Tapu Müdürlüklerinde Kooperatif İşlemlerine İlişkin Özel Durumlar-EVREN ÖZMEN

Tapu Müdürlüklerinde Kooperatif İşlemlerine İlişkin Özel Durumlar-EVREN ÖZMEN

a-Konut ve işyeri yapı kooperatiflerinin kat irtifaklı taşınmazlarını da ferdileştirmeye konu edilebilir,

cropped-ekran-resmi-2018-03-11-22-45-24.png

b-Ana sözleşmelerinde hüküm bulunması veya konut yapımımın imkansız olması halinde genel kurulca karar alınarak söz konusu taşınmazların üyelere arsa olarak tahsis edilmesi mümkündür,

Ekran Resmi 2017-03-29 23.14.11

c-Konut yapı kooperatiflerinin ana sözleşmesinde üyelerine işyeri olarak taşınmaz mal dağıtabileceği konusunda hüküm bulunması (veya bu konuda ana sözleşme değişikliği yapılması durumunda) ve sunulan yetki belgesinde bu hususun belirtilmesi halinde konut yapı kooperatifleri ferdileşme suretiyle işyeri nitelikli bağımsız bölümleri üyelerine tahsis edebilirler,

macbook pro

d-Ferdileşme işleminde noterden alınacak kura zabtının müdürlüğe sunulması zorunlu değildir, ancak sunulması halinde parsel dosyasında saklanmalıdır,

bright day environment field

e) Üzerinde haciz, ipotek gibi kısıtlamaların bulunduğu bir taşınmazın kooperatif adına edinimi için genel kurulun bu konuda yönetim kuruluna yetki vermiş olması gerekir,

beautiful bloom blooming blossom
Photo by Artur Roman on Pexels.com

f- Kamu hukukundan doğan; yola veya yeşil alana terk gibi işlemler için genel kurul kararı aranmasına gerek yoktur.

 

2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE VE DIŞINDA AÇILAN/AÇILACAK ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

12 Ağustos 2018 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30507
TEBLİĞ
Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

İÇİNDE VE DIŞINDA AÇILAN/AÇILACAK ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK

ANADOLU LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER

İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında;

“Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ve Bakanlık tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir bu süre içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

Bu konu ile ilgili öğrenci başarı durumu da dâhil olmak üzere destek verilme kriterleri, hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 23/10/2012 tarihli ve 28450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde;

“a) Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,

c) Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması,

ç) Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması,

d) Öğrencinin okula devam ediyor olması,

e) Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması,

f) Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.” hükmü ve aynı maddenin ikinci fıkrasında ise ; “Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl Temmuz ayında Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel meslekî ve teknik liselerinin Tablo-1’de yer alan, alan/dallarında öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9 uncu sınıflar için aynı, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.

 

Tablo 1 – Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Liselerinde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilen Alanlar ve Tutarları

Sıra                    No Alan Adı Destek Tutarı (TL)
1 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 4.950,00
2 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5.920,00
3 Denizcilik Alanı 6.460,00
4 Elektrik Elektronik Teknolojisi 6.990,00
5 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6.460,00
6 Gemi Yapımı 7.420,00
7 Gıda Teknolojisi 6.240,00
8 Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 5.380,00
9 İnşaat Teknolojisi 5.920,00
10 Kimya Teknolojisi 6.350,00
11 Kuyumculuk Teknolojisi 4.730,00
12 Makine Teknolojisi 6.990,00
13 Matbaa Teknolojisi 6.890,00
14 Metal Teknolojisi 6.350,00
15 Metalürji Teknolojisi 5.380,00
16 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 5.600,00
17 Motorlu Araçlar Teknolojisi 6.990,00
18 Tarım Teknolojileri 6.990,00
19 Tekstil Teknolojisi 6.130,00
20 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 5.700,00
21 Plastik Teknolojisi 6.350,00
22 Raylı Sistemler Teknolojisi 5.380,00
23 Seramik Cam Teknolojisi 4.730,00
24 Tasarım Teknolojisi 4.730,00
25 Uçak Bakım Alanı 5.920,00
26 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 7.210,00
27 9. Sınıf 4.590,00

 

2- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan özel her türdeki mesleki ve teknik liselerinin Tablo-2’de yer alan, alan/dallarında öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9 uncu sınıflarda her alan için aynı, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.

 

Tablo 2 – Organize Sanayi Bölgelerinde Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilen Alanlar ve Destek Tutarı

 

Sıra

No

Alan Adı Destek Tutarı (TL)
1 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 5.060,00
2 Bilişim Teknolojisi 4.630,00
3 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5.920,00
4 Elektrik Elektronik Teknolojisi 7.420,00
5 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6.890,00
6 Gıda Teknolojisi 6.460,00
7 Kimya Teknolojisi 6.780,00
8 Makine Teknolojisi 7.420,00
9 Matbaa Teknolojisi 6.990,00
10 Metal Teknolojisi 6.780,00
11 Metalürji Teknolojisi 5.920,00
12 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 6.130,00
13 Motorlu Araçlar Teknolojisi 7.420,00
14 Plastik Teknolojisi 6.780,00
15 Tarım Teknolojileri 7.320,00
16 Tasarım Teknolojisi 5.380,00
17 Tekstil Teknolojisi 6.460,00
18 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 6.030,00
19 Seramik Cam Teknolojisi 5.380,00
20 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 7.420,00
21 9. Sınıf 4.630,00

 

3- Eğitim ve öğretim desteği, yukarıda belirlenen alanların dallarında eğitim görecek öğrencilere de uygulanır.

4- Tablo-1’de yer alan, alan/dallarda açılan özel meslekî ve teknik liselerinin öğrencilerinin 10 uncu sınıftan itibaren, okulun Tablo-1’de yer alan, alan/dallarına devam etmesi hâlinde eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilecektir.

5- Bu Tebliğ kapsamında eğitim ve öğretim desteği alan 10, 11 ve 12 nci sınıflardaki öğrenciler, 5580 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında verilen eğitim ve öğretim desteğinden yararlanamazlar. 9 uncu sınıf öğrencileri ise Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında verilen eğitim ve öğretim desteğinden faydalanması durumunda bu Tebliğ kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden yararlanamazlar.

6- Belirlenen destek tutarları, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

7- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

8- Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Tebliğ, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

9- Bu Tebliğ hükümleri Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı tarafından müştereken yürütülür.

Tebliğ olunur.

 

“Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.” Mustafa Kemal Atatürk

“Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.” Mustafa Kemal Atatürk

Ekran Resmi 2018-08-12 21.02.32

 

İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesini aldıktan sonra , Kat Mülkiyet Tapusu Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir ?-Yapı Kayıt Belgesine Hatalı veya Eksik Başvuru Yapılır ise Düzeltme Nasıl Yapılır ?

İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesini aldıktan sonra , Kat Mülkiyet Tapusu Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir ?-Yapı Kayıt Belgesine Hatalı veya Eksik Başvuru Yapılır ise Düzeltme Nasıl Yapılır ?

Hazırlayan Mali Müşavir Evren ÖZMEN

evrenozmen@ozmconsultancy.com

Öncelikle Yapı Kayıt Belgesinde hatalı veya eksik başvuru yapılır ise düzeltme nasıl yapılır bu konuda bilgi verelim

Bu konuda Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yapılan açıklama aşağıdaki şekildedir.

İmar Barışında güncel değişiklikler

09.08.2018 tarihinden önce Yapı Kayıt Belgesi almak için başvuruda bulunarak, hatalı veya eksik beyanda bulunduğu halde, Yapı Kayıt Belgesi için ödeme yapmış ve bu hatalı veya eksik beyanla Yapı Kayıt Belgesini almış olan vatandaşlarımız, e-devlet platformu üzerinden “Güncelle” komutu yardımıyla gerekli düzeltmeleri yapabileceklerdir.

Değişikliğe onay verildiğinde, daha önce alınmış olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek, güncellenen başvuru için yeni bir belge üretilecektir.

Beyan edilecek yeni bilgiler; ada/parsel değişikliği, adres değişikliği, bağımsız bölüm sayısı değişikliği ile sınırlı, dolayısıyla, daha önce yapılmış olan ödeme tutarını değiştirmeyen nitelikte ise işleme onay verdikten hemen sonra, güncel Yapı Kayıt Belgesi indirilebilir.

Beyan edilecek yeni bilgiler, ek ödeme yapılmasını gerektiriyor ise bu ödeme yapıldıktan ve doğrulanmış cep telefonu numarasına gelen kısa mesajdan sonra, güncel Yapı Kayıt Belgesi indirilebilir.


Bu konu ile ilgili bilgi verdikte sonra yapı kayıt belgesinden sonraki süreç ile ilgili olarak

İmar Barışı kapsamında yapınız ile ilgili olarak;

 • e devlet üzerinden yapı kayıt belgesi başvurunuzu yaptınız.
 • Cep Telefonunuza mesaj geldi
 • Mesajda yazdığı şekilde Yapı Kayıt bedelinin tamamını ödediniz
 • Barkodlu Yapı kayıt belgenizi e devlet üzerinden indirdiniz.
Yapı Kayıt Belgesi

Bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum.Aldığınız yapı kayıt belgesi sadece yapınızın belediye tarafından yıkılmamasını ve kesilen cezaların iptalini sağlar. Fazladan imar hakkı vermez. Yapı Kayıt belgesi ile yapınız krediye uygun hale gelir denilse de her yapı kayıt belgesinin ilgili taşınmazı krediye uygun hale getireceğine kendi adıma pek ihtimal veremiyorum. Ekspertiz raporları ve bankaların iç yönetmelikleri bu konuya ne kadar sıcak yaklaşacak göreceğiz.

İnşaat halindeki yapılarda imar barışı nasıl olacaktır ?

Yapı Kayıt belgesi için başvuru 31.10.2018 ödeme son tarihi de 31.12.2018 dir.

Bir çok toplu yapı, kooperatif ,site ve apartmanda sürenin yaz tatiline gelmesi nedeni ile malikler arasında yeterince iletişim kurulamamıştır. Bu nedenle başvurularda daha çok 2 ve 3 katlı binalar veya müstakil binalar öne çıkmaktadır. Benim görüşüme göre okulların açılmasından sonra toplu yapı, site ve kooperatiflerde yapılacak olağan üstü kat malikleri veya olağan üstü genel kurullar ile bu süreç daha da hızlanacaktır. Bu nedenle başvuru ve ödeme tarihlerinin uzatılması gerekmektedir.

Bize en çok sorulan sorulardan biri de yapı kayıt belgesinden sonra kat mülkiyet tapusu için bir başvuru süresinin olup, olmadığıdır .Böyle bir başvuru süresi bulunmamaktadır. Yani isterseniz iki yıl sonra da kat mülkiyet tapusu için de başvurabilirsiniz.

İmar Barışı gerçekten çözüm mü !!

Konumuza tekrar dönersek; yapı kayıt belgenizi e devlet üzerinden barkodlu olarak indirdikten sonraki süreç çok daha detaylı

Ancak basitleştirmeye çalışırsak önünüzde 2 seçenek var

1-Yapı kayıt belgesi ile binayı yasal hale getirdikten sonra başka bir işlem yapmamak. Eğer bu şekilde düşünüyorsanız süreç sizin için tamamlandı.Kat mülkiyet süreci için ayrıca başvuru yapmamıza gerek yok ( Zaten kredi de kullanılıyormuş ?)

2-Diğer ödemeleri ve gerekli işlemleri yapıp kat mülkiyet tapusu sürecini tamamlamak

Öncelikle diğer ödemelerin ne olduğunu söyleyelim. Ödediğiniz bedel kadar bir bedel daha ödeyeceksiniz. Peki bunun dışında birşey ödenecek mi ?

Maalesef evet ödenecek .

Taşıyıcı sistemi ahşap olan yapılara kat mülkiyeti düzenlemez

Örnek olarak 2000 TL Yapı kayıt belgesi için ödemenizi yaptınız.

Kat mülkiyet tapusu için ise ödenen rakam kadar bir daha rakam ödenmesi gereklidir. Toplam 4000 TL oldu.

Ayrıca bu rakama ek olarak kat mülkiyetine geçişte aşağıdaki tutarlarda ödenir

 • 13. a) (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 179,10 TL
 • Döner Sermaye Hizmet Bedeli 103.50 TL
 • İlave Hizmet Bedeli 14.00 TL
 • Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.
 • LİHKAB ( Lisanslı Harita Kadastro bürosuna) ödeme yapılacaktır ( Sözleşme yapılması ve faturanın ödenmesi gereklidir)
 • Sözleşmenin damga vergisinin ödenmesi gereklidir.

Peki yukarıda yazdığımız 2. maddedeki gerekli işlemler nedir ?

İmar Barışı ve Deprem !!!

Gerekli işlemler 2018–8 Tapu kadastro genel tebliğinde detaylı ve çok net anlatılmıştır. ( Yola terk v.b. konular hariç )

Öncelikle Yapı kayıt belgesini alan herkesin kat mülkiyet tapusunu alması mümkün değildir.

Bu süreçte Lisanslı Harita ve Kadastro bürolarına veya Serbest mühendislik bürolarına gitmeniz gerekmektedir.

İlgil bürolarda bazı çalışmalar yapılmalı ve evraklar hazırlanarak tapu müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmalar ve evraklar nelerdir ?

 • Yapı Kayıt Belgeniz zaten mevcut
 • İmar planınıza göre kamuya terk etmeniz gereken yerler var ise terk edildiğine dair belediyeden alınan belge- ( İmar kanununun 18.maddesine göre yapılması gereken kesintileri yapmanız mümkün değil ise süreç bu noktada sizin için sona eriyor)
 • Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje, ( Böyle bir projeniz yok ise çizdirmeniz gerekli, bu noktada zor olan bütün paydaşların imzalaması hususu, önceki yazılarımızda bu oranın en azından 4/5 olması gerektiğini yazmıştık. Kat irtifak tapunuz var ise bütün maliklere kat mülkiyet tapusu çıkarabilmek için herkesin projeye tamam demesi imza almanız lazım, ama kooperatif iseniz ve tek malik kooperatif ise problem yok )
 • Tapu senedi/ Tapu Kaydı ve kimlik
 • Mühendislik büroları ile sözleşme yapmanız, sözleşmeye istinaden ödemelerinizi yapmanız gerekli. Ayrıca sözleşmenin damga vergisini de ödemeniz gerekmektedir. Sözleşme ve damga vergisi tapu müdürlüğüne sunulacaktır.
 • Zemin Tespit Tutanağı ( Zemin tespit tutanağında yapının zemininin hazine veya belediye arazilerine tecavüzü var ise hazinenin muvafakatının alınması için çevre ve şehircilik bakanlığına gönderilir)- Esas olarak zemin tespit tutanağında mühendisler tarafından zemin ile mimari proje uyumlu mu değil mi bu husus kontrol edilir.

Yukarıdaki işlemler ve harçların ödenmesinden sonra tapu müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapılacaktır.

Bilgilerinize Sunarım

KOOPERATİFLERDE ÖN DENETİM NASIL YAPILIR ?-EVREN ÖZMEN

Hazırlayan: Evren ÖZMEN

Kooperatiflerde-Denetim.png

Kooperatifin denetimi sırasında kooperatifin özelliğine göre bu şablonun genişletilebilmesine imkan tanıyan ve rapor konu bütünlüğü içinde bir çalışma yapılması uygun olacaktır.

Bu kapsamda aşağıdaki konuların da rapor içinde ve ilgili bölümlerde yer alması uygun olacaktır.

1-Yasal olarak tutulması zorunlu olan aşağıdaki defterlerin olup olmadığı ve usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği, (noter onay bilgileri ile birlikte)

a-Yevmiye defteri

b-Defter-i Kebir

c-Envanter defteri

d-Kasa defteri

e-Yönetim kurulu karar defteri

f-Genel kurul karar defteri

g-Ortaklar defteri

ı-Ücretli izin defteri

2-Personel dosyalarının ve özlük haklarının düzenli takip edilip edilmediği konusu. (bu tesbitte personel ücret bordrolarının, işe giriş çıkış bildirgelerinin, hizmet sözleşmelerinin, izin ilişkilerinin gözden geçirilmesi varsa bir eksiklik tespit edilmesi gerekmektedir.)

3-Yapı kooperatiflerine ait bilgilerin elektronik ortamda kaydına dair 17 Kasım 2016 tarih ve 29891 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre ortakların kimlik bilgilerinin oluşturulup oluşturulmadığının tesbiti)

4-Kooperatifin hangi vergilerin mükellefi ve/veya sorumlusu olduğu.

a-Kurumlar vergisi,

b-Katma değer vergisi,

c-Muhtasar vergi,

d-Damga vergisi

e-Emlak vergisi

f-Diğer vergiler

5-Envanter kayıtlarının düzenli olarak tutulup tutulmadığı. (Envanter defterinde yada listelerde)

6-Kasada günlük olarak tutulacak azami para miktarına ilişkin yönetim kurulu kararı ile kasa sorumlusunun kim olduğuna dair yönetim kurulu kararının olup olmadığı. varsa bu karara uyulup uyulmadığı.

Continue reading

Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra kat mülkiyet tapusu için başvuru süresi -EVREN ÖZMEN

Bu konuda tarafımıza çok fazla soru gelmektedir. Bilgi kirliliği olması nedeni ile olabildiğince sade bilgi vermeye çalışacağız.

İmar-barışı-tapu.png

Yapı Kayıt belgesi için başvuru 31.10.2018 ödeme son tarihi de 31.12.2018 dir. ( Her iki sürenin de uzayacağını düşünüyoruz.)

Ancak yapı kayıt belgesinden sonra kat mülkiyet tapusu için bir başvuru süresi yok. Yani isterseniz 2 yıl sonra da kat mülkiyet tapusu için başvurabilirsiniz.

Bu noktada kat mülkiyet tapusu sürecinde belediyeden alınacak terkler ile ilgili tutanak konusunda yola terk durumunda ne yapılacağı da netleşeceğini düşünmekteyiz.

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

 

Blok bazında yapılan demirbaş yenileme işlemlerinde ödemeler nasıl tahsil edilir ? Evren özmen

Ortak giderlere katılma
Madde 72 – (Ek: 14/11/2007-5711/22 md.)
Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların sadece birkaçındaki kat maliklerinin
ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o
yapılardaki kat malikleri tarafından, bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına
tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

Bloklara İlişkin Giderlere Katılım Esasları
Bloklarda kullanılmakla oluşan genel giderler site bütçesinden karşılanır. Bu giderlere, blok ayırımı yapılmaksızın sitede yer alan her bir kat maliki arsa payı oranında katılırlar.

Yenilik, İlaveler ve Giderlerine Katılma
Site ortak yer ve tesislerinin düzgün veya daha rahat kullanılabilir hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına ilişkin yenilik ve ilaveler Site Kat Malikleri Kurulunun kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar üzerine yapılır. Bu yenilik ve ilavelerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.

Yapı Kayıt Belgesini bedelinin tamamını ödeyen malik diğer maliklerden nasıl tahsilat yapacak ?-EVREN ÖZMEN

Paylı mülkiyette payından fazla ödeyenlerin durumuna istinaden diğer maliklerden tahsilat yapabilir

Yıkım konusunda Kesinleşmiş Mahkeme kararı var ise Yapı Kayıt belgesi çare olur mu ?-EVREN ÖZMEN

Yıkım konusunda Kesinleşmiş Mahkeme kararı var ise Yapı Kayıt belgesi çare olur mu ?-EVREN ÖZMEN

Kat Mülkiyeti kanununa göre görevli mahkeme hangisidir ?-EVREN ÖZMEN

Soru:Kat Mülkiyeti kanununa göre görevli mahkeme hangisidir ?

Cevap:Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.  Kmk 33.madde

Soru: Dava açma hakkı kime aittir ?

Cevap: Her bir kat malikin dava açma hakkı vardır.Her biri ayrı ayrı açabilir. Diğer bağımsız bölüm maliklerinin rızasını almaya gerek yoktur. Tek başına dava açabilir.

Davalar basit usülde görülür

Kiracının da dava hakkı var ama bu hakları sınırlı, Kmk kurulunun toplantısı ve kararlarının iptali için kiracı dava açamaz. Sürekli oturan kişi veya kiracı ancak kendi hakkını ihlal ediyor ve kullanma hakkını zedeliyor ise dava açma hakkı olacaktır.

Kat malikleri kurulunca bir artırım yapıldı ve 500 TL arttı. Kiracı, bu aidatı ben ödüyorum diyerek bu alınan karara karşı dava açamaz.

Ne yapabilir ?

Zarar görüyor, hakkı ihlal ediliyor ise tazminat davası açılabilir.

cropped-ekran-resmi-2018-03-11-22-45-24.png

 

2018 Ağustos Dönemi Vergi Takvimi

 

 

Kooperatiflerde Denetim Raporu yazılırken dikkat edilecek hususlar-Evren özmen

Denetim Kurulu Raporu Genel İlkeleri

justice-law-case-hearing-159832

Denetim kurulu raporunda; Raporun görüşüleceği genel kurul toplantı tarihi, incelemenin ait olduğu dönem ve düzenleme tarihi belirtilir. Raporun tüm sayfaları, düzenleyen denetim kurulu üyesi veya üyeleri tarafından imzalanır.

             (2) Rapor, genel kurulda görüşülecek döneme ilişkin tüm işlem ve hesapları kapsayacak şekilde ayrıntılı bilgiler içerir. Rapor, açık, öz ve düzgün bir dille yazılır.

             (3) Raporda, ortaklar ve diğer kişiler nezdinde yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemez.

             (4) Denetim kurulu raporu, ilgili olduğu genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce düzenlenerek yönetim kuruluna teslim edilir. Daha sonra rapor içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

             (5) Bu Tebliğdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen denetim kurulu raporları, genel kurullarda görüşülemez ve kabul edilemez.

İmar Barışı Soru ve Cevaplar-3

İmar Barışı Soru ve Cevaplar-3

Bu Yazı MuhasebeTR sitesi için hazırlanmıştır 

İmar barışı başvuruları hızla devam ederken, yapı kayıt belgesi süreci ile ilgili bir çok soru cevabını bulmaya başladı. Devamındaki tapu işlemleri ve kat mülkiyeti süreci ile ilgili de 2018-8 sayılı tapu kadastro genelgesi yayınlandı.

 pexels-photo-974400

Sizlerden gelen bazı soruları cevaplayabilsem de bazılarına iş yoğunluğu nedeni ile cevap yazamadım. Cevap yazamadığım kişilerden özür diliyorum. Aşağıda bir çok kişinin aklına takılan hususlara yardımcı olacağını düşündüğüm soru ve cevaplar mevcut.

 

Umarım faydası olur.

 

Soru: Kooperatifimiz tek parselde 8 ayrı binadır. Kat irtifak tapularımız mevcut olup, fazladan imalatlar nedeni ile iskan alamamaktayız. Başvuruyu yaparken aynı parselde yer alan blokların tamamı için tek başvuru mu yoksa blok bazında mı başvuru yapmamız gerekmektedir ?

 

Cevap: Yapı kayıt belgesi her bina için ayrı ayrı oluşturulacağından blok bazında temsilci tayin ederek ayrı ayrı başvurulması doğru olacaktır. Ancak kat mülkiyet tapusu sürecinde bütün maliklerin muvafakatını almanız gerekmektedir.

 

Soru: Kooperatifimiz henüz ferdileşmemiş olup, tapunun tamamı hala kooperatif üzerindedir. Ancak sitemizde uzun yıllardır yaşam başlamıştır. Bu durumda başvuruyu blok bazında mı yoksa kooperatif olarak mı yapmamız gerekmektedir.

 

Cevap: Arsanın maliki kooperatif olması ve henüz ferdileşme yapılmamış olması nedeni ile kooperatif yönetim kurulunun karar alarak belirleyeceği kişinin e-devlet şifresi üzerinden başvuru yapılması ve kooperatif ortaklarından ilgili bedellerin tahsil edilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru sırasında birden fazla yapı/blok olması halinde her biri için tek tek müracaat yapılmalıdır.

 

Devamında kat mülkiyet tapusu noktasında malik tek olduğu için bütün ortaklardan muvafakatname almanıza gerek bulunmamaktadır. Ancak mutlaka ilgili başvurular yapılmadan önce kooperatifin genel kurulunda doğru nisaplar ile gerekli kararları almanız gerekmektedir.

 

Soru: Aynı bina için bütün komşular ayrı ayrı başvuru yaparsa ne olur ?

 

Cevap: Çevre ve Şehircilik bakanlığının sistemi aynı bina için aynı adresle birden fazla başvuru kabul etmemektedir

 

Soru: İmar Barışı kapsamında tüm maliklerin muvafakati gerekli midir?

 

Cevap : Yapı kayıt belgesi başvurusu için muvafakat gerekmemekte olup maliklerden birinin başvurusu yeterli olacaktır. Ancak kat mülkiyetine geçilmek istenirse tüm maliklerin muvafakati gerekmektedir

 

Kooperatifin kat irtifak tapusu var ise ortakları adına kat mülkiyet tapusu almak istiyor ise, önce her apartmandan/bloktan bir kişi yapı kayıt belgesi için başvuruda bulunacak bina adına yapı kayıt belgesi alınacaktır.

Sonra ise bütün maliklerin muvafakatı alınarak kat mülkiyet tapusu sürecine devam edilecektir. Muvafakat alınamaz ise süreç o noktada tıkanmaktadır.

 

Soru: Yapı kayıt belgemizi aldık. Ancak kat mülkiyetine geçişte 100 konutlu bir apartmanda 1 malik muvafakatname vermiyor, kat mülkiyet tapumuzu alamaz mıyız ?

 

Cevap: Maalesef alamazsınız, o yüzden sürece başlamadan önce bütün maliklerin muvafakatlarını alıp, alamayacağınızı netleştirmeniz gerekmektedir.

4 katlı binalara artık asansör zorunlu-EVREN ÖZMEN

20 KONUTTAN FAZLA APARTMANLARA İSE 2.ASANSÖR ZORUNLUDUR

Ekran Resmi 2018-07-28 09.03.09.png

 

28 Temmuz 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30492
YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin yirmi yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(27) Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunludur.”

“(28) Bakanlıkça; kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak veya uygun görülecek ifraz, tevhit ve parsel sınırı düzeltme işlemleri, bu Yönetmelikteki ifraz ve tevhit şartlarına tabi değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) 40.00 metre ve altında olan bina cephe ve derinliklerinde, talep edilmesi halinde; bu maddedeki hükümlere göre yapılması gerekli olan kademe sayısı kadar bina üst katlarında, binanın kademe yapılması gerekli olan cephelerinden her bir kademe için bir alt kata göre en az 3.00 metre geriye çekilmek suretiyle de kademe uygulaması yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç uygulama imar planına göre kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunludur. İskân edilen ve ortak alan bulunan bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda asansör yapılması zorunludur. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilir.”

“(4) Kullanılabilir katlar alanı tek katlı olan binalar hariç 800 m2’den veya kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca; kat alanı 800 m2’den ve kat adedi 3’ten fazla olan umumi binalarda, uygulama imar planına göre 10 kat ve üzeri binalarda ve zemin kat üzerinde 20 den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda ikinci fıkrada belirtilen asgari ölçülere uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu asansörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat alınmış yapılara ilişkin ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği Yönetmeliğe göre sonuçlandırılabileceği gibi mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş olan ruhsat ve eki projesinde belirlenen emsal harici alanlar toplamı aşılmamak kaydıyla 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen %30 sınırı ile yirmialtıncıfıkrasında belirtilen kademe şartı olmaksızın, bu Yönetmeliğe göre de sonuçlandırılabilir. Bu durumda 0,00 kotunun altı ve üstü ayrı ayrı değerlendirilerek emsal hesabı yapılır. Ancak tamamen gömülü bodrum katlarda yapılacak ortak alan otoparklar için, ruhsat ve eki projesinde belirlenen emsal harici alanlar toplamı aşılmamak şartı aranmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

İmar Barışı Kat Mülkiyet tapusu alınması sürecinde muvafakatname örneği-EVREN ÖZMEN

Hazırlayan: Mali Müşavir Evren özmen

evrenozmen@ozmconsultancy.com

imar-barışı-muvafakatname-örneği

MUVAFAKATNAME

 Sahibi ve hissedarı bulunduğum ……………………. İLİ ………………………. İLÇELERI sınırları dahilinde tapuya kayıtlı bulunan bilumum taşınmaz / taşınmazlarla ilgili olarak; 7143 sayılı yasa hükümleri ve 3194 sayılı yasa hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca adıma yapı kayıt belgesi almak ve kat mülkiyet tapusu başvurusu yapmak üzere gerekli özel ve resmi her türlü kurumda, her türlü işlemin yapılmasına, adıma tahakkuk fişlerinin çıkartılmasına, yönetim planının tapuya tesciline, adıma dask poliçesi yaptırılması ile kat mülkiyet tapusu alınana kadar yapılması gereken her türlü işleme muvafakat etmekteyim.

Ayrıca bu süreçte tarafıma düşen ödemeleri zamanında yapacağıma , yapmadığım takdirde kanuni oranda belirlenecek gecikme faizini de ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

İsim Soyad:

T.C. Numarası:

İmza:

İş bu muvakafatname 2 nüsha düzenlenmiştir.

Evren ÖZMEN’in imar barışı ile ilgili makalelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

View story at Medium.com

View story at Medium.com

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/evrenozmen/037/

 

 

 

Ortağı-Üyesi olunan kooperatif bilgilerine ulaşmak için nasıl bir yol izlenmesi gerekir? EVREN ÖZMEN

Yapı kooperatifi üyesi olan bir kişinin, üye olduğu kooperatife ait e-kooperatif sistemindeki bilgilere ulaşılabilmesi için; Bakanlığın Web sitesinde (csb.gov.tr) bulunan “Uygulamalar” butonu içerisinden “e-kooperatif Yapı Kooperatif Sistemine” giriş yapılması ve “Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanları ve Ortakları” linki tıklandığında sistemin talep sahibini “e-devlet Kimlik Doğrulama Sistemine” yönlendirmesini müteakip, üye olunan kooperatif bilgilerine ulaşılması mümkündür.

shout_1515906769465

 

Yurtdışında ithal edilen malların gümrükte devri-EVREN ÖZMEN

Yurtdışında ithal edilen malların gümrükte devri çok sık karşımıza çıkmadığı için uygulamayı unutabiliyoruz.

Hatırlatıcı olması açısından;

pexels-photo-938963 

* Yurt dışından satın alınan gümrük antreposuna konulan malların yurt içinde bulunan bir şirkete satılması dolayısıyla elde edilen hasılatın yurtiçi hasılat olarak değerlendirilmesi ve ilgili dönemde kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

 

*KDV beyannamesinde kısmı istisna olarak raporluyoruz

Gümrük antrepo rejimi kapsamında yurtiçi firmaya teslim edilen ve yurtiçi satış olarak değerlendirilen mal teslimi esas olarak KDV’nin konusuna girmekle birlikte aynı kanunun 16/1-c maddesi ile KDV’den istisna edilmiştir.

 

*BS formuna dahil ediyoruz

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda gümrük antrepo rejimi kapsamında teslim edilen ve yurtiçi satış olarak değerlendirilen mal teslimi esas olarak KDV’nin konusuna girmekle birlikte aynı kanun hükümleri ile vergiden istisna edilmiştir. Ancak, bu mal teslimi için fatura düzenlenmesi nedeni ile mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs)’na dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Kooperatiflerin incelenmesi için nereye ve ne şekilde başvuru yapılabilir?-Evren ÖZMEN

Kooperatiflerin incelenmesi için nereye ve ne şekilde başvuru yapılabilir?

cropped-ekran-resmi-2018-03-11-22-45-24.png

TOPLU YAPILAR, SİTELER VE KOOPERATİFLER İÇİN İMAR BARIŞI SÜRECİ

TOPLU YAPILAR, SİTELER VE KOOPERATİFLER İÇİN İMAR BARIŞI SÜRECİ

Evren ÖZMEN 

 İmar barışı kapsamında başvurular büyük bir hızla devam ederken, bu süreçte belirsizlik bir çok konuda maalesef sürüyor. Yakın zamanda, bu belirsizlikleri çözecek bir genelgenin yayınlanacağı konusunda bir çok kaynaktan bilgiler gelmekte,

Özellikle toplu yapılar ve sitelerde başvurunun nasıl yapılacağı net olmadığı için şu ana kadar yapılan başvuruların çoğunun 1 ve 2 katlı yapılar için olduğu konusunda yapılan açıklamayı görmüşsünüzdür.

Toplu Yapı, Site ve Kooperatiflerin yapılaşmalarının ve mevcut durumlarının birbirinden farklı olması nedeni ile genelgenin son derece detaylı hazırlanacağını umuyoruz.

Örneğin henüz ferdileşmemiş kooperatiflerde başvurunun kooperatif tarafından yapılacağına şüphe yok. Ama tüzel kişi başvurularının nasıl yapılacağı konusunda net bir bilgi yok, büyük ihtimal yönetim kurulu kararı alınarak, yetkilendirilen yönetim kurulu üyesinin e-devlet şifresi üzerinden yapının tamamı için başvuru yapılacak. ( Bu noktada kooperatifin genel kurul gündemi v.b. konular son derece detaylı olduğu için sadece başvuru kısmı konusunda bilgi vermek ile yetiniyorum )

Ancak kat irtifak tapusu olan, kat mülkiyetine geçmek isteyen toplu yapılarda ise başvuruların blok bazında yapılıp, yapılamayacağı ile ilgili muamma devam ediyor.

Benim önerim, imar kanununa eklenen geçici 16.madde kapsamında her yapı için bir yapı kayıt belgesi düzenlenebileceğinden kat malikleri toplantısı yapılarak ,her blok için, ilgili blok temsilcisinin e devlet şifresi ile başvurulmasına karar alınarak, devamında izlenecek süreç ile ilgili kat maliklerine bilgilendirme yapılabilir.

Peki Yapı kayıt belgesi bir şekilde alındıktan sonra , devam eden süreçte kat mülkiyet tapusu nasıl alınacaktır ?

Kat mülkiyeti tapusu başvurusu yapılabilmesi için kat irtifak tapusu mevcut olan bütün kat maliklerinden muvafakkat veya vekaletname alınması gerekmektedir. Peki kat maliklerinden herhangi biri bu vekaleti vermez ise bütün bu süreç boşa mı gidecektir ?

Bu noktada benim görüşüm 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda yönetim planı değişikliği için nasıl bütün kat maliklerinin 4/5 çoğunluğu aranıyorsa burada da en fazla bu çoğunluk aranmalıdır.

Aynı çoğunluk kat mülkiyet tapusu olan ancak iskandan sonra fazla imalat yapan site veya toplu yapılar için de geçerli olması gerekmektedir. Bu durumun istisnası, sadece villalardan oluşan ve daha önce kat mülkiyet tapusu almış olan sitelerde, yapılara sonradan eklenen imalatlar için bireysel başvuru yapılabilmesidir.

Deprem Riskini Lütfen unutmayalım !!!

Bu sürecin sonunda deprem riski taşıyan konutlarda yapılarını kayıt altına alan vatandaşların kentsel dönüşümden vazgeçmeyeceğini nasıl emin olunabiliyor ?

Yapı kayıt belgesi verilen yapıların ne kadarı depreme dayanıklıdır , bunun tespitini yapmak için en azından kat mülkiyetine geçişte yapı denetim istenemez miydi ?

Yapı ruhsatlarında mimar ve mühendislerin imzalarının olduğu bölümlerin kaldırılması ile ilgili tepkiler sürerken, üzerine bir de imar affı sürecinde kısmen devre dışı bırakılmaları ne kadar mantıklıdır ? diye sormadan edemiyorum

Saygılarımla

Sitede yayınlanan yazılar ve bilgiler izinsiz kullanılamaz

Yapı Kayıt belgesinden sonraki masraflar nelerdir ?-EVREN ÖZMEN

Yapı Kayıt belgesinden sonraki masraflar nelerdir ?-EVREN ÖZMEN

Kat mülkiyet tapusu için ise ödenen rakam kadar bir daha rakam ödenmesi gereklidir. 

Ekran Resmi 2018-07-11 18.49.01
İmar barışı genelge

Ayrıca bu rakama ek olarak kat mülkiyetine geçişte aşağıdaki tutarlarda ödenir

 • 13. a) (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 179,10 TL
 • Döner Sermaye Hizmet Bedeli 103.50 TL
 • İlave Hizmet Bedeli 14.00 TL
 • Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.
 • LİHKAB bürosuna ödeme yapılacaktır ( Sözleşme yapılması ve faturanın ödenmesi gereklidir)
 • Sözleşmenin damga vergisinin ödenmesi gereklidir.

Yazının izinsiz başka internet sitelerinde kullanılması halinde hukuki işlem yapılacaktır.