Organize Sanayi Bölgelerine Açılacak Davalar Hangi Mahkemede Görülür ?

Evren ÖZMEN

01.07.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5.1 maddesi uyarınca ticari davalara bakma görevi Asliye Ticaret Mahkemesine aittir.

Ticari davalar mutlak ve nispi ticari davalar olarak ikiye ayrılmaktadır.

Nispi ticari davalar TTK nın 4.1 maddesinin ilk cümlesinde tarif edilen davalardır.  Buna göre her iki tarafından da ticari işletmesi ile ilgili hususlardan kaynaklanan hukuk davaları ticari dava sayılmıştır.

Mutlak ticari davalar ise tarafların tacir olup, olmadıklarına ve uyuşmazlığın tarafların ticari işletmeleri ile ilgili bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yasa gereği ticari dava sayılan uyuşmazlıklardır.

Organize sanayi bölgeleri özel hukuk hükümlerine göre idare edildiği eş söyleyişle ticari şekilde veya iktisadi esaslara göre işletildiği ve yaptığı işler itibari ile de ticari işletme sayılmaktadır.

Bu nedenle davaya Asliye Ticaret mahkemesi bakması gerekmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesinin görev alanı dışındadır.

info@ozmconsultancy.com

Organize Sanayi Bölgelerinde hangi işlemler harçtan muaftır ?-EVREN ÖZMEN

Organize Sanayi Bölgelerinde hangi işlemler harçtan muaftır ?-EVREN ÖZMEN

Ekran Resmi 2018-03-28 10.32.08.png

Kanunun 7033 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen “Harçtan müstesna tutulan işlemler” başlıklı 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemlerinin harçtan müstesna tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21 inci maddesinde, “Organize Sanayi Bölgeleri tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, Organize Sanayi Bölgeleri sınırları içinde yer alan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ile cins değişikliği işlemlerinden 492 sayılı Harçlar Kanununun 59/n bendine göre alıcı ve satıcıdan harç aranılmaması gerekmektedir.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Organize Sanayi bölgelerinde tutulması zorunlu ticari defterler -MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN-   08.12.2017

Osb'ler hangi defterleri tasdik ettireceklerdir

 

Organize Sanayi bölgelerinde tutulması zorunlu ticari defterler ve tasdik islemleri hakkında bilgilendirme

Bilindiği üzere organize sanayi bölgeleri uygulama yönetmeliği’nin defter tutma başlıklı 175.maddesinde OSB hesaplarının, Türk Ticaret kanunu’nda belirtilen tutulması zorunlu defterlerde tek düzen muhasebe sistemi esaslarına göre tutulup izleneceği hüküm altına alınmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret kanunu’nun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64. Maddesi organize sanayi bölgeleri kapsamında değerlendirildiğinde yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri ( müteşebbis heyet karar defteri) ve yönetim kurulu karar defterinin tutulması gerektiği ilgili defterlerin gerek görüldüğü takdirde elektronik otamda da tutulabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Defterlerin açılış onayı Aralık ayı içinde yapılması gerekmektedir. Kapanışa tabi olan Yevmiye defteri ve karar defterinin kapanış tasdikleri ise aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır. Müteşebbis heyet karar defteri yeterli yaprakları olmak kaydı ile açılış onayı olmadan kullanılabilmektedir. Ayrıca sürekli damga vergisi mükellefiyeti açık ise her yıl damga vergisi defterinin de tasdik edilmesini önermekteyiz.

Yevmiye Defteri——–Haziran Ayı sonuna kadar

Karar Defteri————Ocak Ayı sonuna kadar

 

Bilgilerinize Sunarız

Saygılarımızla

Sorularınız için : info@ozmconsultancy.com

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

 

Organize sanayi bölgelerinde huzur hakkı tutarları 2017-EVREN ÖZMEN

21.03.2017 Tarih 31030 sayılı resmi gazete ile kamu iktisadi teşekküllerinde ödenecek ücret ile ilgili tebliğ yayınlanmıştır.
Buna göre ilgili tebliğde yönetim kurulu üyelerine 2.729-TL, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4’ü tutarında net aylık ücret verilir denilmiştir.

Saygılarımızla

Ek: 21.03.2017-31030 sayılı resmi gazete

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Ekran Resmi 2017-06-19 00.46.02

Osb Çevre ve Temizlik vergisi-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

SAYI:B.07.1.GİB.0.66/6619-616/100131                                                                 20.12.2006

KONU:

Ekran Resmi 2015-11-28 15.05.37

 

……….   BAKANLIĞI

İLGİ: a) 5.11.2002 tarihli ve B.07.1.GİB.0.66/6619-616/46463 sayılı yazımız.

b)7.4.2006 tarihli ve B.07.1.GİB.0.66/6619-616/725762 sayılı yazımız.

c) 3.5.2006 tarihli ve B050MAH0740001/45555 sayılı yazınız.

İstanbul İli İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığından alınan 10.3.2006 tarihli ve 2006/444 sayılı, 7.7.2006 tarihli ve 2006/1093 sayılı yazılar  ve ekleri ile ilgi (a)’da kayıtlı yazımızın birer örneği ilişikte gönderilmiş olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabi olup maddenin ikinci fıkrasındaki çevre temizlik vergisinden muaf tutulan kurumlara ilişkin binalar arasında organize sanayi bölgelerinde yer alan binalar sayılmamıştır.

Anılan Kanunun 97 nci maddesinde de, “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Çevre temizlik vergisinin uygulanması ile ilgili olarak 10.01.2004 tarihli ve 25342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin I inci bölümünün ikinci fıkrasında, “Maddenin birinci fıkrasında geçen, “Çevre temizlik hizmetinden”, bu madde kapsamındaki konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda yeme, içme, kullanma, büro ve benzeri faaliyetler sonucu veya park ve piknik alanları gibi yerlerde oluşan ve çevrenin kirlenmesine neden olan her türlü çevresel atıkların, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi için düzenli bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması, düzenli depolanması ve bertarafı suretiyle çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi ve bu suretle ekonomiye katkı sağlama işlemlerinin tümünün veya birkaçının anlaşılması gerekir.” denilmektedir.

Ayrıca, 16.5. 2005 tarihli ve 25817 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan 31 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde belediyelerce ücret uygulaması ile ilgili olarak örneklerle gerekli açıklamalar yapılmıştır..

Diğer taraftan, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununun 21 inci maddesinde,

OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Atıksu arıtma tesisi işleten bölgelerden, belediyelerce atıksu bedeli alınmaz.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan katılımcıların 4562 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre çevre temizlik vergisinden muaf tutulmaması; ancak, belediyece organize sanayi bölgesinde bulunan katılımcılara 30 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin I inci bölümünün ikinci fıkrasında belirtilen temizlik hizmetlerinin verilmesi halinde, yalnızca çevre temizlik vergisi alınması ayrıca ücret alınmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konu hakkında Bakanlığınız görüşünün belirlenerek gerekli duyurunun yapılmasını ve sonucundan Başkanlığımıza da bilgi verilmesini arz ederim.

Arsa tahsis ve satış gelirleri -organize sanayi bolgeleri uygulama yönetmeliği – Mali Musavir Kemal Ozmen

Arsa tahsis ve satış gelirleri
MADDE 105 – (1) Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde, arsa tahsisleri ve satışlarından elde edilen meblağ ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılır:
a) OSB, katılımcılara tahsis edeceği arsalardan alacağı tahsis ve satış bedellerini bankanın mahalli şubesinde açılacak “Arsa Satışları Hesabına” yatırır. Kredi borcu ödeninceye kadar bu hesabı banka takip eder, tahsis veya satıştan elde edilen meblağ ile kredi taksitlerinin vadesinde ödenmesini sağlar.
b) Arsa tahsis ve satışlarından elde edilen meblağı yönetim kurulunun yatırmadığının tespit edilmesi durumunda; söz konusu tutar peşinat ise satış sözleşmesinin yapıldığı tarihten, taksit ise vade tarihinden yatırılış tarihine kadar geçen süre için Banka, Bakanlık lehine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranlarda gecikme zammı uygular ve tahsilini takiben Genel Bütçeye gelir kaydeder.
c) OSB’lerin arsa satışlarından elde ettikleri meblağ, ödemesiz dönemde ve daha sonra borçlarının olmaması halinde taksit tarihleri ile bağlantılı olmak şartıyla, bankanın mahalli şubesinde açılacak vadeli hesaplarda değerlendirilir. Bu hesapta birikecek meblağ, öncelikle gider vergisi, komisyon, vadesi gelmiş anapara taksitleri, faiz borçları ve tahsisi iptal edilen arsa bedellerinin iadesi için, kalanı da OSB’nin işleri için kullanılır.
ç) OSB’den arsa tahsis ve satışı yapılanların spekülasyon yapmamaları ve beyan ettikleri sanayi tesislerini makul bir süre içinde kurmaları için OSB gerekli bütün tedbirleri alır ve sattığı parsellerin tapu kayıtlarına da “geri alım hakkı” şerhini koydurur. Arsa üzerinde, katılımcı tarafından kurulacağı önceden beyan olunan tesis işletmeye açılmadıkça geri alım hakkı şerhi tapu kayıtlarından kaldırılmaz.

Tapu verme
MADDE 106 – (1) Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde, arsa tahsisi yapılan katılımcılardan;
a) Tahsis bedelini defaten ödeyenlere veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat mektubunu,
b) OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini,
OSB’ye verenlerden; tesisi üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak, ipoteksiz tapuları verilir.
(2) Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına “taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur” şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.