Hangi Kooperatifler İktisadi İşletme Kurmak Zorundadır ?

Hangi Kooperatifler İktisadi İşletme Kurmak Zorundadır ?

Kooperatifinizin iktisadi işletme kurup, kurmaması gerektiği ile ilgili olarak ilk yapmanız gereken kooperatifinizin gelirlerini tek tek yazmaktır. Örnek olarak kooperatifinizin gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşsun

Kira Geliri

Aidat Geliri

Reklam Geliri

Yukarıda yer alan gelirleri ortak içi ve ortak dışı olarak ayırmamız gerekmektedir. Aidat Geliri dışındaki gelirler ortak dışı gelirlerdir.

Yazının devamı için bize ulaşabilirsiniz.

info@ozmconsultancy.com

Kooperatifler Hesap Planını Değiştirecek

15 Şubat 2019 Tarihli değişiklikten sonra iktisadi işletmesi olan kooperatifler hesap planında gelir hesaplarını ortak içi ve ortak dışı olarak 2 ye ayırması gerekmektedir.

Ortak içi gelirler aidat gelirleri, ortak dışı gelirler ise kira, faiz , işgaliye v.b. dir.

Sorularınız için info@ozmconsultancy.com

15 Şubat 2019 CUMAResmî GazeteSayı : 30687
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)ndan:KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SERİ NO: 17)

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “4.13.3. Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi” başlıklı bölümünün beşinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerce, ortak dışı işlemlerden doğan kazancın ve kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından ortak dışı işlem kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, ortak dışı işlemlere ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının diğer işlemlerle ilişkilendirilmemesi ve kooperatif tarafından tutulan defterlere, bu ayrımı sağlayacak şekilde kaydedilmesi gerekmektedir.”

İktisadi işletme kuran kooperatifler için muhasebe iç yönetmeliği örneği-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK-ATAŞEHİR

S.S. ……………. ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

MUHASEBE İÇ YÖNETMELİĞİ

 info@ozmconsultancy.com

İş bu yönetmelik S.S. ……… Arsa ve konut yapı kooperatifi ;bundan sonra (Kooperatif olarak anılacaktır ) ile S.S. ………. Arsa ve konut yapı kooperatifi iktisadi işletmesinin; bundan sonra

( iktisadi işletme olarak anılacaktır ) muhasebe iş ve işlemlerinin kapsamı ve detayının belirlenmesi maksadıyla hazırlanmıştır.

Vergisel Mükellefiyetler

Kooperatif

31.12.2017 tarihi itibari ile kooperatif’in kurumlar vergisi mükellefiyeti kapatılmış olup, aşağıda bulunan vergilerin mükellefidir.

-Aylık Katma Değer vergisi

-Aylık 2 Numaralı Katma Değer vergisi

-Aylık Muhtasar Beyannamesi

Devamı için bize ulaşın

Danışmanlık hizmetlerimiz ücretlidir.

Error: Contact form not found.

Sadece Kira Geliri olan kooperatifler iktisadi işletme kuracak mıdır ?-EVREN ÖZMEN

Sadece Kira Geliri olan kooperatifler iktisadi işletme kuracak mıdır ?-EVREN ÖZMEN

pexels-photo-347141.jpeg

Aynı Tebliğin “14.5. Kooperatif gelirlerinin sadece taşınmaz kira gelirlerinden ve mevduat faizlerinden oluşması halinde beyan” başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan “kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin” ibareleri “kooperatif tüzel kişiliğine bağlı oluştuğu kabul edilen iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin” şeklinde değiştirilmiş; aynı paragrafta yer alan “anılan kooperatiflerin” ibareleri “bu iktisadi işletmelerin” şeklinde, aynı bölümün ikinci paragrafında yer alan “diğer gelirleri de bulunan kooperatifler” ibareleri “ortak dışı başkaca işlemlerden doğan gelirleri de bulunan kooperatif tüzel kişiliğine bağlı iktisadi işletmeler” şeklinde ve son paragrafında yer alan “kooperatiflerin” ibaresi “iktisadi işletmelerin” şeklinde değiştirilmiştir.

Error: Contact form not found.

Kooperatif İktisadi İşletmesinin Karlarının Kooperatife Aktarımı-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

İktisadi İşletmelerinin Karlarının Kooperatife Aktarımı-EVREN ÖZMEN-MALİ MÜŞAVİR

Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, iştirak hisselerinden doğan kazançlar menkul sermaye iradı olarak sayılmıştır.

Ekran Resmi 2018-03-13 07.07.35.png

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin 6/b-i bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bir kazancın iştirak kazancı sayılabilmesi için bir başka kurumun hisselerine sahip olunması zorunluluk teşkil etmez, bağlı veya ait kuruluşun tamamına sahip olunması halinde de bir iştirak kazancı elde edilmesi söz konusu olacaktır.

Bu nedenle vakfa ait iktisadi işletmenin bağlı bulunduğu kooperatife bağış adı altında da olsa aktardığı tutarlar kar payı niteliğinde olacaktır ve bu tutarlar üzerinden 12 Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b-i) alt bendi uyarınca %15 gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekecektir.

Vergi tevkifatı yapılmadan kooperatife nasıl para aktarılır ? Detaylı bilgi için-EVREN ÖZMEN

Error: Contact form not found.

Kooperatiflere iktisadi işletme açılması sürecinde Maliye Bakanlığı nerede hata yapıyor? -MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatiflere iktisadi işletme açılması sürecinde Maliye Bakanlığı nerede hata yapıyor?

5 Aralık 2017 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı bazı vergi kanunları ile kanunu kapsamında kooperatiflerin iktisadi işletme kurabilmesi , bu sayede ortak dışı işlemleri nedeni ile kooperatifin bütün gelirlerinin kurumlar vergisine tabi tutulmaması için ilk bakışta olumlu bir düzenleme gibi gözükmüş olsa da toptancı bir anlayış ile bütün kooperatiflerin aynı kefeye konulması zaten vergi kanunları karşısındaki durumu her zaman gri olan , verilen özelgelerin tutarlılığı konusunda akıllarda her zaman soru işaretleri bulunan kooperatiflerin kurumlar vergisi yolculuğunda Yeni bir çığır açtı.

city lights

Devamı için bize ulaşın

Continue reading

Kooperatif iktisadi işletme-EVREN ÖZMEN

Tarafımızdan Kooperatiflere ait iktisadi işletme kuruluşu gerçekleştirilmiş olup detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Mali Müşavir Evren ÖZMEN-16.01.2018

Bu kapsamdaki diğer yazılarımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1-İktisadi işletme kurulduktan sonra yapılması gereken işlemler

 

shout_1516089854033.gif

Error: Contact form not found.

Kooperatif Özelinde iktisadi işletme kurulması hakkında-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Konu: Kooperatiflere ait iktisadi işletme kurabilme ile ilgili kanun değişikliğinin ………. site işletme Kooperatifi özelinde değerlendirilmesi

city lights

İktisadi işletme açılması ile ilgili Kooperatifinizin durumu özelinde rapor hazırlanmasını talep ettiğiniz takdirde aşağıdaki mail adresinden bize  ulaşabilirsiniz.

info@ozmconsultancy.com

Bilindiği üzere kooperatifimizin hukuki statüsü işletme kooperatifi olup, bütün iş ve işlemlerinde 1163 sayılı kooperatifler kanunu, ana sözleşme hükümleri ve meri mevzuata uymak ile mükelleftir.

5 Aralık 2017 Tarihinde yayımlanan 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun’un 88. Maddesi ile kooperatiflere iktisadi işletme kurabilme imkanı getirilmiş olup, kooperatifin yapmış olduğu ortak dışı işlemler neticesinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin açılması yerine kuracağı iktisadi işletme aracılığı ile vergilendirilmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda kanununun uygulama tebliği 23.Aralık 2017 Tarihinde resmi gazetede yayımlanmış olup yürürlük tarihi 01.01.2018 dir.

İlgili kanun değişikliğini ve uygulama tebliğini kooperatifimiz özelinde değerlendirdiğimizde…….. Site işletme kooperatifi 5520 Sayılı Kurumlar vergisi kanununun 4-İstisnalar başlıklı maddesinin k bendinde yazılı şartları ortak dışı işlemler (Kiralama, reklam, bakım onarım v.b) yapması nedeni ile daha önceden kaybetmiş olması nedeni ile kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

23 Aralık 2017 Tarihli resmi gazetede yayımlanan 14 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğinde “ortak dışı işlemlerde bulunmaları nedeniyle 1/1/2018 tarihinden önce kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olan kooperatiflerin, muafiyete ilişkin diğer şartları da taşıyor olmaları kaydıyla, 1/1/2018 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyet kayıtları sonlandırılacaktır. Bu kooperatiflerin 1/1/2018 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri ortak dışı işlemlerine ilişkin olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmek suretiyle bu işlemlerden elde ettikleri kazançları vergilendirilecektir” denilmektedir.

Her ne kadar tebliğ kooperatifimiz özelinde yorumlandığında hali hazırda açık olan kurumlar vergisi mükellefiyetinin kapatılması ayrıca bir iktisadi işletme kurulması gerektiği sonucu çıksa da,

Continue reading

Kurumlar vergisi mükellefi bir kurumun iktisadi işletme kurabilmesi vergi tekniğine aykırı değil midir ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kurumlar vergisi mükellefi bir kurumun iktisadi işletme kurabilmesi kanuna aykırı değil midir ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

city lights

Error: Contact form not found.

Sadece işyeri kira geliri olan kooperatifler iktisadi işletme kuracak mıdır ?-EVREN ÖZMEN

Sadece işyeri kira geliri olan kooperatifler iktisadi işletme kuracak mıdır ?-EVREN ÖZMEN

HAYIR KURMAYACAKTIR

Aynı Tebliğin “14.5. Kooperatif gelirlerinin sadece taşınmaz kira gelirlerinden ve mevduat faizlerinden oluşması halinde beyan” başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan “kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin” ibareleri “kooperatif tüzel kişiliğine bağlı oluştuğu kabul edilen iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin” şeklinde değiştirilmiş; aynı paragrafta yer alan “anılan kooperatiflerin” ibareleri “bu iktisadi işletmelerin” şeklinde, aynı bölümün ikinci paragrafında yer alan “diğer gelirleri de bulunan kooperatifler” ibareleri “ortak dışı başkaca işlemlerden doğan gelirleri de bulunan kooperatif tüzel kişiliğine bağlı iktisadi işletmeler” şeklinde ve son paragrafında yer alan “kooperatiflerin” ibaresi “iktisadi işletmelerin” şeklinde değiştirilmiştir.

city lights

Error: Contact form not found.

Kat karşılığı arsasını veren kooperatifler iktisadi işletme mi kurmak zorunda-Mali Müşavir Evren Özmen

Yapı Kooperatiflerinde Ortak Dışı işlemler

Ekran Resmi 2017-12-27 21.46.37.png

Arsasını kat karşılığı müteahhite veren kooperatifler ortak başına birden fazla konut veya işyeri elde ettiği takdirde muafiyet ihlal edilmiş olacağından kurumlar vergisi mükellefiyeti açılması gerekiyordu. 7601 Sayılı kanundan sonra kooperatif ortak dışı işlemler için kooperatifin muafiyetini bozmaması için iktisadi işletme kurulması gerekiyor

Ancak kat karşılığı inşaat nedeni ile muafiyeti bozulan kooperatif , iktisadi işletme kurarak hangi vergiyi nasıl ödeyeceği net değildir.

Mali idarenin bu hususlarda ayrı bir açıklama yapması gerektiğini düşünmekteyiz.

Mali Müşavir Evren Özmen

Error: Contact form not found.

HANGİ KOOPERATİFLER İKTİSADİ İŞLETME KURACAKTIR ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Ekran Resmi 2017-12-27 19.23.45.png

7061 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine eklenen parantez içi hükümle 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurumlar vergisinden muaf kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edileceği, kooperatiflerin bu iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının da muafiyete etkisinin olmayacağı ve ortak dışı işlemlerden elde edilen kazancın vergilendirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu suretle kooperatiflerin, 1/1/2018 tarihinden itibaren gerçekleştirecekleri ortak dışı işlemler nedeniyle muafiyetleri etkilenmeyecek; ancak bu işlemlerden elde edilen kazançlar kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. Dolayısıyla, muafiyete ilişkin diğer şartları taşıyan kooperatiflerin ortak dışı işlemlerinden elde edilen kazançları kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulacak, ortak içi işlemlerinden elde edilen kazançlarının kurumlar vergisine tabi tutulması söz konusu olmayacaktır.

Ortak dışı işlemlerle ilgili olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı oluştuğu kabul edilen iktisadi işletme adına kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

Öte yandan, ortak dışı işlemlerde bulunmaları nedeniyle 1/1/2018 tarihinden önce kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olan kooperatiflerin, muafiyete ilişkin diğer şartları da taşıyor olmaları kaydıyla, 1/1/2018 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyet kayıtları sonlandırılacaktır. Bu kooperatiflerin 1/1/2018 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri ortak dışı işlemlerine ilişkin olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmek suretiyle bu işlemlerden elde ettikleri kazançları vergilendirilecektir.

Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifler, ortak dışı işlemlerine ilişkin hesap ve kayıtlarını kooperatif hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin iktisadi işletme adına tasdik ettirecekleri ayrı defterlerde izleyeceklerdir.

Ayrıca, kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımları, iktisadi işletmeleri ile bu kurumlardan kazanç elde etmeleri ve söz konusu kazançları daha sonra ortaklarına dağıtmaları muafiyetlerini etkilemeyecektir.

Error: Contact form not found.

 

iKTİSADİ İŞLETME KURAN KOOPERATİF KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİ KAPATACAK MI ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

iKTİSADİ İŞLETME KURAN KOOPERATİF KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİ KAPATACAK MI ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatif ikitsadi işletme

Ortak dışı işlemlerde bulunmaları nedeniyle 1/1/2018 tarihinden önce kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olan kooperatiflerin, muafiyete ilişkin diğer şartları da taşıyor olmaları kaydıyla, 1/1/2018 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyet kayıtları sonlandırılacaktır. Bu kooperatiflerin 1/1/2018 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri ortak dışı işlemlerine ilişkin olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmek suretiyle bu işlemlerden elde ettikleri kazançları vergilendirilecektir.

Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifler, ortak dışı işlemlerine ilişkin hesap ve kayıtlarını kooperatif hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin iktisadi işletme adına tasdik ettirecekleri ayrı defterlerde izleyeceklerdir.

Detaylı bilgi için info@ozmconsultancy.com

Error: Contact form not found.

 

KOOPERATİFLERE AİT İKTİSADİ İŞLETMELER NASIL KURULUR ? YOL HARİTASI-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Sorularınız için info@ozmconsultancy.com

13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin sonuna aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

kooperatif iktisadi işletme

“(Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemlerdir. Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir. Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi yoktur. Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.)”