Kira İlişkisinden Kaynaklı Uyuşmazlıklar ve Arabuluculuk

Kira İlişkisinden Kaynaklı Uyuşmazlıklar ve Arabuluculuk

I. Giriş TBMM Genel Kurulunda kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bazı uyuşmazlıklar için arabuluculuk sürecini zorunlu kılmaktadır. Bu makalede, kira ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklar ve arabuluculuk süreci ele alınacaktır.

II. Arabuluculuk Süreci A. Arabuluculuk Faaliyeti ve Tutanaklar B. Milletlerarası Sulh Anlaşma Belgeleri C. İcra Edilebilirlik Şerhi

III. Taşınmazın Devrine İlişkin Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk A. Arabuluculuğa Elverişli Uyuşmazlıklar B. Tapu Siciline Şerh Verilmesi C. Anlaşma Belgesi ve İcra Edilebilirlik Şerhi

IV. Arabulucunun Bilgilendirme Yükümlülüğü A. Asıl Tarafın Bilgilendirilmesi B. Şeffaflığın Sağlanması

V. Bazı Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Kapsamına Alınması A. Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar B. Taşınmazların Paylaştırılması ve Ortaklığın Giderilmesi C. Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar D. Komşu Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

VI. Tazminat Komisyonuna Müracaat İmkanı A. Tazminat Komisyonunun Kurulması B. Komisyonun Çalışma Usulü ve Kararları

VII. İşçi ve İşveren Alacağı ve Tazminatı Talepleri A. İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları B. Arabulucuya Başvurulması Dava Şartı

VIII. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki İşlemleri A. İşlemin Gerçekleştirilmesi B. Ödeme Yapılması

Sonuç olarak, yeni yasal düzenlemelerle arabuluculuk süreci, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar gibi bazı davalarda zorunlu hale gelmiştir. Bu sayede, tarafların süreç hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak ve daha hızlı, etkili çözümler elde edilmesi amaçlanmaktadır.

KADIN KOOPERATİFLERİN DESTEKLENMESİ PROGRAMINA (KOOP-DES) BAŞVURU DUYURUSU

KOOPERATİFLERİN DESTEKLENMESİ PROGRAMINA (KOOP-DES) BAŞVURU DUYURUSU

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği 30.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 06.03.2020 tarihli Resmi Gazetede de Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır.
Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanacaktır. Bu kapsamda söz konusu programa ilişkin gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Kimler Başvurabilir?
Programa, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir.
Başvuru sahibi kooperatif ve üst kuruluşlarının; ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve aynı proje konusunda başka bir kamusal kaynaktan destek almamış olmaları ile projelerinin; üretim ve istihdama katkısının bulunması, sürdürülebilirliği, piyasa araştırmasına dayandırılması ve kooperatifin faaliyet konularına uygunluğu aranacaktır.
Başvuru Tarihleri
Başvurular 29 Mart 2023 – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Desteklenecek Proje Konuları
Program kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin, üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine ilişkin olarak;

 1. Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına,
 2. Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına,
 3. Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına,
 4. Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına,

destek verilecektir.
Destek Miktarı
İlk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı;

 • Mal alımlarında 200.000 Türk Lirasını,
 • Hizmet alımlarında 30.000 Türk Lirasını,
 • Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 103.000 TL’yi, iki personel için toplam 206.000 TL’yi

geçemeyecektir.
Destek Oranı
Üst sınırlar içerisinde proje tutarlarının;

 • Kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i, diğer bölgelerde % 50’si,
 • Kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde %75’i,

Ticaret Bakanlığınca karşılanabilecektir. Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacaktır.
Başvuru Yöntemi ve  İstenilecek Belgeler
Kooperatifler tarafından proje konularına göre eksiksiz olarak doldurulan Proje Başvuru Formu, proje konusuna göre belirtilen belgeler ile birlikte kooperatif merkezinin bulunduğu Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 1. Kooperatiflerin makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımı başvurularında aşağıdaki belgeler aranacaktır:   

 

 1. Makine ve/veya ekipman alımı başvurusu için Proje Başvuru Formu (Ek 1),
 2. Kooperatifin makine ve/veya ekipman alımı başvurusu için aldığı yetkili organ kararı,
 3. İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,
 4. Kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında adli sicil belgesi,
 5. Kooperatifin en son yaptığı genel kurula sunduğu bilanço,
 6. Başvuru tarihi itibariyle son yapılan genel kurulda kullanılan ve en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmış hazirun listesi,
 7. Satın alınacak makine ve/veya ekipmana ait Teknik Şartname ve gerekli ise İdari Şartname,
 8. Piyasa fiyat araştırması sonucu alınan fiyat teklifleri veya proforma fatura,
 9. Kooperatifin ve teklif alınan yüklenicilerin vergi ve SGK borçlarının olmadığına ilişkin belge, (Doğrudan alım yöntemi ile alımlarda daha sonraki aşama olan ödeme talep formu ekinde sunulacaktır.)
 10. Ortaklarının cinsiyet dağılımı ile ilgili taahhütname, (Taahhütname 1)
 11. Başvurulan proje konusunda kooperatifin diğer kamusal desteklerden yararlanmadığına ilişkin taahhütname ( Taahhütname 2)

DİKKAT:

 • Makine ve/veya ekipman ile yatırım malı desteğine ilişkin satın alma yöntemi:

Mal alımlarının 150.000 TL ve altında olduğu durumlarda, kooperatifler doğrudan temin usulü izleyerek yüklenicilerden teklifler alır ve Proje Başvuru Formunu doldurur. Kooperatifler, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra teklif aldıkları yüklenicilerden uygun olanı ile alım sözleşmesi imzalar.
Mal alımlarının 150.000 TL’nin üstünde olduğu durumlarda; pazarlık usulü izlenerek alımlar yapılır.

 1. Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımı başvurularında aşağıdaki belgeler aranacaktır:

 

 1. Yatırım malları alımı başvurusu için Proje Başvuru Formu (Ek 2),
 2. Kooperatifin yatırım malları alımı başvurusu için aldığı yetkili organ kararı,
 3. İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,
 4. Kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında adli sicil belgesi,
 5. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlüğüne Özel Kreş, Gündüz Bakımevi, Özel Çocuk Kulübü, Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezleri açma izni başvurulduğuna ilişkin belge,
 6. Kooperatifin en son yaptığı genel kurula sunduğu bilanço,
 7. Başvuru tarihi itibariyle son yapılan genel kurulda kullanılan ve en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmış hazirun listesi,
 8. Satın alınacak yatırım mallarına ait Teknik Şartname ve gerekli ise İdari Şartname,
 9. Piyasa fiyat araştırması sonucu alınan fiyat teklifleri veya proforma fatura,
 10. Kooperatifin ve teklif alınan yüklenicilerin vergi ve SGK borçlarının olmadığına ilişkin belge, (Doğrudan alım yöntemi ile alımlarda daha sonraki aşama olan ödeme talep formu ekinde sunulacaktır.)
 11. Ortaklarının cinsiyet dağılımı ile ilgili taahhütname (Taahhütname 1).
 12. Başvurulan proje konusunda kooperatifin diğer kamusal desteklerden yararlanmadığına ilişkin taahhütname (Taahhütname 2).

 

 1. Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımları başvurularında aşağıdaki belgeler aranacaktır:

 

 1. Hizmet alımları başvurusu için Proje Başvuru Formu (Ek 2-a),
 2. Kooperatifin hizmet desteği başvuru için aldığı yetkili organ kararı,
 3. İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,
 4. Kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında adli sicil belgesi,
 5. Kooperatifin en son yaptığı genel kurula sunduğu bilanço,
 6. Başvuru tarihi itibariyle son yapılan genel kurulda kullanılan ve en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmış hazirun listesi,
 7. Gerekli ise satın alınacak hizmete ait Teknik Şartname ve İdari Şartname,
 8. Piyasa fiyat araştırması sonucu alınan fiyat teklifleri veya proforma fatura,
 9. Ortaklarının cinsiyet dağılımı ile ilgili taahhütname (Taahhütname 1)
 10. Başvurulan proje konusunda kooperatifin diğer kamusal desteklerden yararlanmadığına ilişkin taahhütname (Taahhütname 2).

 

 1. Kooperatiflerin makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımları ile ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımı konularında Program kapsamında destek alan kooperatiflerin bu projelerine ilişkin nitelikli personel istihdam desteği başvurularında aşağıdaki belgeler aranacaktır:

 

 1. Nitelikli personel istihdam desteği başvurusu için Proje Başvuru Formu (Ek 4),
 2. Kooperatifin nitelikli personel istihdam desteği almasına yönelik yetkili organ kararı,
 3. İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,
 4. İstihdam edilecek kişilerin eğitim durumlarını gösterir, diploma veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 5. Makine ve/veya ekipmanın kullanımı konusunda kooperatifin destek alarak istihdam edeceği personelin niteliklerine uygun çalışanı olmadığına dair taahhütname (Taahhütname 3)
 6. Başvurulan proje konusunda kooperatifin diğer kamusal desteklerden yararlanmadığına ilişkin taahhütname (Taahhütname 2)
 7. Kooperatife ait son 4 aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesi (Yeni kurulmuş işletmelerden istenmez),
 8. İstihdam edilecek personele ait adli sicil belgesi.

DİKKAT:

 • Nitelikli personel istihdam desteği;
 • Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımları ve
 • Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımları  konularında Program kapsamında destek alan kooperatiflere verilir.
 • Son iki yıl içerisinde mal ve/veya yatırım malı alımı proje konularından hibe desteği alan kooperatifler de nitelikli personel istihdam desteği için başvuruda bulunabilirler.

Başvuruların Değerlendirilmesi
KOOP-DES Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzunda belirtilen puanlama cetveline tabi tutulan proje başvuruları, İl Proje Yürütme Biriminin teklifi, İl Proje Komisyonunun olumlu görüşü üzerine Merkez Proje Komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanacaktır.
Proje başvuruları ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir. Eksik ve hatalı belge içeren başvurular, eksikliklerin ve hataların giderilmesi amacıyla Kılavuzda belirtilen esaslara göre İl Müdürlüğünce kooperatiflere iade edilecektir.
Bütçe imkânları nedeniyle desteklenmesine ilişkin karar alınamayan projeler hariç olmak üzere, Merkez Proje Komisyonunca kabul edilmeyen projeler tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru Sonuçları
Hibe desteği verilmesi kabul edilen projeler, Bakanlık internet sayfasından (www.ticaret.gov.tr) duyurulacak ve kooperatifler, kararlar hakkında Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla bilgilendirilecektir.

Kira İlişkisinden Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Kira İlişkisinden Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması şartı aranacak.

Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşması halinde anlaşma belgesi, taşınmazla ilgili olarak kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esaslar gözetilmek suretiyle düzenlenecek.

Taşınmazın Devrine İlişkin Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk usulü düzenleniyor. Bu düzenleme 1 Eylül 2023’te yürürlüğe girecek.

Tazminat Komisyonuna Müracaat İmkanı

Kanunla Anayasa Mahkemesinde derdest olan bazı bireysel başvurular bakımından Tazminat Komisyonuna müracaat imkanı getiriliyor.

İşçi veya İşveren Alacağı ve Tazminatı Talepleriyle İlgili Arabuluculuk

Düzenlemeyle işçi veya işveren alacağı ve tazminatı talepleriyle ilgili olarak açılacak itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı oluyor.

Hangi İşyerleri İş Kanunu Kapsamında Değildir?

İş Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca, aşağıdaki işyerleri İş Kanunu’ndan istisnadır:

Aile işletmeleri –

Tarım işleri –

Orman işletmeleri –

Balıkçılık işleri –

Deniz yolu ile uluslararası taşımacılık yapan işyerleri –

Madenler ve taş ocakları –

Yer altı ve yer üstü yapı işleri ile bunların tesis, bakım ve onarım işleri

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliklerde çalışanlar

Ancak, bu istisnalar sadece İş Kanunu’nun belirli hükümleri için geçerlidir. Örneğin, çalışma saatleri, haftalık izin süreleri ve ücret ödemeleri gibi konularda bu istisnalar geçerli değildir.

Birikimli Hayat Sigortası Gelir Vergisi Beyannamenizde İndirim Konusu Yapılır mı?

Birikimli Hayat Sigortası Gelir Vergisi Beyannamenizde İndirim Konusu Yapılır mı?

Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla aşağıdaki maddeleri inceleyelim:

 1. Hayat Sigortası Primleri: Mükellef, eşi ve küçük çocukları adına ödenen hayat sigortası primlerinin %50’si indirim olarak dikkate alınır. İşverenler tarafından ücretlilere ödenen bireysel emeklilik sistemine yapılan katkı payları ve 63’üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında yapılan prim ödemeleri de bu hesaplamada göz önünde bulundurulur.
 2. Şahıs Sigorta Primleri: Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri de indirim olarak kabul edilir. Ancak, sigortanın Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla geçerlidir.
 3. Eşler ve Çocuklar için Ayrı Beyanname Durumu: Eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bu kişilere ait sigorta primleri kendi gelirlerinden indirilir.

Bu indirimler, belirtilen şartlara uygun olarak beyan edilen gelir üzerinden yapılabilecek indirimleri açıklamaktadır.

Girişimlere Yatırım Alma Süreci: Stratejiler, İpuçları ve Öneriler

Girişimlere Yatırım Alma Süreci: Stratejiler, İpuçları ve Öneriler

Girişimlerin başarılı olabilmesi için finansal desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazıda, şirket kurulduktan sonra yatırıma ulaşma süreçlerinin nasıl işlediğini ve yatırım alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ele alacağız.

1. Yatırımcı Seçimi ve Stratejik Konular

Yatırım alırken dikkat edilmesi gereken önemli stratejik konular bulunmaktadır. Yatırımcıları sadece finansman kaynağı olarak görmemeli, şirketin ortağı olarak kabul etmelisiniz. Yatırımcı profilleri, melek yatırımcılar, risk sermayesi şirketleri, fonlar, kalkınma bankaları ve özel girişimler şeklinde çeşitlilik göstermektedir.

2. Yatırımcıların Talepleri ve Hakları

Yatırımcıların talepleri, yatırımın boyutuna ve türüne göre değişiklik gösterir. Genellikle, finansman karşılığında şirkete ilişkin bilgi alma, yönetimde ve önemli kararların alınmasında söz sahibi olma ve ileride yapılacak yatırım turlarında ortaklık oranının korunması gibi haklar talep ederler. Kurucuların, bu haklar konusunda bilgi sahibi olmaları ve müzakerelerini buna göre yürütmeleri önemlidir.

3. Müzakere Süreci ve Gizlilik Sözleşmesi

Yatırımcılarla müzakere süreci başladığında, şirketinize daha yakından bakmak için önemli bilgilere erişim talep ederler. Bu süreçte, hukuk, vergi ve finans gibi alanlarda şirket incelemeleri (due diligence) yapılabilmektedir. Gizlilik sözleşmesi imzalamak, ticari sırlarınızı ve fikirlerinizi korumanız açısından önemlidir.

4. Ön Protokol (Term Sheet) ve Sözleşmeler

Bağlayıcı olmayan bir ön protokol (term sheet) imzalamak, her iki tarafın beklenti ve taleplerini ortaya koymak için

Pay Sahipleri Sözleşmesi (SHA) ile ilgili bilinmesi gerekenler

Pay Sahipleri Sözleşmesi (SHA) ile ilgili bilinmesi gerekenler

Pay Sahipleri Sözleşmesi (SHA) Kurucular ve yatırımcılar arasında pay sahipliği hakları, şirket yönetimi, pay devir sınırlamaları ve şirketten çıkış hükümlerini düzenleyen bir anlaşma.
Kurucuların Korunması İlk yatırım turundan itibaren kurucuların ve şirketin çıkarlarını koruyan bir SHA oluşturmak ve yeni yatırımcıları bu anlaşmaya katılmaya teşvik etmek önemlidir.
SHA ve Esas Sözleşme Farkı SHA, esas sözleşmeden farklı olarak, taraflarına daha geniş hareket alanı sağlar ve genellikle gizli tutulur
Yatırımcıların Talepleri Finansal yatırımcılar genellikle mali haklara, stratejik yatırımcılar ise yönetimsel haklara önem verirler. Her iki tip yatırımcı da kurucuların şirketten ayrılmasını önlemek için pay devir kısıtlamalarını talep edebilir.
Yönetim Haklarının Korunması Kurucuların yönetim haklarını koruması önemlidir. Bu, önemli konularda karar nisapları belirlemek ve yönetim kuruluna aday gösterme hakkı tanımak gibi yöntemlerle sağlanabilir.
Payların Devrine İlişkin Kısıtlamalar Pay sahipleri sözleşmesinde payların devrine ilişkin kısıtlamalar, önalım hakkı, satışa katılma ve satışa zorlama gibi mekanizmalar detaylıca kurgulanmalıdır.
Rekabet Yasağı Yatırımcılar genellikle kurucuların girişim ile rekabet etmemelerini ve buna aykırılık halinde cezai şart talep etmelerini isterler. Rekabet yasağı, ortaklıktan çıktıktan sonra da belirli bir süre için devam eder.
Fikri Haklar ve Çalışan Haklarının Korunması Süreç içerisinde fikri haklar, yönetici ve çalışanların haklarının korunması da dahil olmak üzere girişimlerin ve kurucuların korunması için imzalanması faydalı olabilecek birçok farklı sözleşme bulunmaktadır. Bu sözleşmelerin detaylarına gelecek yazılarda yer verilecektir.
Yatırım Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Yatırım miktarının yanı sıra, şirketin geleceği göz önünde bulundurularak yatırım süreçlerinde ortakların şirkete katacağı değerlere ve hangi haklara sahip olacağına da dikkat edilmelidir. Yatırımın sadece bir finansman desteği değil, aynı zamanda bir ortaklık başlangıcı olduğunu unutmamak önemlidir.

Girişimlerin yatırım süreçlerinde pay sahipleri sözleşmesinin önemi büyüktür.

Bu sözleşme, şirketin temel işleyişi ve pay sahiplerinin haklarına ilişkin düzenlemeleri içerir. Kurucuların ve yatırımcıların talepleri, yönetim haklarının korunması, payların devrine ilişkin kısıtlamalar ve rekabet yasağı gibi konular, pay sahipleri sözleşmesi düzenlenirken dikkate alınması gereken önemli noktalardır.

Örnek Pay Sahipleri Sözleşmesi

Örnek Pay Sahipleri Sözleşmesi

Pay Sahipleri Sözleşmesi startuplar için genellikle oldukça basit bir şekilde düzenlenir. Temel unsurları şunlardır:

 1. Taraf bilgileri: Sözleşmeyi imzalayan startupın ve pay sahiplerinin (ortakların) tam adı, adresi, vb. bilgileri.
 2. Sermaye yapısı: Startupın sermayesi, kaç hisseye bölündüğü, her ortağın sahip olduğu hisse oranı vb. şeklinde belirtilir.
 3. Hisse devri: Ortakların sahip olduğu hisseleri devretmesi durumunda diğer ortakların rızası, onayı olup olmadığı, ön alım hakkı vb. konular düzenlenir. Genellikle ilk belli yıllarda pay devri kısıtlanır veya diğer ortakların onayına bağlanır.
 4. Yönetim kurulu ve icra yetkileri: Yönetim kurulu üyeleri, yöneticilerin seçimi ve görevden alınması, onların yetki ve sorumlulukları belirlenir. Ortakların genel kurulda alacakları kararlar sayılır.
 5. Kar dağıtım politikası: Startupın karlılık durumuna göre kar payı dağıtıp dağıtmayacağı, dağıtacaksa nasıl bir formülle dağıtım yapılacağı belirlenir. Genellikle ilk yıllarda kar payı dağıtılmayabilir.
 6. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma: Ortakların ortaklıktan çekilmesi veya çıkarılması durumunda, paylarının diğer ortaklar veya üçüncü kişilere devri konusunda belirlenmiş kurallar olur.
 7. Anlaşmazlıkların çözümü: Ortaklar arası anlaşmazlıkların nasıl çözüme kavuşturulacağı belirlenir. Genellikle dostane yollarla çözümleneceği, aksi halde mahkemeye başvurulacağı şeklinde bir madde bulunur.
 8. Diğer hususlar: Gerekli görülen diğer konular (ticari sır olduğu için payların devri kısıtlaması vb.) da eklenebilir.

Pay Sahipleri Sözleşmesi (SHA) Önemli Noktalar

Pay Sahipleri Sözleşmesi (SHA) Önemli Noktalar

 

Önemli Noktalar Açıklama
Pay Sahipliği Hakları Kurucular ve yatırımcılar arasında pay sahipliği haklarını düzenler.
Şirket Yönetimi Şirket yönetimine ilişkin hususlar, yönetim kurulu üyeliği ve veto hakkı gibi konuları düzenler.
Pay Devir Sınırlamaları Payların devrine ilişkin kısıtlamalar, önalım hakkı, satışa katılma ve satışa zorlama gibi mekanizmaları içerir.
Şirketten Çıkış Hükümleri Yatırımcıların şirketten çıkış aşamasında neler beklediklerine göre düzenlemeler yapılır.
Yönetim Haklarının Korunması Kurucuların yönetim yeteneğini ve haklarını korumak adına önemli konularda karar nisapları belirlenir.
Rekabet Yasakları Rekabet yasaklarını düzenleyen hükümler, ortaklık süresince ve sonrasında belirli bir süre için devam eder.
Fikri Haklar ve Çalışan Haklarının Korunması Girişimlerin ve kurucuların korunması için fikri haklar, yönetici ve çalışanların haklarının korunmasına yönelik düzenlemeler yapılır.

Pay sahipleri sözleşmesinin (SHA) önemli noktaları yukarıdaki tabloda özetlenmiştir.

Bu sözleşme, girişimlerin ve yatırımcıların ortaklık sürecinde karşılaşabilecekleri sorunları önlemeye yönelik olarak hazırlanmalıdır.

Yatırımın sadece finansal bir destek değil, aynı zamanda bir ortaklık başlangıcı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, yatırım süreçlerinde ortakların şirkete katacağı değerlere ve hangi haklara sahip olacağına dikkat edilmelidir.

Kooperatiflerde Bağdaşmayan görevler nelerdir?

Kooperatiflerde Bağdaşmayan görevler şunlardır:

 1. Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri; bu kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının hissedarı oldukları şirketlerde, yönetim kurulu üyesi veya denetçi olarak görev alamazlar.
 2. Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri; bu kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının hissedarı oldukları şirketlerde, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.
 3. Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri; katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar.
 4. Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri; katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.
 5. Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, bu kooperatifler ve üst kuruluşları ile % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, yönetim kurulu üyesi veya denetçi olarak görev alamazlar.
 6. Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, bu kooperatifler ve üst kuruluşları ile % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe alınamazlar.

Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantılarında Karar Alma Süreci Nasıl İşler?

Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantılarında Karar Alma Süreci Nasıl İşler?

Kooperatiflerde genel kurul toplantıları, kooperatifin yönetim kurulunun hesaplarını denetlemek, yönetsel işlemleri onaylamak, kooperatifin geleceği ile ilgili kararlar almak gibi önemli işlevleri yerine getirir. Ancak, bu toplantılarda karar verme süreci bazı prosedürlere bağlıdır.

Genel kurul toplantısı, kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen tarihlerde ve yerlerde yapılır. Toplantıya katılım kooperatif üyelerine açıktır ve kooperatif üyelerinin oy hakkı vardır. Kararlar, katılımın çoğunluğu ile alınır.

Toplantıya başkanlık eden kişi, öncelikle toplantının açılışını yapar. Daha sonra, kooperatifin hesapları, bilanço ve gelir-gider tabloları gibi belgeler sunulur. Üyeler bu belgeleri inceleyerek, kooperatifin yönetimi hakkında tartışmalar yapar ve gerekli soruları yöneltebilir.

Tartışmalar sonrasında, kooperatif üyeleri tarafından alınması gereken kararlar oylanır. Kararlar çoğunlukla, oy çokluğu ile alınır. Ancak, bazı önemli kararlar için oy oranı daha yüksek olabilir. Örneğin, kooperatifin ana sözleşmesinde belirtilen konularda değişiklik yapmak için genellikle üye tam sayısının 2/3’ünün oyu gereklidir.

Toplantı sonunda, alınan kararlar ve yapılan oylamaların sonuçları tutanağa geçirilir. Bu tutanaklar, kooperatifin yönetim kurulu tarafından ilgili mercilere sunulur ve kararlar uygulanır.

Kooperatiflerde genel kurul toplantıları, kooperatif üyelerinin katılımı ile gerçekleşen önemli bir karar alma sürecidir. Bu süreçte, belirli prosedürler takip edilerek kararlar alınır ve tutanaklar tutulur. Bu şekilde, kooperatiflerin yönetimi daha demokratik ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilir.

Kooperatiflerde Denetçilerin Görevleri

Kooperatiflerde Denetçilerin Görevleri

 1. İnceleme yükümlülüğü:

  a. Denetçiler, defterlerin uygunluk ve düzenini incelemekle yükümlüdür.

  b. Sorumlu ortaklığı olan kooperatiflerde ortaklar listesinin usulüne uygunluğunu da incelemek zorundadırlar.

  c. Yöneticiler, denetçilere defter ve belgeleri verir ve bilgi sağlar.

  d. Ortaklar, denetçilere dikkat çekme ve açıklama talebinde bulunabilir.

 2. Rapor düzenlenmesi:

  a. Denetçiler, yıllık yazılı rapor ve tekliflerini genel kurula sunmakla yükümlüdür.

  b. Denetçiler, görevleri çerçevesinde eksiklikleri ve aykırı hareketleri ilgili organlara ve gerekli hallerde genel kurula bildirmekle yükümlüdür.

  c. Denetçiler yönetim ve genel kurul toplantılarına katılır, ancak yönetim kurulunda oy kullanamazlar.

 3. Sır saklama yükümlülüğü:

  a. Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri ve zarar umulan hususları kooperatif ortaklarına ve üçüncü şahıslara açıklayamazlar.

Kooperatiflerde Denetçilerin Görevleri

Başlık Açıklama
Denetçinin Görevi Kooperatifin bütün işlem ve hesaplarının tetkik edilmesi
Denetçi Seçimi En az bir denetçi seçilir ve en fazla 4 yıl için görevlendirilir. Yedek üyeler de seçilebilir.
Denetleme Organı Üyeleri Çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenir. Eğitim programını tamamlamaları şarttır.
Boşalan Üyelerin Yerine Geçme En çok oy alan yedekler üyelerin yerine geçer. Üye sayısı belirlenen sayının altına düştüğünde, denetim kurulu üyeliğine atama yapılır.
Denetim Organının Artırılması Anasözleşme ve genel kurul kararı ile görev ve yetkiler artırılabilir, ara denetlemeler öngörülebilir.
Denetçi Raporu Genel kurula sunulmayan kooperatiflerde, finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve ibra hakkında alınan kararlar geçersizdir.
Denetçiler Hakkında Uygulanan Hükümler 56. maddenin belirtilen hükümleri denetçiler için de geçerlidir.
Denetçilerin Tescili Yönetim kurulu, denetçileri ticaret siciline tescil ettirir ve ilan ettirir.

Ticaret Bakanlığı Onaylı Kooperatifçilik Eğitimi

Ticaret Bakanlığı Onaylı Kooperatifçilik Eğitimi

Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği, 14.01.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, Türkiye’deki faal kooperatiflerin üyelerinin eğitim şartına tabi olduğunu belirtmektedir. Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri bu eğitimi almak zorundadır. Üniversitemiz, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumu olarak, bu eğitimi bakanlık onayıyla sunmaktadır.

Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri, inşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler, ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatiflerin üyeleri eğitim şartına tabidir.

Kurumumuz, bu bakanlık onaylı eğitimi toplamda 40 saat olarak verecektir. Eğitim 30 saatlik temel konular ve 10 saatlik destekleyici konular olmak üzere düzenlenecektir. Türkiye’nin her bölgesinden katılımcılar, uzaktan eğitim sayesinde kendileri için uygun olan saatlerde eğitime katılabilirler. Eğitime akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden kolayca katılmak mümkündür.

Eğitim sonunda, Ticaret Bakanlığı onaylı Kooperatifçilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Eğitim süresinin en az 4/5’inin (32 saat) tamamlanması zorunludur. Bu eğitim sayesinde kooperatifler, üyeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri edinerek daha etkin bir şekilde faaliyet gösterebileceklerdir.

Kooperatifçilik Eğitimi Programı

Kooperatifçilik Eğitimi Programı

EĞİTİMİN ADI:

Kooperatifçilik Eğitimi Programı

Üniversitemiz;Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile Üniversitemiz arasında yapılan anlaşmayla Kooperatifçilik Eğitimleri için yetkili Eğitim Kurumu olarak kabul edilmiştir.
KATILIMCI PROFİLİ:
1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 55 ve 65’inci maddeleri uyarınca çıkarılan ve 14/01/2022 tarihli, 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği” ne göre;
 •  Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatiflerin,
 •  İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, Turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatiflerin,
 •  Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatiflerin,
 •  Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hâsılatı olan kooperatiflerin
 •  Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatiflerin ve üst kuruluşlarında (Birlik ve Merkez Birliği); görev yapan Yönetim ve Denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin “Kooperatifçilik Eğitimi”ni almaları zorunlu hale getirilmiştir.
EĞİTİM TOPLAM, GÜNLÜK SAATLERİ VE EĞİTİM GÜNLERİ:
 • Kooperatifçilik Eğitimi; 30 ders saati temel konular ve 10 ders saati destekleyici konulardan olmak üzere en az 40 ders saatinden oluşur. Katılımcılar bu eğitim süresinin en az 4/5’ini (32 ders saati) tamamlaması gerekmektedir.
 •  Eğitim; yüz yüze ya da online (uzaktan çevrim içi) olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecektir.
 •  Eğitimler Hafta içi ve Hafta sonu olmak üzere düzenlenecektir.
 •  Online eğitimlere cep telefonu, tablet, diz üstü ve masa üstü bilgisayar ile katılmak mümkündür.
EĞİTİM KATILIM ÜCRETİ:
Online Eğitim Ücreti: 850 TL
Yüz Yüze Eğitim Ücreti: 1500 TL
*** KATILIMCI İSİMLERİ İLGİLİ BAKANLIĞA BİLDİRİLDİKTEN SONRA KESİNLİKLE ÜCRET İADESİ VE EĞİTİM TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAMAKTADIR.
BELGELENDİRME TÜRÜ:
Sertifika
EĞİTİM YERİ VE ŞEKLİ
Kooperatifçilik Eğitimi; 30 ders saati temel konular ve 10 ders saati destekleyici konulardan olmak üzere en az 40 ders saatinden oluşur. Katılımcılar bu eğitim süresinin en az 4/5’ini (32 ders saati) tamamlaması gerekmektedir.
Eğitim; yüz yüze ya da online (uzaktan çevrim içi) olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecektir.
Eğitimler Hafta içi ve Hafta sonu olmak üzere düzenlenecektir.
Online eğitimlere cep telefonu, tablet, diz üstü ve masa üstü bilgisayar ile katılmak mümkündür.
Kesin Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
Ödeme Dekontu
EĞİTİM BAŞLAMADAN 10 GÜN ÖNCE EVRAKLARIN İLETİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
HAFTA İÇİ DERS PROGRAMI
TARİH SAAT DERS ADI
24.04.2023 17:30-19:30  (2 SAAT) KOOPERATİFÇİLİK  KAVRAMI VE ÖNEMİ
19:30-21:30 (2 SAAT) KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ
25.04.2023 17:30-19:30 (2 SAAT) KOOPERATİFLERDE ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ
26.04.2023 17:30-21:30 (4 SAAT) ORTAKLARIN HAKLARI VE ÖDEVLERİ
27.04.2023 17:30-20:30 (3 SAAT) KOOPERATİF GENEL KURULU
28.04.2023 17:30-19:30 (2 SAAT) KOOPERATİF YÖNETİM KURULU
19:30-21:30 (2 SAAT) KOOPERATİF DENETİM KURULU
29.04.2023 17:30-19:30 (2 SAAT) KOOPERATİFLERİN ÜST ÖRGÜTLENMESİ
19:30-21:30 (2 SAAT) KOOPERATİFLERDE DAĞILMA VE TASFİYE
30.04.2023 17:30-20:30 (3 SAAT) KOOPERATİFLERDE VERGİ DÜZENİ VE VERGİLENDİRME
17:30-21:30 (4 SAAT) KOOPERATİFLERDE MUHASEBE
2.05.2023 17:30-19:30 (2 SAAT) KOOPERATİFLERDE KURUMSAL YÖNETİM
19:30-21:30 (2 SAAT) KOOPERATİFLERDE GİRİŞİMCİLİK
3.05.2023 17:30-20:30 (3 SAAT) KOOPERATİFLERDE PAZARLAMA
4.05.2023 17:30-20:30 (3 SAAT) E-TİCARET
5.05.2023 17:30-19:30 (2 SAAT) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ETİK KURALLAR

Aydınlanma döneminin önemli düşünürleri

Aydınlanma döneminin önemli düşünürleri ve özet olarak anlatmak istedikleri konular aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Düşünür Özet Konular
John Locke Siyasi düşünceleriyle bilinen Locke, insanların doğuştan sahip oldukları haklar üzerine odaklandı. İnsanların özgürlükleri, mülkiyet hakları ve hükümetin sınırlı olması konularında önemli düşünceler geliştirdi.
Montesquieu Siyasi düşünceleriyle bilinen Montesquieu, devletin güçlerinin ayrılması anlayışını benimseyerek, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrılmasının önemini vurguladı.
Voltaire İnsan hakları, özgürlükler ve din özgürlüğü konularına odaklanan Voltaire, haksızlıklara karşı mücadele etti ve felsefi düşünceleriyle aydınlanma hareketine önemli katkılarda bulundu.
Jean-Jacques Rousseau Siyasi felsefesiyle tanınan Rousseau, insan doğasına ilişkin düşünceleri ve toplumsal sözleşme teorisiyle önemli bir düşünürdür. İnsanların doğuştan sahip olduğu haklar, eşitlik ve özgürlük konularında çalışmalar yaptı.
Immanuel Kant Felsefi düşünceleriyle bilinen Kant, akıl yürütme yöntemlerinin kullanımı ve insanların doğru bilgiye nasıl ulaşabileceği konularına odaklandı. Ayrıca, etik ve ahlaki konulara da önem verdi.
David Hume Felsefi düşünceleriyle bilinen Hume, insan doğasını ve insan bilgisinin sınırlarını inceledi. Neden-sonuç ilişkileri, nedensellik ve doğru bilgi konularında çalışmalar yaptı.
Thomas Paine İnsan hakları ve özgürlükleri konusunda çalışmalar yapan Paine, halkın egemenliği anlayışını benimsedi ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nde önemli bir rol oynadı.
Denis Diderot Aydınlanma felsefesi ve insan hakları konularına odaklanan Diderot, insanların özgürlükleri ve eşitliği konusunda çalışmalar yaptı. Ayrıca, Encyclopédie adlı ansiklopedinin yayınlanmasına öncülük etti.

Bu tablo, Aydınlanma döneminin önemli düşünürlerini ve özet olarak anlatmak istedikleri konuları göstermektedir. Ancak, her düşünürün felsefi görüşleri daha detaylıdır ve bu konulara ayrıntılı bir şekilde çalışılmıştır.

Girişimciler için Türk Vergi Kanunlarına Genel Bakış

1. Giriş
2. Türk Vergi Kanunlarına Genel Bakış
2.1 Gelir Vergisi
2.2 Kurumlar Vergisi
2.3 Katma Değer Vergisi (KDV)
2.4 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
2.5 Damga Vergisi
3. Girişimciler İçin Önemli Türk Vergi Kanunları
3.1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları (GSYO) ve Türk Vergi Kanunları
3.2 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve Türk Vergi Kanunları
3.3 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Teşvikleri ve Türk Vergi Kanunları
4. Girişimciler İçin Türk Vergi Planlaması Önerileri
4.1 Dikkat Edilmesi Gereken Vergi Düzenlemeleri
4.2 Vergi Avantajlarından Yararlanma
4.3 Vergi Denetimleri ve Uyum

Anonim Şirket, Limited Şirket ve Şahıs Şirketi Vergisel Farklarının Karşılaştırılması

Anonim Şirket, Limited Şirket ve Şahıs Şirketi Vergisel Farklarının Karşılaştırılması

Sıra No. Kavram Anonim Şirket (A.Ş.) Limited Şirket (Ltd. Şti.) Şahıs Şirketi (Şahıs İşletmesi)
1 Kurumlar Vergisi A.Ş.’ler, %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Ltd. Şti.’ler, %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Şahıs işletmeleri, kurumlar vergisine tabi değildir.
2 Gelir Vergisi A.Ş. ortakları, şirketten elde ettikleri kar payları üzerinden gelir vergisi öderler. Ltd. Şti. ortakları, şirketten elde ettikleri kar payları üzerinden gelir vergisi öderler. Şahıs işletmelerinde, işletme sahipleri elde ettikleri kâr üzerinden gelir vergisi öderler.

Yöneticiler için en riskli iki konu nedir?

Soru: İdareci ve yönetici pozisyonları için en riskli iki konu başlığı nelerdir?

Cevap: Stres ve zaman yönetimi.

Soru: Liderlik, en riskli konularda nasıl fark yaratır?

Cevap: Liderlik, sanat ve yetkinlikler sayesinde bu iki riskli konuda da fark yaratılmasını sağlar.

Soru: Akıllı bir insanın başlıca yönetmekle mükellef olduğu şey nedir?

Cevap: Kendisi.

Soru: Zamanı verimli kullanabilmek için hangi yöntem kullanılmalıdır?

Cevap: Delegasyon (görev ve yetki devri).

Soru: Etkili bir delegasyonun amacı nedir?

Cevap: Yönetime ait bazı vazifeler ile sorumlulukların, yetki gücüyle birlikte paylaşılması.

Soru: Kaliteli delegasyon yapabilen yöneticilerin hangi özelliklere sahip olması gerekmektedir? Cevap: Astlarına güvenebilen, yüksek düzeyde organize edebilme becerisine sahip, sorumlu olduğu ekiple iyi iletişim kurabilen yetenek avcısı yöneticiler.

Soru: Kaliteli delegasyonun temel amacı nedir?

Cevap: Daha fazla stratejik öneme sahip konular üzerine düşünebilecek ve çalışabilecek zamanı kazanmak.

Soru: Delegasyon yapılamama nedenleri nelerdir?

Cevap: İşlerin hızlı ve doğru yapılması, yeterli donanıma ve yeteneğe sahip personel eksikliği, sorumluluklardan kaçınılan izlenimi vermemek, kariyerin kötü etkilenmesi, kontrol ihtiyacı ve hataların sonuçlarına katlanma zorunluluğu.

Turizm Geliştirme Kooperatifi Neler Yapabilir?

a Turistik tesisler yapmak, işletmek ve işlettirmek için gerekli arsa ve arazileri alır ve kiralar
b Taşınır ve taşınmaz mal alır, yaptırır, restore eder, satar, kiralar, kiraya verir, ipotek eder ve benzeri işlemler
c Yurt içinde ve yurt dışında şubeler açar, acentelik kurabilir
ç Turistik ürünlerin imali, değerlendirilmesi ve pazarlanması için çalışır
d Turistik amaçlı seyahatler düzenler, deniz ulaşım araçları ile tekne ve yatların yapımı ve işletmeciliğinde bulunur
e Çevrenin korunması çalışmalarına katılır, iş birliği yapar ve projeler üretir/yürütür
f Kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur ve borçlanır
g Diğer kooperatiflerle iş birliği yapar
ğ Amacına uygun faaliyeti bulunan şirketlere ortak olabilir
h Turizm Geliştirme Kooperatifleri üst kuruluşlarına girer
ı Ortakların sigorta ihtiyaçlarına aracı olur
i Faaliyetlerin etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalar yapar, danışmanlık alır ve eğitimler düzenler
j Eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur
k Amacı doğrultusunda fonlar oluşturabilir