mind: Knowing that your taxes are in good hands can give you peace of mind. A CPA can take care of all the details, so you can focus on other things.
 • Cost savings: A CPA can help you save money on taxes by identifying deductions and credits that you may not be aware of. They can also help you negotiate with the IRS if you owe taxes.
 • Access to resources: CPAs have access to a wide range of resources, including tax software, research databases, and other professionals. This can help you get the best possible advice and service.

Types of CPA Services for High Earners

CPAs can provide a variety of services to high earners, including:

 • Tax planning: CPAs can help you develop a tax plan that meets your individual needs and goals. This may include planning for retirement, saving for college, or investing for the future.
 • Estate planning: CPAs can help you create an estate plan that protects your assets and ensures that your wishes are carried out after you die. This may include drafting a will, setting up trusts, and naming beneficiaries.
 • Business consulting: CPAs can help you with a variety of business matters, such as setting up a business, choosing the right legal structure, and managing your finances.
 • Auditing: CPAs can conduct audits of your financial statements to ensure that they are accurate and compliant with all applicable laws and regulations.

How to Choose a CPA

When choosing a CPA, it’s important to find someone who is qualified, experienced, and trustworthy. Here are a few things to keep in mind:

 • Credentials: Make sure the CPA is licensed in your state. You can check the status of a CPA’s license with your state’s board of accountancy.
 • Experience: Choose a CPA who has experience working with high earners. This will ensure that they understand your unique financial needs.
 • Reputation: Ask for referrals from friends, family, or colleagues. You can also check online reviews.
 • Fees: Get quotes from several CPAs before making a decision. Make sure you understand the fees involved and that you’re comfortable with the pricing.

Conclusion

If you’re a high earner, working with a CPA can be a valuable asset. A CPA can help you save money on taxes, protect your assets, and achieve your financial goals. By choosing a qualified and experienced CPA, you can rest assured that

TURKISH TAXATION SYSTEM

TURKISH TAXATION SYSTEM

At Ozm-Consultancy, we understand the importance of complying with local tax regulations to avoid any potential risks for your business. Below is a brief overview of the Turkish taxation system, which we hope will be helpful to you.

1-Corporate Income Tax

The basic corporate income tax rate in Turkey is 20%, which is levied on business profits. This rate is applied on the taxable income calculated after deducting allowed expenses from the company’s annual revenue. Taxpayers pay provisional tax at the rate of corporate tax quarterly (on year-to-date profit), and these payments are deducted from the corporate tax of the current period. Withholding taxes on dividends for resident corporations is 10%.

2-VAT (Value Added Tax)

The Turkish Tax System levies value added tax on the supply and importation of goods and services. Liability for Value added tax arises when a person or entity performs commercial, industrial, agricultural or independent professional activities within Turkey, or when goods or services are imported into Turkey. Goods and services are subject to VAT at rates of 1%, 8%, and 18%, with the general rate being 18%. However, goods and services delivered to a customer outside the country are exempt from Value added tax.

The computation of the Value added tax liability is based on the difference between the Value Added Tax liability of the taxpayer on his sales (output VAT) and the amount of VAT that has already been paid on the purchases (input VAT). Input VAT can be written off against VAT on the supply of goods and services. If any input VAT is left behind after the write-off, it can be taken forward to the next month to be offset against future output VAT, but will not be refunded.

3-Withholding Income Tax

Withholding income tax is the income tax paid on behalf of some third parties that your company has certain transactions listed in the Turkish Tax Codes. The most common ones are withholding income tax calculated on the salaries of your employees, independent professional service fee payments to resident individuals, and royalty, license, and service fee payments to non-residents. Companies in Turkey are responsible for withholding such taxes on their payments and declaring them through their withholding tax returns.

4-Stamp Tax

Stamp tax applies to a wide range of documents, including agreements, financial statements, and payrolls. Stamp tax is levied as a percentage of the monetary value stated on the agreements at rates ranging from 0.18% to 0.95%. Please note that salary payments are subject to stamp duty at the rate of 0.76% over the gross amounts paid, whereas a lump sum stamp tax is calculated for financial statements and tax returns.

 

We hope that this brief overview of the Turkish taxation system is helpful to you. If you have any questions or need further information, please do not hesitate to contact us.

 

Kind Regards,

info@ozmconsultancy.com

Mimar ve Mühendislere Tecrübe Şartı Getirildi

Yapı Türü Gereken Tecrübe Gereken Proje Boyutları
Mimari Proje Müellifliği: <br>- Resmi binalar <br>- İbadet yerleri <br>- Eğitim, sağlık tesisleri <br>- Kültürel binalar <br>- Eğlence yapıları <br>- Konaklama amaçlı binalar <br>- Alışveriş merkezleri <br>- Ulaştırma istasyonları <br>- İş hanı, büro, pasaj, çarşı gibi ticari yapılar <br>- Merkezi iş alanları <br>- Kamuda veya üniversitelerin mimarlık bölümlerinde ya da meslek odasına kayıtlı serbest mimar olarak <br>en az 5 yıl mesleki tecrübesi bulunan mimarlar tarafından üstlenilebilir. <br>Üniversitelerin mimarlık ana bilim dalında tezli lisansüstü öğrenim görmüş olan mimarlar için bu fıkrada belirtilen asgari hizmet süresi ile proje yapımına dair kriterlerin yarısının sağlanması yeterlidir. En az 5 yıl mesleki tecrübe Toplamda en az 10.000 m2, en az 4 farklı yapının projelendirilme sürecinde aktif olarak bulunmak ve bu durumlarını gerekli belgelerle tevsik etmek
Statik Proje Müellifliği: <br>- Zemin kat hariç 5 ila 7 kat arasındaki binalar Kamuda veya üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde ya da meslek odasına kayıtlı serbest mühendis olarak en az 3 yıl mesleki tecrübesi bulunan inşaat mühendisleri tarafından üstlenilebilir. Toplamda en az 10.000 m2, en az 4 farklı yapının projelendirilme sürecinde aktif olarak bulunmak ve bu durumlarını gerekli belgelerle tevsik etmek
Statik Proje Müellifliği: <br>- Zemin kat hariç 8 ila 15 kat arasındaki binalar En az 5 yıl mesleki tecrübe, en az biri (b) bendine göre hazırlanmış olup yapı ruhsatı alınmış toplamda en az 15 bin m2, en az 6 farklı yapının projelendirilme sürecinde aktif olarak bulunmak ve bu durumlarını gerekli belgelerle tevsik etmek Toplamda en az 15.000 m2, en az 6 farklı yapının projelendirilme sürecinde aktif olarak bulunmak ve bu durumlarını gerekli belgelerle tevsik et

Regenerate response

Tax Planning for High Earners: How to Save Money on Your Taxes

Tax Planning for High Earners: How to Save Money on Your Taxes

If you’re a high earner, you know that taxes can be a major expense. But did you know that there are a number of tax planning strategies that can help you save money? In this blog post, we’ll discuss some of the most effective tax planning strategies for high earners.

There are a number of different tax planning strategies that can be used to save money on taxes. Some of the most common strategies include:

 • Deductions: Deductions are expenses that can be subtracted from your taxable income. Some common deductions include mortgage interest, charitable contributions, and state and local taxes.
 • Credits: Credits are dollar-for-dollar reductions in your tax liability. Some common credits include the child tax credit, the dependent care credit, and the education tax credit.
 • Tax breaks: Tax breaks are a variety of other tax benefits that can reduce your tax liability. Some common tax breaks include the retirement savings tax credit, the first-time homebuyer tax credit, and the energy tax credit.

It’s important to note that not all tax planning strategies are created equal. Some strategies may be more effective for you than others, depending on your individual circumstances. That’s why it’s important to speak with a qualified tax advisor to discuss your specific situation and find the best tax planning strategies for you.

Here are some specific tax planning strategies that may be helpful for high earners:

 • Maximize your retirement savings: One of the best ways to save money on taxes is to contribute to retirement accounts. These accounts offer a variety of tax benefits, such as tax-deductible contributions and tax-free growth.
 • Take advantage of tax credits and deductions: There are a number of tax credits and deductions that are available to high earners. These can help to reduce your tax liability significantly.
 • Invest in tax-advantaged assets: There are a number of assets that offer tax advantages, such as municipal bonds and annuities. These can help you to grow your wealth and save money on taxes.
 • Plan for your estate: Estate planning is an important part of tax planning for high earners. By planning your estate, you can minimize the amount of taxes that your heirs will have to pay.

Tax planning can be a complex and time-consuming process. But by following the strategies outlined in this blog post, you can save money on your taxes and keep more of your hard-earned money.

More information: info@ozmconsultancy.com

Mimar, Mühendis ve Proje Müellifleri için Yeni Kriterler Getirildi

Yapı Türü Gereken Tecrübe Gereken Proje Boyutları
Mimari Proje Müellifliği: <br>- Resmi binalar <br>- İbadet yerleri <br>- Eğitim, sağlık tesisleri <br>- Kültürel binalar <br>- Eğlence yapıları <br>- Konaklama amaçlı binalar <br>- Alışveriş merkezleri <br>- Ulaştırma istasyonları <br>- İş hanı, büro, pasaj, çarşı gibi ticari yapılar <br>- Merkezi iş alanları <br>- Kamuda veya üniversitelerin mimarlık bölümlerinde ya da meslek odasına kayıtlı serbest mimar olarak <br>en az 5 yıl mesleki tecrübesi bulunan mimarlar tarafından üstlenilebilir. <br>Üniversitelerin mimarlık ana bilim dalında tezli lisansüstü öğrenim görmüş olan mimarlar için bu fıkrada belirtilen asgari hizmet süresi ile proje yapımına dair kriterlerin yarısının sağlanması yeterlidir. En az 5 yıl mesleki tecrübe Toplamda en az 10.000 m2, en az 4 farklı yapının projelendirilme sürecinde aktif olarak bulunmak ve bu durumlarını gerekli belgelerle tevsik etmek
Statik Proje Müellifliği: <br>- Zemin kat hariç 5 ila 7 kat arasındaki binalar Kamuda veya üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde ya da meslek odasına kayıtlı serbest mühendis olarak en az 3 yıl mesleki tecrübesi bulunan inşaat mühendisleri tarafından üstlenilebilir. Toplamda en az 10.000 m2, en az 4 farklı yapının projelendirilme sürecinde aktif olarak bulunmak ve bu durumlarını gerekli belgelerle tevsik etmek
Statik Proje Müellifliği: <br>- Zemin kat hariç 8 ila 15 kat arasındaki binalar En az 5 yıl mesleki tecrübe, en az biri (b) bendine göre hazırlanmış olup yapı ruhsatı alınmış toplamda en az 15 bin m2, en az 6 farklı yapının projelendirilme sürecinde aktif olarak bulunmak ve bu durumlarını gerekli belgelerle tevsik etmek Toplamda en az 15.000 m2, en az 6 farklı yapının projelendirilme sürecinde aktif olarak bulunmak ve bu durumlarını gerekli belgelerle tevsik et

SMEs in Turkey: This Is the One Weird Trick to Avoid Getting Fined for Not Meeting Your Accounting and Tax Obligations

Checklist for SMEs for their monthly accounting and tax obligations due to Turkish tax laws:

 • Monthly Accounting Obligations:
  • Keep all accounting records up to date, including invoices, receipts, and bank statements.
  • Enter all transactions into the accounting system on a timely basis.
  • Prepare monthly financial statements, including a balance sheet and income statement.
  • Review the financial statements for accuracy and completeness.
  • File all required tax returns.
 • Monthly Tax Obligations:
  • Pay all taxes that are due on a monthly basis, such as Value Added Tax (VAT) and withholding taxes.
  • Make estimated tax payments for the upcoming year.
  • File all required tax returns.

Here are some additional tips for SMEs to stay on top of their accounting and tax obligations:

 • Use a cloud-based accounting software system. This will make it easy to access your accounting records from anywhere and at any time.
 • Hire a qualified accountant or bookkeeper. This will free up your time so that you can focus on running your business.
 • Set up a regular meeting with your accountant or bookkeeper to review your financial statements and tax obligations. This will help you to identify any potential problems early on.
 • Stay up-to-date on the latest tax laws and regulations. The Turkish tax code is constantly changing, so it is important to stay informed of the latest changes.

By following these tips, SMEs can help to ensure that they are meeting their accounting and tax obligations in accordance with Turkish law.

More information: info@ozmconsultancy.com

Setting up a UK Limited Company: Avoid These Mistakes

Mistake #1: Choosing “limited by guarantee” instead of “limited by shares” without understanding what that means.
Mistake #2: Mixing different business activities under the same company, which can cause accounting, tax, and legal problems.
Mistake #3: Ignoring email reminders from Companies House about filing the confirmation statement and accounts.
Mistake #4: Setting up a limited company with only one director and one shareholder, which can create legal and tax issues in case of death or incapacity.
Mistake #5: Not using model articles when forming the company and instead using a template from the internet.

Vergi Suç ve Cezaları Özet Tablo

Suç Cezalar
Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler Hapis cezası uygulanır. En az 1 yıl 6 ay, en çok 5 yıl hapis cezası verilir.
Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar Hapis cezası uygulanır. En az 1 yıl 6 ay, en çok 5 yıl hapis cezası verilir.
Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar Hapis cezası uygulanır. En az 1 yıl 6 ay, en çok 5 yıl hapis cezası verilir.

Not: Bu ceza miktarları, yasa değişiklikleri veya farklı yargı kararlarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bu bilgilerin güncel olduğundan emin olmak için resmi kaynakları kontrol etmek önemlidir.

KOOPBİS Yönetmeliği Yayımlandı. Kooperatifler Bilgileri Hangi Tarihe Kadar Girecek?

Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği Yayımlandı.

Kooperatifler Bilgi Sistemi Yönetmeliğine göre

1-Kooperatiflerin Hangi Bilgileri Koopbis sistemine girmeleri gerekli?

-Yönetim Kurulu Raporu (Genel Kuruldan en az 15 gün önce)

-Denetim Kurulu Raporu (Genel Kuruldan en az 15 gün önce)

-Mali Tablolar (Genel Kuruldan en az 15 gün önce)

-Kooperatifin sicil kayıtları

-Kooperatif ortaklarının bilgileri (Hazirun cetveli sistemden alınacaktır)

2-Koopbis sistemine nasıl giriliyor? Kimler girebilir?

Koopbis sistemine e-devlet şifresi ile Türkiye.gov.tr adresinden girilmektedir. Koopbis’e yönetim kurulu üyelerinin e-devlet şifreleri ile veya yönetim kurulunun belirlediği yetkilendirilmiş kişinin e-devlet şifresi ile girilmektedir.

3-Koopbis sistemi ne için kullanılacak?

Koopbis Sistemi, kooperatiflerin iş ve işlemlerinin daha şeffaf hale gelmesini sağlayacak. Bu sayede ortaklar e-devlet şifreleri ile kooperatif tarafından sisteme yüklenen raporlar ve mali tablolar sayesinde istedikleri zaman herhangi bir kimseden talep etmeden inceleyebileceklerdir. Ayrıca ortaklıktan ayrılma ve ortaklığa giriş gibi işlemlerini de online takip edebileceklerdir.

4-Koopbis sistemine gerekli bilgiler girilmez ise yaptırımı nedir?

Yönetim ve Denetim Kurulları için hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olacaktır.

5-Koopbis sistemine hangi tarihe kadar gerekli giriş işlemlerinin yapılması gerekli?

26.10.2023 tarihine kadar gerekli işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi için info@ozmconsultancy.com

Bilişim Personeline Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İle TGB Dışında Yüzde 100 Uzaktan Çalışma

Bilişim Personeline Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İle TGB Dışında Yüzde 100 Uzaktan Çalışma

 

7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan bilişim personeli için yüzde 100 uzaktan çalışma imkânı getirildi. Bu sayede, Merkez ve Bölgelerde çalışan bilişim personeli için daha önce yüzde 75 olarak uygulanan oran yüzde 100 olarak hayata geçirilecektir.

 

 

12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 18 inci maddesi ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe” ibaresi “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda ya da meslek gruplarına göre yüzde yüze” şeklinde değiştirilmiş ve aynı kanunun 22 nci maddesi ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe” ibaresi “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda ya da meslek gruplarına göre yüzde yüze” şeklinde değiştirilmiştir.

 

20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oranın, mahiyeti Bakanlığımızca belirlenecek bilişim personeline 1/4/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yüzde yüz, bunlar dışındaki personele ise 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yüzde yetmiş beş olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Bu kapsamda Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde bu destekten faydalanacak bilişim personelinin mahiyeti;

 

“Fakültelerin dört yıllık bilgisayar, elektronik ya da yazılım ile ilgili bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezunlar ile yukarıda belirtilenler dışında kalan fakülte, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi mezunlarından yazılım, tasarım (çip tasarımı, sistem tasarımı, donanım mimarisi tasarımı vb.), analiz, ağ bağlantıları veya bunlarla ilgili test, bakım gibi alanlarda teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde görev alan personel” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Kaynak: T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

 

 

 

SAÇ EKİMİ BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

6 Mayıs 2023 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32182
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:

SAÇ EKİMİ BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; saç ekimi birimlerinin açılmasına, saç ekimi uygulamasına ait asgari standartlar ile saç ekimi birimlerinde görev yapacak personelin belirlenmesine ve saç ekimi birimlerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; saç ekimi birimi açılacak tüm sağlık kuruluşlarını ve buralarda görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesine, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve Ek 11 inci maddesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin (a), (c) ve (e) bentleri ile 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini,

c) Saç ekimi uygulayıcı sertifikası: Bakanlığın düzenlediği ya da yetkilendirdiği kurumlarca düzenlenen saç ekimi uygulanması konusunda tabibin yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

ç) Saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası: Bakanlığın düzenlediği ya da yetkilendirdiği kurumlarca düzenlenen saç ekimi uygulanmasına yardım konusunda tabip dışı sağlık meslek mensubunun yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

d) Sağlık kuruluşu: Sağlık Bakanlığına ait hastaneleri, Devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastaneleri, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel hastaneleri, tıp merkezleri ve poliklinikleri,

e) Tabip dışı sağlık meslek mensubu: Hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı), toplum sağlığı teknisyeni, acil tıp teknisyeni veya teknikeri, anestezi teknisyeni veya teknikerini,

f) Uygulama: Saç ekimi uygulamasını,

g) Uygulama odası: Saç ekimi uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü odayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Saç Ekimi Birimi ve Saç Ekimi Uygulamaları

Saç ekimi biriminin açılabileceği yerler

MADDE 5- (1) Saç ekimi birimi, sağlık kuruluşları bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında faaliyet izin belgesi alınarak açılabilir.

Saç ekimi biriminin açılması

MADDE 6- (1) Saç ekimi birimi açmak isteyen sağlık kuruluşu tarafından Müdürlüğe başvurulur.

(2) Müdürlükçe fiziki standartlarının uygunluğu, yerinde yapılan inceleme sonucunda kısmi müşterek teknik rapor tutularak tespit edilir.

(3) Uygun kısmi müşterek teknik rapor sonrasında ilgili uzman tabip ve Müdürlüğün görevlendireceği yetkili tarafından yerinde denetlenerek uygunluk verilir.

(4) Saç ekimi birimi faaliyet izin belgesi, sağlık kuruluşunun ruhsatına/uygunluk belgesine işlenir.

(5) Saç ekimi birimi açılabilmesi için aşağıda belirlenen asgari standartların sağlanması gerekir:

a) Saç ekimi biriminin açılacağı sağlık kuruluşunda sterilizasyon ünitesinin bulunması veya sağlık kuruluşu tarafından sterilizasyon hizmetinin satın alınıyor olması gereklidir.

b) 9 uncu maddede geçen personel standartlarının sağlanması gerekir.

c) Uygulama odası en az 16 metrekare yarı steril bir alan olmak zorundadır.

ç) Uygulama odasının yer ve duvar kaplamalarının yıkanmaya dayanıklı bakteriyostatik maddeden yapılmış olması, yer döşemelerinin antistatik bir maddeyle kaplanması gerekir. Zemin ve yüzeylerin deterjan, su ve antiseptik solüsyonlar ile temizlenebilir bir yapıda olması gerekir.

d) Uygulama öncesi ve sonrası takipler için uygulama odasının dışında, fotoğraf çekme alanının bulunması gerekir.

e) Saç ekimi biriminde, uygulama yapılacak hastalar için hasta bekleme alanı oluşturulması gerekir.

f) Saç ekimi biriminde, uygulamaya yönelik Ek-1’de yer alan asgari donanım, araç ve gereç bulunur.

g) Saç ekimi biriminde, acil müdahaleye yönelik Ek-2’de yer alan asgari ilaç, araç ve gereç bulunur.

Saç ekimi eğitim merkezleri

MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğe göre saç ekimi birimi açmış olan Bakanlığa ait hastaneler, Devlet ve vakıf üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve yeni tip tıp merkezleri bünyesindeki saç ekimi birimlerine Müdürlüğün önerisi ve Bakanlığın onayı ile saç ekimi eğitim merkezi yetkisi verilebilir.

Saç ekimi uygulayıcı veya saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası

MADDE 8- (1) Saç ekimi eğitim merkezlerinde 4/2/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde tabipler ve tabip dışı sağlık meslek mensubu için ayrı ayrı düzenlenen sertifika programları ile saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası verilir.

(2) Saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası eğitim programının süresi ve program içeriği Bakanlıkça belirlenir.

(3) Saç ekimi uygulayıcı sertifikası programına sadece tabipler katılabilir.

(4) Saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası programına tabip dışı sağlık meslek mensubu katılabilir.

(5) Sertifika programı eğitmenleri; plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, deri ve zührevi hastalıkları uzmanı ve medikal estetik sertifikasına sahip tabipleridir.

(6) Yurt dışından alınmış saç ekimi uygulayıcı sertifikası Bakanlıkça ilgili mevzuata göre uygun görülmesi halinde geçerli olarak kabul edilir.

Personel standardı

MADDE 9- (1) Saç ekimi birimlerinde yalnızca Bakanlıkça sertifikası tescil edilmiş sertifikalı personel çalışabilir.

(2) Bakanlıkça tescili yapılmış medikal estetik sertifikasına sahip tabiplerden/uzman tabiplerden, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile deri ve zührevi hastalıkları uzmanlarından ayrıca saç ekimi uygulayıcı sertifikası istenmez.

(3) Saç ekimi uygulamasının kanal açma aşamasını yalnızca saç ekimi uygulayıcı sertifikasına sahip tabipler yapabilir.

(4) Saç ekimi biriminde görevli saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası bulunan tabip dışı sağlık meslek mensubu, saç ekimi uygulayıcı sertifikası bulunan tabip gözetiminde ve sorumluluğunda çalışır.

(5) Sedoanaljezi veya genel anestezi altında uygulama yapılması hâlinde uygulama sırasında anestezi ve reanimasyon uzmanı bulundurulması zorunludur.

(6) Saç ekimi uygulayıcı sertifikası bulunan bir tabip, saç ekimi biriminde, uygulama yapılan en fazla beş adet uygulama odasından sorumlu olabilir ve her uygulama odasında saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikasına sahip en az iki sağlık meslek mensubu bulunur.

Uygulamaya ilişkin hususlar

MADDE 10- (1) Uygulama için kullanılan cerrahi aletler ve müdahale setleri steril olmalıdır.

(2) Uygulama sırasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

a) Uygulama koruyucu gözlük takılmadan yapılamaz.

b) Uygulamanın her aşamasında dezenfeksiyon ve sterilizasyona riayet edilir.

c) Uygulamada kullanılan aletlerinin sterilizasyonu için basınçlı otoklav veya ultrasonografik sterilizasyon cihazının kullanıldığı sterilizasyon yöntemi kullanılır.

ç) Uygulama yapılacak her hastadan aydınlatılmış rıza formu alınır. Aydınlatılmış rıza formuna saç ekimi yapılacak alanın uygulama öncesi ve sonrası donör alanının ve uygulanacak alanın fotoğrafları eklenir ve taraflarca aydınlatılmış rıza formu imzalanır.

(3) Uygulama yapılan kişiye ait kişisel bilgilerin, uygulanan tekniğin ismi, ekilen kök sayısı ve bölgesi gibi uygulama içeriğinin yönteminin belirtildiği, müdahale öncesi saç kökünün alınacağı ve saç kökünün ekileceği alanın ve müdahale sonrası ilk 72 saat içinde fotoğrafların çekilip kayıt edildiği, saç ekimini uygulayan ekibin isimlerinin yazıldığı Ek-4’te yer alan Saç Ekimi Birimi Hasta Bilgi Formu Bakanlıkça hazırlanan sistem üzerinden doldurulur ve arşivlenir. Sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalar için ekim sonrası altıncı ayda çekilen fotoğraf şartı aranmaz.

(4) Saç ekimi uygulama odasında aynı anda sadece bir hastaya saç ekimi uygulaması yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Saç ekim birimlerinin denetlenmesi, yasaklar ve idari yaptırım

MADDE 11- (1) Saç ekim birimleri; şikâyet veya ihbar üzerine yapılan olağan dışı denetimler hariç olmak üzere Müdürlük tarafından oluşturulan komisyon veya denetleme ekibi vasıtasıyla, Ek-3’te yer alan Saç Ekim Birimi Denetim Sorgu ve İdari Yaptırım Formu kullanılarak Müdürlükçe yılda en az bir defa olağan denetime tabi tutulur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki uygulamalar bakımından yasak olan fiiller şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Müdürlükten faaliyet izin belgesi alınmaksızın saç ekim birimi açılamaz ve faaliyette bulunulamaz.

b) Saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekim uygulayıcı yardımcı sertifikası olmayan kişiler saç ekimi yapamaz.

c) Saç ekim birimlerinde bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak ve Müdürlükten izin alınmaksızın, faaliyet izin belgesine esas olan fiziki alanlar, cihaz ve personel durumunda değişiklik yapılamaz.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan saç ekim birimlerinde bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti halinde; kasıt, ihmal veya kusur şüphesi bulunan ilgililer hakkında kendi mevzuatına göre soruşturma yapılır ve disiplin hükümleri uygulanır.

(4) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan saç ekim birimlerinde bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti halinde; Ek-3’te yer alan Saç Ekim Birimi Denetim Sorgu ve İdari Yaptırım Formunda belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.

(5) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan saç ekim birimlerinde bu Yönetmelikte yaptırımı bulunmayan aykırı uygulamaların tespiti hâlinde aykırılığın durumuna göre bir ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre sonunda, aykırılığın giderilmediğinin tespiti hâlinde, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası uygulanır. Eksikliğin buna rağmen giderilmemesi halinde sağlık kuruluşunun saç ekimi faaliyet belgesi iptal edilir ve bu kuruluş adına yeniden saç ekimi faaliyet belgesi düzenlenmez.

Kayıtların tutulması ve saklanması

MADDE 12- (1) Saç ekim birimlerinde kişilere yapılan işlemler Ek-4’teki Saç Ekim Birimi Hasta Bilgi Formuna uygun olarak Bakanlığın elektronik sistemine kayıt edilmek zorundadır.

(2) Bünyesinde saç ekim birimi kurulan sağlık kuruluşları Bakanlıkça oluşturulan portala kayıt edilir ve web ortamında açık şekilde yayımlanır.

(3) Saç ekimi birimlerince kayıtların tutulması ve saklanmasına dair iş ve işlemler, saç ekimi biriminin bünyesinde faaliyet gösterdikleri sağlık kuruluşunun mevzuatı kapsamında yürütülür.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, saç ekimi biriminin bünyesinde faaliyet gösterdiği sağlık kuruluşunun mevzuatı uygulanır.

Saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası ve mevcutların durumu

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevcut saç ekimi uygulaması yapılan sağlık kuruluşlarında çalışan tabip dışı sağlık meslek mensupları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde saç ekimi yardımcı uygulayıcısı sertifikası almak zorundadır. Bu süre içerisinde ilgili tabibin gözetiminde çalışmaya devam edebilirler.

(2) Saç ekimi birimi bulunan sağlık kuruluşlarında en az iki yıl süre ile adına personel çalışma belgesi düzenlenmiş olan ve aktif olarak saç ekimi biriminde devamlı çalıştığını belgeleyen tabip dışı sağlık meslek mensubuna, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri halinde, Bakanlıkça saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası düzenlenir.

Saç ekimi birimi bulunan sağlık kuruluşlarının uyumu

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatına göre saç ekimi uygulaması yapma izni olan tüm sağlık kuruluşları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde bu Yönetmelikte yer verilen şartları sağlamaları halinde saç ekimi uygulamalarına devam edebilirler. Bu süre sonunda, söz konusu şartları sağlayamayan sağlık kuruluşlarının izinleri iptal edilir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

KOOPBİS KULLANIMA AÇILDI. ORTAK GİRİŞİ NE ZAMANA KADAR NASIL YAPILACAK?

Sorularınız için: info@ozmconsultancy.com

Koopbis-Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanıma açılmış olup, sistemin kullanımına ilişkin Usul ve Esaslara ilişkin doküman Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır

 • Kooperatif Bilgi Sistemine hangi veriler girilecek?
 • Kooperatif Bilgi Sistemine kimler tarafından veriler girilecek?
 • Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulları için ne zaman suç duyurusunda bulunulur?

Yukarıdaki sorular ve diğer merak edilen hususlar ile ilgili bilgilendirme notumuzu aşağıda bulabilirsiniz.

Ön bilgi: Kooperatif Bilgi Sistemine Girişler 26.10.2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. İlgili mevzuat;

28 Şubat Salı 32118 Sayılı Resmi Gazete: Yönetim kurulu üyelerinin; kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, gayrimenkul durumlarını, ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmaları gerekmektedir. Bu süre Bakanlıkça altı aya kadar uzatılabilir. Bu süre içerisinde aktarımı gerçekleşmeyen her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin her biri bin Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır.”

Kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 26/10/2022 tarihinde KOOPBİS kurulmuş olup mevzuat uyarınca öngörülen süreler için başlangıç tarihi olarak bu tarih esas alınır.

 

1-Koopbis Nedir?

1163 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca oluşturulan ve e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan kimlik doğrulama yöntemleriyle, koopbis.ticaret.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yapılan Kooperatif Bilgi Sistemini ifade eder.

2-Koopbis Ne Zaman Kurulmuştur?

Kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 26/10/2022 tarihinde KOOPBİS kurulmuş olup mevzuat uyarınca öngörülen süreler için başlangıç tarihi olarak bu tarih esas alınır.

3-Koopbis ile Mersis Sistemi arasında uyumsuzluk olması mümkün müdür?

 • Kooperatiflerin yönetim kurullarına ve denetçilerine ait veriler, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden temin edilir ve KOOPBİS yetkilendirmelerinde bu veriler esas alınır.
 • Genel kurul toplantılarında yapılan seçimlerle göreve gelen ancak henüz ticaret sicilinde tescili gerçekleşmeyen kooperatif yönetim kurulu üyeleri KOOPBİS üzerinde işlem yapamayacağından, cezai sorumluluklarla karşılaşılmamasını teminen tescil işlemleri ivedilikle tamamlanır ve İl Müdürlüklerine gerekli bildirimler yapılır.

4-Koopbis’e Hangi Tarihli Bilgi ve Belgeler Yüklenecektir?

1163 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca KOOPBİS’e aktarılması gereken bilgi ve belgelerin kapsamı ve içeriği hususunda aşağıdaki tarihlere dikkat edilir.

Ticaret sicili kayıtları için; en güncel bilgiler işlenecektir, bu verilerin sistemde mevcut olması halinde kontrolü yapılır.

 • Finansal tablolar için; 21/10/2021 tarihli ve 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihi olan 26/10/2021 sonrasında hazırlanan tüm finansal tablolar eklenir.
 • Faaliyet raporları için; 7339 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 26/10/2021 sonrasında hazırlanan tüm faaliyet raporları eklenir.
 • Genel kurul toplantı evrakı için; 7339 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 26/10/2021 sonrasında gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bilgi ve belgeler işlenir.
 • Ortak bilgileri için; bu Usul ve Esasların yürürlük tarihi itibarıyla ortaklık ilişkisi devam eden tüm ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgileri işlenir.

5-Koopbis’e Nasıl Giriş Yapılır?

KOOPBİS’e erişim, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan kimlik doğrulama yöntemleriyle, koopbis.ticaret.gov.tr adresi ile veya www.turkiye.gov.tr hizmetleri aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.

6-Koopbis’e Ortak Bilgileri Nasıl Girilir?

Kooperatif ortak verilerinin girişi, KOOPBİS’teki kooperatif menüsü açıldıktan sonra, ilgili kooperatifin “git” butonuna tıklanarak ulaşılan sayfadan “ortak” sekmesi kullanılarak gerçekleştirilir.

 • Gerçek ve tüzel kişi ortaklar için ayrı butonlar aracılığıyla açılan ekranlar üzerinden belirlenen veri alanları elle doldurulur ve kayıt işlemleri tamamlanır.

7-Ortak Bilgilerinin MERNİS ile eşlemesi zorunlu mudur?

Gerçek kişi ortaklar eklenirken girilen kimlik numarası ile ad soyad ve doğum tarihi bilgileri elle doldurulur. Bu verilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarıyla birebir eşleşmemesi halinde kaydetme işlemi yapılamaz. Bu durumda, doğru veriler temin edilerek işleme devam edilir.

8-Koopbis Sistemine Giriş Yapılması durumunda ortaklığa kabul yönetim kurulu kararı alınmasına gerek var mıdır?

KOOPBİS üzerinde ortak verilerinin işlenmiş olması, mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan işlemlere (ortaklığa kabule ilişkin yönetim kurulu kararı alınması, kooperatif pay defterinin tutulması vb.) ilişkin yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

9-Kooperatif Genel Kurulu Öncesinde Koopbis’e yüklenmesi gereken bilgi ve belgeler

1163 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortakların tetkikine amade tutulması gereken

 • Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu,
 • Bilanço, gelir-gider farkı hesapları ve denetçilerin Kanunun 66 ncı ve 69 uncu madde hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri raporlar,
 • Genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün önce, KOOPBİS yetkilileri tarafından KOOPBİS’e işlenir.

10-Raporların yükleme işlemleri nasıl olacaktır?

Bu belgelerin sisteme işlenirken

1-İlgili kooperatifin “git” butonuna tıklanır,

2-Ulaşılan sayfada “idari/mali durum” sekmesi kullanılarak açılan ekran üzerinde “finansal bilgi ekle” bölümü tıklanır.

3-Açılan formda hesap dönemi ve zorunlu olan diğer veri alanları doldurularak “kaydet” butonuna tıklanarak kaydedilir.

4-Her hesap dönemi için ayrı bir finansal bilgi satırı oluşturulur.

5- Oluşturulan her finansal bilgi satırının başında bulunan “>” tuşu tıklandığında açılan gayrimenkul, raporlar ve iştirakler ile ilgili bilgi ve belgeler her bir hesap dönemi için doldurularak “kaydet” butonuna tıklanarak kaydedilir.

6-Gerekli bilgi ve belgeler yüklendiğinde “kaydet ve bitir” butonu tıklanarak kayıt statüsü “tamamlandı” şeklinde görüntülenir ve kayıt işlemi tamamlanır.

11-Yönetici ve Denetçilerin Sorumlulukları

Genel kurul toplantısı için çağrı yapmış ve genel kurul toplantısına 15 günden az süre kalan kooperatiflerde gerekli belgelerin ivedilikle KOOPBİS’e yüklenmesi için il müdürlükleri tarafından kooperatif yöneticileri uyarılır.

 • Uyarı sonrasında sisteme gerekli bilgi ve belgelerini kaydeden kooperatiflerin yöneticileri hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulmaz.
 • 1163 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca ortakların tetkikine amade tutulması gereken belgelerin KOOPBİS’e süresi içinde işlenmemesi halinde -veri aktarım süresi beklenmeksizin- yönetim kurulu üyeleri üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağından, mağduriyet yaşanmamasını teminen il müdürlüklerince genel kurul başvurularında bu hususa dikkat edilir ve gerekli olması halinde yöneticiler uyarılır.
 • Bu Usul ve Esasların yürürlük tarihinden önce sisteme gerekli bilgi ve belgelerini kaydedemeyen kooperatiflerin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmaz.

12-Kooperatif Genel kurul toplantısı sonrasında KOOPBİS’e kaydedilecek bilgi ve belgeler

Kooperatifin genel kurul toplantısı sonrası; Toplantıya ilişkin tutanak, imzalı hazirun listesi ve bildirim formu, toplantıyı takip eden on beş iş günü içerisinde KOOPBİS yetkilisi tarafından KOOPBİS’e yüklenir.

Bu süreç, ilgili kooperatifin “git” butonuna tıklanarak ulaşılan sayfadan “genel kurul” sekmesi kullanılarak açılan ekranlar üzerinden tamamlanır.

13-Koopbis Sistemine Toplu Veri Nasıl Kayıt Edilir?

Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca KOOPBİS’e aktarılması gereken verilerin toplu bir biçimde ve kolayca KOOPBİS’e işlenebilmesi için gerekli altyapı sağlanmış olup KOOPBİS üzerinden ilgili kooperatifin “git” butonuna tıklanarak erişilen sayfadan “ortak” sekmesi altındaki “excel işlemleri” kullanılarak ulaşılan dosyanın belirlenen kurallar dahilinde doldurulması ve dosyanın içe aktarım işlemi yapılmasıyla ortak kayıtlarının sisteme doğrudan aktarımı gerçekleştirilebilecektir.

14-En az kaç ortağın verisi tek seferde yüklenebilir?

Bu altyapının kullanılabilmesi için en az 100 ortak verisinin, içe aktarılacak dosyada bulunması gerekmektedir. Ayrıca bu aktarım yöntemi, 1163 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen süre içerisinde kullanılabilecektir.

15-Yönetim Kurulu Üyeleri Dışında Koopbis Yetkilisi atanabilir mi?

Evet. Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kooperatif yönetim kurulu üyeleri dışında bir KOOPBİS yetkilisi tanımlanma talebiyle İl Müdürlüklerine yapılacak başvurularda, kooperatiflerin MERSİS ve Vergi Kimlik Numaraları bilgileri kontrol edilerek İl Müdürlüğü personeli tarafından güncellenir ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

16-Görev Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin Durumu

Kullanımı sonlandırılan Kooperatif Bilgi Sisteminde (koopbis.gtb.gov.tr), yönetim kurulu dışından KOOPBİS yetkilisi olarak belirlenen kullanıcılar yeni mevzuat ve yaptırım hükümleri nedeniyle yetkileri sonlandırılmıştır. Bu kooperatiflerin KOOPBİS yetkililerinin tekrar tanımlanması için, KOOPBİS yetkilisinin belirlendiği yeni bir yönetim kurulu kararı alınarak İl Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

Kooperatif bilgi sistemi ile ilgili yukarıda belirtilen usul ve esaslar 1/7/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek: Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

KOOPBİS- KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı ve kapsamı, 14/1/2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği doğrultusunda; 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatif ve üst kuruluşları, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa tabi kooperatif ve üst kuruluşları ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna tabi kooperatif ve üst kuruluşlarının yöneticileri ile ilgili Bakanlıklar ve taşra teşkilatlarının Kooperatif Bilgi Sistemini (KOOPBİS) kullanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 5 inci maddesi ile Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

 1. Bakanlık Temsilcisi: 1163 sayılı Kanunun 87 nci maddesi uyarınca kooperatif, kooperatif birliği, kooperatif merkez birliği, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği genel kurullarında bulundurulması gereken Bakanlık temsilcisini,
 2. İl Müdürlükleri: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü; diğer kooperatifler ve üst kuruluşları için Ticaret İl Müdürlüğünü,
 3. İlgili Bakanlık: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman Bakanlığını; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını; diğer kooperatifler ve üst kuruluşları için Ticaret Bakanlığını,
 • KOOPBİS: 1163 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca oluşturulan ve e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan kimlik doğrulama yöntemleriyle, koopbis.ticaret.gov.tr adresi üzerinden veya turkiye.gov.tr adresinden giriş yapılan Kooperatif Bilgi Sistemini,
 1. Kooperatif: 1163 sayılı Kanun, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ve 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren kooperatifleri, kooperatif birlikleri, kooperatifler merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini,
 2. Yönetmelik: Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliğini,

ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulum ve Geçiş Süreci

 

Kurulum

MADDE 4– (1) Yönetmelik ile KOOPBİS kullanımına ilişkin yetki ve sorumluluklar düzenlenmiştir. Kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 26/10/2022 tarihinde KOOPBİS kurulmuş olup mevzuat uyarınca öngörülen süreler için başlangıç tarihi olarak bu tarih esas alınır.

Geçiş süreci

MADDE 5- (1) Geçiş sürecinde, ilgili Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarında KOOPBİS’i kullanacak personelin kullanıcı tanımlamaları yapılacaktır. Bu kapsamda, ilgili Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarında KOOPBİS’i kullanacak personel ile sistem yöneticisi olarak belirlenen personele ilişkin bilgiler yazı ile Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne iletilir. Gelen personel bilgileri doğrultusunda KOOPBİS’e toplu olarak kullanıcı tanımlamaları yapılır. Geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili Bakanlıkların belirlediği sistem yöneticileri, kurumlardaki kullanıcıların yetkilendirme işlemlerini gerçekleştirir.

(2) İlgili Bakanlıklar, taşra teşkilatlarından veya görev alanındaki kooperatiflerden sistemin işleyişi veya yetkilendirmelerle ilgili gelen talepleri, bünyelerinde kuracakları iletişim mekanizmaları ile karşılar.

(3) Kooperatiflerin yönetim kurullarına ve denetçilerine ait veriler, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden temin edilir ve KOOPBİS yetkilendirmelerinde bu veriler esas alınır. Genel kurul toplantılarında yapılan seçimlerle göreve gelen ancak henüz ticaret sicilinde tescili gerçekleşmeyen kooperatif yönetim kurulu üyeleri KOOPBİS üzerinde işlem yapamayacağından, cezai sorumluluklarla karşılaşılmamasını teminen tescil işlemleri ivedilikle tamamlanır ve İl Müdürlüklerine gerekli bildirimler yapılır.

Kurulum ve yetkilendirme süreçlerinde işlenemeyen veriler

MADDE 6– (1) Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 26/10/2022 tarihinden itibaren ilgili Bakanlıkların eski sistemlerinin veri güncellemelerine kapatılması ve geçiş sürecinde güncelleme işlemlerinin yapılamaması nedeniyle KOOPBİS’e işlenemeyen veriler, hem KOOPBİS yetkilileri hem de ilgili Bakanlıklar ve taşra teşkilatları tarafından Yönetmelikle belirlenen görevler çerçevesinde ivedilikle sisteme aktarılır.

Geçmiş dönemlere ait bilgi ve belgelerin işlenmesi  

MADDE 7- (1) 1163 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca KOOPBİS’e aktarılması gereken bilgi ve belgelerin kapsamı ve içeriği hususunda aşağıdaki tarihlere dikkat edilir. Ticaret sicili kayıtları için; bu Usul ve Esasların yürürlük tarihi itibarıyla en güncel bilgiler işlenecektir, bu verilerin sistemde mevcut olması halinde kontrolü yapılır.

 1. Finansal tablolar için; 21/10/2021 tarihli ve 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihi olan 26/10/2021 sonrasında hazırlanan tüm finansal tablolar eklenir.
 2. Faaliyet raporları için; 7339 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 26/10/2021 sonrasında hazırlanan tüm faaliyet raporları eklenir.
 3. Genel kurul toplantı evrakı için; 7339 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 26/10/2021 sonrasında gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bilgi ve belgeler işlenir.
 • Ortak bilgileri için; bu Usul ve Esasların yürürlük tarihi itibarıyla ortaklık ilişkisi devam eden tüm ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgileri işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sistemin Kullanımı ve Verilerin İşlenmesi

 

Sistem kullanımı

MADDE 8- (1) KOOPBİS’e erişim, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan kimlik doğrulama yöntemleriyle, koopbis.ticaret.gov.tr adresi ile veya www.turkiye.gov.tr hizmetleri aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.

Ortak verilerinin işlenmesi

MADDE 9- (1) Kooperatif ortak verilerinin girişi, KOOPBİS’teki kooperatif menüsü açıldıktan sonra, ilgili kooperatifin “git” butonuna tıklanarak ulaşılan sayfadan “ortak” sekmesi kullanılarak gerçekleştirilir.

(2) Gerçek ve tüzel kişi ortaklar için ayrı butonlar aracılığıyla açılan ekranlar üzerinden belirlenen veri alanları elle doldurulur ve kayıt işlemleri tamamlanır.

(3) Gerçek kişi ortaklar eklenirken girilen kimlik numarası ile ad soyad ve doğum tarihi bilgileri elle doldurulur. Bu verilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarıyla birebir eşleşmemesi halinde kaydetme işlemi yapılamaz. Bu durumda, doğru veriler temin edilerek işleme devam edilir.

(4) KOOPBİS üzerinde ortak verilerinin işlenmiş olması, mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan işlemlere (ortaklığa kabule ilişkin yönetim kurulu kararı alınması, kooperatif pay defterinin tutulması vb.) ilişkin yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

Genel kurul toplantısı öncesinde kaydedilecek bilgi ve belgeler

MADDE 10- (1) 1163 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortakların tetkikine amade tutulması gereken yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider farkı hesapları ve denetçilerin Kanunun 66 ncı ve 69 uncu madde hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri raporlar, genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün önce, KOOPBİS yetkilileri tarafından KOOPBİS’e işlenir.

(2) Bu belgelerin sisteme işlenmesinde, ilgili kooperatifin “git” butonuna tıklanır, ulaşılan sayfada “idari/mali durum” sekmesi kullanılarak açılan ekran üzerinde “finansal bilgi ekle” bölümü tıklanır. Açılan formda hesap dönemi ve zorunlu olan diğer veri alanları doldurularak “kaydet” butonuna tıklanarak kaydedilir. Her hesap dönemi için ayrı bir finansal bilgi satırı oluşturulur. Oluşturulan her finansal bilgi satırının başında bulunan “>” tuşu tıklandığında açılan gayrimenkul, raporlar ve iştirakler ile ilgili bilgi ve belgeler her bir hesap dönemi için doldurularak “kaydet” butonuna tıklanarak kaydedilir. Gerekli bilgi ve belgeler yüklendiğinde “kaydet ve bitir” butonu tıklanarak kayıt statüsü “tamamlandı” şeklinde görüntülenir ve kayıt işlemi tamamlanır.

(3) Bu Usul ve Esasların yürürlük tarihinde, genel kurul toplantısı için çağrı yapmış ve genel kurul toplantısına 15 günden az süre kalan kooperatiflerde gerekli belgelerin ivedilikle KOOPBİS’e yüklenmesi için il müdürlükleri tarafından kooperatif yöneticileri uyarılır. Uyarı sonrasında sisteme gerekli bilgi ve belgelerini kaydeden kooperatiflerin yöneticileri hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulmaz.

(4) 1163 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca ortakların tetkikine amade tutulması gereken belgelerin KOOPBİS’e süresi içinde işlenmemesi halinde -veri aktarım süresi beklenmeksizin- yönetim kurulu üyeleri üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağından, mağduriyet yaşanmamasını teminen il müdürlüklerince genel kurul başvurularında bu hususa dikkat edilir ve gerekli olması halinde yöneticiler uyarılır. Bu Usul ve Esasların yürürlük tarihinden önce sisteme gerekli bilgi ve belgelerini kaydedemeyen kooperatiflerin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmaz.

Genel kurul toplantısı sonrasında kaydedilecek bilgi ve belgeler

MADDE 11- (1) Genel kurul toplantılarından sonra il müdürlükleri kullanıcıları tarafından, gerçekleşen genel kurul toplantılarına ilişkin kayıt açılır ve Bakanlık Temsilcisi Raporunun bir nüshası bu kayıt altına yüklenir.

(2) Toplantıya ilişkin tutanak, imzalı hazirun listesi ve bildirim formu, toplantıyı takip eden on beş iş günü içerisinde KOOPBİS yetkilisi tarafından KOOPBİS’e yüklenir.

(3) Bu süreç, ilgili kooperatifin “git” butonuna tıklanarak ulaşılan sayfadan “genel kurul” sekmesi kullanılarak açılan ekranlar üzerinden tamamlanır.

Yardım dokümanları

MADDE 12- (1) KOOPBİS’e giriş yapıldıktan sonra sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “yardım” bağlantısı kullanılarak kullanım kılavuzlarına erişim sağlanabilir.

(2) Ayrıca, “S.S.S.” bağlantısı kullanılarak kooperatifçilikle ilgili sıkça sorulan sorulara ve yanıtlarına erişim sağlanabilir.

Toplu veri kaydetme

MADDE 13- (1) Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca KOOPBİS’e aktarılması gereken verilerin toplu bir biçimde ve kolayca KOOPBİS’e işlenebilmesi için gerekli altyapı sağlanmış olup KOOPBİS üzerinden ilgili kooperatifin “git” butonuna tıklanarak erişilen sayfadan “ortak” sekmesi altındaki “excel işlemleri” kullanılarak ulaşılan dosyanın belirlenen kurallar dahilinde doldurulması ve dosyanın içe aktarım işlemi yapılmasıyla ortak kayıtlarının sisteme doğrudan aktarımı gerçekleştirilebilecektir.

(2) Bu altyapının kullanılabilmesi için en az 100 ortak verisinin, içe aktarılacak dosyada bulunması gerekmektedir. Ayrıca bu aktarım yöntemi, 1163 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen süre içerisinde kullanılabilecektir.

İntibak

MADDE 14- (1) 1163 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi doğrultusunda, anasözleşmelerini intibak ettiren kooperatiflerin verileri, il müdürlükleri tarafından ilgili kooperatifin “git” butonuna tıklanarak ulaşılan sayfadan “anasözleşme” sekmesi kullanılarak erişilen intibak bölümünde işlenecektir.

(2) İntibak için öngörülen yasal sürenin sonunda dağılan kooperatiflerin tespiti ve bu kooperatifler hakkında uygulanacak işlemlerde kolaylığın sağlanması açısından bu kayıtlar önem arz etmektedir.

KOOPBİS yetkilisi atanması

MADDE 15- (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kooperatif yönetim kurulu üyeleri dışında bir KOOPBİS yetkilisi tanımlanma talebiyle İl Müdürlüklerine yapılacak başvurularda, kooperatiflerin MERSİS ve Vergi Kimlik Numaraları bilgileri kontrol edilerek İl Müdürlüğü personeli tarafından güncellenir ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Kullanımı sonlandırılan Kooperatif Bilgi Sisteminde (koopbis.gtb.gov.tr), yönetim kurulu dışından KOOPBİS yetkilisi olarak belirlenen kullanıcılar yeni mevzuat ve yaptırım hükümleri nedeniyle yetkileri sonlandırılmıştır. Bu kooperatiflerin KOOPBİS yetkililerinin tekrar tanımlanması için, KOOPBİS yetkilisinin belirlendiği yeni bir yönetim kurulu kararı alınarak İl Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

Veri entegrasyonu

MADDE 16- (1) Hâlihazırda ortaklarının verilerini kendi elektronik veri tabanlarında tutan kooperatiflerin bilgi sistemleri ile KOOPBİS arasında veri paylaşımına ilişkin entegrasyon tesis edilmesi halinde, kooperatif yönetim kurulu üyelerinin KOOPBİS sorumlulukları ortadan kalkmayacaktır. Bu nedenle, kooperatif yönetim kurulu üyelerinin düzenli aralıklarla KOOPBİS kayıtlarının doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmesi, kooperatif tüzel kişiliğine ve ortaklarına ilişkin verilerin doğruluğunu sağlaması gerekmektedir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hata bildirimleri ve geliştirme talepleri

MADDE 17- (1) KOOPBİS yetkililerinin, kooperatiflerine ait verilerde eksiklik veya hata olduğunu tespit etmeleri halinde;

 1. Söz konusu hatalı veriler, yetkileri dahilinde ise kendileri tarafından düzeltilir,
 2. Söz konusu hatalı veriler, yetkileri dışında ise düzeltilmesi için il müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

(2) KOOPBİS’e giriş yapıldıktan sonra sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “hata bildirim” bağlantısı kullanılarak hata ile karşılaşılan ekranın kodu (ilgili ekranın sağ üst kısmında yer almaktadır) veya ekran görüntüsü ile birlikte açıklayıcı metin girilerek KOOPBİS sistem yöneticilerine doğrudan bildirim yapılabilecektir.

Eğitim talepleri

MADDE 18- (1) İlgili Bakanlıkların merkez teşkilatlarından belirleyecekleri eğiticilere, talep edilmesi halinde Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından eğitim verilir.

(2) Eğitici eğitimleri tamamlandıktan sonra ilgili Bakanlıklarca kendi taşra teşkilatlarının eğitimleri tamamlanır.

(3)  Kooperatiflerce il müdürlüklerine iletilen eğitim talepleri, eğitim alan personel tarafından karşılanır.

Veri aktarım süresi, idari para cezaları ve adli cezalar

MADDE 19- (1) Veri aktarım süresi 1163 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmakla yükümlü olup bu süre Ticaret Bakanlığınca altı aya kadar uzatılabilir. Bu süreçte kooperatifler, genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösteren listeleri Kanunun geçici 8 inci maddesi yürürlüğe girmeden önceki hükümlere göre almaya devam ederler. Kanunun geçici 8 inci maddesinde belirtilen sürenin başlangıcı olarak 26/10/2022 tarihi esas alınır. Kanunda belirlenen süre sona erinceye kadar, genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösteren listelerin KOOPBİS üzerinden üretilmesine, veri girişine ve bildirimlere ilişkin yükümlülüklerin ihlali halinde Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi uyarınca idari para cezası uygulanmaz.

(2) Bununla birlikte, bu Usul ve Esasların yürürlük tarihinden itibaren 1163 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortakların tetkikine amade tutulması gereken yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider farkı hesapları ve denetçilerin 66 ncı ve 69 uncu madde hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri raporların genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün önce, KOOPBİS’e işlenmiş olması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca yönetim kurulu üyeleri, üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Aydınlatma metni

Madde 20- (1) Kişisel verilerin KOOPBİS ile işlendiğini belirten aydınlatma metnine KOOPBİS’ten veya Ticaret Bakanlığının internet sayfasından ulaşılabilir. Kooperatiflerin genel kurul toplantılarına görevlendirilen Bakanlık temsilcileri, toplantıda hazır bulunanlara, kişisel verilerinin KOOPBİS’te işlendiğini belirten aydınlatma metnine KOOPBİS’ten veya Bakanlığın internet sayfasından erişilebileceğine ilişkin bilgilendirmede bulunur. Kooperatif yönetim kurulu da aydınlatma metnini, kooperatifin merkezinde ve genel kurul toplantısının icra edileceği yerde herkesin görebileceği şekilde bulundurmakla yükümlüdür.

Kooperatiflerin bilgilendirilmesi

MADDE 21- (1) 1163 sayılı Kanunda yer alan KOOPBİS’e ilişkin hükümler ile Yönetmelik ve bu Usul ve Esaslarda yer alan hususlar, il müdürlükleri tarafından, illerinde kurulu bulunan tüm kooperatif yöneticilerine imkanlar dahilinde her türlü iletişim yöntemiyle duyurulur, KOOPBİS kullanımı için gerekli yönlendirmeler yapılır.

(2) Ayrıca, yapılan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcileri tarafından, kooperatif ortaklarına Yönetmeliğin 13 üncü maddesi çerçevesinde, kooperatiflerinin bilgi ve belgelerine erişme hakları olduğuna ilişkin bildirimde bulunulur.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Usul ve Esaslar 1/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.