Kooperatifin Genel Kurul Gündemi nasıl hazırlanması gerekli ? Mali Müşavir Evren Özmen

Kooperatiflerde Genel Kurul Gündeminin önemi-EVREN ÖZMEN

Kooperatifinizin genel kurulunu yapabilmeniz için öncelikle yönetim kurulu tarafından genel kurul kararı alınması gerekmektedir.

Genel kurul kararı alınan yönetim kurulu kararında gündemin de yazılması uygun olacaktır.

Gündem hazırlanırken ana sözleşmenin ilgili maddeleri mutlaka dikkate alınması gereklidir.

Kooperatiflerde genel kurul işlemleri isimli kitabımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.seckin.com.tr/browser/fa/592786621/title/kemal-ozmen.html

Genel kurul için ayrıca yönetim ve denetim raporlarınızı da hazırlamanız gerekmektedir.

Online rapor hazırlama sitemiz üzerinden raporlarınızı hazırlayabilirsiniz

RAPORLARI HAZIRLAMAYA BAŞLAYIN

Kooperatif Genel Kurul 2018

 

 

KOOPERATİFLERDE OLAĞAN GENEL KURUL İŞLEMLERİ 2017-EVREN ÖZMEN

Genel kuruldan önce, genel kurula hazırlık çalışmaları sırasında aşagıdaki iş ve işlemler yapılır.

ekran-resmi-2016-12-24-14-24-06

a-Genel kurul toplantısı için karar alınması.

Genel kurul yapılması için yönetim kurulu tarafından karar alınması gerekir. Bu kararda toplantının olağan veya olağanüstü oldugu, olağan ise hangi yıla ait olduğu, hangi tarihte, saatte ve nerede yapılacağı yazılır.

Uygulamada aranmamakla birlikte kararda genel kurul gündeminin yer alması uygundur.

Ayrıca istendiği takdirde nisap oluşmadığı takdirde toplantının ne zaman nerede tekrar yapılmak için toplanılacağı da yazılabilir. Yapı kooperatiflerinde ilk ve müteakip toplantılarda toplantı yeter sayısı hazır un cetvelinde kayıtlı ortakların ¼ üdür.

b-Genel kurul gündemi ve belgeleri hazırlanması.

Genel olarak olağan genel kurullarda hazırlanması zorunlu olan belgeler şunlardır:

1. Genel kurul gündeminin

Continue reading

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası, Yetkili mahkeme kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesidir. Sözkonusu çevrede Ticaret Mahkemesi bulunmazsa Asliye Hukuk Mahkemesi Ticaret Mahkemesi sıfatıyla davaya bakar.

KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası Dava açma süresi toplantıyı takip eden günden başlamak üzere bir aydır.

KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI NASIL AÇILIR

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası açılması için, Toplantıda hazır bulunup da kararlara aykırı kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da Genel Kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri, Yönetim Kurulu, kararların yerine getirilmesi Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile Genel Kurul kararları aleyhine dava açabilirler.

Ortaklık sıfatı, ortağın açacağı iptal davasının dinlenebilmesi koşuludur. Davacı, bu sıfatını davanın kesin hüküm ile sonuçlanmasına kadar korumak zorundadır. Ortaklık hak ve sıfatına bağlı olarak dava açan bir kişinin, yargılama sırasında bu sıfatı sona erecek olursa ortağın davayı takip ve sonuçlandırmakta hukuki yararı kalmaz. Genel Kurul kararının iptalini isteyebilmek için, toplantıya katılan üyenin karara muhalif kalarak keyfiyeti zapta geçirmesi gerekmekte olup, oylama öncesi yapılan görüşme sırasında, alınacak karara karşı olunduğunun belirtilmesi, alınan karara muhalif olunduğu anlamını taşımaz. Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, Yönetim Kurulu tarafından usulen ilan olunur.

Birinci fıkrada yazılı bir aylık hak düşüren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya başlanılamaz. Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası ile ilgili genel olarak, Birden fazla bozma davası açıldığı takdirde, davalar birleştirilerek görülür. Mahkeme, kooperatifin isteği üzerine muhtemel zararlarına karşı davacıların teminat göstermesine karar verebilir. Teminatın mahiyet ve miktarını belirtmek mahkemeye aittir. Bir kararın bozulması bütün ortaklar için hüküm ifade eder.