Hangi Kooperatifler İktisadi İşletme Kurmak Zorundadır ?

Hangi Kooperatifler İktisadi İşletme Kurmak Zorundadır ?

Kooperatifinizin iktisadi işletme kurup, kurmaması gerektiği ile ilgili olarak ilk yapmanız gereken kooperatifinizin gelirlerini tek tek yazmaktır. Örnek olarak kooperatifinizin gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşsun

Kira Geliri

Aidat Geliri

Reklam Geliri

Yukarıda yer alan gelirleri ortak içi ve ortak dışı olarak ayırmamız gerekmektedir. Aidat Geliri dışındaki gelirler ortak dışı gelirlerdir.

Yazının devamı için bize ulaşabilirsiniz.

info@ozmconsultancy.com

İmar Barışı ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul yapacak kooperatiflerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir ?-Evren ÖZMEN

İmar Barışı ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul yapacak kooperatiflerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir ?-Evren ÖZMEN

Gündem ve alınması gereken kararlar ile ilgili sorularınız için: info@ozmconsultancy.com

İlk olarak Yapı kooperatiflerinin amacı ortaklarına konut veya işyeri teslim etmek olduğu için imar barışı diğer kooperatif türlerine göre daha çok tabi ki yapı kooperatiflerini ilgilendiriyor.

Peki yapı kooperatiflerinde imar barışından yeterince istifade edilememesinin nedeni bütün yapı kooperatifleri için aynı mı ?

Bilindiği üzere yapı kooperatifleri üç ayrı şekilde kurulabilmekte ve tüzel kişiliklerini devam ettirebilmektedirler.

1-Konut Yapı Kooperatifleri

2-Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri

3-Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri

Toplu İşyeri yapı kooperatifleri ve küçük sanayi sitesi kooperatiflerinde başvurunun az olması nedeni % 5 oranında yapı kayıt bedeli ve devamındaki % 5 ve diğer masrafların yüksekliği. Aynı şekilde organize sanayi bölgelerinde de oranının yüksekliğinden şikayet var. 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile sanayiciye önemli faydalar sağlanmıştı. Ancak imar barışında bu hususu göremiyoruz.

Sonuç olarak, işyeri yapı kooperatiflerinde ve organize sanayi bölgelerinde başvurunun az olmasının birinci sebebi ödenecek bedellerin yüksekliği.

Peki konut yapı kooperatiflerinde durum nedir ?

Yaz tatili, bayram tatili derken vatandaşlarımız oturdukları yerlere geri dönüş yapmaya başladı. Yaz boyunca kooperatif ortaklarının bir çoğu tatilde olması nedeni ile bir çok kooperatif ve site bu konuda ortaklarına/maliklere yeterli bilgilendirme yapamadı ve gerekli toplantılarını tertipleyemedi.

Eylül ayı itibari ile bir çok kooperatif ve site bu toplantılarını yapmaya başladı. Ancak yapı kayıt bedeli tutarının 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi gerekeceği için, bu rakamın bu kadar kısa sürede toplanması çok mümkün gözükmüyor. Ayrıca yapı kayıt bedeli için bankaların sunduğu kredi olanakları da, faiz oranlarının yüksekliği nedeni ile pek rağbet görmediği için şu an kooperatifler için yapı kayıt belgesi başvurularında benim gözlemlediğim pek artış yok.

İmar barışı ile ilgili olarak her konut yapı kooperatifin kendine özel durumu olacağı için toplu olarak, şu şekilde işlem yapmaları gereklidir diye söylemek mümkün değil.

 • Kooperatifte kat irtifakı kurulmamış ise;

a) Kooperatifin yapılaştığı arsanın mülkiyetinin tamamı kooperatife ait olabilir.

b) Kooperatifin yapılaştığı arsanın mülkiyeti kısmen kooperatif kısmen hazineye ait olabilir.

c) Kooperatif arsa sahibi ile yapılan kat karşılığı sözleşme neticesinde ortaklarına konut teslimi yapmış olmasına rağmen, arsa sahibi eksik imalatlar nedeni ile arsanın ferağını yapmamış olabilir.

Bu durumda yapı kayıt belgesi için başvurulabilmesi için mülkiyetin tamamen kooperatife ait olması gerekmektedir. Kooperatifin amacı ana sözleşmesinin 6.maddesine istinaden ortaklarına konut teslim ederek, ortakları adına ferdileştirilmesi olduğu için yapı kayıt belgesi alınması kooperatifin amacını gerçekleştirdiği anlamına gelmemektedir.

Bu noktada arsasının mülkiyetinin tamamı kooperatife ait olan konut yapı kooperatifi için yapı kayıt belgesi alındıktan sonra, belediyeden terklerin yapıldığına dair yazı ve beraberinde daha önceki yazılarımda belirttiğim belgeler ile beraber 2018–8 Tapu kadastro genel tebliğine uygun olarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Kooperatiflerin Genel Kurullarını birleştirerek yapabilmesine ilişkin genelge-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

KOOPERATİF GENEL KURULLARININ BİRLEŞTİRİLEREK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE

MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

info@ozmconsultancy.com

G E N E L G E (2018/4)

ekran-resmi-2016-09-16-20-17-49
Kooperatif Nasıl Kurulur ?-EVREN ÖZMEN

Bakanlığımızca kuruluş izni verilen kooperatifler ve üst kuruluşlarının, olağan genel kurul toplantılarını iki ya da üç hesap dönemini kapsayacak şekilde erteleyip birleştirerek yapmak istemeleri durumunda aşağıdaki hususlara riayet edilecektir.

A. Birleşik Genel Kurul Toplantısı Öncesi Yapılacaklar

1. Genel kurul toplantılarını birleştirerek yapmak isteyen kooperatifler tarafından temsilci görevlendirilmesi taleplerinde;

a) Başvuru dilekçesinin (Ek:1),

 1. b)  Çağrı için alınan karar örneğinin (görev süresi sona ermiş olsa bile kooperatifi temsil ve ilzamla yetkili son yönetim kurulu, denetim kurulu, anasözleşme ile bu hususta yetkili kılınan diğer bir organ veya tasfiye memurları, varsa ortağı olduğu birlik yönetim kurulu kararı ya da kesinleşmiş mahkeme kararı),
 2. c)  Kooperatifin, tasfiye sürecine girmemiş bir kooperatif üst kuruluşuna ortak olduğuna ilişkin belgenin,

ç) Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin vezne alındısının,

d) Ayrıca, toplantı gündeminde yer alan maddeler arasında;

i. Olağan genel kurul toplantısını iki veya üç hesap dönemini kapsayacak şekilde erteleyip birleştirmek suretiyle yapılmasına ilişkin maddenin,

ii. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı gibi parasal haklarının her yıl için ayrı görüşülüp karar verilmesine ilişkin maddenin,

iii. Ana sözleşmesinde gelir-gider farkının dağıtılacağına yönelik hüküm bulunan kooperatiflerin, birleştirme süresince gelir-gider dağıtımına ilişkin yapılacak uygulama hakkındaki maddenin,

iv. Birleştirme süresini kapsayacak şekilde her yıl için ayrı hazırlanacak tahmini bütçelerin karara bağlanması hakkındaki maddenin, bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.

2. Çağrının yetkili kişilerce yapılıp yapılmadığı ve başvuru tarihi ile genel kurul tarihi arasında en az 15 gün süre bulunup bulunmadığına dikkat edilecektir. Kanunun 47 nci maddesi kapsamında yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin başvurularda süre şartı aranmayacaktır.

3. Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi talebine yönelik dilekçe ve eki belgeler ile çağrı davetiyesi bu kapsamda incelenerek Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS)’ne kaydedilecektir.

4. Birleşik genel kurula ait hazirun listesi KOOPBİS üzerinden alınacaktır.

B. Birleşik Genel Kurul Toplantısı Sırasında Yapılacaklar

1. Birleşik genel kurul kararının görüşüleceği genel kurul toplantısı sırasında Bakanlık temsilcilerince;

a) Birleşik genel kurul kararı alan kooperatifin birleştirme süresinin, yönetim kurulu ve denetçilerin kalan görev sürelerini aşamayacağı,

b) Birleştirilen her bir hesap devresine ait ibraların ayrı ayrı görüşülmesi gerektiğinden, bir hesap döneminin oylanması sonucunda ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemeyeceği,

c) Gelecek hesap dönemlerine ilişkin tahmini bütçelerin birleştirme süresini kapsayacak şekilde her yıl için ayrı hazırlanacağı ve genel kurul toplantısında karara bağlanacağı,

ç) Anasözleşmelerinde gelir-gider farkının dağıtılacağına yönelik hüküm bulunan kooperatiflerin, birleştirme süresince gelir-gider dağıtımına ilişkin yapılacak uygulama hakkında karar alması gerektiği, yönünde bilgi verilecektir.

2. Ayrıca, birleştirme uygulamasının;

a) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinde sayılan suçlarla ilgili olarak yönetim kurulu üyeleri hakkında kamu davası açılması,

b) Olağan genel kurul toplantılarını birleştirme kararı alan kooperatiflerin, bilanço, gelir-gider cetveli, tahmini bütçe, yönetim kurulu faaliyet ve denetçi rapor örneklerini her bir hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde il müdürlüğüne ve kooperatifin ortağı olduğu üst kuruluşa vermeleri zorunluluğuna uyulmaması, durumlarında sona ereceğinden, genel kurulun olağan toplantıya çağrılacağı yönünde de bilgiler verilecektir. 3. Bakanlık temsilcisi tarafından, birleşik genel kurul yapılması hakkındaki mevzuata aykırı durumlara ilişkin şerhler toplantı tutanağında belirtilecektir.

C. Birleşik Genel Kurul Toplantısı Sonrası Yapılacaklar Genel kurul toplantı tutanağı, bilanço, gelir-gider cetveli, yönetim kurulu faaliyet ve denetçi raporu ile tahmini bütçe de dâhil olmak üzere, birleşik genel kurul toplantısına ait evrak taranarak KOOPBİS’e yüklenecek ve sistemde ilgili bölümler doldurulacaktır.

D. Diğer Hususlar

1. Birleşik genel kurul yapılmasına dair uygulama, süre bitiminde aynı usulle karar alınması halinde tekrarlanabilecektir.

2. Birleştirme kararı alan kooperatiflerin; bilanço, gelir-gider cetveli, tahmini bütçe, yönetim kurulu faaliyet ve denetçi raporu örneklerini her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde Ticaret İl Müdürlüğüne verip vermediği kontrol edilecektir. Bu belgeler KOOPBİS’e yüklenecek ve sistemde ilgili bölümler doldurulacaktır.

3. Kooperatif üst kuruluşundan çıkan veya çıkarılan kooperatiflerin, derhal Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği İlinizde bulunan üst kuruluşlara talimatlanacaktır.

4. Birleşik genel kurul yapılması hakkındaki mevzuata aykırı kararlara ilişkin açıklamalar temsilci raporunda belirtilecektir.

5. Bu Genelgede yer almayan hususlar hakkında 21/03/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı “Kooperatiflerin Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi Hakkında Genelge” hükümleri uygulanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim

Error: Contact form not found.

KOOPERATİF GENEL KURULUNDA HAZIR BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR ?-EVREN ÖZMEN

Kooperatif Genel kurul Toplantısında hazır bulundurulacak  bilgi ve belgeler

pexels-photo.jpg

Genel kurul toplantı yerinde;

 1. a) Kooperatif Ana sözleşmesi
 2. b) Pay defteri,
 3. c) Toplantıya çağrının yapıldığını gösteren  belgeler,

ç) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu,

 1. d) Denetçi raporu,
 2. e) Finansal tablolar,
 3. f) Gündem,
 4. g) Gündemde esas sözleşme değişikliği varsa, izne tabi şirketlerde Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısı, diğer şirketlerde ise yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısı,

ğ) Hazır bulunanlar listesi,

 1. h) Genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin toplantı tutanağı,

fiziki ve/veya elektronik ortamda hazır bulundurulur.

Error: Contact form not found.

Kooperatif Arsa alımı sırasında üst sınır ipoteği konulabilir mi ?

Kooperatif Arsa alımı sırasında üst sınır ipoteği konulabilir mi ?

Alacağın miktarının belirsiz olduğu hallerde de ipotek kurma imkanı tanınmıştır. Rehnin kurulduğu anda, miktarı kesin olarak bilinmeyen ve ileride doğacağı zamanda miktarının ne olacağı kesin olarak tahmin edilemeyen, alacaklar için kurulan bir rehin çeşidi de azami meblağ ipoteğidir. Alacağın miktarını kesin olarak tayin etme imkanı yoksa, taraflar taşınmazın en çok ne miktara kadar teminat teşkil edeceğini kendi aralarında rehin sözleşmesinde kararlaştırırlar ve belirlenen bu miktar tapuya tescil edilir. Mesela; A ile B’nin aralarında yaptıkları anlaşma uyarınca, A kendi taşınmazı üzerinde, B lehine doğmuş ve ileride doğması muhtemel alacaklarının karşılığı olarak ipotek tesis edebilir.

Anapara ipoteğinde rehin, tapuda tescil edilmiş miktar dışında kalan yan alacakları kapsayacağı halde; üst sınır ipoteğinde rehin, tapuda belirtilen meblağ dışında kalan yan alacakları (anapara, takip giderleri ve gecikme faizi, iflasın açıldığı veya rehnin paraya çevrilmesinin istendiği tarihe kadar, muaccel olmuş üç yıllık faiz ile son vadeden başlayarak işleyen faiz) kapsamaz. Örneğin; A, taşınmazı üzerinde B lehine doğmuş ve doğacak

bütün alacakları ile birinci derecede 50 bin TL’lik üst sınır ipoteği tesis etmiş olsun. B’nin alacağı yan alacaklarla birlikte 60 bin TL olmuştur. Taşınmazın paraya çevrilmesinden 55 bin TL elde edilse, B alacağını yan alacaklarıyla değil (60 bin TL), azami meblağ ipoteğinin miktarınca (50 bin TL) elde edebilecektir

Kooperatiflerde Genel Kurul Karar Nisapları-Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Kooperatif genel kurullarında karar nisapları en çok hata yapılan hususların başında gelmektedir.

Kooperatif genel kurulunda aşağıdaki 2 durumda en çok oyun alınması yeterlidir.

1-Divan Başkanı seçimi

2-Yönetim ve denetim kurulu seçimi

Bu 2 konu dışında diğer kararlar (ana sözleşme değişikliği hariç ) katılanlar 1/2 + 1 ile alınır.

Saygılarımla

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Error: Contact form not found.

KOOPERATİFLERE 3 YILDA BİR GENEL KURUL YAPMA İMKANI DOĞDU-EVREN ÖZMEN

KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTILARININ BİRLEŞTİRİLEREK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

 

31 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30226
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTILARININ BİRLEŞTİRİLEREK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

BU KAPSAMDAKİ SORULARINIZI AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM KUTUSUNDAN BİZE YAZABİLİRSİNİZ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kooperatif ve üst kuruluşlarınca, olağan genel kurul toplantılarının en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde birleştirilerek yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Birleşik genel kurul: İki veya üç hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılan olağan genel kurul toplantısını,

b) İl müdürlüğü: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve diğer kooperatifler ve üst kuruluşlar için ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İl Müdürlüğünü,

c) Kooperatif: Kooperatifleri ve bunların üst kuruluşlarını,

ç) Olağan genel kurul toplantısı: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda kooperatiflerin en az yılda bir defa yapmaları gereken genel kurul toplantısını,

d) Olağanüstü genel kurul toplantısı: Olağan toplantı haricinde yapılan genel kurul toplantısını,

e) Raporlar: Bilanço, gelir-gider cetveli, tahmini bütçe, yönetim kurulu faaliyet ve denetçi raporlarını,

f) Üst kuruluş: Kooperatiflerin bir araya gelerek kurdukları kooperatif birliği, kooperatif merkez birliği ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilmesi

Olağan genel kurul toplantı zamanı

MADDE 4 – (1) Genel kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur.

(2) Üst kuruluşa ortak olan kooperatifler; çağrıda yer alan olağan genel kurul toplantılarının birleştirilerek yapılmasına dair gündem maddesini, genel kurul toplantısında görüşerek kabul etmeleri şartıyla, olağan genel kurul toplantılarını iki veya üç hesap dönemini kapsayacak şekilde erteleyip birleştirmek suretiyle yapabilir.

Error: Contact form not found.

(3) Birleştirme süresi yönetim kurulu ve denetçilerin geriye kalan görev süresini geçemez.

(4) Birleşik genel kurul yapılmasına dair uygulama; süre bitiminde aynı usulle karar alınması halinde tekrarlanabilir.

(5) Birleşik genel kurul yapılmasına dair gündem maddesinin reddedilmesi halinde; bu konu sonraki genel kurul toplantısında yeniden görüşülebilir.

Çağrı ve ortaklar listesi

MADDE 5 – (1) Birleşik genel kurulda çağrı ve ortaklar listesi mevcut ortaklara göre yapılır.

Raporlar

MADDE 6 – (1) Olağan genel kurul toplantılarını birleştirme kararı alan kooperatiflerin, rapor örneklerini her bir hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde il müdürlüğüne ve kooperatifin ortağı olduğu üst kuruluşa vermeleri zorunludur.

(2) Gelecek hesap dönemlerine ilişkin tahmini bütçelerin birleştirme süresini kapsayacak şekilde her yıl için hazırlanarak, birleştirme kararının görüşüleceği genel kurul toplantısında karara bağlanması şarttır.

(3) Anasözleşmelerinde gelir-gider farkının dağıtılacağına yönelik hüküm bulunan kooperatifler, birleştirme kararı alınacak genel kurul toplantısında, birleştirme süresince gelir-gider dağıtımına ilişkin yapılacak uygulama hakkında da karar alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hesaplaşma ve İbra

Ortaklığı sona erenlerle hesaplaşma

MADDE 7 – (1) Olağan genel kurul toplantılarının birleştirilmesi sonrası devir dışında bir sebeple ortaklığı sona erenlerin, sermaye ve diğer alacakları, bilançonun genel kurulca onaylanması beklenmeksizin ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanır. Hesaplanan bu tutar 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak üzere, hesap döneminin kapanmasını izleyen 4 üncü ayın 25 inci gününü takiben en geç bir ay içerisinde geri verilir.

İbra

MADDE 8 – (1) Birleşik genel kurulda, birleştirilen her bir hesap devresine yönelik raporlar ve ibralar ayrı ayrı görüşülür ve herhangi bir hesap dönemine yönelik ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üst kuruluşlarca yapılacak bildirim

MADDE 9 – (1) Ortaklıktan çıkma ya da çıkarılma suretiyle üst kuruluş ile ortaklık ilişkisi sona eren kooperatifler, üst kuruluşlar tarafından il müdürlüğüne bildirilir.

Birleştirme şartlarının kaybedilmesi

MADDE 10 – (1) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinde sayılan suçlarla ilgili olarak yönetim kurulu üyeleri hakkında kamu davası açılması veya bu Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 6 ncı maddesinde sayılan şartlara aykırı hareket edilmesi halinde birleştirme şartları kaybedilir ve genel kurul olağan toplantıya çağrılır.

Diğer hükümler

MADDE 11 – (1) Olağan genel kurul toplantılarını birleştirme kararı alan kooperatiflerin Tebliğdeki hükümlere aykırı anasözleşme hükümleri, birleştirme süresince uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

TÜRKİYE CURLING FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

8 Ekim 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30204
ANA STATÜ
Türkiye Curling Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE CURLING FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Curling Ana Statüsü.png

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Curling Federasyonunun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Curling Federasyonunun genel kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, bu spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde yer alan;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Federasyon: Türkiye Curling Federasyonunu,

ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Curling Federasyonu Başkanını,

d) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

f) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

g) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

ğ) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

h) Spor dalı: Federasyon bünyesinde bulunan Curling sporunu,

ı) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,

i) Takım Sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış oldukları müsabakalar ile olimpiyatlarda yarışması yapılan ve sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlarını, Takım müsabakalarında ise ulusal ve uluslararası müsabakalar için yedekleri ile öngörülen sporcu sayısını,

j) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Spor Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,

k) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

l) WCF: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Curling Federasyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dır. Federasyon merkez, şube ve il temsilciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetim kurulu,

ç) Disiplin kurulu,

d) Genel sekreterlikten

teşekkül eder.

(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde şube ve Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

Federasyonun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.

b) WCF ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

c) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Hakem ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

e) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili yabancı ülkelerdeki gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

f) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, kamu kurum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak.

ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

ı) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak ve ödüllendirmek.

i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak amacı ile iktisadi işletme ve dernek kurmak.

j) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.

l) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

m) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

Genel kurul

MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı 150’den az ve 300’den fazla olamaz.

(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten müstakil olarak Türkiye Curling Federasyonu Başkanlığı yapanlar.

c) Genel kurul üye sayısının % 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.

ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu WCF’nin yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.

f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.

g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten iki sezon üst üste düzenlenen en üst lig müsabakalarına katılan ve tamamlayan kulüplere kadın erkek ayrı ayrı üçer üye.

ı) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten en üst ligin altında yer alan lig müsabakalarına katılan ve tamamlayan kulüplere kadın erkek ayrı ayrı birer üye.

i) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten iki sezon üst üste ülke genelinde federasyon tarafından düzenlenen diğer lig, şampiyona veya kupa müsabakalarına katılan ve tamamlayan kulüplere kadın erkek ayrı ayrı birer üye.

j) En üst lig ve bir altında yer alan liglere hem kadın hem erkek olarak katılan kulüplere ilave birer üye.

k) En üst lig ve bir altında yer alan lig müsabakalarında ilk üçe giren kulüplere ilave birer üye.

l) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten iki sezon üst üste düzenlenen mahalli veya bölgesel lig ve faaliyetlere katılan kulüplere toplam kulüp temsilcilerinin yüzde yirmisi oranında noter huzurunda çekilen kura ile belirlenecek birer üye.

m) Kulüplerin delege sayılarının tespiti Genel kurul çağrı tarihinden önceki sezonda yarıştığı lig esas alınarak belirlenir.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının % 60’ından az olamaz. Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir. Kulüp temsilcilerinin en fazla %50’si en üst lige katılan, en fazla %30’u Federasyonun diğer lig müsabakalarına katılan, en az % 20’si mahalli veya bölgesel liglere katılan kulüp temsilcilerinden oluşur.

(4) Genel kurulda kadınlar ve erkekler liglerinde yer alan kulüpler ayrı ayrı oy hakkına sahiptir.

(5) Genel Müdürlük temsilcileri;

a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri

arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

(6) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde sırasıyla;

a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,

b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,

c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,

esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(7) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(8) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.

(9) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(10) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekâleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri

MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Ana Statüyü yapmak, değiştirmek.

b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.

c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.

e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.

f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması ve profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Federasyon başkanı

MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az %15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı.

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.

d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.

e) Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi.

(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.

(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri

MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:

a) Federasyonu temsil etmek.

b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek.

c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek.

d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkisini satın alma talimatı veya yönetim kurulunca belirlenen oranlarda başkan vekillerine veya Genel Sekretere devretmek.

e) Başkan vekillerini veya asbaşkanları belirlemek.

f) Federasyonda çalışan personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim kuruluna teklif etmek.

g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun en fazla iki üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.

b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek.

c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Antrenör, hakem, sporcu ve benzeri lisanslardan alınacak katılım, aidat, vize, disiplin, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan diğer bağlı branşlarda faaliyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör spor elemanları ve teknik elemanları ödüllendirmek.

f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.

g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.

h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.

ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.

j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.

m) Bütçeyi hazırlamak.

n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.

o) Genel kurulun belirlediği limitler dâhilinde, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.

ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları dâhil yönetim kurul onayına sunmak ve uygulamak.

r) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.

s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla ilgili düzenlemeler yapmak.

ş) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, teknik direktör, öğretici, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

t) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

u) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel Müdürlüğe müracaat etmek.

(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(3) Yönetim Kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları

MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere, en az ayda bir kez üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uygulanır.

Denetim kurulu

MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen üç üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağırılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilmek suretiyle, genel kurul üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu

MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkan vekili başkanlık eder.

(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

(8) Federasyon disiplin kurulunca verilecek cezalar, Federasyon disiplin kurulu defterine işlenerek Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

Yan kurullar

MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

Genel sekreterlik

MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.

(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;

a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.

b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Federasyon il temsilciliği

MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.

(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federasyonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları

MADDE 20 – (1) Genel kurul;

a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, kış olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

b) Olağanüstü genel kurul;

1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,

3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az % 40’ının noter kanalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,

4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi halinde,

olağanüstü toplanır.

c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya kış olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmî internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.

Genel kurulun açılması

MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, Federasyon tarafından görevlendirilmiş kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri

MADDE 23 –  (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi

MADDE 24 –  (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere duyurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler

MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine yapılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim kurulu veya denetim kurulu sözcüleri cevaplamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri

MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul delegeleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kur’a ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içerisinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde Federasyonun resmî internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi

MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.

(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu kararıyla başkan vekillerine veya genel sekretere devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri

MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.

b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.

c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.

ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.

d) Kulüplerin tescil ücretleri.

e) Ceza ve itiraz gelirleri.

f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek gelirler.

g) Kurs, seminer ve Curling eğitimlerinden elde edilecek gelirler.

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.

h) Sponsorluk gelirleri.

ı) Kira ve işletme gelirleri.

i) Yardım ve bağışlar.

j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.

k) Diğer gelirler.

(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışmalardan elde edilen reklam, sponsorluk, naklen yayın, milli yarışmalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.

(3) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(4) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(5) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.

Federasyonun giderleri

MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;

a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,

b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,

c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında orantılı olmak.

(3) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları dâhilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, bağış kabulüne ve nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur.

(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Müdürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim

MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.

(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve denetim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Disiplin işlemleri

MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;

a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarışma ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu

bakar.

(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun Disiplin Kurulu ile il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk

MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çıkaracağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi

MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki spor dalı ile ilgili yarışmaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayımlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar

MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

Eğitim kurumları

MADDE 36 – (1) Federasyona bağlı bulunan spor dalları için eğitim vermek üzere faaliyet gösteren kişi ve kurumların curling spor dallarına ait spor merkezlerindeki faaliyetleri Federasyonun iznine tabidir. Bu izinler yönetim kurulunca belirlenecek esaslar doğrultusunda sezonluk olarak verilir.

Kulüpler

MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin Curling şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya spor kulüplerinin Curling şubeleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme

MADDE 38 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faaliyet gösteren spor kulüpleri, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu konuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 39 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Curling Federasyonu Başkanı yürütür.

 

 

KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL ÇALIŞMALARI

KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL ÇALIŞMALARI

Bütün kooperatiflerin hesap dönemi sonundan itibaren 6 ay içinde 2016 yılı ile ilgili olağan genel kurullarını yapmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar genel kurulun yapılmaması halinde yönetim kurulu hakkında cezai yaptırım söz konusudur. (KK. Ek. 2/2)  Bu durumda özel hesap dönemi olmayan kooperatiflerin Haziran/2017 ayı sonuna kadar, özel hesap dönemi olan kooperatiflerin ise hesap dönemi sonundan itibaren 6 ay içinde 2016 yılı olağan genel kurulunu yapmak zorundadırlar.

 

Olağan genel kurulun yapılmasında aşağıda belirtilen doğrultuda çalışmalar yapılması gerekmektedir.

 

A-GENEL KURUL HAZIRLIK ÇALIŞMALARI:

 

1-Yönetim kurulu tarafından karar alınması:

Yönetim kurulu kararında olağan genel kurulun hangi yılla ilgili olduğu, toplantının tarihi ve saati ile  toplantı yerinin açık olarak kararda yer alması ve bu toplantıda yasal çoğunluk olmadığı taktirde ikinci toplantının yine hangi tarihte, saati ile toplantı yerinin belirtilerek kararın genel kuruldan en az 32 gün önce ve en fazla 2 ay içinde alınması gerekmektedir.

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=QJ_iZLIodJE&w=560&h=315]

Kararda ve çağrı yazısında ikinci toplantı ile ilgili karar alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak ikinci toplantı ile ilgili de karar alınması halinde, birinci toplantı ile ikinci toplantı arasında en az 7, en fazla 30 gün süre bulunması gerekmektedir.

 

Bu durumda birinci toplantıda yasal nisap oluşmadığı taktirde ikinci toplantının yapılabilmesi için çağrı prosedürünün yenilenmesi gerekmektedir. Ancak  kararda birinci ve ikinci toplantı ile ilgili  bilgiler verildiği halde, birinci toplantıda nisap oluşmadığı taktirde, ortaklara tekrar çağrı yapılmaksızın toplantı yapılmakta, sadece Bakanlık temsilcisi için başvuru işlemi yenilenmektedir.

Error: Contact form not found.

 

Organize sanayi bölgelerinde huzur hakkı tutarları 2017-EVREN ÖZMEN

21.03.2017 Tarih 31030 sayılı resmi gazete ile kamu iktisadi teşekküllerinde ödenecek ücret ile ilgili tebliğ yayınlanmıştır.
Buna göre ilgili tebliğde yönetim kurulu üyelerine 2.729-TL, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4’ü tutarında net aylık ücret verilir denilmiştir.

Saygılarımızla

Ek: 21.03.2017-31030 sayılı resmi gazete

Error: Contact form not found.

Ekran Resmi 2017-06-19 00.46.02

KOOPERATİF GENEL KURULUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-EVREN ÖZMEN

Ekran Resmi 2017-06-19 00.41.40.png

Error: Contact form not found.

Genel Kurul öncesi hazırlık Çalışmaları
Genel kuruldan önce, genel kurula hazırlık çalışmaları sırasında aşagıdaki iş ve işlemler yapılır.
a-Genel kurul toplantısı için karar alınması.
Genel kurul yapılması için yönetim kurulu tarafından karar alınması gerekir. Bu kararda toplantının olağan veya olağanüstü oldugu, olağan ise hangi yıla ait olduğu, hangi tarihte, saatte ve nerede yapılacağı yazılır.
Uygulamada aranmamakla birlikte kararda genel kurul gündeminin yer alması uygundur.
Ayrıca istendiği takdirde nisap oluşmadığı takdirde toplantının ne zaman nerede tekrar yapılmak için toplanılacağı da yazılabilir. Yapı kooperatiflerinde ilk ve müteakip toplantılarda toplantı yeter sayısı hazır un cetvelinde kayıtlı ortakların ¼ üdür.
b-Genel kurul gündemi ve belgeleri hazırlanması.
Genel olarak olağan genel kurullarda hazırlanması zorunlu olan belgeler şunlardır:
1. Genel kurul gündeminin hazırlanması,
2. Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun hazırlanması,
3. Denetim kurulu raporunun hazırlanması,
4. En az genel kuruldan 15 gün önce ortaklara sunulmak üzere
Envanter, bilanço ve gelir-gider farkı hesabının hazırlanması ve kooperatif
merkezine askı tutanağı tutularak asılması
5. Çalışma programı ve tahmini bütçenin hazırlanması
6. GÜndemde yer alan diğer konularla ilgili belgelerin hazırlanması,
7. Ortaklar cetvelinin hazırlanması,
8. Kooperatif genel durum bildirim formunun hazırlanması,
9. Genel kurulun ilgili olduğu yıla ait Yevmiye Defterinin açılış ve kapanış
noter tasdik fotokopileri, (olağan genel kurullar için). Yevmiye defterinin son kaydı ve noterce yapılan kapanış tasdikinin fotokopisinin tetkikinde, Türk Ticaret Kanununun 70/son maddesine uygun olarak ilgili dönem yevmiye defterinin noter kapanış tasdikinin bulunmadığının tespiti halinde, Türk Ticaret Kanununun 67. maddesi hükmü gereğince ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.
Yukarıda belirtilen belgeler, en az 5‟er nüsha olarak hazırlanması, ancak 8. madde de yazılı olan bilgi formundan 2 adet ve 9.maddede yer alan yevmiye defterinin açılış ve kapanış noter tasdik sayfasından 1‟er adet fotokopi hazırlanmalıdır.
3.maddede yazılı olan denetim kurulu raporu ve yevmiye defterlerinin açılış kapanış kayıtları dışındaki bütün belgelerin yönetim kurulunca imzalanması gerekmektedir.
Ayrıca Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma raporları ile denetim kurulunca hazırlanacak raporların, 11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Kooperatifler ve üst Kuruluşları Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına ilişkin Tebliğ” ile “Kooperatifler ve üst Kuruluşları Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına ilişkin tebliğ” hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmekte olup, bu Tebliğlerdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen raporlar genel kurulda görüşülemeyecek ve kabul edilemeyecektir.

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası, Yetkili mahkeme kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesidir. Sözkonusu çevrede Ticaret Mahkemesi bulunmazsa Asliye Hukuk Mahkemesi Ticaret Mahkemesi sıfatıyla davaya bakar.

KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası Dava açma süresi toplantıyı takip eden günden başlamak üzere bir aydır.

KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI NASIL AÇILIR

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası açılması için, Toplantıda hazır bulunup da kararlara aykırı kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da Genel Kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri, Yönetim Kurulu, kararların yerine getirilmesi Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile Genel Kurul kararları aleyhine dava açabilirler.

Ortaklık sıfatı, ortağın açacağı iptal davasının dinlenebilmesi koşuludur. Davacı, bu sıfatını davanın kesin hüküm ile sonuçlanmasına kadar korumak zorundadır. Ortaklık hak ve sıfatına bağlı olarak dava açan bir kişinin, yargılama sırasında bu sıfatı sona erecek olursa ortağın davayı takip ve sonuçlandırmakta hukuki yararı kalmaz. Genel Kurul kararının iptalini isteyebilmek için, toplantıya katılan üyenin karara muhalif kalarak keyfiyeti zapta geçirmesi gerekmekte olup, oylama öncesi yapılan görüşme sırasında, alınacak karara karşı olunduğunun belirtilmesi, alınan karara muhalif olunduğu anlamını taşımaz. Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, Yönetim Kurulu tarafından usulen ilan olunur.

Birinci fıkrada yazılı bir aylık hak düşüren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya başlanılamaz. Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası ile ilgili genel olarak, Birden fazla bozma davası açıldığı takdirde, davalar birleştirilerek görülür. Mahkeme, kooperatifin isteği üzerine muhtemel zararlarına karşı davacıların teminat göstermesine karar verebilir. Teminatın mahiyet ve miktarını belirtmek mahkemeye aittir. Bir kararın bozulması bütün ortaklar için hüküm ifade eder.

Kooperatif aidatlarında kısmi ödemelerin durumu-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Y8HDEsas : 2016/587Karar : 2016/3553Tarih : 29.02.2016 KISMİ ÖDEME

Borçlu faiz veya masrafları tediyede gecikmiş değil ise, kısmen yaptığı ödemeyi ana borçtan düşme hakkına sahiptir. İcra Mahkemesi`nce yapılacak iş; gerektiğinde bilirkişi aracılığıyla yapılan ödemenin kısmi ödeme olması nedeniyle TBK 100. maddeye uygun olarak, bu ödemenin öncelikle dosyadaki faiz ve masraflara (avukatlık ücreti de dahil) mahsup edildikten sonra bakiye dosya alacağının belirlenmesinden ibarettir.

KEMAL ÖZMEN
kooperatif kuruluşu için gerekli işlemler 2015


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire`ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

6098 sayılı T.B.K`nun 100. (Eski 818 sayılı BK 84.) maddesinde, “Borçlu faiz veya masrafları tediyede gecikmiş değil ise, kısmen yaptığı ödemeyi ana borçtan düşme hakkına sahiptir. “ hükmü yer almaktadır.

İcra dosyasında 242.417,32 TL toplam alacak için takibe başlandığı, İcra Müdürlüğü`nce 03.12.2012 tarihinde yapılan dosya hesabında alacağın, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi`ne göre vekalet ücreti de belirlendikten sonra 257.637,58 TL borç çıkarıldığı, bu tarihten sonra icra dosyasına 20.12.2012 tarihinde 226.961,30 TL ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. İcra Mahkemesi`nce yapılacak iş; gerektiğinde bilirkişi aracılığıyla yapılan ödemenin kısmi ödeme olması nedeniyle TBK 100. maddeye uygun olarak, bu ödemenin öncelikle dosyadaki faiz ve masraflara (avukatlık ücreti de dahil) mahsup edildikten sonra bakiye dosya alacağının belirlenmesinden ibarettir. Anılan maddeye uymayan ve denetime açık olmayan hesaplama ve raporla sonuca gidilmesi doğru değildir.

Kooperatif Kuruluş ve Tüzel Kişiliğin kazanılması-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

KURULUġ: Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, ikametgah adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kimseler tarafından, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir konut yapı kooperatifi kurulmuştur. TÜZEL KĠġĠLĠĞĠN KAZANILMASI VE ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ: Madde 2- Kooperatif Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:

Madde 6- Kooperatifin amacı ortaklarının konut ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla kooperatif:
1- Arsa ve arazi satın alır, birleştirir, imar planına uygun biçimde böldürerek altyapı, plan, proje

ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına konut yaptırır.

2- Yaptırılan konutların mülkiyetini bu anasözleşmede yazılı esaslara göre ortaklarına aktarır.

3- Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar, bunları ortaklarına aktarabilir.

4- Yukarıdaki fıkralardaki yazılı hususları sağlamak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir, gayrimenkul ve menkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satar ve benzeri tasarruflarda bulunur, ayni haklar tesis eder.

5- Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacı ile ilgili finansman kuruluşlarına başvurur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır.

6- Konut yapımının imkansızlaşması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek, genel kurulca karara bağlanması şartıyla kura ile ortaklarına dağıtır.

7- Konut yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır.

8- Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

1

20130120-084808.jpg
Kooperatiflerde Genel Kurul Gündemi

kooperatiflerde genel kurul evrakları,kooperatiflerde genel kurul ne zaman yapılır

Error: Contact form not found.

Kooperatif Genel Kurul Toplantısı İçin Gerekli Belgeler

1. Başvuru Müracaat Formu

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı

3. Hazirun Cetveli

4. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu

5. Denetim Kurulu Çalışma Raporu

6.Kooperatif Genel Durum Bildirim Formu

7. Kooperatif Tarafından Bakanlık Temsilcisine Verilecek Form

8. Mal Bildirim Formu

9. Dilekçe (Toplantı Sonrası Eksik Evrakların Müdürlüğümüze Verilmesi İçin)

Hangi kooperatif genel kurullarında 2.toplantıda nisap aranmaz-EVREN ÖZMEN

Detaylı bilgi için evrenozmen@ozmconsultancy.com

Ekran Resmi 2016-05-09 06.16.551163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNA TABİ

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

GENEL KURUL GENEL BİLGİLENDİRME :

1163 Sayılı kooperatifler kanununa tabi yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları )

 1. 1-  Yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlarınca, genel kurul toplantıları
  için Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi isteminde bulunulması zorunludur.
 2. 2-  Olağan genel kurul toplantısının her yılın ilk 6 ayı içinde (Haziran ayı sonuna kadar) ve en az yılda bir kere yapılması zorunludur.
 3. 3-  Genel kurul ana sözleşmede gösterilen şekil ve surette toplanır (Anasözleşme 28.madde). Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması gerekmektedir.

4- Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak olan sonraki toplantının tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir.

5- Toplantıların arasında en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.

6- İkinci toplantı için Müdürlüğümüze ikinci bir dilekçe ile yeniden temsilci isteminde bulunulmalıdır.

 1. 7-  Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.
 2. 8-  Diğer yandan, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 47. maddesine göre yapılan genel kurul toplantıları için de Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi hususunda başvuruda bulunulması zorunlu olup, bu tip toplantılar için yapılacak başvurularda yukarıda belirtilen 15 günlük süre şartı aranmamaktadır. Ancak bu durumda yönetim kurulu kararı alınması ve müracaat dilekçesinde Genel Kurul Toplantısının 47. maddeye göre yapılacağı hususunun belirtilmesi gerekmektedir.

9. Genel kurul toplantılarını üç yıl üst üste yapmayarak kanunen dağılmış sayılan kooperatiflerin veya üst kuruluşlarının genel kurul toplantısı için Bakanlık Temsilcisi müracaatında bulunmaları halinde, toplantı gündeminde özellikle tasfiye kararı alınması yönünde madde bulunması zorunludur. Söz konusu durumu içeren bir gündem maddesi yoksa temsilci görevlendirilmeyecek, ancak faaliyetlerinin devam ettiğine dair mahkemece verilmiş karar bulunması halinde temsilci görevlendirilebilecektir.

Kooperatiflerde Genel Kurul Kararları nasıl iptal edilir ?

RAPOR: KOOPERATİF GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Avukat İlker Hasan Duman 


 
 
TUZLA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
 
 
DOSYA NO : 2010/509
 
“BİLİRKİŞİ RAPORU”
 
Davacılar Aykut ERDOĞAN, Mehmet ANGA, Rasim BABA, Yılmaz YILDIZ, Muhammet Bilal NAYIN, Filiz YILDIZ, Elif KARAŞİN, Elvira İNCE, Recep ÇİMEN, Abdusselam ŞİMŞEK, Yener POLAT, Zeki AKIN, Perihan AKIN, Mustafa ÖZLÜ, Fatma TAYLAN, Alper UĞURAL tarafından davalı SS Mutlu Aydın Türkoğlu Toplu Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu aleyhine açılan Kooperatif Olağan Genel Kurul Kararlarının İptali Davasında rapor vermemiz istendiğinden incelemeye geçildi.
İDDİA
Davacılar DAVA DİLEKÇESİNDE; SS Mutlu Aydın Türkoğlu Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin ortakları olduklarını, 29/05/2010 tarihinde SS Mutlu Aydın Türkoğlu Toplu Konut Yapı Kooperatifi Genel Kurulu adresinde toplanmış olup bu toplantıya iştirak ettiklerini, bu toplantı da kanunlara, ana sözleşmeye ve iyi niyet ilkelerine aykırı usule uygun olmayan kararlar alındığını; Genel Kurul’un 4 ve 5 no’lu kararlarında 2009 yılına ait Bilanço ve Gelir Gider Hesapları okunarak müzakereye açıldığını, ancak K.K 24. maddeye göre Yıllık çalışma raporu, bilanço ve denetçiler raporu toplantı tarihinden 15 gün önce kooperatif merkezinde ortakların tetkikine amade tutulması gerekirken davalı tarafça bu kanuni sorumluluk yerine getirilmediğini, ve Genel Kurulun bu şartlar altında toplandığını, bakanlık komiserine bu durumu bildirdiklerini, Genel Kurul gündeminde bu konuyu müzakere etmeye çalıştıklarını ve tutanağa Ek-1 olarak muhalif olup bu durumu imza ve kayıt altına aldırmış olduklarını,Yıllık çalışma raporu, gelir ve gider hesapları Kooperatifler Kanununun öngördüğü “açık ve seçik bir biçimde görüşülme” şartına da aykırı olduğunu;
06.06.2009 tarihli bir önceki Genel Kurul toplantısının 7. maddesinde 2009 yılı tahmini bütçesine istinaden davalı Yönetim Kurulu kooperatif ortaklarından toplam 252.720,00 TL yılık aidat alınmasına karar vermiş olup 2009 yılında da 367.403,00 TL’lik iş yapıldığının bilançodan anlaşıldığını, İş olarak yapıldığı iddia edilen ve ortaklardan alınan bu paraların nerelere gittiğinin belli olmadığını,Gelir tablosunda ayrıntılara yer verilmediğini, üretimin ve oluşan fahiş farkın nereden kaynaklandığı da belirtilmediğini, bu konular hiç veyagereği gibi yerine getirilmeyerek kooperatif bilançosunun gerçek durumunu da yansıtmamakta olduğunu ve davalı tarafın kasıtlı ve bilinçli bir şekilde hareket ettiğinin de birer göstergesi olduğunu, dolaysıyla onama ibra etkisini doğurmamakta olup Genel Kurulun ibra kararının da yerinde olmadığını, Kar ve zarar hesapları ile bilançonun açık ve seçik bir biçimde görüşülmemesi nedeniyle örtülü bir ibra söz konusu olduğunu; davalı Kooperatif Yönetiminin aidat ödemelerine ilişkin olarak da K. Kanunun 23. maddesindeki ‘hak ve vecibelerde eşitlik’ ilkesine de aykırı hareket ettiğini, 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda ortaklardan alacaklar için 420.550,00 TL ve alacak senetleri içinde 113.720,00 TL belirtilmesine rağmen 06.06.2009 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklardan toplanmasına karar verilen aidatlar toplamı 252.720,00 TL olduğunu; bunların neticesi olarak 31 Aralık 2009 tarihinde düzenlenen bilançoya göre ortaklardan alacaklar 272.360,00 TL ve alacak senetleri ise 78.875,00 TL olarak beyan edildiğini, bu durumda zamanı geçmiş olmasına rağmen bir kısım ortaklardan tahsil edilmemiş alacak bulunduğunun aşikar olduğun; bununla birlikte aidat ödemesini yapmayan veya geç ödeyen ortaklardan aylık % 10 gecikme faizi alınması hususunda daha önceki Genel Kurul
toplantılarında alınmış kararda bulunmadığını, Yasalara ve iyiniyet kuralarına aykırı olan bu kararın yönetim tarafından bazı ortaklara karşı uygulandığı bazı ortaklara ise uygulanmadığı,Örneğin 50 no’lu ortak hakkında üyelikten çıkarma işlemleri başlandığını ancak aidatlarını hiç ödemeyen Yönetime Yandaş birçok kişiye de her hangi bir işlem yapılmadığını, kaldı ki günümüz sosyal ve ekonomik toplumunda bu gecikme faizinin de objektif olmadığını, fahiş bir miktar olduğunu, bu gecikme faizinin de mutlak butlan olduğunu, iptal edilmesi gerektiğini; ortaklardan alınmış aidat ödemelerine ilişkin kooperatif Yönetimi olarak düzenlenmiş ve yasalarauygun bir tahsilat makbuzunun bulunmadığını, Örneğin olarak; makbuzlar üzerinde matbu ve müteselsil numaralar bulunmadığını, Bunun anlamının da çok açık olduğunu, Davalı yönetimin ortaklardan toplanan aidat ve gelirleri keyfi bir şekilde kendi menfaatleri doğrultusunda harcamış olduklarını, muhasebekayıtlarının da çok sağlıklı tutulmadığını ve yönetimin kendi içinde bir takım usulsüzlükler yaptığının da mahkemece yapılacak araştırma ile ortaya çıkacağını; kanuna, ana sözleşmeye ve iyi niyet ilkelerine aykırı bir durum ortadayken; kayıtların sağlıklı tutulmadığını, kayıtların denetime imkân verecek şekilde olmadığını, bilançonun yasalara aykırı olarak tutulduğunun aşikar olduğunu, böyle bir durumda yapılan genel kuruldakibilançonun görüşülüp karara bağlanmasının Kooperatifler Kanununa aykırı olduğunu, bu kararın mahkemece iptali gerekmekte olduğunu, vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin  yönetim tarafından tam vezamanında yerine getirilmediğini, Belediyeye emlak vergisi adı altında ortaklardan 2005 yılında 50.000,00 TL aylık aidatlara bölünmüş olarak ve 2007 yılında 98.200,00 TL defaten toplanması da genel kurul toplantılarında karar altına alındığını, bu vergilerin hangi tarihlerde ve hangi tutarda ödendiğinin bilançodan anlaşılmadığını; 2982 sayılı yasanın 6. maddesine göre Konut Yapı Kooperatiflerin emlak vergisinden muaf olduğunu, bu konuda yasal bir istisna varken ortaklardan para toplanmasının yasalara aykırı olduğunu; toplanan bu paraların akıbetinin Genel Kurulda açık ve seçik bir biçimde görüşülmediğini, bundan dolada genel kurul kararlarının iptali gerektiğini; genel yönetim giderleri de usulüne uygun olarak ve kooperatif iş hacmine uygun bir biçimde tutulmadığını, Kooperatifin herhangi bir inşai faaliyeti olmamasına rağmen personel sayısının ve genel giderlerinin fahiş olduğunu, inşaatı yapılan 204 dairenin tamamının 2005 yılı itibariyle ortaklar ve arsa sahipleri tarafından kullanıldığını, buna rağmen toplamda ikiadet bekçi istihdam edildiğini, bekçi istihdamı ve ücreti konusunda da herhangi bir Genel Kurul kararının da bulunmadığını; Kooperatif Kanununun 42. maddesine göre İnşaatın yapım şekline dair alınmış birGenel Kurul kararının da bulunmadığını, bilançoda taşeronlara verilen avansların mevcut olmasınınyasalara ve mevzuatlara aykırı olduğunu; 18.06.2006 tarihli Genel Kurul toplantısının 8 no’lu kararında inşaatların bittiği ve bundan sonra sonra sadece tapu Harçları ile ilgili para toplanacağının karara bağlandığını, buna rağmen taşeronlara verilen avansların 2007 bilançosunda 234.520,00 TL 2008 bilançosunda 221.659,00TL ve 2009 yılında ise 202.950,00 TL olduğunu, bu şekildeki bilançoların ibra edilmesinin de ancak genel kuruldaki ortakların yönetim tarafından yanlış yönlendirmesiyle mümkün olduğunu; Kooperatif yönetimin bu şekilde davranması ve toplanan bu paraları kooperatif menfaatleri doğrultusundaharcanmadığının da aşikar olduğunu, böyle bir yönetim bilançosunun ibrasının kanuna, ana sözleşmeye ve iyi niyet ilkelerine aykırı olduğunu, kooperatif yönetiminin yetki aşımı ve yetki gaspı ile genel kurulunvazgeçemeyeceği yetkilerini elinden alması ve bunu kullanarak taşeronlara iş yaptırmasının ve ortaklardan toplanan bu paraların uzun süreden beri avans olarak tutulmasının da gayri hukuki olduğunu, bu durumun kooperatif ortaklığına zarar verdiğini; yasalara aykırı bir şekilde oluşan bilançonundenetlenmemesinin de acizliğin bir göstergesi olduğunu, denetim kurulunun da sorumluluğunu doğurduğunu,kaldı ki denetim kurulunu da ibra edilmesinin, kanuna, ana sözleşmeye ve iyi niyet ilkelerine aykırı olduğunu,ayrıca kooperatifin taşeron olarak iş verdiği şirket ile kooperatifin merkezi aynı adreste bulunduğunu,bu durumda açıkça iddialarının kanıtlandığını, Kooperatif inşaatlarının ruhsatsız ve imar Kanununa aykırı bir şekilde yapılmış olduğunun ilk defa 29.05.2009 tarihli genel kurul toplansında açıklanmış olduğunun kayıtlara da geçtiğini, kooperatif gibi kar amacı gütmeyen ve sosyal bir amacı olan birliğin yönetiminin inşaatları ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı yapmasının da gayri hukuki olduğunu, bu durumda kooperatif ortaklarına zarar verilmekte olunduğunu ve bu durumda kooperatifbilançosunun, yönetimin ve denetim kurulunun ibra edilmesi de mümkün olmadığını, Kooperatifyöneticilerinin inşaatları ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı yapmış olmalarına rağmen, arsa sahiplerialeyhine tapu iptal ve tescil davası açtığını, buna istinaden arsa sahiplerinin de ‘hukuken ayıplı sayılan kaçakdairelerle edimini yerine getirmeye çalıştığı’ iddiasıyla sözleşmenin tek taraflı feshini talep ederek dava açtıklarını, arsa sahipleri ile kooperatif arasında çok sayıda dava olduğundan dolayı kooperatifin zarar gördüğünü,  böyle bir durumda yönetim ve denetim kurulunun ibra edilmesinin yasalara, ana sözleşmeye ve iyi niyet ilkelerine aykırı olduğunu, toplam 17 blok inşaattaki 204 dairenin %50 sinin inşa edilmesine ilişkin850.280.000.000,00 TL harcanmış olduğunu, Tuzla Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/135 değişik İş no’ludosyasındaki 14.07.1999 tarihli bilirkişi raporunda da sabit olduğunu, (Harcanan paranın Amerikan Doları karşılığı 2.200.000.00 USD olduğunu), inşaatın geri kalan yaklaşık %50 kısmına dair 6.669.000,00 TL toplanmış olmasına rağmen dairelerin matluba uygun olmadığının bu mahkeme tarafından da tespit edildiğini, 11 yılda toplanan 6.669.000,00 TL’nin aidatların toplandığı aylar ve yıllar itibariyle Amerikan doları karşılığının 5.200.000,00 USD’ olduğunu, bu şekildeki bir bilançonun, yönetim ve denetim kurulunun ibra edilmesinin hukuka aykırı olduğunu,geçmiş dönemlerde yapılmış olan muamele ve faaliyetleri incelemekve çıkacak sonuçları Genel Kurula sunmak üzere Kooperatif Kanunun 46. maddesine göre 3 kişilik Hesap Tetkik Komisyonu kurulması hakkındaki önergenin gündeme alınmaması kararı da yukarıda açıklnannedenlerden dolayı gayri hukuki olduğunu, böyle bir durumdaki yönetim ve denetim kurulunun ibra edilmesinin hukuka aykırı olduğunu, bu hususların bağımsız bir hesap tetkik komisyonu tarafından incelenmesi ve bilançonun açık ve seçik biçimde görüşülmesi gerektiğini, bu sebeple alınan bu ibra kararının yerinde olmadığını, genel kurul toplantısında asaleten ve vekaleten 102 ortağın toplantıdahazır bulunduğunun ortada olduğunu, Hazirun cetveli incelendiğinde yönetim kurulu başkanı Özdemir Atasevenin hem 58 nolu üye hem de 101 nolu üyenin adına oy kullandığının anlaşılmakta olduğunu,ayrıca 110 üye no’lu ortak Gülfidan Cansu Urpak’ın yurtdışında olmasına rağmen ve vekaleten oykullanıldığını ve bunun da yedek yönetim kurulu üyesi tarafından kullanıldığının hazirun cetvelinden anlaşmakta olduğunu, Genel Kurul tarafından alınan her bir kararın kanuna, ana sözleşmeye ve iyi niyet ilkelerine açıkça aykırı olduğunu… öne sürerek Genel Kurul’un ve kararlarının iptalini talep ve iddia etmişlerdir.
SAVUNMA
Davalı kooperatif yönetimi savunmasında; davacının genel kuruldaki hangi madde veya maddelerin iptalinin talep edildiğinin açık ve net olmadığını, dava dilekçesinden bunun anlaşılamadığını, oysa ki genel kurul kararlarının hangilerinin iptal edileceği yönündeki talebin açık, net ve muayyen olması gerektiğini, bir genel kurul kararının iptal edilebilmesi için o karara ilişkin muhalefet şerhi koyması ve bu şerhini tutanağa geçirterek imzalaması gerektiğini, Genel Kurul Tutanağından anlaşılacağı üzere; davacılardan sadece Mustafa Özlü’nün gündemde olmamasına rağmen gecikme faizi muhalefet şerhi düştüğünü, gündemin 5.maddesinde ise tüm davacıların muhalefet şerhi koyduklarını, Genel Kurulun diğer kararları için açık ve net bir şekilde muhalefet şerhi konulmadığını, muhalefet şerhi koymayan ortağın genel kurul kararının iptali davası açabilmesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla davanın öncelikle bu yönüyle incelenerek hangi üyenin hangi maddenin iptalini talep edebileceği hususunun belirlenmesi gerektiğini, tutanaktaki muhalefet şerhinden anlaşılacağı üzere davacıların sadece Genel Kurul gündeminin 5. Maddesine açıkça muhalefet şerhi koyduklarından davanın sadece bu madde yönüyle incelenmesini, diğer maddeler bakımından davanın incelenmemesi gerektiğini; Genel Kurulda alınan kararların kanuna, Kooperatif Ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyete uygun olduğunu, Kooperatifler Kanunu’nun 53’üncü maddesine göre “Bir genel kurul kararının iptal edilebilmesi amacıyla kararın Kanuna, ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu ispat edilmelidir”denildiğini, “ve” ifadesinden kararın iptali için 3 aykırılığın (kanun, ana sözleşme ve iyi niyet) aynı anda bulunması gerektiğini, doktrin ve yüksek mahkeme içtihatlarının da bu yönde olduğunu; bilanço, Gelir-Gider hesapları ve Raporlar Kooperatif merkezinde toplantı tarihinden 15 gün evvel asılarak ilan edildiğini, Kooperatifler Kanunu md.24’e düzenlendiği şekilde kanuna uyulduğunu, dolayısıyla davacının bu yöndeki iddiasının gerçeği yansıtmadığını, 29.05.2010 tarihli Genel Kurul’da 19 üyenin toplantı tutanağına ilave ettiği dilekçenin tarihinin 29.05.2010 olduğunu, söz konusu dilekçede, bilanço ve raporların Kooperatif merkezine asılmadığını iddia ettiklerini, oysa ki belirtilen bilanço ve raporların 14.05.2010 tarihinden itibaren Kooperatif merkezindeki panoda asıldığını, üyelerin iddialarının gerçeklik kazanması için bu 15 günlük sürede Kooperatife yazılı olarak başvurmaları ve bu taleplerinin reddi gerekmekte olduğunu, toplantı tarihinde verilen dilekçenin somut durumu kanıtlamasının fiilen mümkün olmadığını, hatta bir kısım üyelerin de bu raporları incelemiş olduğunu bilmesine rağmen toplantı tarihinde kötü niyetli olarak bu dilekçeyi tutanağa geçirdiklerini, dolayısıyla bu iddianın kabulünün mümkün olmadığını, davacıların hesap tetkik komisyonu kurulması hakkındaki önergenin gündeme alınmadığını beyan ettiklerini, K.K.’nun 46’ncı maddesine göre “Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkındaki karar alınması konuları görüşülebilir” denildiği, hesap tetkik komisyonu seçilmesine, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile karar verilebileceğini, 29.05.2010 tarihli genel kurulda da gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden evvel 1/10’luk nisabı sağlayan bir kısım üyelerce bu konuda önerge verildiğini, Bakanlık komiseri tarafından bu önergenin K.K.’nun 46.maddesine uygun olduğuna karar verildiğini ve hesap tetkik komisyonunun kurulup kurulmaması oylamaya açıldığını, yani bu hususun gündeme dahil edildiğini ve oylandığını ancak oylamada 46 kabule karşılık 52 ret oyu verildiğini ve karar için gerekli nisabın sağlanamadığını dolayısıyla hesap tetkik komisyonunun kurulmasının genel kurulca reddedildiğini, gündemin dilek ve temenniler kısmında; bir kısım ortakların söz alarak daha önceki genel kurullarda kararlaştırılan %10 gecikme faizinin düşürülmesini talep ettiklerini, dilek ve temenniler bölümünde bir karar alınması mümkün olmadığını, sadece görüşlerin ifade edilebileceğini, gündeme madde ilave edilmesi için K.K.’da yer alan usule riayet edilerek 1/10 çoğunlukla gündeme madde ilave edilebilmesi için önerge vermeleri gerekmekte olduğunu, gecikme faizine ilişkin böyle bir önerge de verilmediğinden daha önceki genel kurullarda kararlaştırılan %10 gecikme faizi ile ilgili bir iddianın bu davada görüşülmesinin mümkün olmadığını, zira söz konusu gecikme faizinin daha önceki genel kurullarda kabul edildiğini, eski genel kurul kararlarının da kesinleştiğini, daha önceki dönemde kesinleşen genel kurul kararlarının bu davada mevzu bahis edilemeyeceğini,
Davacıların dava dilekçesinde bilanço ile ilgili belirttikleri hususların hesap tetkik komisyonunun görevi olduğunu, hesap tetkik komisyonun kurulması talebinin de kanuna uygun olarak reddedilmiş olduğundan ayrıca bu davanın konusu edilemeyeceğini,
Gündemin 3,4 ve 8.maddeleri uyarınca 2010 yılı tahmini bütçesinin de 33 ret oyuna karşılık 52 kabul oyuyla kanuna ve ana sözleşmeye uygun olarak onaylandığını,
Kooperatifin tüm mali kayıtları ve bütçe usulüne ve kanuna uygun olarak tutulmakta olduğunu, kooperatifin bu konuda dışarıdan özel hizmet almakta olduğunu, kayıtları bir muhasebe şirketine tutturduklarını, davacılarının iddialarının başlangıcının neredeyse Kooperatifin kurulduğu tarihe dayanmakta olduğunu, iş bu dava kapsamında tüm kayıtların incelenmesinin mümkün olmadığını, zira bu davanın konusunun sadece 2009 yılı genel kurul toplandı gündemi ile sınırlı olduğunu, üyelerin bu maddeler için açıkça bir muhalefet şerhi de koymamış olduğundan hukuken incelenebilmesinin mümkün olmadığını,
Davacıların geçerli muhalefet şerhi koydukları maddenin gündemin 5’nci maddesi olan ibra maddesi olduğunu, bu maddenin de kanuna, ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına uygun olduğunu, gündemin 5’nci maddesinde yönetim kurulu 41 ret oyuna karşılık 53 kabul oyu ile, denetim kurulunun ise 39 ret oyuna karşılık 52 kabul oyu ile ibra edildiğini, ibra maddesinin iş bu dava ile iptal edilebilmesi için kanuna, ana sözleşmeye ve iyi niyete aykırı olması gerektiği hususu dikkate alındığında bu maddenin de iptalinin mümkün olmadığını, söz konusu dava kapsamında tüm iddiaların Kooperatif yönetim kuruluna talip olan ancak seçilemeyen muhalif kısım tarafından kötü niyetle ileri sürülen iddialar olduğunu, açıklanan nedenlerden davanın reddi gerektiğini,
Davacıların dava dilekçesinde belirttikleri diğer hususların ise 29.05.2010 tarihinde icra edilen 2009 yılı olağan genel kurul gündem maddesi ile ilgili bulunmadığını; davacıların dava dilekçesinde ayrıca, vergi ve yasal yükümlülüklerden, Kooperatifin emlak vergisinden muaf olmasına rağmen 2007 yılında 198.200,00 TL para toplandığından, davacıların ifadesi ile 2005 yılından itibaren kullanılmaya başlanılan, inşaatların yapım şekli ile ilgili yönetim kuruldan yetki almadığından, bir kısım üyelere gecikme zammı uygulanıp bir kısmına uygulanmadığından bahisle ileri sürülen iddialarının 29.05.2010 tarihli genel kurul 9 adet gündem maddesi ile ilgili olmadığını, davanın usulden reddini, kabul edilmemesi halinde esastan reddini, yargılama gederleri ile ücreti vekaletin davacı taraflar üzerine bırakılması gerektiğini savunmuşlardır.
 
İNCELEME HESAP VE DEĞERLENDİRME
–       09.04.2010 tarihinde 377 nolu Yönetim Kurulu kararı ile; 29.05.2010 günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının ilanlı olarak yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar, 15.04.2010 tarihinde Kartal 12.Noterliği tarafından 15643 yevmiye no’su ile tasdik edilmiştir. Kararın konusu 29.05.2010 tarihinde Cami Mahallesi Şehitler Caddesi No:33 Tuzla İstanbul adresinde yapılacak olan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıdır. Gündem maddeleri yazılmış, Yönetim Kurlu olarak Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip olmak üzere 3 kişi yazılmış, ancak 2 kişi tarafından imzalanmıştır, imzalardan birinin Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven’e aittir.
Genel Kurul Kararları bakımından inceleme;
–       29.05.2010 tarihinde saat 14:00 ‘te Tuzla, Cami Mah. Şehitler Cad. No.33 adresinde SS Mutlu Aydın Türkoğlu Toplu Konut Yapı Kooperatifinin Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır.
–       Genel Kurul toplantı tutanağında, 22.04.2010 tarihinde Tuzla PTT Müdürlüğünden 125 ortağa, taahhütlü Olağan Genel Kurul tebligatı gönderilmiştir.
–       Hazirun cetvelinde 125 ortak kayıtlıdır.
–       Toplantıda 57 ortak asaleten, 45 ortak vekaleten olmak üzere toplam 102 ortak hazır olmuş, görüşmeye ve oylamaya katılmıştır. Toplantı yeter çoğunluğu bulunmaktadır.
–       İtirazlar üzerine vekaletnameler Bakanlık temsilcisi tarafından tek tek Genel Kurula okunarak teyit edilmiştir.
–       Genel Kurul Toplantı Tutanağı md. 2’ Divan için 2 liste önerildiği, 1.liste listenin 53 oy, 2.liste 47 oy aldığı, divan heyetine tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oybirliği ile karar verildiği anlaşılmıştır. Gündemin diğer maddelerine geçmeden önce verilen önerge ile; Kooperatifler Kanunu md.46 uyarınca“Hesap Tetkik Komisyonu Seçimi” talep edilmiş, Hesap Tetkik Komisyonu seçimi; 46 kabul oyuna karşı 52 ret oyu ile Genel Kurulca kabul edilmemiştir.
–       Madde 3’te ; 2009 yılına ait faaliyet ve denetim kurulu raporları okunmuştur.
–       Madde 4’te; 2009 Yılına ait Bilanço ve Gelir Gider hesaplarının okunarak müzakereye açılmıştır. Bu arada 19 ortak tarafında verilen ve bilanço ve raporların 15 gün önceden kooperatif merkezinde ortakların tetkikine hazır tutulması gerektiği halde hazır tutulmadığı açıklama ve gerekçesinin yer aldığı itiraz tutanağa işlenmiştir.
–       Muhammet Yücel söz almış; bilançodaki aktif varlıklar olarak incelenmesi talebinin tutanağa geçirilmesini istemiştir.
Mehmet Anga söz almış; Kooperatifin SSK ve vergi borcu olup olmadığını sormuştur.
Yapılan oylama neticesinde 42 ret oyuna karşılık 52 kabul oyu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları kabul edilmiştir.
–       Madde 5’te; 41 ret oyuna karşılık 53 oyla Yönetim kurulu ibra edilmiştir. 39 ret oyuna karşılık 52 kabul oyu ile Denetim Kurulunun ibra edilmiştir.
–       Madde 8’de; 2010 yılı Tahmini Bütçe 33 ret oyuna karşılık 52 kabul oyu ile kabul edilmiştir.
Söz alan Muhammet Yücel; 2007 yılında Belediyeye olan vergi borçlarına ödenen 192.000 TL’nin makbuzlarının alınıp alınmadığının sormuştur.
Muhalefet şerhleri;
–       Olağan Genel Kurul toplantısı sonunda Mustafa Özlü’nün geçmiş yıllarda alınan gecikme faizi kararının, günün koşullarına indirilmesi gerekmekte olduğu, bu konuda karar alınmamasına muhalif olduğu şerhini belirtip imzaladığı; 46 ortak oyu ile madde 5’e muhalefet şerhi veren ortakların, diğer maddelere de muhalif oldukları tespit edildiği, madde 5 için verilen muhalefet şerhlerinde imzası bulunduğundan diğer maddeler için ayrıca imza alınmasına gerek duyulmadığı anlaşılmıştır.
Anasözleşme bakımından inceleme;
–       Söz konusu yapı kooperatifine ait Anasözleşme 08.09.1995 tarihinde Kartal 6.Noterliği tarafından 27574 yevmiye no’su ile tasdik edilmiştir. 08.02.1996 tarihinde Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğunca tescil edilmiştir.
–       Anasözleşmenin 23.maddesinde “En yetkili organ olan Genel Kurulun görev ve yetkilerine” şöyle değinilmiştir:
Md. 23/1.’de  “Bilanço, bilanço hesaplarının dökümü, gelir-gider farkı hesapları ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek.
Md.23/2’de “ Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek.” 
 
Md.23/5’de “Kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek.”
 
Md.23/6’da “Ortaklardan tahsil edilecek taksit miktar ve ödeme şartları ile gecikme halinde uygulanacak esasları tespit etmek.”
 
Md.23/10’da “İmalat ve inşaat işlerinin yaptırma yöntemini kararlaştırmak.”
 
Md.23 son bendinde ; “Genel kurulun yukarıda yazılı bulunan görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında karar vermek.”
 
Md. 28’de; “Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla, ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve adete göre ilan yoluyla yapılır. çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.”
Md 31’de ; gündem ile ilgili kararlar ve gündeme eklenecek maddelere ilişkin şartlar yazılmıştır:
–       Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması,
–       Bilanço, envanter ve gelir – gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi,
–       Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,
–       Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
–       Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
–        Gerekli görülen diğer hususlar.
 Yine aynı maddenin son bendine göre; “Gündemde olmayan hususlar görüşülemez, Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı tekliftebulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır”.
Md.32’ye göre; “Yönetim kurulu; her genel kurul toplantısından önce, tüm ortakların ortak numaraları, isim ve ikametgahları ile, asaleten ve vekaleten imzalanacak yerleri gösterir yönetim kurulunca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür”.
Md.36’ya göre; “Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı Yönetim Kurulu ile Denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.”
Md.38’de Genel Kurul Kararlarının iptaline değinilmiş, Genel Kurul Kararının iptaline başvurma şartlarını ve kimlerin başvurabileceğinden söz edilmiştir:
Aşağıdaki yazılı kimseler kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler”
“Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimşelerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri”.
 
Md 39: “Genel kurul toplantılarının muteber olması için; ortaklar tarafından yapılan beyanlar ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.”
 
Md.45; Kooperatif yönetim kurulunun toplantıları hakkında;
“….kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir.”
Md.46; “Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifi ilzamı için, kooperatif ünvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir.”
 
Md.60; “Alınan arsaya ilişkin proje, altyapı ve inşaat işlerinin yaptırılma usulü genel kurulca tespit edilir.”
 
Denetleme Kurulu Raporu Bakımından inceleme;
01.04.2004 Tarihinde bir denetleme kurulu raporu hazırlandığı, raporda; Yönetim kurulu üyelerinin üyelik şartlarına sahip olduğu, inceleme döneminde Yönetim kurulunun toplantı çoğunluğunu kaybetmemiş olduğu, yönetim kurulu üyelikleri hakkında dava açılmamış olduğu, Yönetim kurlu üyelerine genel kurulca tespit edilen ödemelerin dışında bir ödeme yapılmadığı, defter ve belgelerin incelenmesinde bir zorluk yaşanmadığı, Yönetim Kurulu raporunun gerçek durumu eksiksiz ve tam bir şekilde yansıttığı, Müdür ve çalışanlarına dair SSK primlerin düzenli bir şekilde yatırıldığı, ortaklar listesinin ana sözleşmeye uygun düzenlendiği, Genel Kurul ortaklar listesinin Pay defteri kayıtlarına uygun olduğu, oy kullanma hakkı olmayanların ortaklar listesinde yer almadığı, genel kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde ortak kaydedilmediği, usule aykırı ortak ihraç edilmediği, çıkarma kararı kesinleşmeyen ortaklar yerine yeni ortaklar alınmadığı, Kooperatif ortakları tarafından denetim kuruluna Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları hakkında intikal ettirilen şikayetlerin olmadığı, Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması gereken defterden;Yevmiye Defterinin Kartal7. Noterliğince 52445 sayı ile 28.12.2007 açılmış olunduğu,Kartal 12. Noterinde 05084 sayı ile 30.01.2009tarihinde kapanışının yapıldığı, Kebir Defterinin Kartal 7. Noterliğince 52446 sayı ile 28.12.2007 tarihindeaçılmış olduğu,. Kartal 12. Noterliğince 05083 sayı ile 30.01.2009 tarihinde kapanışının yapıldığı, Envanter Defteri Kartal 7. Noterinde 52447 sayı ile 28.12.2007 tarihinde açılmış olup; Kartal 12. Noterliğince 05085 sayıile 30.01.2009 tarihinde kapanışının yapıldığının belirtildiği, defterlerin süresinde tasdik ettirildiğinin belirtildiği görüldü. Raporda;
Bilanço, Gelir-Gider tablosunun kayıtlara ve muhasebe standartları ve ilkelerine uygun olduğunun, 2009 yılı;
Hazır Değerler                                   Tutar
Kasa                                                                    5.216,87
Alınan Çekler                                        15.095.,71
Alacak Senetleri                                                 63.780,00
Ortaklardan Alacaklar                          272.363,46
Olarak belirtildiği,
–       Taşeron, Nurdeniz İnş. Ltd. Şti’ne avans olarak 202.950,75 TL verildiğinin,
–       Ortaklardan Toplam Alacak Miktarından Tahsil edilen düşüldükten sonra geriye 272.363,46 TL ortak alacağı kaldığının, (673.278,66-400.915,20)
–       Kooperatifin ödediği faizin ve gecikme cezasının bulunmadığının,
–       Genel giderlerin usulüne uygun, Kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olduğunun,
–       İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen olumlu yada olumsuz farkın 1163 Sayılı Koop.Kanunu ve Anasözleşmesine uygun olarak işlemler yapıldığının,
–       Yapılan sözleşmelerin kooperatif menfaatlerine, ihale sonucuna veya piyasa koşullarına uygun olduğunun, yükleniciye yapılan ödemelerin sözleşmeye uygun olduğunun,
–       Hak ediş raporlarının uygun olduğunun,
–       İnşaatın proje ve ruhsata uygun olduğunun,
Belirtildiği tespit edilmiştir.
2009 Yılı Faaliyet Raporu Bakımından İnceleme;
Faaliyet raporunda;
–       Yönetim kurulunun 06.06.2009 tarihinde yönetime seçildiği, bütçeye göre yolluk ve huzur hakkı ödemesi yapılmadığı,
–       Denetim kurulunun 06.06.2009 tarihinde seçildiği, huzur hakkı ve yolluk ödemesi yapılmadığı,
–       Kooperatifte büro işlemlerini takip etmek üzere 03.12.2007 tarihinden itibaren bir personel çalıştırıldığı, yılık 14.187,28 TL brüt maaş ödendiği,
–       Kooperatifte SSK lı olarak çalışan diğer personellerden birinin 18.09.2006 tarihinden itibaren çalıştığı, yıllık ücret olarak 10.935,80 TL ödediği, ikinci personele ise yıllık 5.331,84 TL ödendiği,
–       Şirketin muhasebe işlemlerini yürütmek üzere 2009 yılında 3.130,66 TL ödeme yapıldığı,
–       2009 yılı içerisinde yapılan olağan genel kurulda yer alan tahmini bütçe de ortaklardan 252.720 TL toplanması kararlaştırıldığı, 2009 yılı sonunda 400.915,20 TL toplandığı,
–       Genel kurula sunulacak 2009 yılına ait bilançonun aktifinde;
Kasa Hesabında                                   5.216,87 TL
Alınan Çekler Hesabında         15.095,71 TL
Senetler Hesabında                63.780,00 TL
Ortaklardan Alacak             272.363,46 TL
Pasifinde ise;
Muhtelif Borçlar olarak 54.214,73 TL bulunduğu,
–       Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgilere yer verildiği,
–       2009 yılı içinde ortaklardan 400.915,20 TL toplam gelir elde edildiği, inşaat yatırım harcaması olarak 332.283,74 TL genel gider olarak 68.631,46 TL genel gider ödemesi yapıldığı,
–       Banka kredisi kullanılmadığı,
–       Vergi ve sigorta prim borcu olmadığı,
–       Kooperatif inşaatlarının genel kurul kararına istinaden ihale usulü ile yapıldığı,
–       Kooperatif tarafından daire karşılığı yapılan inşaatların plan ve proje işlemlerinin tamamlanmış olduğu, yapı ruhsatı kısmen alınmış olduğu, imalat ve çevre düzenleme çalışmalarının %95 oranında bitirildiği,
–       İnşaat giderleri, yüklenici firma ile yapılan sözleşmeler gereği yapıldığı,
–       Kooperatif aleyhine toplam 8 dava açılmış olduğu, buna karşılık kooperatif tarafından toplam 6 dava açıldığı,
Belirtildiği tespit edilmiştir.
–       2009 Yılı Defter Tasdik Bilgileri aşağıda olup, süresinde tasdik edilmiştir:
                                                                                               
AÇILIŞ TASDİĞİ
KAPANIŞ TASDİĞİ
DEFTER CİNSİ
YILI
ONAY MAKAMI
ONAY TARİHİ
ONAY NO
ONAY MAKAMI
ONAY TARİHİ
ONAY NO
YEVMİYE
2009
KARTAL 7.NOTER.
24.12.2008
44784
KARTAL 12.NOTER.
29.01.2010
4659
KEBİR
2009
KARTAL 7.NOTER.
24.12.2008
44785
YOK
ENVANTER
2009
KARTAL 7.NOTER.
24.12.2008
44786
YOK
 
Davalının 2009 yılı defteri kebir kayıtları incelendiğinde; 2008 yılından Nurdeniz İnş Ltd Şti’nden 221.659,26 TL iş avansı alacağı devrettiği, yıl içinde 348.694,49 TL iş avansı verildiği, yine aynı yıl içinde 367.403 TL hak ediş gerçekleştiği, 2009 yılı sonunda taşeron firmadan 202.950,75 TL lik iş avansı alacağının bulunduğu, faaliyet raporunda söz konusu avanslardan bahisle “inşaat giderlerinin, yüklenici ile yapılan sözleşme gereği gerçekleştiğini, 2009 yılında kalan bakiye olan 202.950,75 TL verilen iş avansının bilanço da ve denetleme kurulu raporunda gösterildiği,
–       Keşif neticesinde davacının iddia etmiş bulunduğu tahsilat makbuzlarının seri numaralarının olmadığı iddiasına karşılık yapılan tespitte 03.07.2009-31.12.2009 tarihleri arasında bulunan toplam 203 adet tahsilat makbuzunda seri numaralarının bulunmadığı, yine aynı tarihlerde tüm tediye makbuzlarında seri numarası takip ettiği,
–       2009 Yılı Kesin mizanında yer alan ortaklardan alacak tablosunun aşağıdaki şekilde olduğu, bilanço kayıtları ile uyuştuğu, kanuni defterlere işlenmiş bulunduğu, 31.12.2009 tarihi itibariyle bilançoda
 
Ortak No- Adı Soyadı
 Borç
Ortak No- Adı Soyadı
 Borç
Ortak No- Adı Soyadı
 Borç
(021) Osman Özkara
    1.679,56
(068) Ramazan Erdoğan
 3.040,00
(110) Gülfidan Cansu Uprak
      1.210,00
(022) Ahmet Kaya
    1.680,00
(072) Muhammet Bilal Nayın
 2.160,00
(130) Yaşar Kale
      9.940,00
(025) Ayişe Karaduman
    2.738,00
(083) Yüksel İpek
 2.160,00
(069) Tarkan Can
      2.160,00
(026) Fatma Şener
    1.380,00
(085) Suna Karaca
 3.480,00
(78) Mehmet Anga
      2.160,00
(033) Cahit ürün
    1.680,00
(086) Sevcan Omay
 8.490,00
(153) Yılmaz Yıldız
      1.800,00
(063) Erol Yalçınkaya
       130,00
(090) Fatma Nilgün Bayraktar
 2.160,00
(011) Perihan Akın
      1.660,00
(077) Mehmet Emin Güven
    1.680,00
(091) Şadan Bayraktar
 2.160,00
(175) Ganime Yıldız
      2.160,00
(084) Salih Yıldız
    1.680,00
(093) Orhan Bayraktar
 2.160,00
(lll) Yener Tutanak
      4.660,00
(092) Adnan Bayraktar
    1.680,00
(094) Serdar Öztürk
 1.260,00
(017) Mustafa Basut
      9.920,00
(101) Özdemir Ataseven
    1.680,00
(095) Hikmet Beyler
 2.160,00
(176) Zuhat/Ergül Kaya
      2.160,00
(105) Şehabettin Kolcu
    1.680,00
(096) Melek Karabacak
 5.440,00
(166) Mustafa çukur
      2.160,00
(106) Abdulselam Şimşek
       840,00
(100) Yener Polat
 1.440,00
(050) Elif Karaşin
    11.620,00
(107) Mehmet Özmen
    5.880,00
(103) Nurdan Karataş
 6.840,00
(073) Fatma-Mustafa Sezer
         930,00
(108) Zeki Akın
   1.180.00
(122) Gülten Açıkelli
 2.160,00
(178) Şadan Emercan
      1.620,00
(118) Şükrü Tahir Yaşdal
    1.300,00
(131) A.Fahriye Tezer
 1.620,00
(172) Mübeccel Ayvazoğlu
      2.160,00
(129) Ali-Selahattin Yazgaç
    2.070,00
(137) Volkan Geçişli
 3.940,00
(162) Elvira İnce
      2.220,00
(138) Tamer Serim
    5.880,00
(144) Ayşe Sevim Altuner
 7.440,00
(058) Özdemir Ataseven
      2.160,00
(145) Fatma Necla Yıldırım
    3.780,00
(146) Fatma Yıldırım
 4.910,00
(113) Mustafa Özlü
      7.190,00
(152) Alper Uğural
       980,00
(147) Zatiye Çiftçioğlu
 2.160,00
(001) Levent Sözer
      5.940,00
(164) Huriye Yeşilkır
    5.880,00
(151) Melis Seray Özden
 1.460,00
(119) Akın Ay tek
      2.160,00
(177) Ahmet Yürek
    1.200,00
(158) Adile Bardak
     860,90
(019) Ayşe Sınmaz
      4.940,00
(043) Bahadır Aydın
    1.680,00
(161) Kamuran Alparslan
 2.160,00
(034) İsmail Hakkı Orün
      2.940,00
(154) Nüket Eren
    1.680,00
(171) Emine Atamener
 2.160,00
(180) Necati Tazegül
      4.240,00
(098) Mustafa Karaman
       180,00
(179) Abdulkadir Açıkelli
 2.160,00
(148) Nursal Güven
      2.160,00
(114) (Filiz Yıldız)
    1.400,00
(070) Erhan Yenal
 2.160,00
(159) Bülent Eren
      2.160,00
(010) Mustafa Çetin Çelik
    2.160,00
(047) Zülküf Kılıç
 2.440,00
(020) Selim Bayrak
      1.620,00
(013) Tuncay Açıkelli
    2.160,00
(127) Hüseyin Ayabakan
 2.160,00
(061) Ahmet Yazıcı
         810,00
(015) Demet Beliktay
    2.440,00
(046) Ali Ayabakan
 2.160,00
(032) Tuğba Hicran Yaşar
      2.160,00
(027) Ayhan Caymaz
    1.800,00
(142) İbrahim Ayabakan
 2.160,00
(140) Cevat Kurudirek
      2.160,00
(029) Aykut Erdoğan
    2.260,00
(012) Nuran Işılganer
 2.160,00
(051) Halil Çalışır
      2.160,00
(035) Necdet Duvan
    1.940,00
(174) Nebahat Koştu
 8.825,00
(057) Tuncay Yıldız
    3.600,00
(163) Rasim Baba
 7.000,00
Toplam
 272.363,46
toplam rakam olarak gösterildiği,
 
–       Davacının belirttiği 50 nolu ortak olan Elif Karaşin hakkında görülmekte olan üyeliğin iptali davasının henüz sonuçlanmadığı, 2009 yılında kooperatife borç miktarı en yüksek ortak olduğu,
–       Bekçi istihdamı konusunda genel kurul kararının olmadığı,
–       Bilanço ve gelir tablosunun Envanter defterine işlendiği,
–       Gelir gider tablosunda bulunan kalemlerin faaliyet raporunda izah edildiği,
–       Denetleme raporunun düzenleme tarihinin 01.04.2010 olduğu, yönetim kuruluna sunulma tarihinin ise 20.05.2010 olduğu, genel kurul tarihi olan 29.05.2010 tarihinden 9 gün önce Yönetim Kuruluna sunulduğu,
–       2009 Yılı Çalışma raporunun Yönetim Kurulunca 20.05.2010 tarihinde hazırlandığı,genel kurul toplantı tarihi olan 29.05.2010 tarihinden 9 gün önce hazırlanmış olduğu ,
Tespit edilmiştir.
DEĞERLENDİRME:
           
–       “Yönetim kurulunun gelir gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini ihtiva eden yıllık çalışma raporu ile bilanço ve denetçilerin 66 ncı madde hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile Kooperatif   merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların tetkikine âmâde tutulur.(Koop.Kanun md.24)
Söz konusu davada; Bilanço ve gelir gider tablosunun hangi tarihte hazırlanıp, ortakların tetkine hazır hale getirildiği tespiti yapılamamış olup, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan çalışma raporunun ve denetleme raporunun genel kurul toplantı tarihi olan 29.05.2010 tarihinden 9 gün önce hazırlandığı tespiti yapılmış olduğu, ancak;
Söz konusu davada, KK.md. 24 uyarınca 15 gün öncesinden şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır tutulması gereken Çalışma raporu, denetleme raporu, bilanço, gelir-gider tablosu temini amacıyla, denetleme kuruluna,kooperatif merkezine yada muhasebe kayıtlarının tetkiki amacıyla muhasebecisine başvurulduğu konusunda herhangi bir belge ve bilgiye rastlanılmadığı, durumun genel kurulda 19 ortak tarafından tutanak altına alındığı ancak, genel kurulda yapılan oylamalarda, denetim kurulu ile yönetim kurulunun ibra edildiği, 2010 yılı tahmini bütçesinin kabul edildiği, hesap tetkik komisyonu kurulmasına ilişkin talebin genel kurulca reddedildiği, bilanço, gelir-gider tablosunun, denetleme kurulu raporunun, genel kurulca kabul edildiği, 22.04.2010 tarihinde ortaklara Tuzla PTT Müdürlüğünden taahütlü Genel Kurul toplantı yazısı gönderildiği de göz önünde bulundurulduğunda, yönetim kurulunun kanunun ve ana sözleşmenin belirttiği iyiniyet kurallarına aykırı hareket etmediğini dair kanaat oluştuğu , KK.md.24’te sayılan 15 günlük süre uyarınca genel kurul kararlarının iptal edilemeyeceği,
–       2009 yılına ilişkin Yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporunda ilgili yıl ile ilgili tahsilatlar, harcamalar, gelir ve giderler, personel harcamaları konularında bilgi verildiği,
–       03.07.2009-31.12.2009 tarihleri arasındaki tahsilat makbuzları incelendiğinde ortaklardan yapılmış bulunan tahsilatlara ilişki düzenlenen tahsilat makbuzlarının tamamında seri numarasının bulunmadığı, tahsilat makbuzunun şekil yönüyle genel uygulama usullerine uymadığı, ancak tamamının seri numarası olmamasından bahisle, hangisinin gerçek olup hangisinin gerçek olmayabileceği yönünde menfi bir kanaate varılacak varsayımlarda bulunulamayacağı, davacının dava dilekçesinde bu tür şüphe uyandıran makbuzlara ait ortak ismi belirtmediği, zira toplam 125 olan kooperatif ortaklarından 94 ünün 31.12.2009 tarihi itibariyle kooperatife borçlu olduğu,
–       Yapılan inceleme neticesinde bilançonun yasalara aykırı olarak düzenlendiğine ilişkin net veriler tespit edilemediğinden bahisle, bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin temel kabul görmüş muhasebe ilke ve esaslarına ilişkin düzenlendiği, kesin mizanda bulunan kalemlerin gelir tablosuna ve bilanço hesaplarına intikal ettirildiği, kalem bazında yapılan inceleme neticesinde raporlarda yazılı bulunan rakamlar ile uyuştuğu,
–       2009 Yılına ilişkin Raporlarda Emlak vergisi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmadığından 2009 yılı için; 2982 sayılı yasanın 6.maddesine uyulmadığı konusunda menfi kanaate varılmadığı,
–       Bekçi istihdamına ilişkin genel kurul kararı bulunmamakla birlikte, kooperatif çalışanlarının 2006-2007 yıllarında işe başladıkları tespit edildiği, 2009 Genel Kurulunda Faaliyet raporunda isimlerinin geçtiği, genel kurulca faaliyet raporuna icazet verilmesi sebebiyle raporda bulunan personel çalıştırılması hususu da genel kurulun kararları mahiyetinde sayılabileceği,
–       Taşeronlara verilen avanslara ilişkin kayıtların bilanço hesaplarında ve denetleme kurulu hesaplarında belirtiliği, genel kurulun denetleme kurulunu ve bilançoyu ana sözleşme md.33 de yeralan “yarısından bir fazla” şartı ile kabul ettiği,
–       Denetim kurulu raporunda 2009 yılı ile ilgili denetim kuruluna ulaşmış bulunan herhangi bir şikayetin bulunmadığı konusunda ibarenin bulunduğu,
–       Gerek Çalışma raporunda ve gerekse de denetleme raporunda ruhsat konusunda açıklama yapılmış olup, ruhsat türünün kısmi ruhsat olarak belirtildiği,
–       Genel kurulda 110 nolu üyenin vekaleten temsil edildiği,
–       110 nolu üyenin vekaleten temsil edildiği, genel kurul sırasında vekaletnameye itirazlar üzerine bakanlık temsilcisinin vekaletnameleri tek tek kontrol ettiği, vekaleten temsil eden ortağın 121 nolu ortak olan Mehmet Tiryakiler olduğu, 121 nolu Mehmet Tiryakilerin 2010 yılı için yönetim kurulu yedek üyesi seçildiği, 2009 yılında yedek üye olup olmadığına dair bir tespit yapılamadığı, kaldı ki; vekaletname ile 110 nolu ortak adına genel kurula katılabileceği ve vekalet veren adına oy kullanabileceği,
–       58 nolu ve 101 nolu ortağın aynı kişiler olduğu, toplantıya katılmakla beraber KK.48 uyarınca her ortağın 1 oy kullanma hakkı bulunduğundan bahisle Özdemir Ataseven’in iki defa oy kullanamayacağı,
–       2009 yılı denetleme kurulu raporunda “Taşeron, Nurdeniz İnş. Ltd. Şti’ne avans olarak 202.950,75 TL verildiğinin” ve “Hak ediş raporlarının uygun olduğunun”, “Yapılan sözleşmelerin kooperatif menfaatlerine, ihale sonucuna veya piyasa koşullarına uygun olduğunun, yükleniciye yapılan ödemelerin sözleşmeye uygun olduğunun” belirtildiği, konuyla ilgili taşeron firma ile Yönetim Kurulu arasında 2009 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan incelemelerde fiili bir bağ tespit edilemediği,
–       09.04.2010 tarihinde 377 nolu Yönetim kurulu kararı ile ; 29.05.2010 günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının ilanlı olarak yapılmasına karar verildiği, söz konusu kararın, 15.04.2010 tarihinde Kartal 12.Noterliği tarafından 15643 yevmiye no’su ile tasdik edildiği, kararın konusunun 29.05.2010 tarihinde Cami Mahallesi Şehitler Caddesi No:33 Tuzla İstanbul adresinde yapılacak olan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı olduğu, gündem maddelerinin yazıldığı, Yönetim Kurlu olarak Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip olmak üzere 3 kişi yazıldığı, ancak 2 kişi tarafından imzalandığı, imzalardan birinin Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven olduğu,
Anasözleşme Md.45’te ; Kooperatif yönetim kurulunun toplantıları hakkında bilgi verildiği “….kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir” denildiği, Md.46’da “Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifi ilzamı için, kooperatif ünvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir” denildiğinden bahisle üç kişiden teşekkül eden Yönetim Kurulunun ikisinin imzası ile Genel Kurul Toplantısı kararı alınabileceği, sonucuna varılmıştır.
SONUÇ:
1-    Yukarıda açıklanan gerekçe ve düşüncelerle; dava dilekçesinde “iptal nedeni olarak gösterilen nedenlerin” bir bölümü, yönetim kurulunun uygulamalarına ilişkindir. Bir bölümü ise, genel kurul tarafından henüz karar alınmamış konulardır. Bunların aleyhine iptal davası açılamaz.
2-    İptali istenen genel kurul maddelerine gelince; kanuna ve ana sözleşme hükümlerine aykırı bir durum bulunmamaktadır. Çağrı, toplanma ve karar yetersayısı ve gündeme bağlılık ilkeleri ihlal edilmemiştir.
3-    “Yönetim kurulunun gelir gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini ihtiva eden yıllık çalışma raporu ile bilanço ve denetçilerin 66 ncı madde hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile Kooperatif   merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların tetkikine âmâde tutulur” (Koop.Kanun md.24) hükmüne riayet edilip edilip edilmediği dosya kapsamından anlaşılmamaktadır. Ancak, anılan hükme riayetsizliğin sübutunda, iddia, savunma ve dayanılan belgelere göre söz konusu aykırılığın iyi niyet kurallarının ihlali anlamı taşımadığı görüşündeyiz. Zira raporların, genel kurul toplantı tarihi olan 29.05.2010 tarihinden 9 gün önce hazırlanmış olduğu, ortakların söz konusu genel kurul un 29.05.2010 tarihinde yapılması ile ilgili Yönetim kurulu kararını taahhütlü olarak teslim aldıkları da göz önünde bulundurularak, raporlarda bulunan hususların tetkiki ile ilgili mevcut organlardan herhangi birine bir başvuru yaptıkları hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığı gibi, söz konusu genel kurul kararlarında raporlar, bilanço, gelir tablosu, genel kurulca oy çokluğuyla onaylandığı, yönetimin ve denetim kurulunun ibra edildiği tespit edilmiştir.
4-    2009 yılına ait yapılan tüm tespitler sonucunda genel kurulun kararlarının iptali sonucunu doğuracak, genel kurulun kararlarına tesir edebilecek derecede yönetim ve denetim hataları tespit edilmediğinden, genel kurulca onaylanan maddelerin geçerli olacağı sonucuna varılmıştır.
Arz ederiz. 08.04.2011
BİLİRKİŞİ KURULU
İLKER HASAN DUMAN                                      ÜMİT TÜRKKAN
         ( HUKUKÇU)                                             (MALİ MÜŞAVİR)

YARGI HABERLERİ

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı[Devamı…]


Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı…]


Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı…]


Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan[Devamı…]


Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu’nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve[Devamı…]


İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı…]


Meskeniyet İddiası, [Devamı…]


Nafakaya İlişkin Kararlar;,[Devamı…]


Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı…]


Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı…]


Haline Münasip Ev Haczedilemez, dil;lunun haline münasip evi (Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)” denilmek [Devamı…]


Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için[Devamı…]


Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm[Devamı…]


Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı…]


Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı…]


Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974).[Devamı…]


Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı…]


Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı…]


Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı…]


Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası, varlığının ortaya konulması açısından tek başına yeterli kabul edilemez. Sigortalılığın oluşumu yönünden çalışma olgusunun varlığı zorunludur ve fiili çalışma [Devamı…]


Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24.[Devamı…]


Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı “Elden Bağış” Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı…]


Birbiriyle Çelişen Raporlar, l;m kurmaya elverişli değil ise mahkemece yapılacak iş ya HUMK 283. maddesi uyarına aynı bilirkişiden ek rapor almak ya da HUMK 284. maddesi uyarınca yeniden inceleme yaptırmaktan ibarettir. [Devamı…]


Takasa İbraz Edilen Çekin Kısmen Ödenmesi, l;ek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6/son maddesi “Takas odaları aracılığı ile ibraz edilmiş çekler için 10. maddede belirtilen sorumluluk miktarı dahil kısmi[Devamı…]


Hırsızlık ve Yağma Suçu Arasındaki Farklar, hdit veya hırsızlık ve yaralama suçunu oluşturur. Yağma suçunda tehdit veya cebir malın alınmasına veya teslimini sağlamaya yönelik olmalıdır. Mağdurun yaralanmasından sonra [Devamı…]


Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma, ;ğrenmek suretiyle ele geçirdiği menkul mal niteliğindeki banka kartıyla para çekmesi eyleminde kredi karının kötüye kullanılması yanında hırsızlık suçu da [Devamı…]


Fazla Mesainin İspatı, k dinlenebilir, herkes tarafından bilinen vakıalara da dayanılabilir. İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma görünüyorsa ve işçi bordroları çekince koymadan[Devamı…]


İşçinin Başka Bir İşyerinde Çalıştırılması, n sözleşme hükmü geçerlidir. Ancak bu yetkinin işveren tarafından dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılması gerekir (9. HD. 24.5.2010, 20411/14372). [Devamı…]


Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2’ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003).[Devamı…]


Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı,[Devamı…]


Çek İptalini İsteme Hakkı, böyle bir hak tanınmamıştır. Böyle bir durumda keşideci, anılan Yasanın 711. Maddesi hükmü gereğince muhatabı ödemekten men edebilir veya elinden çıkan çek[Devamı…]


Kasko Sigortalı Araçta Meydana Gelen Hasar, ortalı aracın sürücü belgesiz kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen hasarlar teminat dışıdır. Kaza tarihinde sigortalı araç [Devamı…]


Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi[Devamı…]


Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği[Devamı…]


Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD.[Devamı…]


Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı…]


KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı…]


İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, “>Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı…]


İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, “>Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı…]


Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: “İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı…]


Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi:          “İşleteni [Devamı…]


Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip[Devamı…]


Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı…]


Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı…]


Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı…]


Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı…]


Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını[Devamı…]


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA”>Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını[Devamı…]


Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan[Devamı…]


Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı…]


Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı…]


Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı…]


İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı…]


Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı…]


CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız … Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye[Devamı…]


AİHM’NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı…]


AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma[Devamı…]


AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, r, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma hususunda [Devamı…]


AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı…]


AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK’NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı…]


AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye[Devamı…]


TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı…]


AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMI:, n Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 10.maddelerinde öngörülen ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ile de desteklenen [Devamı…]


ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan[Devamı…]


DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir” hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı…]


AHİM’in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa’nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı…]


HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş MevzuatSeçilmiş Yazı ve Yargı KararlarıDilekçelerSözleşmelerİhtarnamelerİnşaat-İmar Sözlüğüİnsan Hakları Belgeleriİnsan Hakları KararlarıBilirkişi RaporlarıYasal Faiz HesabıHukukumuzda Parasal SınırlarAvukatlık Asgari Ücret TablosuÖnemli Yasal Süreler

Kooperatiflerde Genel Kurul gündemi hazırlanırken dikkate alınması gereken konular nelerdir ?-Mali Müşavir Evren ÖZMEN

III – GÜNDEM:

 

Madde 46 – (Değişik madde: 06/10/1988 – 3476/12 md.)

Toplantı çağrısına ve ilana gündem yazılır. Anasözleşmenin değiştirilmesi bahis konusu ise, yapılacak ilanda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.

Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantısından en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

Gümdemde olmayan hususlar gürüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyiniyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

Kooperatiflerde Genel Kurullar -EVREN ÖZMEN

 

20121116-081319.jpgYAPI KOOPERATİFLERİNİN

(KONUT YAPI KOOPERATİFİ, TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ) 

İŞ VE İŞLEMLERİNDE UYULACAK ESASLAR,

 

BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.06.2010 tarihli ve 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun Ek1. Maddesinde değişiklik yapılarak, Yapı Kooperatifleri ve üst kuruluşları için ilgili Bakanlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belirlenmiştir. Aynı Kanunun 5. Maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa Geçici 3. ve 4. maddeler eklenmiş olup, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları ile ilgili Bakanlığınca başlatılmış iş ve işlemler ile bunlara dair kuruluştan tasfiyeye kadar her türlü hak, yetki ve görevler 13.12.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir.

Bakanlığımız, yapı kooperatifleri ile ilgili görevleri 13.12.2010 tarihinden itibaren yerine getirmeye başlamış olup Kanunla verilen yapı kooperatifleri hakkında, kayıt, tescil, denetim, genel kurullarda temsilci bulundurma, tasfiye işlemleri gibi görevler Bakanlığımızın taşra teşkilatları olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri aracılığı ile yerinden yürütülecektir.

Bu bağlamda Yapı Kooperatifleri ve üst kuruluşlarının aşağıda belirtilen muhtelif iş ve işlemlerinde idareye (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) sunacakları başvuru evrakları, ek belgelere ilişkin standart formalar ve uyulması gereken kurallar şunlardır :

 

 

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ

 

Yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlarınca, genel kurul toplantıları için Bakanlık

Temsilcisi görevlendirilmesi isteminde bulunulması zorunludur.

 

1)    Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi Başvuru için;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilir.(EK-1)

Dilekçe ekinde;

 

 1. a) Çağrı için alınan kararın örneği (yönetim kurulu, denetim kurulu veya tasfiye memurları, üst birlik yönetim kurulu kararı ya da kesinleşme şerhli mahkeme kararı),
 2. b) Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösteren belge (Başvuru sahipleri, ticaret sicil memurluğundan kooperatifi temsile yetkili son yönetim kurulu üyeleri olduklarını gösterir yazı alacaklardır. Ticaret sicil memurluklarınca verilecek bu yazıda, başvuru sahiplerinin kooperatifin temsili konusunda yetkili oldukları, yetkilerinin başlangıç tarihi, yetki süreleri dolmuşsa yetkinin bitiş tarihi vb. hususlara yer vereceklerdir. Azlık tarafından çağrı yapılmakta ise çağrı iznini veren kesinleşme şerhli mahkeme kararı),
 3. c) Toplantı gündemi

ç) Vezne alındısı (Bakanlık Temsilcisi ücreti Müdürlüğümüz Muhasebe Yetkilisinden alınacak verile emrine istinaden Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce tahsil edilmekte olup, temsilci ücretinin  hafta içi 36,50 tl- hafta sonu 73,00 tl olarak yatırılması gerekmektedir.)

KOOPERATİFLER İÇİN  BAKANLIK TEMSİLCİ ÜCRETLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MUHASEBESİNDEN ALINACAK VERİLE EMRİNE İSTİNADEN DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNCE TAHSİL EDİLMEKTE OLUP, TEMSİLCİ ÜCRETİNİN  HAFTA İÇİ 36,50 TL- HAFTA SONU 73,00 TL OLARAK YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.**

 1. d) Posta veya Elden Tebliğ Listesi
 2. e) En son seçilen Yönetim Kurulunun yayınlandığı(Tescil Edildiği) Ticaret Sicil Gazetesi

f ) Yevmiye Defterinin 2010 yılı tasdikli kapanışı

Genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce Mersin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

2) Diğer yandan, Kooperatifler Kanununun 47.Maddesine göre yapılan Genel kurul toplantıları için de Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi hususunda başvuruda bulunulması zorunlu olup, bu tip toplantılar için yapılacak başvurularda yukarıda belirtilen 15 günlük süre şartı aranmayacaktır. Ancak bu durumda Yönetim Kurulu kararı alınması ve müracaat dilekçesinde Genel Kurul Toplantısının 47. maddeye göre yapılacağı hususunun belirtilmesi gerekmektedir.

3) Genel kurul toplantılarını üç yıl üst üste yapmayarak kanunen dağılmış sayılan kooperatiflerin veya üst kuruluşlarının genel kurul toplantısı için Bakanlık Temsilcisi müracaatında bulunmaları halinde, toplantı gündeminde münhasıran tasfiye kararı alınması yönünde madde bulunması zorunludur. Söz konusu durumu içeren bir gündem maddesi yoksa temsilci görevlendirilmeyecek, ancak faaliyetlerinin devam ettiğine dair mahkemece verilmiş karar bulunması halinde temsilci görevlendirilebilecektir.

 

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

Genel kurul toplantı tutanağının, toplantının yapıldığı yerde yazılıp imzalanması zorunlu olup tutanağın toplantı yerinde, genel kurul divanınca düzgün ve okunaklı biçimde yazılması gerekmektedir. (Mümkünse bilgisayar ortamında)

 

Yanlış yazılan kelime, rakam ve satırlar karalanmamalı, okunacak biçimde ortasından tek çizgiyle iptal edilmeli, yanına parantez içinde (çizildi) denilerek doğrusu yazılmalıdır. Ay adları, bir ve iki basamaklı sayılar, rakamla değil yazıyla yazılmalı; tutanakta sonradan ilaveler yapılmasına imkân verebilecek boşluklar olmamalı ve çıkıntı yapılmamalıdır. Tutanağın başlangıç kısmına, genel kurul toplantısının başlama saati ve tutanağın son kısmına da genel kurul toplantısının bitiş saati mutlaka yazdırılmalıdır. Toplantı tutanağı (EK-2)’de yer alan formata uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

Tutanağın giriş bölümü, her bir gündem maddesine ilişkin genel kurul kararı, tutanağın bitiş bölümü, sırasıyla genel kurulca görüşülüp belirlendikçe, genel kurul başkanınca katiplere yüksek sesle okutularak yazdırılacak, biri yazdırılıp bitirilmedikçe sonraki bölüm ya da gündem maddesinin görüşülmesine geçilmeyecektir.

 

Genel Kurul tutanağında, görüşmelerin içeriği, söz alanların kimler olduğu, kimlerin alınan kararlara karşı muhalefet şerhi düştükleri ve muhalefet sebepleri lehte, aleyhte ve çekimser oyların sayıları açıkça belirtilmelidir.

 

Toplantı sırasında önerge verilmesi durumunda, önergelerden özetle söz edilip alına kararlar açıkça yazılmalıdır. Önergeler Divan Üyeleri ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanmalı ve tutanağa ek yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

GENEL KURUL TOPLANTI SONRASI BAKANLIK TEMSİLCİSİNE TESLİM EDİLECEK BELGELER

 

Toplantı sonrasında;

Gündem,

Gazete ilanı (varsa), taahhütlü davet mektubu listesi ve/veya elden imza karşılığı teslim listesi,

Toplantı tutanağı,

Ortaklar Listesi(Hazirun Cetveli), (EK-3)

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, (EK-4)

Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, (EK-5)

         – Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Damga Vergisi Makbuzu, (Bilanço için 23,20 TL. Ve Gelir-Gider Cetveli için 11,30 TL. Top. 39,60 TL yatırılması gerekmektedir.)

Genel Durum Bildirim Formu (EK-6)

Mal Bildirimi (Seçim varsa) (EK-7)

Gelir-gider tablosunun düzenlendiği hesap dönemine ilişkin yevmiye defterinin son kayıt ve noterce yapılan kapanış tasdikini içeren sayfasının fotokopisi,

Bakanlık Temsilcisi Formu (EK-8)

birer adet olmak üzere Bakanlık temsilcisine teslim edilecektir.

 

Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma raporları ile denetim kurulunca hazırlanacak raporların, 11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede ilgili Bakanlığınca yayımlanan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” ile “Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmekte olup, bu Tebliğlerdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen raporlar genel kurulda görüşülemeyecek ve kabul edilemeyecektir.

 

Tebliğ hükümlerine uygun olmayan, bir iki cümle ya da paragraftan ibaret genel ve soyut bilgiler ihtiva eden raporlarla ilgili olarak, Kooperatifler Kanununun 86. Maddesinin 5.Fıkrası hükmüne uygun olarak görevli ve yetkili merci olan Bakanlığımızın yürürlüğe koyduğu düzenlemeye aykırı olduğu kabul edilerek, görevli Bakanlık Temsilcilerince toplantı tutanağına gerekli şerhler düşülecektir.

 

Ayrıca, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının söz konusu Tebliğ hükümlerine uygun olmaması nedeniyle görüşülememesi, yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmedikleri anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, bu durumda ibraya ilişkin menfi veya müspet bir genel kurul kararının varlığı söz konusu olmayacağından, mevcut yönetim ve denetim kurulu üyelerinin aynı organlara tekrar seçilmeleri de mümkün bulunmaktadır.

 

Yevmiye defterinin son kaydı ve noterce yapılan kapanış tasdikinin fotokopisinin tetkikinde, Türk Ticaret Kanununun 70/son maddesine uygun olarak ilgili dönem yevmiye defterinin noter kapanış tasdikinin bulunmadığının tespiti halinde, Türk Ticaret Kanununun 67. maddesi hükmü gereğince ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

EKLER:

EK-1) Başvuru sırasında kullanılacak yazı örneği (1 sayfa)

EK-2) Temsilci görevlendirilmesi bildirim yazısı (1 sayfa)

EK-3) Genel kurul toplantı tutanağı formatı (2 sayfa)

EK-4) Genel kurul toplantısı yapacak kooperatif ve üst kuruluş tarafından doldurularak Bakanlık Temsilcisine verilecek form (1 sayfa)

EK-5) Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu (11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kooperatifler Ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” hükümlerine uygun)

EK-6) Denetim Kurulu raporu (11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kooperatifler Ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” hükümlerine uygun)

EK-7) Bakanlık Temsilcisi raporu (1 sayfa)

EK-8) Kooperatif ve üst kuruluşları genel durum bildirim formu (2 sayfa)

EK-9) Hazirun Cetveli Örneği (1 sayfa)

EK-10) Mal Durumu bildirim formu (2 sayfa)

 

GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI

Genel kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur.

Yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarında ortakların en az 1/4’ünün şahsen veya temsilen hazır bulunmaları

ÇAĞRIYA YETKİSİ OLANLAR:

Yönetim kurulu veya anasözleşme ile bu hususta yetkili kılınan diğer bir organ ve gerektiğinde denetçiler kurulu, ortağı olduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler. Ancak genel kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı takdirde ilgili bakanlık genel kurulur toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

GÜNDEM:

Toplantı çağrısına ve ilana gündem yazılır. Anasözleşmenin değiştirilmesi bahis konusu ise, yapılacak ilanda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.

Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantısından en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde; “hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyiniyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar” genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

BÜTÜN PAY SAHİPLERİNİN HAZIR BULUNMASI HALİ:

Kooperatifin bütün ortakları toplantıda hazır bulunduğu sürece ve bir itiraz olmadığı takdirde Genel Kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler saklı kalmak şartiyle toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi kararlar alınabilir. Bu gibi kararların, ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanması gereklidir.

OY HAKKI:

Genel Kurulda her ortak yalnız bir oya sahiptir. Anasözleşmede açıklama bulunduğu takdirde, bir ortak yazı ile izin vermek suretiyle Genel Kurul toplantısında oyunu ancak başka bir ortağa kullandırabilir. Bir ortak Genel Kurulda birden fazla ortağı temsil edemez.

Üye sayısı 1000 in üstünde olan kooperatiflerde anasözleşme ile her ortağın en çok 9 olmak üzere birden fazla başka ortağı temsil edebileceği öngörülebilir.  Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.

OYA KATILAMAYACAKLAR:

Kooperatif işlerinin görülmesine herhangi bir suretle katılmış olanlar Yönetim Kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz. Ortaklardan hiçbiri kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve füruu ile kooperatif arasında şahsi bir işe veya davaya dair olan görüşmelerde oy hakkını kullanamaz.

KARARLAR:

Kanun veya anasözleşmede aykırı hüküm bulunmadıkça Genel Kurul kararlarında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur.

Kooperatifin dağılması veya diğer bir kooperatifle birleşmesi ve anasözleşmenin değiştirilmesi kararlarında fiilen kullanılan oyların 2/3’ü çoğunluğu gereklidir. Anasözleşme, bu kararların alınması için oy çoğunluğu hakkında daha ağır hükümler koyabilir.

Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümleri ihdası hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4’ünün rızası gereklidir. Ancak, kamu kuruluşlarından kredi alan kooperatiflerin kredi miktarının artırılmasından yararlanmak üzere alacakları kararlarda bu şart aranmaz ve Kanunun 51 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

Kararlar, ilandan başlayarak üç ay içinde kooperatiften çıktıklarını bildirmeleri halinde bunlara katılmayan ortakları bağlamaz. Bu takdirde kooperatiften çıkma beyanı, kararın yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere hüküm ifade eder.

KARARLARIN BOZULMASI VE ŞARTLAR:

Aşağıda yazılı kimseler kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile Genel Kurul kararları aleyhine, toplantıyı kovalıyan günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.

 1. Toplantıda hazır bulunup da kararlara aykırı kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmiyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da Genel Kurul toplantısına katılmaya yetkili olmıyan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri;
 2. Yönetim Kurulu;
 3. Kararların yerine getirilmesi Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri;

GENEL KURUL AŞAĞIDAKİ YETKİLERİNİ DEVİR VE TERK EDEMEZ.

 1. Anasözleşmeyi değiştirmek,
 2. Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyeleriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek,
 3. İşletme hesabiyle bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmesi hakkında karar almak,
 4. Yönetim ve denetçiler kurullarını ibra etmek,
 5. Kanun veya anasözleşme ile Genel Kurula tanınmış olan konular hakkında karar vermek.
 6. Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerine ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek.
 7. İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini belirlemek.
 8. Yapı kooperatiflerinde; kooperatifin ortak sayısı ile yapılacak konut veya işyeri sayısını tesbit etmek

YÖNETİM KURULU SAYISI, GÖREV SÜRESİ, SEÇİLME ŞARTLARI

Yönetim Kurulu en az üç üyeden kurulur. Bunların ve yedeklerinin kooperatif ortağı olmaları şarttır ve en çok 4 yıl için seçilebilirler. Anasözleşmede aksine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir.

Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak.
 3. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da bu Kanun hükümlerine göre mahkûm olmamak.

Üyelik şartları denetçiler tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.

Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.

DENETÇİ SAYISI, GÖREV SÜRESİ VE SEÇİLME ŞARTLARI

Genel kurul, denetleme organı olarak en az bir yıl için bir veya daha çok denetçi seçer. Genel kurul yedek denetçiler de seçebilir. Denetçilerin ve yedeklerinin kooperatif ortaklarından olması şart değildir.

Denetim  kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da bu Kanun hükümlerine göre mahkum olmamak.

 

 

KOOPERATİFİN ACZİ HALİNDE YAPILACAK İŞLER:

Kooperatifin aczi halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut daha yukarda sözü geçen ara bilançosu kooperatif mevcudunun, borçlarını artık karşılamayacağını belirtiyorsa yönetim kurulu, Bakanlığa keyfiyeti bildirir ve genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır.

Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatifte son yılın bilançosunda kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkemeye, Bakanlığa da bilgi verir. Ancak, ortakları ek Ödemelerle yükümlü olan kooperatiflerde, bilançoda tespit edilen açık, üç ay içinde ortakların ek ödemeleriyle kapanmadığı takdirde Ticaret Bakanlığı ve yapı kooperatiflerinde İmar ve İskan Bakanlığı da haberdar edilir.

Mali durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde mahkeme yönetim kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu takdirde, mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru atanması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirleri alır.

DAĞILMA SEBEPLERİ:

Kooperatif:

 1. Anasözleşme gereğince,
 2. Genel Kurul kararı ile,
 3. İflasın açılmasıyla,
 4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, ilgili bakanlığın mahkemeden alacağı karar üzerine,
 5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,
 6. Üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde,
 7. Amacına ulaşma imkanının bulunmadığının ilgili Bakanlıkça tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla,

Dağılır.

Konut yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. Ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde usulune uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hüküm uygulanmaz. Konut kooperatiflerinde yapı kullanma izninin alınmasını müteakip en geç bir yıl içinde ortakların Kat Mülkiyeti Kanununa göre ferdi münasebet işleri sonuçlandırılır.

 

BİRLEŞME SURETİYLE DAĞILMA:

Bir kooperatif bütün aktif ve pasifleriyle diğer bir kooperatif tarafından devralınmak suretiyle dağıldığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır:

 1. Devralan kooperatifin yönetim kurulu, dağılan kooperatifin tasfiye hakkındaki hükümlere göre alacaklarını bildirmeye çağırır.
 2. Dağılan kooperatifin mameleki, borçları tediye veya teminata bağlanıncaya kadar ayrı olarak idare edilir. Yönetimi devralan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri üzerine alır.
 3. Devralan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri alacaklılara karşı yönetimin ayrı olarak yürütülmesinden şahsan ve zincirleme sorumludurlar.
 4. Mameleki ayrı olarak yönetildiği süre içinde, dağılan kooperatife karşı açılacak davalara dağılmadan önceki yetkili mahkeme bakar.
 5. Dağılan kooperatif alacaklılarının devralan kooperatif ve onun alacaklıları ile olan münasebetlerinde, devralınan mallar aynı süre içinde dağılan kooperatife ait sayılır. Devralan kooperatifin iflası halinde ise bu mallar ayrı bir masa teşkil eder. Gerekirse yalnız dağılan kooperatifin borçlarının ödenmesinde kullanılır.
 6. Her iki kooperatifin mameleki, ancak dağılan kooperatifin malları üzerinde tasarruf etmek caiz olduğu andan itibaren birleştirilebilir.
 7. Kooperatifin dağılmasının tescili Ticaret Sicili memurluğundan istenir. Borçları ödendikten veya teminata bağlandıktan sonra kooperatifin kaydı sildirilir.
 8. Kooperatifin dağılmasının tescili ile ortakları da bütün hak ve borçları ile birlikte devralan kooperatife katılmış olurlar.
 9. Mameleki ayrı idare edildiği sürece dağılan kooperatifin ortakları yalnız onun borçları için ve o zamana kadar sorumluluklarının bağlı olduğu esaslar dairesinde takip olunabilirler.
 10. Aynı süre esnasında, dağılan kooperatifin ortaklarının sorumlulukları veya ek ödeme yükümlülükleri birleşme neticesinde hafiflemeye uğradığı ölçüde, bu hafifleme dağılan kooperatifin alacaklılarına karşı ileri sürülemez.
 11. Birleşme neticesinde dağılan kooperatifin ortakları için şahsi sorumluluk veya ek ödeme yükümlülüğü doğduğu veya ağırlaştığı taktirde birleşme kararı, ancak bütün ortakların 3/4 ünün çoğunluğu ile verilebilir. Sorumluluğa ve ek ödeme yükümlülüğüne mütedair hükümler birleşme kararına katılmamış olan ve bundan başka kararın ilanı tarihinden başlamak üzere üç ay içinde kooperatiften çıkacağını bildiren ortaklara uygulanmaz.

 

BİR KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ TARAFINDAN DEVRALINMAK:

Bir kooperatifin varlığı, belediye, ekonomik bir Devlet kuruluşu, kamu müessesesi veya kamuya yararlı dernek veya cemiyetler tarafından da devralınabilir. Bu takdirde genel kurulca alınacak kararın dağılmaya ait hükümlere göre tescil ve ilan ettirilmesi gerekir.

Bu gibi kooperatif varlığının, Devlete ait ekonomik kuruluş veya herhangi bir ekonomik kuruluş veya herhangi bir dernek veya cemiyet tarafından devralınması hallerinde genel kurul tasfiye yapılmamasına karar verebilir.

Devir kararının ilan edildiği tarihten itibaren kooperatifin aktif ve pasifi devralana intikal etmiş olur. Dağılan kooperatifin adı ticaret sicilinden sildirilir. Bu husus ayrıca ilan ettirilir.

Birleşen müessese ile kooperatifin alacaklılarından her biri ilan tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili mahkemeye başvurmak suretiyle birleşmeye itiraz edebilir. İtiraz hakkından vazgeçilmedikçe yahut bu husustaki itirazın reddine dair mahkemece verilen karar kesinleşmedikçe veyahut mahkemece takdir edilecek teminat, müessese veya kooperatif tarafından verilmedikçe birleşme hüküm ifade etmez.

 

KOOPERATİFLERDE GENEL KURULCA KARAR VERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Konut yapımının imkansızlaşması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek, genel kurulca karara bağlanması şartıyla kura ile ortaklarına dağıtır.

Ortak sayısı, arsa ve konut imkanlarına göre genel kurulca belirlenir.

Ortaklar, taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında, kooperatif amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere genel kurulca kararlaştırılacak miktarlardaki, arsa, altyapı, inşaat ve benzeri gider taksitlerini ödemek zorundadırlar.

İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gereklidir.

Yönetim kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir ve en az üç üyeden oluşur. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.

Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.

Tasfiye kurulu genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirilebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı takdirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür.

Her ortak borcunu tamamen ödeyinceye kadar konutunu ve arsasını iyi bir surette muhafaza etmekle mükelleftir. Konutun tamire muhtaç kısımlarını derhal onarmak ortağa aittir. Bunu yerine getirmeyen ortağa yönetim kurulunca tebliğ edilecek bir yazı ile, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tamirin yaptırılması ihtar olunur.

Bahse konu tamir; ortak tarafından yaptırılmadığı takdirde kooperatifçe yapılır. Tamir bedeli ile tahsil masrafları ve devlet tahvillerine verilen en yüksek faiz haddini geçmemek üzere genel kurulca tespit edilecek faizi ile birlikte ortaktan alınır.

Alınan arsaya ilişkin proje, altyapı ve inşaat işlerinin yaptırılma usulü genel kurulca

tespit edilir.

Konutlar; arsa durumuna, projeye, ortakların ihtiyaç ve tercihlerine göre değişik tip ve

gruplar halinde planlanabilir. Yaptırılacak konutlar ile 61. maddede belirtilen genel hizmet tesislerinin sayı, cins ve özellikleri, kooperatifin amacına ve ortakların ihtiyaçlarına uygun olarak genel kurulca belirlenir.

Arsa alımında takip edilecek usul ile alınacak arsanın niteliği, yeri ve azami fiyatı genel kurulca tespit edilir.

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk

ödenir. Ödemenin miktar ve şekli genel kurulca kararlaştırılır.