Yapı Kooperatiflerinin Unvanlarında Arsa Kelimesinin Kullanılamaması ve Hobi Kooperatifleri

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Ön Bilgi

Bilindiği üzere 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 12/1 maddesi ile 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen geçici 3.maddeye istinaden Yapı Kooperatiflerinin Kuruluş iş ve işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

Yeni Gelişme

Önceki dönemlerde her ne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlükleri tarafından Arsa ve Konut Kooperatifi unvanı altında kooperatif kuruluşlarına izin verilmiş olsa dahi, bu hususun yanıltıcı olması nedeni ile il müdürlükleri tarafından bundan sonraki süreçte unvanında arsa kelimesi geçen yapı kooperatifi kuruluşlarına izin verilmeyecektir.

Son derece doğru olan bu uygulamanın sebebi ise, bilindiği üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 46.maddesinde kooperatif şirketlerin Ticaret unvanlarında yer alacak ibarelerin tacirin kimliği, işletmesinin önemi hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına yol açacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamayacağı maddesidir.

Kooperatifin unvanında arsa kelimesinin geçmesinin neden yanıltıcı olduğu ile ilgili olarak ise, bilindiği üzere konut yapı kooperatifi ana sözleşmesinin altıncı maddesinde kooperatifin amaç ve faaliyet konuları yazılmıştır. Yapı kooperatiflerinin amacı ortaklarına kooperatifine türüne göre konut veya işyeri temini yapmak olup, ancak amacını gerçekleştiremediği takdirde genel kurul kararına istinaden arsalarını parselleyerek ortaklarına dağıtması mümkündür.

Yapı Kooperatifi kuruluşunda dikkat edilecek hususlar

Açıkça anlaşılacağı üzere yapı kooperatiflerin amacı ortaklarına arsa teslimi yapmak değil, konut veya işyeri teslimi yapmaktadır. Bu nedenle kooperatifin unvanında yer alan arsa kelimesi yanıltıcıdır. Sadece arsa yatırımı yapmak isteyenlerin kurabileceği başka kooperatif türleri zaten mevzuatımızda mevcuttur.

Özellikle son yıllarda Anadolu’da hızla artan ve halk arasında hobi kooperatifi olarak isimlendirilen kooperatifler aslında bu şekilde kurulmuş kooperatiflerdir. Bu kooperatifler imar izni bulunmayan alanlarda, konut yapı kooperatifi olarak kurulmaktadır. Bu kooperatiflerin bir çoğunun genel kurulu yapılmamış, yapılanlarda ise alınan kararlar mevzuata aykırı ve eksiktir. Ayrıca internet sayfalarında yer alan reklamlar kooperatifler kanunu kapsamında yanıltıcı reklam mahiyetindedir. Tarım arazilerinin bölünememe durumunu aşıyor gibi göstererek parselizasyon ve hisseli tapu noktasında yanıltıcı bilgiler de zaman zaman verilmektedir. İleride içinden çıkılamayacak sorunlara gebe olan bu kooperatiflerin yeni mağduriyetlere yaratarak kooperatifçilik algısına zarar vermesine engel olunması gerekmektedir. 

Sonuç olarak;

Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından atılan bu olumlu adımın, gerek kooperatifler, gerek kooperatif ortakları için son derece faydalı bir adım olduğunu düşünmekteyiz.

Saygılarımızla

Reklamlar

İletişim

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Üyeleri Sigortalı olacak mıdır ?

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu üyeleri normal şartlarda sigortalı olmasalar da bazı durumlarda sigortalı girişlerini yapılması gerekmektedir.

 • Murahhas aza
 • Sekreter üye
 • Muhasip üye

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu üyeleri normal şartlarda sigortalı olmasalar da bazı durumlarda sigortalı girişlerini yapılması gerekmektedir.

Grup içi şirketler arasındaki borçlanmalar Tefecilik suçu kapsamında değerlendirilmeyecek

Plastik poşetler 25 kuruş

Poşet ücreti

EK MADDE 13- Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir.

Kamu Kurumları Aidat Öderken Damga Vergisi Kesintisi olur mu ?

Konu : Resmi daire tarafından  kişi konumundaki Vakfa su,

elektrik tüketim bildirimi, serbest meslek makbuzu, yakıt ve

asansör bakımı faturalarına ilişkin ortak giderlere katılım için

yapılan ödemeler ile resmi dairenin sahibi olduğu apartman

daireleri için ödenen aidatlar nedeniyle düzenlenen kağıtların

damga vergisi hk.

İlgi :   27.12.2011 tarihli özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, İdareniz ile … Vakfı arasında düzenlenen protokol gereği, … İşhanına ait ortak giderlerden hissenize isabet eden kısmın ödenmesinde düzenlenen makbuzlar ile İl Özel İdarenizin sahip olduğu apartman dairelerinde, ortak giderler için tahsilat makbuzu karşılığı yapılan ödemelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Özelge talep formu ekinde yer alan ve … Vakfı ile İdareniz arasında düzenlenen 18.12.1996 tarihli “protokol”un tetkikinden, mülkiyeti … Vakfına ait olan arsa üzerine İl Özel İdarenizce kat karşılığı inşaat yaptırılacağı, bu inşaat karşılığında bazı dükkan ve büroların İdarenize ait olacağı ve İdareniz adına tapuya tescil ettirileceği, anılan binanın kazan dairesinde kullanılacak olan odun, kömür ve benzeri giderleri ile elektrik, su fatura bedellerinin … Vakfı tarafından karşılanacağı, daha sonra Özel İdareye ait kısımlara isabet eden miktar işyeri kiracılarından Vakıf tarafından tahsil edileceği hususlarının düzenlendiği; ayrıca, dilekçenizden söz konusu protokol gereği, ortak kullanım gideri olan su tüketim bildirimi, elektrik tüketim bildirimi, serbest meslek makbuzu, yakıt, asansör bakım faturalarının … Vakfı adına düzenlendiği, İdarenizin ise hissenize isabet eden oranda ödemeyi Vakfa yaptığı, sahip olduğunuz apartman dairelerine ait ortak giderler için de aidat ödediğiniz anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci madde hükmüne göre resmi daire tanımına giren kurum ve kuruluşların mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak yapacakları ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a bölümü gereğince damga vergisine tabi tutulması gerektiğinden, anılan Kanunun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire olan İdareniz tarafından, kişi konumundaki … Vakfına su, elektrik tüketim bildirimi, serbest meslek makbuzu, yakıt ve asansör bakımı faturalarına ilişkin ortak giderlere katılım için yapılan ödemeler ile sahip olduğunuz apartman daireleri için ödenen aidatlar nedeniyle düzenlenen kağıtların binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kooperatiflerde Yıl Sonu İşlemleri

Kooperatiflerde Yıl Sonu İşlemleri

MuhasebeBirim Başkanlığı’na                      Özü  : Yıl sonu işlemleri hk.

Yıl sonu işlemleri kapsamında Aralık/2018 ayı sonuna kadar  muhasebe birimi yapılması gereken iş ve işlemler özetle aşağıdadır.

1-2019 yılına ait defterlerin açılış tasdiki yaptırılacaktır. (*)

2-Cari hesap mutabakatları yapılacak ve banka ekstreleri  alınacaktır.

3-Envanter işlemleri yapılacaktır.

4-Amortisman  kayıt ve  listesi oluşturulacaktır.

5-Dönemsellik ilkesine uygun olarak gerekli dönem sonu düzeltme kayıtları yapılacaktır.

6-Vergi ve SGK  hesaplarının kontrolü yapılacaktır.

7-Değerleme işlemleri yapılacak ve varsa şüpheli alacaklar belirlenecek, şartları oluşmuş ise karşılık  ayrılacaktır.

8-Nazım hesaplardaki  kayıtlar  kontrol edilecektir.

9-Temel mali tablolar (bilanço ve kar/zarar hesabı) çıkarılacaktır.

10-E-defter ve e-fatura zorunluluk kapsamına dahil olup olmadığı kontrol edilerek, dahil olduğu görüldüğü taktirde gerekli işlemler yapılacaktır.

1-2019 yılına ait defterlerin açılış tasdikinin yaptırılması:

31/12/2018 tarihine kadar tasdiki gereken defterler:

1.a-Yevmiye defteri,

1.b-Defter-i Kebir,

1.c-Envanter defteri,

1.d-Günlük kasa defteri, (**)

1.e-Yönetim kurulu karar defteri.

Genel kurul karar defteri ile ortaklar defteri dönemsellik kuralına tabi olmayıp, mevcut defterin dolması halinde yeni defter kullanılmaya başlamadan önce notere tasdik ettirilmelidir.

Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması halinde, bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırılmak zorundadır.

2018 yılı defter sayfalarının yeterli olup olmadığı kontrol edilip, gerekli olduğu durumda noterde ara tasdik işlemi yaptırılmalıdır.

2-Cari hesap mutabakatları yapılacak ve banka ekstrelerinin   alınması:

Bilançonun aktif ve pasifinde yer alan alacak ve borç kalanı (bakiyesi) veren hesapların karşılıklı yazışma yöntemiyle ve 31/12/2018 tarihi itibariyle mutabakatı yapılmalı ve bu mutabakat yazıları “2018 yılı cari hesap mutabakatları” dosyasında düzenli bir şekilde muhafaza edilmelidir.

Cari hesap mutabakatları ile doğrulanan bakiyelerden ters bakiye veren hesaplar varsa bu tutarlar ilgili hesaplara virman yapılmalıdır.

Yıl sonu itibariyle mevduat, fon, kredi, kredi kartı ve tahsildeki çek senet bakiyelerinin alınan banka yazılarıyla doğrulanması gerekmektedir.

3-Envanter işlemlerinin yapılması:

31/12/2018 tarihi itibariyle mevcutlar (kasa, portföydeki çekler ve senetler, stoklar, demirbaşlar, binalar, taşıtlar ve aktifte yer alan vb) tek tek sayılarak muhasebe kayıtlarıyla  kontrol edilmeli, envanter defterine yada envanter listesine yazılmalıdır. Bu kapsamda  kasa sayım tutanağı düzenlenerek, kasa sorumlusu yönetim kurulu muhasip üyesi ve bir denetçi tarafından imzalanmalıdır.

Fiili sayım sonucu tespit edilen bilgilerin muhasebe kayıtlarını doğrulaması gerekmektedir. Bütün sayımların sonuçları, çift imzalı tutanakla belgelendirilmelidir.

4-Amortisman  kayıt ve  listesinin oluşturulması:

Kooperatifin  aktifinde yer alan  binalar, demirbaşlar, makine ve techizat gibi  sahip olduğu varlıkların  Vergi Usul Kanunu hükümleri  gözönünde tutularak  Amortisman Defterinde veya  listesinde  amortisman  hesabı  yapılmalı ve bu  hesaba göre  muhasebe kaydı  oluşturulmalıdır.

5-Dönemsellik ilkesine uygun olarak gerekli dönem sonu düzeltme kayıtlarının yapılması:

Borç ve alacak  bakiyesi  vermesi  gerektiği halde,  bu kurala uygun olmayan  hesapların  bakiyelerinin  ilgili  hesaplara  alınarak  muhasebe kurallarına uygun hale  getirilmesi gerekmektedir.

Önümüzdeki döneme ait gelir ve giderlerin, gelir ve gider hesaplarından alınarak gelecek  yıla ait gelir ve gider  hesaplarına  alınmalıdır.

Aktif ve pasif hesaplardaki bakiyelerin dönemlerine (kısa veya uzun dönemli) göre sınıflanması yapılmalıdır.

6-Vergi ve SGK  hesaplarının kontrolünün yapılması:

360-Ödenecek Vergi ve Fonlar hesapları ve 190-Devreden KDV hesaplarının 31/12/2018 tarihi itibariyle Aralık ayı beyannamelerini doğruluyor olması gerekmektedir. Benzer  şekilde 361-Ödenecek Sigorta Primleri Hesabının da Aralık ayı sigorta tahakkuk fişleri ile kontrolü yapılmalıdır. 

Vergi affı ve  yapılandırmadan faydalanılması  söz konusu ise,  bu doğrultuda  kayıtların yapıldığı  kontrol edilmelidir. Yapılmadı ise,  yıl sonuna kadar yapılmalıdır.

7-Değerleme işlemlerinin yapılması ve varsa şüpheli alacakların belirlenmesi   ve yasal şartları oluşmuş ise karşılık  ayrılması:

Sene sonu itibariyle varsa döviz kasa, banka, alacak, borç, kredi, avans  ve teminat hesaplarının yıl sonu kuru ile değerlenerek, değerleme sonucunda oluşan farkın kar-zarar hesaplarına kaydının yapılması gerekmektedir.

Varsa tahsilinde sıkıntı çekilen ve dava aşamasındaki alacaklar için avukattan ilgili davaların son durumunu açıklayan yazı alınması ve müşavirliğimizle paylaşılması gerekmektedir.

8-Nazım hesaplardaki  kayıtların kontrol edilmesi:

Kooperatifin  iş ve hizmet ilişkileri gereği, alınan ve verilen banka teminat mektubu  ve diğer  nakit olmayan  teminatlar, nazım hesaplarda  izlenmeli ve nazım hesaplarda yer alan  kayıtların  fiili durumu doğruladığı  sayım yapılarak ve tutanak düzenlenerek  kontrol  edilmelidir.

9-Temel mali tabloların (bilanço ve kar/zarar hesabı) çıkarılması:

Cari hesap mutabakatları ve envanter işlemleri ile muhasebe mevzuatı yönünden yapılması gereken gelir ve gider hesaplarının kapatılması, amortisman, karşılık, yedek akçe vs ayrılma işlemlerinin de  tamamlanmasından sonra bilanço ve kar-zarar hesabı çıkarılmalıdır.

Bu kapsamda, kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG) listesi  oluşturulmalıdır. Banka  mevduatlarından  kesilen  vergilerin, banka  yazıları ile doğrulaması yapılmalıdır.

10-E-defter ve e-fatura zorunluluk kapsamına dahil olup olmadığı kontrol edilerek, gerekli başvuruların yapılması:

         2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere 01/01/2019 tarihinden itibaren  e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Böyle bir durumda mali mühür, e-defter ve e-fatura başvuruları yapılarak, mevcut faturalama ve muhasebe sistemlerini uygun hale getirme çalışmalarına başlanmalıdır.

EBu işlemler sırasında tereddütedilen konular ile ilgili müşavirliğimizle iletişime geçmenizi ve mümkünse  tereddüt ettiğiniz  konuyu özetle yazılı olarak sormanızı ricaederiz.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Danışman Evren ÖZMEN

Notlar:

(*) e-defter kullananların Yevmiye ve Defter-i Kebir tasdikleri hariç.

(**) Herne kadar  Kasa Defteri  tutulması zorunluluğu kaldırılmış ise de,  kooperatiflerde  Kasa Defteri’nin tutulması bir çok yönü ile  uygun düşmektedir.

Öneri:

Mali tabloların  mevzuata uygun olarak düzenlenmesi  ve fiili durumun ilgili yılın bütçesi ile  karşılaştırılmasının  temini  için  Aralık/2018 ayına ait  ücret, huzurhakkı ve benzeri  ödemelerin  tahakkuk ve ödemelerinin mali imkanlara göre  31/12/2018 tarihine kadar  yerine getirilmesi bir çok yönü ile uygun olmaktadır.

Kooperatif Ortaklarına Tahsis (Ferdileşme) ve üyeler adına tescil işlemi için gerekli belgeler

Kooperatif Ortaklarına Tahsis (Ferdileşme) ve üyeler adına tescil işlemi için gerekli belgeler:

Ferdileşme /üye adına tescil işleminin yapılabilmesi için tapuda taşınmazın cinsinin tashihinin yapılması ve kat mülkiyetine çevrilmiş olması gerekmektedir.

Ferdileşme ile ortaklar adına tescil kooperatif temsilcilerinin talebi ile işlem sonuçlandırılmaktadır.

Kooperatifin yetki belgesi (Tapu Kanunu 2 . maddesine göre verilen belge) kooperatif temsilcilerinin nüfus cüzdanları,

Hangi iş yerinin (bağımsız bölümün) hangi üyeye tahsis edildiğini gösterir yönetim kurulunca onanmış ferdileşme listesi,

Listede tahsisi yapılan üyenin nüfus cüzdan fotokopisi,

Tapu senetlerine fotoğrafı yapıştırılacak ise üyelerin birer adet vesikalık fotoğrafı

En çok sorulan sorulardan biri; işyerinin birden fazla üyeye tahsisinin mümkün olup olmadığı hususudur.

Birden fazla üyeye tahsis mümkün olup tapu müdürlüğünün bu hususları irdeleme yetkisi bulunmamaktadır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 2013/7 sayılı Genelgesi ile “bir bağımsız bölümün birden fazla üye adına tahsisi ile tapu verilmesinin mümkün olacağını bütün tapu sicil müdürlüklerine bildirilmiştir.

İşyeri Yapı Kooperatif ortaklarının birden fazla pay sahibi olması ve aynı ortağı kooperatif tarafından birden fazla bağımsız bölüm tahsisi kooperatifin bir iç ilişkisi olduğundan doğrudan tapu müdürlüğünce değerlendirilecek bir husus değildir. Bu nedenle kooperatifin düzenleyeceği ferdileşme listesinde bağımsız bölüm paylı olarak tahsis edilebileceği gibi bir ortağa birden fazla bağımsız bölüm tahsis edilmesi mümkündür. (TKGM Tasarruf İşlemleri Daire Başkanlığı 30/02/1992 tarih, 18021-47-1344 sayılı talimatı TKGM 2013/7 sayılı Genelgesi)

Çeşitli nedenlerle (kooperatif ödentisinin yapılmaması vb) bazı üyeleri ferdileşme tescili dışında tutarak diğer üyeler adına tescilin sağlanması mümkündür. Bu husus kooperatifin iç ilişkisi olacağından tapu müdürlüğü işlem için verilen ferdileşme tescil listesinde belirtilen üyeler adına tescil yapacaktır. Diğer üyelerin daha sonra yeniden düzenlenecek ferdileşme tescil listelerine göre adlarına tescil mümkündür.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesi (İmar Barışı) uyarınca yapılacak olan işlemler;

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesi (İmar Barışı) uyarınca yapılacak olan işlemler;

ZEMİN TESPİT TUTANAĞI:

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolar (LİHKAB) ve Serbest Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büroları (SHKMMB) Tarafından yapılacak işlemler:

LİHKAB/ SHKMMB’ larca zemin tespit tutanağı düzenlenmesi için;

İmar Planlarında Umumi Hizmet Alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyeden alınan belge aranacaktır.

Taşınmazların imar planında umumi hizmet alanlarına (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim kurumları, park yol, meydan, yeşil alan otopark ibadet yeri ve karakol vb) denk gelen kısımların bulunması halinde belediye terk edilmeden belge vermemektedir.

LİHKAB/SHKMMB e yapılan başvurularda istenecek belgeler:

1.   Yapı Kayıt Belgesi

2.   LİHKAB/SHKMMB tarafından imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların bulunduğunun tespit edilmiş olması halinde bu kısımların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge

Umumi Hizmet alanlarına denk gelen alan yoksa zemin tespit tutanağının uygun bir yerinde bu yönde gerekli belirtme yapılarak imzalanacaktır.

3.   Tapu Senedi – Tapu Kaydı ve Kimlik Belgesi

4.   LİHKAB/SHKMMB’ lara yapılan zemin tespit tutanağı başvurularına ilişkin hizmet sözleşmesi/ tip sözleşme düzenlenecek olup (LİHKAB lar bunu aynı anda fen kaydına alacaklardır.) Düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı için LİHKAB’ lara ödenecek olan ücret lisanslı büro hizmet ücretleri tarifesine göre belirlenecektir.

5.   Zemin tespit tutanağı tapu kütüğünde değişik işlemi gerektirdiğinden (cins tashihi ve kat mülkiyeti tesis edileceğinden) Buna göre düzenlenecektir. (Zemin tespit tutanağının kroki kısmında;  işleme konu yapıların ve eklentilerinin proje ile zemin durumu dikkate alınarak yapı ve eklentileri ile parsel köşe noktalarının kontrol noktalarına dayalı biçimde ölçülerek teknik mevzuata uygun olarak hesaplanan (kadastro paftasının koordinat sistemi ile uyumlu) koordinatlarını, yapıların birbirlerine göre ve parsele göre konumlarının yapı cephelerini, kat adedini, yapı cinsini ve varsa tecavüz şekli ve miktarı gösterecek şekilde hazırlanması zorunludur)

Zemin tespit tutanağı, düzenleyen mühendis ve talepte bulunan yapı maliki tarafından imzalanarak başvuru belgeleri ile birlikte kadastro müdürlüğüne sunulacaktır.

KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1.   İstemde bulunanın kimlik belgesi

2.   İstemde bulunan temsilci ise temsilci belgesi

3.   Yapı Kayıt Belgesi

4.   Zemin tespit tutanağı

5.   LİHKAB/SHKMMB tarafından umumi hizmetlere denk gelen kısımların olmadığına ve dolayısıyla terk edilecek Kısımın olmadığına ilişkin ilgili belediyeden alınacak belge

6.   Tapu Maliki ile LİHKAB/SHKMMB arasında düzenlenmiş olan hizmet sözleşmesi/tip sözleşme ve fatura

7.   Sözleşmeye ilişkin tahakkuk eden damga vergisinin ödendiğine dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuru sonrası Kadastro Müdürlüğünce öncelikle gerekli kontrollük ve teknik belge hizmet bedeli tahsili sonrasında işlem fen kaydına yapılacaktır.

Kadastro Müdürlüklerince başvuru konusu olan parselin zemin tespit tutanağındaki köşe koordinatlarının kadastro teknik evrakına uygunluğu, yapının tersimat kontrolü ve parsel içerisindeki konum kontrolü yapılarak Zemin Tespit Tutanağının Tescil Sayfası kısmına “Tescil sayfası 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi uyarınca isteğime uygun olarak düzenlenmiştir.” İbaresi yazılarak kontrol ve onay ve imzaları tamamlandıktan sonra Zemin tespit tutanağı üst yazısı ile fiziksel olarak ekleri (3 ve 5 numaralı belgeler) taranarak sistem üzerinden güvenli elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

Zemin tespit tutanağının incelenmesi sonucunda, zemin tespit tutanağının aykırı düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda başvuruya ilişkin belgeler LİHKAB / SHKMMB ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Söz konusu aykırılıkların giderilmesi halinde işlemlere devam edilir.

Zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte hukuken sorumlu olduklarından Kadastro Müdürlüğünce sadece büro kontrolü yapılmakla yetinilinir.

TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Zemin tespit tutanağı ve eklerinin Kadastro Müdürlüğünce kontrolü yapılarak Tapu Müdürlüğüne intikali sağlandıktan sonra Tapu Müdürlüğünce;

1.   Kadastro Müdürlüğü tarafından gönderilen yapı kayıt belgesi, Zemin tespit tutanağı ve hizmet alanlarına denk gelen alanların bulunmadığına ilişkin ilgili BELEDİYEDEN ALINAN BELGE,

2.   Mevcut yapıların veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı arsa payları, işyeri nevi ile bunların 1 den başlayıp sıra ile giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki tarafından imzalanan ve elektronik ortamda 200 dpi çözünürlükte siyah beyaz olarak taranmış olarak (üzerinde mimarın kaşesi ve imzası bulunan aktif formatında düzenlenmiş CD) Tapu Müdürlüğüne BELEDİYE ONAYI ALINMAKSIZIN İBRAZ EDİLEN PROJE

3.   Bağımsız bölümlerin kullanış tarzına bağımsız bölümlerin özelliğine göre hazırlanmış kat mülkiyetini kuran yapı maliki tarafından imzalanmış YÖNETİM PLANI

4.   ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

5.   Yapı kayıt belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin yatırıldığının TAKBİS üzerinden tespit edilmesi

6.   492 sayılı kanuna bağlı 4 sayılı tarifenin 1-13 a fıkrasında belirtilen harcın tahsil edildiğine ilişkin 59 seri nolu harçlar kanunu genel tebliğ ekinde yer alan belge

7.   Tapu Müdürlüğünce işleme ilişkin döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilerek tapu sicilinde gerekli tescil işlemi gerçekleştirilir.

Tapu Müdürlüğünce tescil sonrası zemin tespit tutanağı üst yazı ile Kadastro Müdürlüğüne gönderilir. Tescil sonrasında değişiklik beyannamesi Kadastro Müdürlüğü tarafından paftasına ve fen klasörüne işlenir.

KONUT VEYA İŞYERİ ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASINDA YENİ GELİŞME

Kat irtifakı veya Kat Mülkiyeti kurulmuş yapılarda tapu devri yapılmasa dahi , 250.000 usd peşin ödendiği takdirde taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ekinde noterden düzenlenmiş üç yıl boyunca satış veya devir yapılmayacağına dair taahhütname alınması Türk Vatandaşlığına başvuru için yeterli olacaktır.

Kat irtifakı veya Kat Mülkiyeti kurulmuş yapılarda tapu devri yapılmasa dahi , 250.000 usd peşin ödendiği takdirde taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ekinde noterden düzenlenmiş üç yıl boyunca satış veya devir yapılmayacağına dair taahhütname alınması Türk Vatandaşlığına başvuru için yeterli olacaktır.

Adsense Gelirleri için Katma Değer Vergisi İstenebilir mi?

Adsense Gelirleri için Katma Değer Vergisi İstenebilir mi?

 

Daha önceki yazılarımda, vergi daireleri tarafından adsense veya admob geliri olan kişilerin hesap hareketleri üzerinden elde ettikleri gelirlerin tespit edilerek izahat için çağrıldıklarını yazmıştım.

 

İzahata çağrılan kişiler için vergi dairesi genelde istediği ,elde edilen gelirler üzerinden % 50 düşülerek kalan tutarın beyan edilmesi şeklinde oluyor, En azından bana mail atan 60 a yakın arkadaş için böyle bir durum söz konusu oldu. Kabul etmediğiniz takdirde vergi dairesinde tutanak tutulması konusunda talep gelir ise, yanınızda bir mali müşavir olması önemli. Tutanakta genelde aşağıdaki hususlar oluyor.

person using laptop computer on brown wooden table
Photo by rawpixel.com on Pexels.com


Ancak katma değer vergisi noktasında bazı tereddütler mevcut. Bu tereddütlerin çıkış noktası, reklam gelirinin kaynağının yurt içi veya yurt dışı tıklamalar arasındaki farkı gözetmeden vergi daireleri tarafından yapılan yorum ile ilgili.

 

Benim görüşüm yurtdışı tıklamalardan elde edilen reklam geliri katma değer vergisine tabi olmaması yönünde. Ancak vergi daireleri bu tutarlar üzerinden de katma değer vergisi talep etmekte, bu talebin dayanağı olarak da ilgili tarihte mükellefiyetin açık olmaması ve tebliğde yer alan fatura kesme şartının yerine getirilmemesini öne sürmekte.

 

Öncelikle 3065 Sayılı Katma Değer vergisi kanunun Mal ve hizmet ihracı başlıklı 11. maddesinin a fıkrası ile İhracat teslimi ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler başlıklı 12.maddesinin 2.fıkrasına göre katma değer vergisi hesaplanmaması için

 1. a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
 2. b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.

Ayrıca 26 seri numaralı katma değer vergisi tebliğine göre ise;

 • Hizmet, Yurtdışındaki Müşteri İçin Yapılmış Olmalıdır
 • Fatura ve Benzeri Belge Yurtdışındaki Müşteri Adına Düzenlenmelidir
 • Hizmetin Bedeli Döviz Olarak Türkiye’ye Getirilmelidir
 • Hizmetten Yurtdışında Yararlanılmalıdır

Vergi Daireleri yukarıda numarasını yazdığım tebliğe göre katma değer vergisi istisnasından faydalandırtmamaktadır. Ancak kanunda tebliğdeki şartlardan bazıları bulunmamaktadır.

 

Hizmet bedelinin Türkiye’ye döviz olarak gelmemesi konusu ile ilgili olarak Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığının vermiş olduğu 25/03/2015 tarih ve 93767041–130[12–2014/181]-29 sayılı özelgesinde reklam gelirleri Türk Lirası olarak hesaba gelmiş olsa bile ilgili tutarların hizmet ihracatı kapsamında olması gerektiğini belirtilerek, katma değer vergisi hesaplanmaması yönünde görüş bildirmiştir. ( Özelgelere karşı inceleme elemanları rapor yazabilmeleri mümkün olsa da veya özelgeler her ne kadar verildiği mükellefi bağlasa da Kocaeli vergi dairesinin bu görüşü önemlidir)

 

Tebliğdeki diğer şart ise fatura düzenlemesidir. Vergi daireleri ilgili tarihte mükellefiyetin açık olmaması ve fatura düzenlenmemesi nedeni ile yine istisnadan faydalanılamayacağı yönünden görüş bildirmektedirler.

Ancak Kanunda açıkça düzenlenmeyen bir durum için tebliğ ile ek yükümlülük getirilmesi mümkün olmamalıdır.

 

Sonuç olarak; elde edilen gelir tutarları ve ilgilendirdiği kişi sayısı dikkate alındığında önümüzdeki günlerde bu konu hakkında daha çok konuşacağız gibi gözüküyor .Yazılım firmaları konusunda Ülke olarak kan kaybederken, en azından internet üzerinden gelir elde eden kişiler için vergilendirme süreci kolaylaştırılmalı ve netleştirilmelidir.

 

Ek olarak bence en kısa sürede Maliye Bakanlığı internet gelirleri ile ilgili genç girişimciler için hazırladığı şekilde basit anlaşılabilir broşür hazırlaması gerektiğini düşünüyorum.

 

Bir sonraki yazımda henüz kendisine Yazı Gelmemiş olanlar Ne Yapılabilir , bu konuda bilgi vereceğim.( Yazı gelmiş, inceleme başlamamış olanlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir.)

 

Görüşmek üzere

 

 

 

Avukatlar ve Bilirkişiler için e tebligat zorunlu

6 Aralık 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30617
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tebligat Kanununun 7/a maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Delil kaydı: Tebligatın; tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen ve elektronik sertifika ile imzalanmış kayıtları,

c) Elektronik sertifika: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde nitelikleri belirtilen nitelikli elektronik sertifikayı,

ç) Elektronik tebligat: Tebligat Kanunu ve bu Yönetmeliğe uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı,

d) Elektronik tebligat adresi: PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve UETS’ye kaydedilen tebligat adresini,

e) Elektronik tebligat mesajı: Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından güvenli elektronik imza veya elektronik sertifikayla imzalanmış, tebliğ edilecek içerik, ekli dokümanlar ve tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan elektronik iletiyi,

f) Güvenli elektronik imza: 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde nitelikleri belirtilen güvenli elektronik imzayı,

g) İşlem kaydı: PTT tarafından elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen ve mevzuat gereği kaydının tutulması zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını,

ğ) Muhatap: Elektronik tebligat alıcısı gerçek veya tüzel kişiyi,

h) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

ı) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci: Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili merci, idare, kurum, kuruluş ve kişileri,

i) UETS: Tebligat Kanunu ve bu Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistemi,

j) Zaman damgası: 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan zaman damgasını,

ifade eder.

İlkeler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:

a) Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması.

b) Bilgi güvenliğinin sağlanması.

c) Kişisel verilerin korunması.

ç) Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması.

d) Hizmet kalitesinin sağlanması.

e) Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması.

İKİNCİ BÖLÜM

Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar, Başvuru,

Adresin Oluşturulması ve Teslimi

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar

MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru

MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.

(2) Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

a) Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.

b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

(3) PTT, ikinci fıkrada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayanlar için yapılacak başvuru

MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.

(2) PTT başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder:

a) Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza.

b) Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.

c) Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

Elektronik tebligat adresinin oluşturulması ve teslimi

MADDE 8 – (1) PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve UETS’ye kaydeder.

(2) PTT, 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

(3) PTT, 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini ilgilisine teslim eder ve bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Tebligatın Yapılması

Elektronik tebligatın hazırlanması ve muhataba ulaştırılması

MADDE 9 – (1) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim eder.

(2) UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır.

(3) Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür.

(4) Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilir.

(5) Elektronik yolla tebligat, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime yapılır. Temsile yetkili olan kişilerin ayrı bir elektronik tebligat adresinin bulunması bu kuralın uygulanmasına engel olmaz.

(6) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Muhatabın bilgilendirilmesi

MADDE 10 – (1) Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir.

(2) Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.

(3) Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.

(4) Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları UETS tarafından tutulur.

Muhatabın elektronik tebligat adresine erişimi

MADDE 11 – (1) Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir.

Elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşmasına dair delil kaydının bildirimi

MADDE 12 – (1) UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutar ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir. Süresinde bildirim yapılmadığı için yeniden elektronik tebligat çıkarılması durumunda bu tebligatın masrafı PTT tarafından karşılanır.

Ana ve alt işlem yetkilisi

MADDE 13 – (1) 5 inci madde kapsamında kalan tüzel kişiler, elektronik tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi belirleyerek PTT’ye bildirir.

(2) Ana işlem yetkilisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Alt işlem yetkililerini belirlemek, bunları UETS’ye eklemek veya çıkarmak.

b) UETS’de alt işlem yetkililerine rol tanımlamak.

c) Gerektiğinde alt işlem yetkililerinin yapacağı tüm işlemler ile diğer teknik işlemleri yürütmek.

(3) Alt işlem yetkilisi, ana işlem yetkilisince kendisine verilen yetki kapsamında verilere ulaşabilir.

İspat gücü

MADDE 14 – (1) Delil kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.

İşlem ve delil kayıtlarının muhafazası

MADDE 15 – (1) İşlem ve delil kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilir:

a) UETS kapsamında görev yapan sistem yöneticileri ve operatörler, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem kayıtları on yıl.

b) UETS iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem kayıtları on yıl.

c) Muhatabın UETS’ye erişim kayıtları on yıl.

ç) Delil kayıtları otuz yıl.

(2) İşlem ve delil kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlıdır.

(3) PTT, talep halinde elektronik tebligata ilişkin işlem ve delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla yükümlüdür.

Tebligatın elektronik yolla yapılamaması

MADDE 16 – (1) Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması

Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması

MADDE 17 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındakiler için tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu ortadan kalktığı takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılır. Elektronik tebligat adresi, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.

(2) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındakiler için oluşturulan elektronik tebligat adresi, ilgilinin talebi üzerine talep tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.

(3) Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi, ilgilisinin bildirimi üzerine PTT tarafından bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde kullanıma kapatılır.

(4) Kapatma işlemi ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyonçerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.

Kullanıma kapatma işlemleri

MADDE 18 – (1) Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an zaman damgasıyla kayıt altına alınır. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat yapılamaz. Ancak bu adres altı ay süreyle adres sahibinin erişimine açık tutulur. Kapatma işlemi ve elektronik tebligat adresinin altı ay süreyle erişimine açık tutulacağı hususunda, varsa adres sahibinin elektronik posta adresi veya telefon numarasına bilgilendirme mesajı iletilir.

(2) PTT, adres kapatmaya ilişkin talepleri, yedi gün yirmi dört saat esasına göre kesintisiz olarak alır.

(3) PTT, kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine ilişkin işlem ve delil kayıtlarını, 15 inci maddede öngörülen süreler boyunca güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak muhafaza eder.

Kapatma ve kullandırma yasağı

MADDE 19 – (1) Elektronik tebligat adresi, kapatmaya ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten öncesine etkili olacak şekilde kullanıma kapatılamaz.

(2) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresi, farklı bir kullanıcıya tahsis edilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

PTT ve Adres Sahibinin Yükümlülükleri

PTT’nin yükümlülükleri

MADDE 20 – (1) PTT’nin elektronik tebligat işlemlerinin yürütülmesindeki yükümlülükleri şunlardır:

a) UETS’yi kurmak, işletmek, sistemin güvenliğini ve sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri almak.

b) Elektronik tebligata ilişkin Tebligat Kanunu hükümlerine ve bu Yönetmeliğe uygun olarak tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından iletilen elektronik tebligatı, UETS vasıtasıyla muhataba ulaştırmak.

c) Elektronik tebligat mesajını, bu Yönetmelikte belirlenen çerçevede erişime hazır halde bulundurmak.

ç) Elektronik tebligatın, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden UETS tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair delil kayıtlarını ayrı ayrı oluşturup her bir kaydı oluşturulduğu andan itibaren derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie iletmek.

d) Muhataba, bu Yönetmelikte belirlenen çerçevede bilgilendirme mesajı iletmek.

e) Elektronik tebligat adresine sistemler arası elektronik entegrasyon yoluyla veya mobil ortam üzerinden güvenli bir şekilde erişilebilmesini sağlamak.

f) Elektronik tebligata ilişkin ana ve yedek sistemleri, Türkiye Cumhuriyeti mülki sınırları içerisinde bulundurmak.

g) Elektronik tebligat sistemindeki imzalama süreçlerinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından PTT için oluşturulan elektronik sertifikayı kullanmak.

ğ) Delil kayıtlarının gerçek zamanlı olarak doğrulanması hizmetini sunmak.

h) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından elektronik tebligat ücretinin eksiksiz olarak ilgili hesaba yatırıldığını aynı gün UETS’ye işlemek.

ı) İşlem ve delil kayıtlarının güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak ve bunları belirlenen süreler kadar muhafaza etmek.

i) Kanunlarda yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla elektronik tebligat mesajının muhatap haricindeki kişilerce görülmemesi için gerekli tedbirleri almak.

j) Elektronik tebligat sistemi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, elektronik tebligat hizmetini etkileşimli ve kullanıcı dostu bir ortamda kullanıcıya sunmak.

(2) PTT, UETS’ye teslim edilen elektronik tebligat mesajını, muhatabın rızası olsa dahi, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciin amacı dışında herhangi bir maksatla kullanamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz.

(3) PTT, elektronik tebligata ilişkin verilerin güvenli bir şekilde muhafazasından münhasıran sorumlu olup, mevzuat gereğince muhafazasına ihtiyaç kalmayan verileri imha eder.

(4) PTT, elektronik tebligatı muhatabın erişimine hazır tutar. PTT tarafından muhatap için tanımlanan muhafaza kapasitesinin dolması halinde veriler, usulen tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başlamak üzere en az altı ay boyunca muhatabın erişimine açık tutulmak kaydıyla eski tarihliden başlanarak silinebilir.

(5) PTT, engelli kişilerin elektronik tebligat işlemlerinden yararlanabilmeleri için mümkün olan çalışmaları yapar.

Adres sahibinin yükümlülükleri

MADDE 21 – (1) Adres sahibinin yükümlülükleri şunlardır:

a) Elektronik tebligat adres başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak ilgili birime teslim etmek.

b) Elektronik tebligat adresi başvurusu sırasında teslim etmiş olduğu bilgi ve belgelerde olan değişiklikleri PTT’ye derhâl bildirmek.

c) Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak.

Bilgi, belge gönderme usulü ve zorunluluğu

MADDE 22 – (1) PTT, elektronik tebligat sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, ilgili kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden ister. İlgililer, talep edilen bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde PTT’ye göndermek zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Sistemin Güvenliği, Adres Rehberi ve Teknik Kriterler

Sistemin güvenliği

MADDE 23 – (1) PTT, UETS’nin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır. Bunun için güvenli sistem ve cihazlar kullanır; bu sistem ve cihazlar ile bunların bulunduğu bina veya alanın korunmasını sağlar.

(2) PTT, bilgi güvenliği, veri tabanı yönetimi, bilgisayar ağları ve veri koruması gibi teknik alanlarda yeteri kadar uzman personel istihdam eder veya ettirir. Bu personel, konusunda yeterli meslekî deneyime sahip ya da ilgili alanlarda eğitim almış olmak zorundadır.

(3) PTT, UETS organizasyon şemasında, istihdam ettiği veya ettirdiği tüm personelin görev tanımını ve dağılımını gösterir.

Adres rehberi

MADDE 24 – (1) PTT, elektronik tebligat adreslerine ilişkin bilgileri içerir güncel bir adres rehberi oluşturur ve bu rehberi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunar.

(2) Elektronik tebligat adres rehberine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

Teknik kriterler

MADDE 25 – (1) Elektronik tebligat sisteminin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için PTT’nin kullanacağı sistemler ve cihazlar hakkındaki teknik kriterlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

PTT’nin diğer hizmetleri

MADDE 26 – (1) PTT, UETS’nin yürütülmesi için zorunlu olan hizmetler yanında bu alanla ilgili güvenilir taraf hizmetleri de sunabilir.

Denetim

MADDE 27 – (1) Bakanlık, PTT’nin elektronik tebligat hizmetini mevzuata uygun olarak verip vermediğini resen veya şikâyet üzerine her zaman denetleyebilir.

Faaliyet raporu

MADDE 28 – (1) PTT, her yıl Ocak ayının sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin faaliyet raporunu Bakanlığa verir. Rapor aşağıdaki unsurları içerir:

a) Oluşturulan elektronik tebligat adreslerinin türü ve sayısı.

b) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adreslerinin sayısı ve kullanıma kapatma nedenleri.

c) Bakanlık tarafından istenecek diğer hususlar.

(2) Faaliyet raporunda yer alması istenen diğer hususlar her yıl en geç Aralık ayı içinde Bakanlık tarafından PTT’ye yazılı olarak bildirilir.

Ücretlendirme

MADDE 29 – (1) PTT, elektronik tebligat hizmeti karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 25/1/2012tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 9 ve 14 üncü maddelerinde düzenlenen saklama yükümlülüğü, bu maddelerde belirtilen süreler doluncaya kadar devam eder.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

2019 Dönemi Gelir Vergisi Dilimleri, 2019 Gelir vergisi

2019 Dönemi Vergi Dilimleri Aşağıdadır.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde 2019 yılı boyunca esas alınacak tarife belirlendi.

Gelir vergisi için 2019 yılı dilimleri belli oldu. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından belirlenen yeni oranlar ….12.2018 Tarihli ve ….. Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir” açıklaması ile 2018 yılı gelir vergisi dilimleri aşağıdaki gibi güncellendi:

GELİR DİLİMİ VERGİ ORANI (%)
……………. TL’ye kadar 15
………. TL’nin ……..TLsi için ……….. TL, fazlası 20
……… TL ……… TL’si için ……… TL, fazlası 27
……… TL’den fazlasının …….. TL’si için 36.260 TL, fazlası 35

blur cash close up dollars
Photo by Burst on Pexels.com

 

 

 

 

Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine yeni katma değer vergisi istisnası

01.12. 2018

Konu: Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine yeni katma değer vergisi istisnası

Hazırlayan: MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 30 Kasım 2018 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.

Teklifin 18.maddesine göre; Organize Sanayi Bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin jeotermal, güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji tesis yapım harcamaları ile diğer enerji tesislerinin yapımı katma değer vergisinden istisna olacaktır.

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde-13 ( Eski Hali )

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde-13 ( Yasalaştığı Takdirde )

Madde 13 – (Değişik : 26/3/1985 – 3174/1 md.)

Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.

j) (Ek: 21/3/2018-7103/29 md.) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,

Madde 13 – (Değişik : 26/3/1985 – 3174/1 md.)

Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.

j) (Ek: 21/3/2018-7103/29 md.) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme yenilebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,

Konut Kira Sözleşmelerinde artış oranı artık üfe-tüfe ortalaması olarak belirlenemeyecek

Evren ÖZMEN-Mali Müşavir

Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ile 6098 Sayılı Borçlar Kanunun 344 . maddesinde kira artış oranı artık üretici fiyat endeksini değil tüketici fiyat endeksini aşamayacaktır.

Tüketici fiyat endeksi, Üretici fiyat endeksinden daha düşük olduğu için, artık konut kira sözleşmelerine üfe-tüfe ortalaması alınacaktır yazılamayacaktır.

 

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Eski Hali 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Yeni Hali
II. Belirlenmesi

MADDE 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

 

II. Belirlenmesi

MADDE 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, 20.02.1930 tarihli ve 1567 Sayılı Türk parasını kıymetini koruma   hakkında kanunun hükümleri saklı kalmak kaydı ile beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

 

apartment blinds cabinets chairs
Photo by Skitterphoto on Pexels.com

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​TÜFE (​​%) ÜFE (%)
2018 Yılı
Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 1,02 10,35 Ocak 0,99 12,14
Şubat 0,73 10,26 Şubat 2,68 13,71
Mart 0,99 10,23 Mart 1,54 14,28
Nisan 1,87 10,85 Nisan 2,60 16,37
Mayıs 1,62 12,15 Mayıs 3,79 20,16
Haziran 2,61 15,39 Haziran 3,03 23,71
Temmuz 0,55 15,85 Temmuz 1,77 25,00
Ağustos 2,30 17,90 Ağustos 6,60 32,13
Eylül 6,30 24,52 Eylül 10,88 46,15
Ekim 2,67 25,24 Ekim 0,91 45,01

Vergi , Harç ve Cezalarda Yüksek Artış Geliyor !!

Yeniden Değerleme Oranı ve 2019 Yılı Artışları

Mali Müşavir EVREN ÖZMEN

Ekim Ayı enflasyonunun açıklanması ile 2018 yılının yeniden değerleme oranı da belli olmuştu . 30 Kasım 2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan vergi usul genel tebliğ ile de Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran 2019 Yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile damga vergisi ve harçlar gibi bazı vergi tutarları, vergi cezaları, çeşitli indirim ve istisna tutarların hesaplamasında kullanılmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123 üncü maddesine göre kanunda yer alan bazı had ve tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 30.11.2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 503 vergi usul kanunu genel tebliğde oran 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

 

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
Yıllar İlgili VUK Genel Tebliği Yeniden Değerleme Oranı (%)
2018 503 Sıra No.lu VUK GT 23,73
2017 484 Sıra No.lu VUK GT 14,47
2016 474 Sıra No.lu VUK GT 3,83
2015 457 Sıra No.lu VUK GT 5,58

Yeniden Değerleme Oranları.png

Özet olarak ; Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülmektedir. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna ( Cumhurbaşkanı ) da belirli limitlerde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınmıştır .Bakanlar Kurulu ( Cumhurbaşkanı ) bu yetkisini kullanmazsa, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2019’den itibaren yüzde 23,73 artacak.

Yaklaşık Bazı Hesaplamalar Aşağıdadır.

2018 2019 ( Yaklaşık )
Damga Vergisi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 58,8 72,75
Damga Vergisi Kurumlar Vergisi Beyannamesi 78,5 97,13
Damga Vergisi Kdv Beyannameleri 38,8 48,01
Damga Vergisi Muhtasar Beyannameleri 38,8 48,01
Damga Vergisi Sigorta Prim Bildirgeleri 28,9 35,76
Damga Vergisi Bilanço 45,4 56,17
Damga Vergisi Gelir Tabloları 21,8 26,97
Damga Vergisi İşletme Hesap Özetleri 21,8 26,97
Pasaport Harçları 6 Aya Kadar 137,4 170,01
Pasaport Harçları 1 Yıla Kadar 200,8 248,45
Pasaport Harçları 2 Yıla Kadar 327,8 405,59
Pasaport Harçları 3 Yıla Kadar 465,5 575,96
Pasaport Harçları 4- 10 Yıl 656 811,67
Tapu Harcı Bağımsız Bölüm Tescil Harcı 232,6 287,80
İcra İcraya Başvurma Harcı 35,9 44,42
Ticari İşletmenin Unvan Tescil İlanında
Ticaret Sicil Harçları Gerçek Kişi ve Kooperatif 267,5 330,98
Ticaret Sicil Harçları Şahıs 767,4 949,50
Ticaret Sicil Harçları Sermaye 1729,2 2.139,54

Saygılarımla

Kooperatiflerde Ortaklık Devir Süreci- Adım Adım Yapılması Gereken İşlemler

Kooperatiflerde Ortaklık Devir Süreci- Adım Adım Yapılması Gereken İşlemler- İnfografik

info@ozmconsultancy.com

Kooperatiflerde Ortaklık Devir Süreci.png

Kooperatiflerde Ortaklığa Kabul Süreci- Adım Adım Yapılacak İşlemler-İnfografik

Kooperatiflerde Ortaklığa Kabul Süreci- Adım Adım Yapılacak İşlemler- İnfografik

Mali Müşavir Evren ÖZMEN-info@ozmconsultancy.com

2.png

 

Kooperatiflerde Ortaklıktan İstifa Süreci-Adım Adım Yapılacak işlemler Nelerdir ?-İnfografik

Kooperatiflerde Ortaklıktan İstifa Süreci-Adım Adım Yapılacak işlemler Nelerdir ?-İnfografik

Detaylı Bilgi için: info@ozmconsultancy.com

Evren ÖZMEN

Kooperatiflerde ortaklıktan istifa süreci.png

Anayasa Mahkemesinden Tartışmalı İmar Barışı Kararı

Anayasa Mahkemesinden Tartışmalı İmar Barışı Kararı

Evren ÖZMEN-Mali Müşavir

Yapı Kayıt Belgesi Başvurusu Yapılması, Tüketilmesi Gereken Bir Başvuru Yolu mudur ?

 İskan Sürecindeki uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce yapı kayıt belgesi başvurusu yapmamak hak kaybına neden olur mu ?

 3194 Sayılı Sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16.madde ile Hukuk sistemimize giren Yapı Kayıt Belgesi’nin mahkemeler tarafından nasıl değerlendirileceği merakla beklenmekteydi.

 

20 kasım 2018 Tarihli Anayasa mahkemesi tarafından verilen karar , hukuk sistemimiz içinde yapı kayıt belgesinin ne ifade ettiği konusunda akıllardaki tereddütleri tartışmalı olsa da kaldırdı.

 

Yapı Kayıt belgesi başvuruları sona ermeden verilen bu karar, idare ile anlaşmazlık içinde olanların mutlaka yapı kayıt belgesi başvurusu yapması gerektiğini, yoksa hak kaybına uğrayacaklarını gösteriyor.

 

Kararda özet olarak; başvurucunun yapı kullanım izin belgesi ( iskan) aldığı bağımsız bölümünün, Danıştay tarafından daha sonra iptal edilen imar planı nedeni ile yapı kullanım izin belgesi iptal edildiği belirtilmektedir.

 

Bu durumda devamındaki süreçte yer alan hukuk yollarını tüketen başvurucu Mülkiyet hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa mahkemesine başvurmuştur.

 

Anayasa Mahkemesi kararında, Anayasa mahkemesine başvuru yollarının tüketilip, tüketilmediğini ile ilgili olarak, “başvuru yapıldıktan sonra oluşturulan yeni başvuru yollarının tüketilmesi gerektiğine de karar verebilir “ denilmiştir.

 

Bu kapsamda başvuru yolunun tüketilmesi için başvuru yolunun aşağıdaki şartlara haiz olması gerektiği, yapı kayıt belgesi belgesine başvuru sürecinin de bu şartları taşıdığını belirtmiştir.

 

 1. Ulaşılabilir olması ( Başvurunun Kolay Olması )
 2. Başarı Şansı Sunma Kapasitesine Sahip olması ( Başvurucunun hak ihlallerine karşı yeterli bir başarı sunma kapasitesine sahip olması )
 3. Yeterli Giderim Sağlama Kapasitesine Sahip olması ( Tutar olarak başvuruculara aşırı bir külfet yüklememesi ? )

 

Kararda Sonuç olarak ise; Başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine yönelik başvurusunun başvuru yollarının tüketilmemesi nedeni ile Kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.

 

 

Verilen kararı yorumlar isek;

 

Yapı kullanma izin belgesi iptali, yıkım kararları, yapı ruhsatlarının iptalleri gibi konularda Anayasa mahkemesine başvurmadan önce mutlaka yapı kayıt belgesi başvurusu yapılması gerektiğini anlıyoruz. Yoksa başvuru yolları tüketilmediği için sonuç alınamayacak.

 

Anayasa mahkemesi kararına göre , ruhsat iptali mülkiyet hakkının ihlali kapsamında bile olsa, yapı kayıt bedeli ödenmeden Anayasa mahkemesine başvurulamaması, başvurucu için ek bir mali külfet getirse de , bu tutarların makul ve kabul edilebilir olduğu yönünde. Peki o zaman Türkiye çapında başvurular neden istenilen düzeyde değil ? Neden süre uzatımı yapıldı ? gibi sorular akıllara gelmiyor değil.

 

Madem bu bedel ödenmeden başvuru yapılamıyor,bu yapıya iskan veren belediyelere rucü edilebilir mi ayrı bir konu. (Danıştay 14. Daire, E.2011/14794, K.2013/1444, T.28/02/2013- Ancak; yıkım işlemi tesis edilmeden önce, hukuka aykırı bir şekilde plan oluşturan ve bu plana göre ruhsat veren idarenin kusurlu davranışı nedeniyle, iyi niyetli kişilere yıkıma konu taşınmaz bedelinin ödenmesi gerekmektedir)

 

Sonuç olarak; bu karardan bundan sonraki süreçte Anayasa mahkemesine yapılan yapı ruhsatı veya yapı kullanma izinleri ile ilgili hak ihlali başvurularında yapı kayıt belgesine başvuru yapılmamış olmasının red sonucu doğuracağını anlamak mümkün.

 

Bu nedenle mevcut durumda olan kişilerin bir an evvel yapı kayıt belgesi başvurularını yapmalarını öneriyorum.

 

Saygılarımla