Kooperatiflerde Genel Kurul Kararları nasıl iptal edilir ?

RAPOR: KOOPERATİF GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Avukat İlker Hasan Duman 


 
 
TUZLA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
 
 
DOSYA NO : 2010/509
 
“BİLİRKİŞİ RAPORU”
 
Davacılar Aykut ERDOĞAN, Mehmet ANGA, Rasim BABA, Yılmaz YILDIZ, Muhammet Bilal NAYIN, Filiz YILDIZ, Elif KARAŞİN, Elvira İNCE, Recep ÇİMEN, Abdusselam ŞİMŞEK, Yener POLAT, Zeki AKIN, Perihan AKIN, Mustafa ÖZLÜ, Fatma TAYLAN, Alper UĞURAL tarafından davalı SS Mutlu Aydın Türkoğlu Toplu Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu aleyhine açılan Kooperatif Olağan Genel Kurul Kararlarının İptali Davasında rapor vermemiz istendiğinden incelemeye geçildi.
İDDİA
Davacılar DAVA DİLEKÇESİNDE; SS Mutlu Aydın Türkoğlu Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin ortakları olduklarını, 29/05/2010 tarihinde SS Mutlu Aydın Türkoğlu Toplu Konut Yapı Kooperatifi Genel Kurulu adresinde toplanmış olup bu toplantıya iştirak ettiklerini, bu toplantı da kanunlara, ana sözleşmeye ve iyi niyet ilkelerine aykırı usule uygun olmayan kararlar alındığını; Genel Kurul’un 4 ve 5 no’lu kararlarında 2009 yılına ait Bilanço ve Gelir Gider Hesapları okunarak müzakereye açıldığını, ancak K.K 24. maddeye göre Yıllık çalışma raporu, bilanço ve denetçiler raporu toplantı tarihinden 15 gün önce kooperatif merkezinde ortakların tetkikine amade tutulması gerekirken davalı tarafça bu kanuni sorumluluk yerine getirilmediğini, ve Genel Kurulun bu şartlar altında toplandığını, bakanlık komiserine bu durumu bildirdiklerini, Genel Kurul gündeminde bu konuyu müzakere etmeye çalıştıklarını ve tutanağa Ek-1 olarak muhalif olup bu durumu imza ve kayıt altına aldırmış olduklarını,Yıllık çalışma raporu, gelir ve gider hesapları Kooperatifler Kanununun öngördüğü “açık ve seçik bir biçimde görüşülme” şartına da aykırı olduğunu;
06.06.2009 tarihli bir önceki Genel Kurul toplantısının 7. maddesinde 2009 yılı tahmini bütçesine istinaden davalı Yönetim Kurulu kooperatif ortaklarından toplam 252.720,00 TL yılık aidat alınmasına karar vermiş olup 2009 yılında da 367.403,00 TL’lik iş yapıldığının bilançodan anlaşıldığını, İş olarak yapıldığı iddia edilen ve ortaklardan alınan bu paraların nerelere gittiğinin belli olmadığını,Gelir tablosunda ayrıntılara yer verilmediğini, üretimin ve oluşan fahiş farkın nereden kaynaklandığı da belirtilmediğini, bu konular hiç veyagereği gibi yerine getirilmeyerek kooperatif bilançosunun gerçek durumunu da yansıtmamakta olduğunu ve davalı tarafın kasıtlı ve bilinçli bir şekilde hareket ettiğinin de birer göstergesi olduğunu, dolaysıyla onama ibra etkisini doğurmamakta olup Genel Kurulun ibra kararının da yerinde olmadığını, Kar ve zarar hesapları ile bilançonun açık ve seçik bir biçimde görüşülmemesi nedeniyle örtülü bir ibra söz konusu olduğunu; davalı Kooperatif Yönetiminin aidat ödemelerine ilişkin olarak da K. Kanunun 23. maddesindeki ‘hak ve vecibelerde eşitlik’ ilkesine de aykırı hareket ettiğini, 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda ortaklardan alacaklar için 420.550,00 TL ve alacak senetleri içinde 113.720,00 TL belirtilmesine rağmen 06.06.2009 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklardan toplanmasına karar verilen aidatlar toplamı 252.720,00 TL olduğunu; bunların neticesi olarak 31 Aralık 2009 tarihinde düzenlenen bilançoya göre ortaklardan alacaklar 272.360,00 TL ve alacak senetleri ise 78.875,00 TL olarak beyan edildiğini, bu durumda zamanı geçmiş olmasına rağmen bir kısım ortaklardan tahsil edilmemiş alacak bulunduğunun aşikar olduğun; bununla birlikte aidat ödemesini yapmayan veya geç ödeyen ortaklardan aylık % 10 gecikme faizi alınması hususunda daha önceki Genel Kurul
toplantılarında alınmış kararda bulunmadığını, Yasalara ve iyiniyet kuralarına aykırı olan bu kararın yönetim tarafından bazı ortaklara karşı uygulandığı bazı ortaklara ise uygulanmadığı,Örneğin 50 no’lu ortak hakkında üyelikten çıkarma işlemleri başlandığını ancak aidatlarını hiç ödemeyen Yönetime Yandaş birçok kişiye de her hangi bir işlem yapılmadığını, kaldı ki günümüz sosyal ve ekonomik toplumunda bu gecikme faizinin de objektif olmadığını, fahiş bir miktar olduğunu, bu gecikme faizinin de mutlak butlan olduğunu, iptal edilmesi gerektiğini; ortaklardan alınmış aidat ödemelerine ilişkin kooperatif Yönetimi olarak düzenlenmiş ve yasalarauygun bir tahsilat makbuzunun bulunmadığını, Örneğin olarak; makbuzlar üzerinde matbu ve müteselsil numaralar bulunmadığını, Bunun anlamının da çok açık olduğunu, Davalı yönetimin ortaklardan toplanan aidat ve gelirleri keyfi bir şekilde kendi menfaatleri doğrultusunda harcamış olduklarını, muhasebekayıtlarının da çok sağlıklı tutulmadığını ve yönetimin kendi içinde bir takım usulsüzlükler yaptığının da mahkemece yapılacak araştırma ile ortaya çıkacağını; kanuna, ana sözleşmeye ve iyi niyet ilkelerine aykırı bir durum ortadayken; kayıtların sağlıklı tutulmadığını, kayıtların denetime imkân verecek şekilde olmadığını, bilançonun yasalara aykırı olarak tutulduğunun aşikar olduğunu, böyle bir durumda yapılan genel kuruldakibilançonun görüşülüp karara bağlanmasının Kooperatifler Kanununa aykırı olduğunu, bu kararın mahkemece iptali gerekmekte olduğunu, vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin  yönetim tarafından tam vezamanında yerine getirilmediğini, Belediyeye emlak vergisi adı altında ortaklardan 2005 yılında 50.000,00 TL aylık aidatlara bölünmüş olarak ve 2007 yılında 98.200,00 TL defaten toplanması da genel kurul toplantılarında karar altına alındığını, bu vergilerin hangi tarihlerde ve hangi tutarda ödendiğinin bilançodan anlaşılmadığını; 2982 sayılı yasanın 6. maddesine göre Konut Yapı Kooperatiflerin emlak vergisinden muaf olduğunu, bu konuda yasal bir istisna varken ortaklardan para toplanmasının yasalara aykırı olduğunu; toplanan bu paraların akıbetinin Genel Kurulda açık ve seçik bir biçimde görüşülmediğini, bundan dolada genel kurul kararlarının iptali gerektiğini; genel yönetim giderleri de usulüne uygun olarak ve kooperatif iş hacmine uygun bir biçimde tutulmadığını, Kooperatifin herhangi bir inşai faaliyeti olmamasına rağmen personel sayısının ve genel giderlerinin fahiş olduğunu, inşaatı yapılan 204 dairenin tamamının 2005 yılı itibariyle ortaklar ve arsa sahipleri tarafından kullanıldığını, buna rağmen toplamda ikiadet bekçi istihdam edildiğini, bekçi istihdamı ve ücreti konusunda da herhangi bir Genel Kurul kararının da bulunmadığını; Kooperatif Kanununun 42. maddesine göre İnşaatın yapım şekline dair alınmış birGenel Kurul kararının da bulunmadığını, bilançoda taşeronlara verilen avansların mevcut olmasınınyasalara ve mevzuatlara aykırı olduğunu; 18.06.2006 tarihli Genel Kurul toplantısının 8 no’lu kararında inşaatların bittiği ve bundan sonra sonra sadece tapu Harçları ile ilgili para toplanacağının karara bağlandığını, buna rağmen taşeronlara verilen avansların 2007 bilançosunda 234.520,00 TL 2008 bilançosunda 221.659,00TL ve 2009 yılında ise 202.950,00 TL olduğunu, bu şekildeki bilançoların ibra edilmesinin de ancak genel kuruldaki ortakların yönetim tarafından yanlış yönlendirmesiyle mümkün olduğunu; Kooperatif yönetimin bu şekilde davranması ve toplanan bu paraları kooperatif menfaatleri doğrultusundaharcanmadığının da aşikar olduğunu, böyle bir yönetim bilançosunun ibrasının kanuna, ana sözleşmeye ve iyi niyet ilkelerine aykırı olduğunu, kooperatif yönetiminin yetki aşımı ve yetki gaspı ile genel kurulunvazgeçemeyeceği yetkilerini elinden alması ve bunu kullanarak taşeronlara iş yaptırmasının ve ortaklardan toplanan bu paraların uzun süreden beri avans olarak tutulmasının da gayri hukuki olduğunu, bu durumun kooperatif ortaklığına zarar verdiğini; yasalara aykırı bir şekilde oluşan bilançonundenetlenmemesinin de acizliğin bir göstergesi olduğunu, denetim kurulunun da sorumluluğunu doğurduğunu,kaldı ki denetim kurulunu da ibra edilmesinin, kanuna, ana sözleşmeye ve iyi niyet ilkelerine aykırı olduğunu,ayrıca kooperatifin taşeron olarak iş verdiği şirket ile kooperatifin merkezi aynı adreste bulunduğunu,bu durumda açıkça iddialarının kanıtlandığını, Kooperatif inşaatlarının ruhsatsız ve imar Kanununa aykırı bir şekilde yapılmış olduğunun ilk defa 29.05.2009 tarihli genel kurul toplansında açıklanmış olduğunun kayıtlara da geçtiğini, kooperatif gibi kar amacı gütmeyen ve sosyal bir amacı olan birliğin yönetiminin inşaatları ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı yapmasının da gayri hukuki olduğunu, bu durumda kooperatif ortaklarına zarar verilmekte olunduğunu ve bu durumda kooperatifbilançosunun, yönetimin ve denetim kurulunun ibra edilmesi de mümkün olmadığını, Kooperatifyöneticilerinin inşaatları ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı yapmış olmalarına rağmen, arsa sahiplerialeyhine tapu iptal ve tescil davası açtığını, buna istinaden arsa sahiplerinin de ‘hukuken ayıplı sayılan kaçakdairelerle edimini yerine getirmeye çalıştığı’ iddiasıyla sözleşmenin tek taraflı feshini talep ederek dava açtıklarını, arsa sahipleri ile kooperatif arasında çok sayıda dava olduğundan dolayı kooperatifin zarar gördüğünü,  böyle bir durumda yönetim ve denetim kurulunun ibra edilmesinin yasalara, ana sözleşmeye ve iyi niyet ilkelerine aykırı olduğunu, toplam 17 blok inşaattaki 204 dairenin %50 sinin inşa edilmesine ilişkin850.280.000.000,00 TL harcanmış olduğunu, Tuzla Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/135 değişik İş no’ludosyasındaki 14.07.1999 tarihli bilirkişi raporunda da sabit olduğunu, (Harcanan paranın Amerikan Doları karşılığı 2.200.000.00 USD olduğunu), inşaatın geri kalan yaklaşık %50 kısmına dair 6.669.000,00 TL toplanmış olmasına rağmen dairelerin matluba uygun olmadığının bu mahkeme tarafından da tespit edildiğini, 11 yılda toplanan 6.669.000,00 TL’nin aidatların toplandığı aylar ve yıllar itibariyle Amerikan doları karşılığının 5.200.000,00 USD’ olduğunu, bu şekildeki bir bilançonun, yönetim ve denetim kurulunun ibra edilmesinin hukuka aykırı olduğunu,geçmiş dönemlerde yapılmış olan muamele ve faaliyetleri incelemekve çıkacak sonuçları Genel Kurula sunmak üzere Kooperatif Kanunun 46. maddesine göre 3 kişilik Hesap Tetkik Komisyonu kurulması hakkındaki önergenin gündeme alınmaması kararı da yukarıda açıklnannedenlerden dolayı gayri hukuki olduğunu, böyle bir durumdaki yönetim ve denetim kurulunun ibra edilmesinin hukuka aykırı olduğunu, bu hususların bağımsız bir hesap tetkik komisyonu tarafından incelenmesi ve bilançonun açık ve seçik biçimde görüşülmesi gerektiğini, bu sebeple alınan bu ibra kararının yerinde olmadığını, genel kurul toplantısında asaleten ve vekaleten 102 ortağın toplantıdahazır bulunduğunun ortada olduğunu, Hazirun cetveli incelendiğinde yönetim kurulu başkanı Özdemir Atasevenin hem 58 nolu üye hem de 101 nolu üyenin adına oy kullandığının anlaşılmakta olduğunu,ayrıca 110 üye no’lu ortak Gülfidan Cansu Urpak’ın yurtdışında olmasına rağmen ve vekaleten oykullanıldığını ve bunun da yedek yönetim kurulu üyesi tarafından kullanıldığının hazirun cetvelinden anlaşmakta olduğunu, Genel Kurul tarafından alınan her bir kararın kanuna, ana sözleşmeye ve iyi niyet ilkelerine açıkça aykırı olduğunu… öne sürerek Genel Kurul’un ve kararlarının iptalini talep ve iddia etmişlerdir.
SAVUNMA
Davalı kooperatif yönetimi savunmasında; davacının genel kuruldaki hangi madde veya maddelerin iptalinin talep edildiğinin açık ve net olmadığını, dava dilekçesinden bunun anlaşılamadığını, oysa ki genel kurul kararlarının hangilerinin iptal edileceği yönündeki talebin açık, net ve muayyen olması gerektiğini, bir genel kurul kararının iptal edilebilmesi için o karara ilişkin muhalefet şerhi koyması ve bu şerhini tutanağa geçirterek imzalaması gerektiğini, Genel Kurul Tutanağından anlaşılacağı üzere; davacılardan sadece Mustafa Özlü’nün gündemde olmamasına rağmen gecikme faizi muhalefet şerhi düştüğünü, gündemin 5.maddesinde ise tüm davacıların muhalefet şerhi koyduklarını, Genel Kurulun diğer kararları için açık ve net bir şekilde muhalefet şerhi konulmadığını, muhalefet şerhi koymayan ortağın genel kurul kararının iptali davası açabilmesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla davanın öncelikle bu yönüyle incelenerek hangi üyenin hangi maddenin iptalini talep edebileceği hususunun belirlenmesi gerektiğini, tutanaktaki muhalefet şerhinden anlaşılacağı üzere davacıların sadece Genel Kurul gündeminin 5. Maddesine açıkça muhalefet şerhi koyduklarından davanın sadece bu madde yönüyle incelenmesini, diğer maddeler bakımından davanın incelenmemesi gerektiğini; Genel Kurulda alınan kararların kanuna, Kooperatif Ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyete uygun olduğunu, Kooperatifler Kanunu’nun 53’üncü maddesine göre “Bir genel kurul kararının iptal edilebilmesi amacıyla kararın Kanuna, ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu ispat edilmelidir”denildiğini, “ve” ifadesinden kararın iptali için 3 aykırılığın (kanun, ana sözleşme ve iyi niyet) aynı anda bulunması gerektiğini, doktrin ve yüksek mahkeme içtihatlarının da bu yönde olduğunu; bilanço, Gelir-Gider hesapları ve Raporlar Kooperatif merkezinde toplantı tarihinden 15 gün evvel asılarak ilan edildiğini, Kooperatifler Kanunu md.24’e düzenlendiği şekilde kanuna uyulduğunu, dolayısıyla davacının bu yöndeki iddiasının gerçeği yansıtmadığını, 29.05.2010 tarihli Genel Kurul’da 19 üyenin toplantı tutanağına ilave ettiği dilekçenin tarihinin 29.05.2010 olduğunu, söz konusu dilekçede, bilanço ve raporların Kooperatif merkezine asılmadığını iddia ettiklerini, oysa ki belirtilen bilanço ve raporların 14.05.2010 tarihinden itibaren Kooperatif merkezindeki panoda asıldığını, üyelerin iddialarının gerçeklik kazanması için bu 15 günlük sürede Kooperatife yazılı olarak başvurmaları ve bu taleplerinin reddi gerekmekte olduğunu, toplantı tarihinde verilen dilekçenin somut durumu kanıtlamasının fiilen mümkün olmadığını, hatta bir kısım üyelerin de bu raporları incelemiş olduğunu bilmesine rağmen toplantı tarihinde kötü niyetli olarak bu dilekçeyi tutanağa geçirdiklerini, dolayısıyla bu iddianın kabulünün mümkün olmadığını, davacıların hesap tetkik komisyonu kurulması hakkındaki önergenin gündeme alınmadığını beyan ettiklerini, K.K.’nun 46’ncı maddesine göre “Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkındaki karar alınması konuları görüşülebilir” denildiği, hesap tetkik komisyonu seçilmesine, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile karar verilebileceğini, 29.05.2010 tarihli genel kurulda da gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden evvel 1/10’luk nisabı sağlayan bir kısım üyelerce bu konuda önerge verildiğini, Bakanlık komiseri tarafından bu önergenin K.K.’nun 46.maddesine uygun olduğuna karar verildiğini ve hesap tetkik komisyonunun kurulup kurulmaması oylamaya açıldığını, yani bu hususun gündeme dahil edildiğini ve oylandığını ancak oylamada 46 kabule karşılık 52 ret oyu verildiğini ve karar için gerekli nisabın sağlanamadığını dolayısıyla hesap tetkik komisyonunun kurulmasının genel kurulca reddedildiğini, gündemin dilek ve temenniler kısmında; bir kısım ortakların söz alarak daha önceki genel kurullarda kararlaştırılan %10 gecikme faizinin düşürülmesini talep ettiklerini, dilek ve temenniler bölümünde bir karar alınması mümkün olmadığını, sadece görüşlerin ifade edilebileceğini, gündeme madde ilave edilmesi için K.K.’da yer alan usule riayet edilerek 1/10 çoğunlukla gündeme madde ilave edilebilmesi için önerge vermeleri gerekmekte olduğunu, gecikme faizine ilişkin böyle bir önerge de verilmediğinden daha önceki genel kurullarda kararlaştırılan %10 gecikme faizi ile ilgili bir iddianın bu davada görüşülmesinin mümkün olmadığını, zira söz konusu gecikme faizinin daha önceki genel kurullarda kabul edildiğini, eski genel kurul kararlarının da kesinleştiğini, daha önceki dönemde kesinleşen genel kurul kararlarının bu davada mevzu bahis edilemeyeceğini,
Davacıların dava dilekçesinde bilanço ile ilgili belirttikleri hususların hesap tetkik komisyonunun görevi olduğunu, hesap tetkik komisyonun kurulması talebinin de kanuna uygun olarak reddedilmiş olduğundan ayrıca bu davanın konusu edilemeyeceğini,
Gündemin 3,4 ve 8.maddeleri uyarınca 2010 yılı tahmini bütçesinin de 33 ret oyuna karşılık 52 kabul oyuyla kanuna ve ana sözleşmeye uygun olarak onaylandığını,
Kooperatifin tüm mali kayıtları ve bütçe usulüne ve kanuna uygun olarak tutulmakta olduğunu, kooperatifin bu konuda dışarıdan özel hizmet almakta olduğunu, kayıtları bir muhasebe şirketine tutturduklarını, davacılarının iddialarının başlangıcının neredeyse Kooperatifin kurulduğu tarihe dayanmakta olduğunu, iş bu dava kapsamında tüm kayıtların incelenmesinin mümkün olmadığını, zira bu davanın konusunun sadece 2009 yılı genel kurul toplandı gündemi ile sınırlı olduğunu, üyelerin bu maddeler için açıkça bir muhalefet şerhi de koymamış olduğundan hukuken incelenebilmesinin mümkün olmadığını,
Davacıların geçerli muhalefet şerhi koydukları maddenin gündemin 5’nci maddesi olan ibra maddesi olduğunu, bu maddenin de kanuna, ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına uygun olduğunu, gündemin 5’nci maddesinde yönetim kurulu 41 ret oyuna karşılık 53 kabul oyu ile, denetim kurulunun ise 39 ret oyuna karşılık 52 kabul oyu ile ibra edildiğini, ibra maddesinin iş bu dava ile iptal edilebilmesi için kanuna, ana sözleşmeye ve iyi niyete aykırı olması gerektiği hususu dikkate alındığında bu maddenin de iptalinin mümkün olmadığını, söz konusu dava kapsamında tüm iddiaların Kooperatif yönetim kuruluna talip olan ancak seçilemeyen muhalif kısım tarafından kötü niyetle ileri sürülen iddialar olduğunu, açıklanan nedenlerden davanın reddi gerektiğini,
Davacıların dava dilekçesinde belirttikleri diğer hususların ise 29.05.2010 tarihinde icra edilen 2009 yılı olağan genel kurul gündem maddesi ile ilgili bulunmadığını; davacıların dava dilekçesinde ayrıca, vergi ve yasal yükümlülüklerden, Kooperatifin emlak vergisinden muaf olmasına rağmen 2007 yılında 198.200,00 TL para toplandığından, davacıların ifadesi ile 2005 yılından itibaren kullanılmaya başlanılan, inşaatların yapım şekli ile ilgili yönetim kuruldan yetki almadığından, bir kısım üyelere gecikme zammı uygulanıp bir kısmına uygulanmadığından bahisle ileri sürülen iddialarının 29.05.2010 tarihli genel kurul 9 adet gündem maddesi ile ilgili olmadığını, davanın usulden reddini, kabul edilmemesi halinde esastan reddini, yargılama gederleri ile ücreti vekaletin davacı taraflar üzerine bırakılması gerektiğini savunmuşlardır.
 
İNCELEME HESAP VE DEĞERLENDİRME
–       09.04.2010 tarihinde 377 nolu Yönetim Kurulu kararı ile; 29.05.2010 günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının ilanlı olarak yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar, 15.04.2010 tarihinde Kartal 12.Noterliği tarafından 15643 yevmiye no’su ile tasdik edilmiştir. Kararın konusu 29.05.2010 tarihinde Cami Mahallesi Şehitler Caddesi No:33 Tuzla İstanbul adresinde yapılacak olan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıdır. Gündem maddeleri yazılmış, Yönetim Kurlu olarak Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip olmak üzere 3 kişi yazılmış, ancak 2 kişi tarafından imzalanmıştır, imzalardan birinin Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven’e aittir.
Genel Kurul Kararları bakımından inceleme;
–       29.05.2010 tarihinde saat 14:00 ‘te Tuzla, Cami Mah. Şehitler Cad. No.33 adresinde SS Mutlu Aydın Türkoğlu Toplu Konut Yapı Kooperatifinin Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır.
–       Genel Kurul toplantı tutanağında, 22.04.2010 tarihinde Tuzla PTT Müdürlüğünden 125 ortağa, taahhütlü Olağan Genel Kurul tebligatı gönderilmiştir.
–       Hazirun cetvelinde 125 ortak kayıtlıdır.
–       Toplantıda 57 ortak asaleten, 45 ortak vekaleten olmak üzere toplam 102 ortak hazır olmuş, görüşmeye ve oylamaya katılmıştır. Toplantı yeter çoğunluğu bulunmaktadır.
–       İtirazlar üzerine vekaletnameler Bakanlık temsilcisi tarafından tek tek Genel Kurula okunarak teyit edilmiştir.
–       Genel Kurul Toplantı Tutanağı md. 2’ Divan için 2 liste önerildiği, 1.liste listenin 53 oy, 2.liste 47 oy aldığı, divan heyetine tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oybirliği ile karar verildiği anlaşılmıştır. Gündemin diğer maddelerine geçmeden önce verilen önerge ile; Kooperatifler Kanunu md.46 uyarınca“Hesap Tetkik Komisyonu Seçimi” talep edilmiş, Hesap Tetkik Komisyonu seçimi; 46 kabul oyuna karşı 52 ret oyu ile Genel Kurulca kabul edilmemiştir.
–       Madde 3’te ; 2009 yılına ait faaliyet ve denetim kurulu raporları okunmuştur.
–       Madde 4’te; 2009 Yılına ait Bilanço ve Gelir Gider hesaplarının okunarak müzakereye açılmıştır. Bu arada 19 ortak tarafında verilen ve bilanço ve raporların 15 gün önceden kooperatif merkezinde ortakların tetkikine hazır tutulması gerektiği halde hazır tutulmadığı açıklama ve gerekçesinin yer aldığı itiraz tutanağa işlenmiştir.
–       Muhammet Yücel söz almış; bilançodaki aktif varlıklar olarak incelenmesi talebinin tutanağa geçirilmesini istemiştir.
Mehmet Anga söz almış; Kooperatifin SSK ve vergi borcu olup olmadığını sormuştur.
Yapılan oylama neticesinde 42 ret oyuna karşılık 52 kabul oyu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları kabul edilmiştir.
–       Madde 5’te; 41 ret oyuna karşılık 53 oyla Yönetim kurulu ibra edilmiştir. 39 ret oyuna karşılık 52 kabul oyu ile Denetim Kurulunun ibra edilmiştir.
–       Madde 8’de; 2010 yılı Tahmini Bütçe 33 ret oyuna karşılık 52 kabul oyu ile kabul edilmiştir.
Söz alan Muhammet Yücel; 2007 yılında Belediyeye olan vergi borçlarına ödenen 192.000 TL’nin makbuzlarının alınıp alınmadığının sormuştur.
Muhalefet şerhleri;
–       Olağan Genel Kurul toplantısı sonunda Mustafa Özlü’nün geçmiş yıllarda alınan gecikme faizi kararının, günün koşullarına indirilmesi gerekmekte olduğu, bu konuda karar alınmamasına muhalif olduğu şerhini belirtip imzaladığı; 46 ortak oyu ile madde 5’e muhalefet şerhi veren ortakların, diğer maddelere de muhalif oldukları tespit edildiği, madde 5 için verilen muhalefet şerhlerinde imzası bulunduğundan diğer maddeler için ayrıca imza alınmasına gerek duyulmadığı anlaşılmıştır.
Anasözleşme bakımından inceleme;
–       Söz konusu yapı kooperatifine ait Anasözleşme 08.09.1995 tarihinde Kartal 6.Noterliği tarafından 27574 yevmiye no’su ile tasdik edilmiştir. 08.02.1996 tarihinde Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğunca tescil edilmiştir.
–       Anasözleşmenin 23.maddesinde “En yetkili organ olan Genel Kurulun görev ve yetkilerine” şöyle değinilmiştir:
Md. 23/1.’de  “Bilanço, bilanço hesaplarının dökümü, gelir-gider farkı hesapları ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek.
Md.23/2’de “ Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek.” 
 
Md.23/5’de “Kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek.”
 
Md.23/6’da “Ortaklardan tahsil edilecek taksit miktar ve ödeme şartları ile gecikme halinde uygulanacak esasları tespit etmek.”
 
Md.23/10’da “İmalat ve inşaat işlerinin yaptırma yöntemini kararlaştırmak.”
 
Md.23 son bendinde ; “Genel kurulun yukarıda yazılı bulunan görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında karar vermek.”
 
Md. 28’de; “Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla, ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve adete göre ilan yoluyla yapılır. çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.”
Md 31’de ; gündem ile ilgili kararlar ve gündeme eklenecek maddelere ilişkin şartlar yazılmıştır:
–       Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması,
–       Bilanço, envanter ve gelir – gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi,
–       Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,
–       Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
–       Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
–        Gerekli görülen diğer hususlar.
 Yine aynı maddenin son bendine göre; “Gündemde olmayan hususlar görüşülemez, Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı tekliftebulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır”.
Md.32’ye göre; “Yönetim kurulu; her genel kurul toplantısından önce, tüm ortakların ortak numaraları, isim ve ikametgahları ile, asaleten ve vekaleten imzalanacak yerleri gösterir yönetim kurulunca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür”.
Md.36’ya göre; “Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı Yönetim Kurulu ile Denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.”
Md.38’de Genel Kurul Kararlarının iptaline değinilmiş, Genel Kurul Kararının iptaline başvurma şartlarını ve kimlerin başvurabileceğinden söz edilmiştir:
Aşağıdaki yazılı kimseler kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler”
“Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimşelerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri”.
 
Md 39: “Genel kurul toplantılarının muteber olması için; ortaklar tarafından yapılan beyanlar ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.”
 
Md.45; Kooperatif yönetim kurulunun toplantıları hakkında;
“….kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir.”
Md.46; “Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifi ilzamı için, kooperatif ünvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir.”
 
Md.60; “Alınan arsaya ilişkin proje, altyapı ve inşaat işlerinin yaptırılma usulü genel kurulca tespit edilir.”
 
Denetleme Kurulu Raporu Bakımından inceleme;
01.04.2004 Tarihinde bir denetleme kurulu raporu hazırlandığı, raporda; Yönetim kurulu üyelerinin üyelik şartlarına sahip olduğu, inceleme döneminde Yönetim kurulunun toplantı çoğunluğunu kaybetmemiş olduğu, yönetim kurulu üyelikleri hakkında dava açılmamış olduğu, Yönetim kurlu üyelerine genel kurulca tespit edilen ödemelerin dışında bir ödeme yapılmadığı, defter ve belgelerin incelenmesinde bir zorluk yaşanmadığı, Yönetim Kurulu raporunun gerçek durumu eksiksiz ve tam bir şekilde yansıttığı, Müdür ve çalışanlarına dair SSK primlerin düzenli bir şekilde yatırıldığı, ortaklar listesinin ana sözleşmeye uygun düzenlendiği, Genel Kurul ortaklar listesinin Pay defteri kayıtlarına uygun olduğu, oy kullanma hakkı olmayanların ortaklar listesinde yer almadığı, genel kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde ortak kaydedilmediği, usule aykırı ortak ihraç edilmediği, çıkarma kararı kesinleşmeyen ortaklar yerine yeni ortaklar alınmadığı, Kooperatif ortakları tarafından denetim kuruluna Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları hakkında intikal ettirilen şikayetlerin olmadığı, Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması gereken defterden;Yevmiye Defterinin Kartal7. Noterliğince 52445 sayı ile 28.12.2007 açılmış olunduğu,Kartal 12. Noterinde 05084 sayı ile 30.01.2009tarihinde kapanışının yapıldığı, Kebir Defterinin Kartal 7. Noterliğince 52446 sayı ile 28.12.2007 tarihindeaçılmış olduğu,. Kartal 12. Noterliğince 05083 sayı ile 30.01.2009 tarihinde kapanışının yapıldığı, Envanter Defteri Kartal 7. Noterinde 52447 sayı ile 28.12.2007 tarihinde açılmış olup; Kartal 12. Noterliğince 05085 sayıile 30.01.2009 tarihinde kapanışının yapıldığının belirtildiği, defterlerin süresinde tasdik ettirildiğinin belirtildiği görüldü. Raporda;
Bilanço, Gelir-Gider tablosunun kayıtlara ve muhasebe standartları ve ilkelerine uygun olduğunun, 2009 yılı;
Hazır Değerler                                   Tutar
Kasa                                                                    5.216,87
Alınan Çekler                                        15.095.,71
Alacak Senetleri                                                 63.780,00
Ortaklardan Alacaklar                          272.363,46
Olarak belirtildiği,
–       Taşeron, Nurdeniz İnş. Ltd. Şti’ne avans olarak 202.950,75 TL verildiğinin,
–       Ortaklardan Toplam Alacak Miktarından Tahsil edilen düşüldükten sonra geriye 272.363,46 TL ortak alacağı kaldığının, (673.278,66-400.915,20)
–       Kooperatifin ödediği faizin ve gecikme cezasının bulunmadığının,
–       Genel giderlerin usulüne uygun, Kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olduğunun,
–       İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen olumlu yada olumsuz farkın 1163 Sayılı Koop.Kanunu ve Anasözleşmesine uygun olarak işlemler yapıldığının,
–       Yapılan sözleşmelerin kooperatif menfaatlerine, ihale sonucuna veya piyasa koşullarına uygun olduğunun, yükleniciye yapılan ödemelerin sözleşmeye uygun olduğunun,
–       Hak ediş raporlarının uygun olduğunun,
–       İnşaatın proje ve ruhsata uygun olduğunun,
Belirtildiği tespit edilmiştir.
2009 Yılı Faaliyet Raporu Bakımından İnceleme;
Faaliyet raporunda;
–       Yönetim kurulunun 06.06.2009 tarihinde yönetime seçildiği, bütçeye göre yolluk ve huzur hakkı ödemesi yapılmadığı,
–       Denetim kurulunun 06.06.2009 tarihinde seçildiği, huzur hakkı ve yolluk ödemesi yapılmadığı,
–       Kooperatifte büro işlemlerini takip etmek üzere 03.12.2007 tarihinden itibaren bir personel çalıştırıldığı, yılık 14.187,28 TL brüt maaş ödendiği,
–       Kooperatifte SSK lı olarak çalışan diğer personellerden birinin 18.09.2006 tarihinden itibaren çalıştığı, yıllık ücret olarak 10.935,80 TL ödediği, ikinci personele ise yıllık 5.331,84 TL ödendiği,
–       Şirketin muhasebe işlemlerini yürütmek üzere 2009 yılında 3.130,66 TL ödeme yapıldığı,
–       2009 yılı içerisinde yapılan olağan genel kurulda yer alan tahmini bütçe de ortaklardan 252.720 TL toplanması kararlaştırıldığı, 2009 yılı sonunda 400.915,20 TL toplandığı,
–       Genel kurula sunulacak 2009 yılına ait bilançonun aktifinde;
Kasa Hesabında                                   5.216,87 TL
Alınan Çekler Hesabında         15.095,71 TL
Senetler Hesabında                63.780,00 TL
Ortaklardan Alacak             272.363,46 TL
Pasifinde ise;
Muhtelif Borçlar olarak 54.214,73 TL bulunduğu,
–       Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgilere yer verildiği,
–       2009 yılı içinde ortaklardan 400.915,20 TL toplam gelir elde edildiği, inşaat yatırım harcaması olarak 332.283,74 TL genel gider olarak 68.631,46 TL genel gider ödemesi yapıldığı,
–       Banka kredisi kullanılmadığı,
–       Vergi ve sigorta prim borcu olmadığı,
–       Kooperatif inşaatlarının genel kurul kararına istinaden ihale usulü ile yapıldığı,
–       Kooperatif tarafından daire karşılığı yapılan inşaatların plan ve proje işlemlerinin tamamlanmış olduğu, yapı ruhsatı kısmen alınmış olduğu, imalat ve çevre düzenleme çalışmalarının %95 oranında bitirildiği,
–       İnşaat giderleri, yüklenici firma ile yapılan sözleşmeler gereği yapıldığı,
–       Kooperatif aleyhine toplam 8 dava açılmış olduğu, buna karşılık kooperatif tarafından toplam 6 dava açıldığı,
Belirtildiği tespit edilmiştir.
–       2009 Yılı Defter Tasdik Bilgileri aşağıda olup, süresinde tasdik edilmiştir:
                                                                                               
AÇILIŞ TASDİĞİ
KAPANIŞ TASDİĞİ
DEFTER CİNSİ
YILI
ONAY MAKAMI
ONAY TARİHİ
ONAY NO
ONAY MAKAMI
ONAY TARİHİ
ONAY NO
YEVMİYE
2009
KARTAL 7.NOTER.
24.12.2008
44784
KARTAL 12.NOTER.
29.01.2010
4659
KEBİR
2009
KARTAL 7.NOTER.
24.12.2008
44785
YOK
ENVANTER
2009
KARTAL 7.NOTER.
24.12.2008
44786
YOK
 
Davalının 2009 yılı defteri kebir kayıtları incelendiğinde; 2008 yılından Nurdeniz İnş Ltd Şti’nden 221.659,26 TL iş avansı alacağı devrettiği, yıl içinde 348.694,49 TL iş avansı verildiği, yine aynı yıl içinde 367.403 TL hak ediş gerçekleştiği, 2009 yılı sonunda taşeron firmadan 202.950,75 TL lik iş avansı alacağının bulunduğu, faaliyet raporunda söz konusu avanslardan bahisle “inşaat giderlerinin, yüklenici ile yapılan sözleşme gereği gerçekleştiğini, 2009 yılında kalan bakiye olan 202.950,75 TL verilen iş avansının bilanço da ve denetleme kurulu raporunda gösterildiği,
–       Keşif neticesinde davacının iddia etmiş bulunduğu tahsilat makbuzlarının seri numaralarının olmadığı iddiasına karşılık yapılan tespitte 03.07.2009-31.12.2009 tarihleri arasında bulunan toplam 203 adet tahsilat makbuzunda seri numaralarının bulunmadığı, yine aynı tarihlerde tüm tediye makbuzlarında seri numarası takip ettiği,
–       2009 Yılı Kesin mizanında yer alan ortaklardan alacak tablosunun aşağıdaki şekilde olduğu, bilanço kayıtları ile uyuştuğu, kanuni defterlere işlenmiş bulunduğu, 31.12.2009 tarihi itibariyle bilançoda
 
Ortak No- Adı Soyadı
 Borç
Ortak No- Adı Soyadı
 Borç
Ortak No- Adı Soyadı
 Borç
(021) Osman Özkara
    1.679,56
(068) Ramazan Erdoğan
 3.040,00
(110) Gülfidan Cansu Uprak
      1.210,00
(022) Ahmet Kaya
    1.680,00
(072) Muhammet Bilal Nayın
 2.160,00
(130) Yaşar Kale
      9.940,00
(025) Ayişe Karaduman
    2.738,00
(083) Yüksel İpek
 2.160,00
(069) Tarkan Can
      2.160,00
(026) Fatma Şener
    1.380,00
(085) Suna Karaca
 3.480,00
(78) Mehmet Anga
      2.160,00
(033) Cahit ürün
    1.680,00
(086) Sevcan Omay
 8.490,00
(153) Yılmaz Yıldız
      1.800,00
(063) Erol Yalçınkaya
       130,00
(090) Fatma Nilgün Bayraktar
 2.160,00
(011) Perihan Akın
      1.660,00
(077) Mehmet Emin Güven
    1.680,00
(091) Şadan Bayraktar
 2.160,00
(175) Ganime Yıldız
      2.160,00
(084) Salih Yıldız
    1.680,00
(093) Orhan Bayraktar
 2.160,00
(lll) Yener Tutanak
      4.660,00
(092) Adnan Bayraktar
    1.680,00
(094) Serdar Öztürk
 1.260,00
(017) Mustafa Basut
      9.920,00
(101) Özdemir Ataseven
    1.680,00
(095) Hikmet Beyler
 2.160,00
(176) Zuhat/Ergül Kaya
      2.160,00
(105) Şehabettin Kolcu
    1.680,00
(096) Melek Karabacak
 5.440,00
(166) Mustafa çukur
      2.160,00
(106) Abdulselam Şimşek
       840,00
(100) Yener Polat
 1.440,00
(050) Elif Karaşin
    11.620,00
(107) Mehmet Özmen
    5.880,00
(103) Nurdan Karataş
 6.840,00
(073) Fatma-Mustafa Sezer
         930,00
(108) Zeki Akın
   1.180.00
(122) Gülten Açıkelli
 2.160,00
(178) Şadan Emercan
      1.620,00
(118) Şükrü Tahir Yaşdal
    1.300,00
(131) A.Fahriye Tezer
 1.620,00
(172) Mübeccel Ayvazoğlu
      2.160,00
(129) Ali-Selahattin Yazgaç
    2.070,00
(137) Volkan Geçişli
 3.940,00
(162) Elvira İnce
      2.220,00
(138) Tamer Serim
    5.880,00
(144) Ayşe Sevim Altuner
 7.440,00
(058) Özdemir Ataseven
      2.160,00
(145) Fatma Necla Yıldırım
    3.780,00
(146) Fatma Yıldırım
 4.910,00
(113) Mustafa Özlü
      7.190,00
(152) Alper Uğural
       980,00
(147) Zatiye Çiftçioğlu
 2.160,00
(001) Levent Sözer
      5.940,00
(164) Huriye Yeşilkır
    5.880,00
(151) Melis Seray Özden
 1.460,00
(119) Akın Ay tek
      2.160,00
(177) Ahmet Yürek
    1.200,00
(158) Adile Bardak
     860,90
(019) Ayşe Sınmaz
      4.940,00
(043) Bahadır Aydın
    1.680,00
(161) Kamuran Alparslan
 2.160,00
(034) İsmail Hakkı Orün
      2.940,00
(154) Nüket Eren
    1.680,00
(171) Emine Atamener
 2.160,00
(180) Necati Tazegül
      4.240,00
(098) Mustafa Karaman
       180,00
(179) Abdulkadir Açıkelli
 2.160,00
(148) Nursal Güven
      2.160,00
(114) (Filiz Yıldız)
    1.400,00
(070) Erhan Yenal
 2.160,00
(159) Bülent Eren
      2.160,00
(010) Mustafa Çetin Çelik
    2.160,00
(047) Zülküf Kılıç
 2.440,00
(020) Selim Bayrak
      1.620,00
(013) Tuncay Açıkelli
    2.160,00
(127) Hüseyin Ayabakan
 2.160,00
(061) Ahmet Yazıcı
         810,00
(015) Demet Beliktay
    2.440,00
(046) Ali Ayabakan
 2.160,00
(032) Tuğba Hicran Yaşar
      2.160,00
(027) Ayhan Caymaz
    1.800,00
(142) İbrahim Ayabakan
 2.160,00
(140) Cevat Kurudirek
      2.160,00
(029) Aykut Erdoğan
    2.260,00
(012) Nuran Işılganer
 2.160,00
(051) Halil Çalışır
      2.160,00
(035) Necdet Duvan
    1.940,00
(174) Nebahat Koştu
 8.825,00
(057) Tuncay Yıldız
    3.600,00
(163) Rasim Baba
 7.000,00
Toplam
 272.363,46
toplam rakam olarak gösterildiği,
 
–       Davacının belirttiği 50 nolu ortak olan Elif Karaşin hakkında görülmekte olan üyeliğin iptali davasının henüz sonuçlanmadığı, 2009 yılında kooperatife borç miktarı en yüksek ortak olduğu,
–       Bekçi istihdamı konusunda genel kurul kararının olmadığı,
–       Bilanço ve gelir tablosunun Envanter defterine işlendiği,
–       Gelir gider tablosunda bulunan kalemlerin faaliyet raporunda izah edildiği,
–       Denetleme raporunun düzenleme tarihinin 01.04.2010 olduğu, yönetim kuruluna sunulma tarihinin ise 20.05.2010 olduğu, genel kurul tarihi olan 29.05.2010 tarihinden 9 gün önce Yönetim Kuruluna sunulduğu,
–       2009 Yılı Çalışma raporunun Yönetim Kurulunca 20.05.2010 tarihinde hazırlandığı,genel kurul toplantı tarihi olan 29.05.2010 tarihinden 9 gün önce hazırlanmış olduğu ,
Tespit edilmiştir.
DEĞERLENDİRME:
           
–       “Yönetim kurulunun gelir gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini ihtiva eden yıllık çalışma raporu ile bilanço ve denetçilerin 66 ncı madde hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile Kooperatif   merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların tetkikine âmâde tutulur.(Koop.Kanun md.24)
Söz konusu davada; Bilanço ve gelir gider tablosunun hangi tarihte hazırlanıp, ortakların tetkine hazır hale getirildiği tespiti yapılamamış olup, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan çalışma raporunun ve denetleme raporunun genel kurul toplantı tarihi olan 29.05.2010 tarihinden 9 gün önce hazırlandığı tespiti yapılmış olduğu, ancak;
Söz konusu davada, KK.md. 24 uyarınca 15 gün öncesinden şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır tutulması gereken Çalışma raporu, denetleme raporu, bilanço, gelir-gider tablosu temini amacıyla, denetleme kuruluna,kooperatif merkezine yada muhasebe kayıtlarının tetkiki amacıyla muhasebecisine başvurulduğu konusunda herhangi bir belge ve bilgiye rastlanılmadığı, durumun genel kurulda 19 ortak tarafından tutanak altına alındığı ancak, genel kurulda yapılan oylamalarda, denetim kurulu ile yönetim kurulunun ibra edildiği, 2010 yılı tahmini bütçesinin kabul edildiği, hesap tetkik komisyonu kurulmasına ilişkin talebin genel kurulca reddedildiği, bilanço, gelir-gider tablosunun, denetleme kurulu raporunun, genel kurulca kabul edildiği, 22.04.2010 tarihinde ortaklara Tuzla PTT Müdürlüğünden taahütlü Genel Kurul toplantı yazısı gönderildiği de göz önünde bulundurulduğunda, yönetim kurulunun kanunun ve ana sözleşmenin belirttiği iyiniyet kurallarına aykırı hareket etmediğini dair kanaat oluştuğu , KK.md.24’te sayılan 15 günlük süre uyarınca genel kurul kararlarının iptal edilemeyeceği,
–       2009 yılına ilişkin Yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporunda ilgili yıl ile ilgili tahsilatlar, harcamalar, gelir ve giderler, personel harcamaları konularında bilgi verildiği,
–       03.07.2009-31.12.2009 tarihleri arasındaki tahsilat makbuzları incelendiğinde ortaklardan yapılmış bulunan tahsilatlara ilişki düzenlenen tahsilat makbuzlarının tamamında seri numarasının bulunmadığı, tahsilat makbuzunun şekil yönüyle genel uygulama usullerine uymadığı, ancak tamamının seri numarası olmamasından bahisle, hangisinin gerçek olup hangisinin gerçek olmayabileceği yönünde menfi bir kanaate varılacak varsayımlarda bulunulamayacağı, davacının dava dilekçesinde bu tür şüphe uyandıran makbuzlara ait ortak ismi belirtmediği, zira toplam 125 olan kooperatif ortaklarından 94 ünün 31.12.2009 tarihi itibariyle kooperatife borçlu olduğu,
–       Yapılan inceleme neticesinde bilançonun yasalara aykırı olarak düzenlendiğine ilişkin net veriler tespit edilemediğinden bahisle, bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin temel kabul görmüş muhasebe ilke ve esaslarına ilişkin düzenlendiği, kesin mizanda bulunan kalemlerin gelir tablosuna ve bilanço hesaplarına intikal ettirildiği, kalem bazında yapılan inceleme neticesinde raporlarda yazılı bulunan rakamlar ile uyuştuğu,
–       2009 Yılına ilişkin Raporlarda Emlak vergisi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmadığından 2009 yılı için; 2982 sayılı yasanın 6.maddesine uyulmadığı konusunda menfi kanaate varılmadığı,
–       Bekçi istihdamına ilişkin genel kurul kararı bulunmamakla birlikte, kooperatif çalışanlarının 2006-2007 yıllarında işe başladıkları tespit edildiği, 2009 Genel Kurulunda Faaliyet raporunda isimlerinin geçtiği, genel kurulca faaliyet raporuna icazet verilmesi sebebiyle raporda bulunan personel çalıştırılması hususu da genel kurulun kararları mahiyetinde sayılabileceği,
–       Taşeronlara verilen avanslara ilişkin kayıtların bilanço hesaplarında ve denetleme kurulu hesaplarında belirtiliği, genel kurulun denetleme kurulunu ve bilançoyu ana sözleşme md.33 de yeralan “yarısından bir fazla” şartı ile kabul ettiği,
–       Denetim kurulu raporunda 2009 yılı ile ilgili denetim kuruluna ulaşmış bulunan herhangi bir şikayetin bulunmadığı konusunda ibarenin bulunduğu,
–       Gerek Çalışma raporunda ve gerekse de denetleme raporunda ruhsat konusunda açıklama yapılmış olup, ruhsat türünün kısmi ruhsat olarak belirtildiği,
–       Genel kurulda 110 nolu üyenin vekaleten temsil edildiği,
–       110 nolu üyenin vekaleten temsil edildiği, genel kurul sırasında vekaletnameye itirazlar üzerine bakanlık temsilcisinin vekaletnameleri tek tek kontrol ettiği, vekaleten temsil eden ortağın 121 nolu ortak olan Mehmet Tiryakiler olduğu, 121 nolu Mehmet Tiryakilerin 2010 yılı için yönetim kurulu yedek üyesi seçildiği, 2009 yılında yedek üye olup olmadığına dair bir tespit yapılamadığı, kaldı ki; vekaletname ile 110 nolu ortak adına genel kurula katılabileceği ve vekalet veren adına oy kullanabileceği,
–       58 nolu ve 101 nolu ortağın aynı kişiler olduğu, toplantıya katılmakla beraber KK.48 uyarınca her ortağın 1 oy kullanma hakkı bulunduğundan bahisle Özdemir Ataseven’in iki defa oy kullanamayacağı,
–       2009 yılı denetleme kurulu raporunda “Taşeron, Nurdeniz İnş. Ltd. Şti’ne avans olarak 202.950,75 TL verildiğinin” ve “Hak ediş raporlarının uygun olduğunun”, “Yapılan sözleşmelerin kooperatif menfaatlerine, ihale sonucuna veya piyasa koşullarına uygun olduğunun, yükleniciye yapılan ödemelerin sözleşmeye uygun olduğunun” belirtildiği, konuyla ilgili taşeron firma ile Yönetim Kurulu arasında 2009 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan incelemelerde fiili bir bağ tespit edilemediği,
–       09.04.2010 tarihinde 377 nolu Yönetim kurulu kararı ile ; 29.05.2010 günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının ilanlı olarak yapılmasına karar verildiği, söz konusu kararın, 15.04.2010 tarihinde Kartal 12.Noterliği tarafından 15643 yevmiye no’su ile tasdik edildiği, kararın konusunun 29.05.2010 tarihinde Cami Mahallesi Şehitler Caddesi No:33 Tuzla İstanbul adresinde yapılacak olan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı olduğu, gündem maddelerinin yazıldığı, Yönetim Kurlu olarak Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip olmak üzere 3 kişi yazıldığı, ancak 2 kişi tarafından imzalandığı, imzalardan birinin Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven olduğu,
Anasözleşme Md.45’te ; Kooperatif yönetim kurulunun toplantıları hakkında bilgi verildiği “….kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir” denildiği, Md.46’da “Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifi ilzamı için, kooperatif ünvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir” denildiğinden bahisle üç kişiden teşekkül eden Yönetim Kurulunun ikisinin imzası ile Genel Kurul Toplantısı kararı alınabileceği, sonucuna varılmıştır.
SONUÇ:
1-    Yukarıda açıklanan gerekçe ve düşüncelerle; dava dilekçesinde “iptal nedeni olarak gösterilen nedenlerin” bir bölümü, yönetim kurulunun uygulamalarına ilişkindir. Bir bölümü ise, genel kurul tarafından henüz karar alınmamış konulardır. Bunların aleyhine iptal davası açılamaz.
2-    İptali istenen genel kurul maddelerine gelince; kanuna ve ana sözleşme hükümlerine aykırı bir durum bulunmamaktadır. Çağrı, toplanma ve karar yetersayısı ve gündeme bağlılık ilkeleri ihlal edilmemiştir.
3-    “Yönetim kurulunun gelir gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini ihtiva eden yıllık çalışma raporu ile bilanço ve denetçilerin 66 ncı madde hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile Kooperatif   merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların tetkikine âmâde tutulur” (Koop.Kanun md.24) hükmüne riayet edilip edilip edilmediği dosya kapsamından anlaşılmamaktadır. Ancak, anılan hükme riayetsizliğin sübutunda, iddia, savunma ve dayanılan belgelere göre söz konusu aykırılığın iyi niyet kurallarının ihlali anlamı taşımadığı görüşündeyiz. Zira raporların, genel kurul toplantı tarihi olan 29.05.2010 tarihinden 9 gün önce hazırlanmış olduğu, ortakların söz konusu genel kurul un 29.05.2010 tarihinde yapılması ile ilgili Yönetim kurulu kararını taahhütlü olarak teslim aldıkları da göz önünde bulundurularak, raporlarda bulunan hususların tetkiki ile ilgili mevcut organlardan herhangi birine bir başvuru yaptıkları hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığı gibi, söz konusu genel kurul kararlarında raporlar, bilanço, gelir tablosu, genel kurulca oy çokluğuyla onaylandığı, yönetimin ve denetim kurulunun ibra edildiği tespit edilmiştir.
4-    2009 yılına ait yapılan tüm tespitler sonucunda genel kurulun kararlarının iptali sonucunu doğuracak, genel kurulun kararlarına tesir edebilecek derecede yönetim ve denetim hataları tespit edilmediğinden, genel kurulca onaylanan maddelerin geçerli olacağı sonucuna varılmıştır.
Arz ederiz. 08.04.2011
BİLİRKİŞİ KURULU
İLKER HASAN DUMAN                                      ÜMİT TÜRKKAN
         ( HUKUKÇU)                                             (MALİ MÜŞAVİR)

YARGI HABERLERİ

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı[Devamı…]


Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı…]


Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı…]


Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan[Devamı…]


Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu’nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve[Devamı…]


İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı…]


Meskeniyet İddiası, [Devamı…]


Nafakaya İlişkin Kararlar;,[Devamı…]


Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı…]


Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı…]


Haline Münasip Ev Haczedilemez, dil;lunun haline münasip evi (Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)” denilmek [Devamı…]


Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için[Devamı…]


Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm[Devamı…]


Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı…]


Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı…]


Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974).[Devamı…]


Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı…]


Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı…]


Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı…]


Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası, varlığının ortaya konulması açısından tek başına yeterli kabul edilemez. Sigortalılığın oluşumu yönünden çalışma olgusunun varlığı zorunludur ve fiili çalışma [Devamı…]


Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24.[Devamı…]


Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı “Elden Bağış” Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı…]


Birbiriyle Çelişen Raporlar, l;m kurmaya elverişli değil ise mahkemece yapılacak iş ya HUMK 283. maddesi uyarına aynı bilirkişiden ek rapor almak ya da HUMK 284. maddesi uyarınca yeniden inceleme yaptırmaktan ibarettir. [Devamı…]


Takasa İbraz Edilen Çekin Kısmen Ödenmesi, l;ek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6/son maddesi “Takas odaları aracılığı ile ibraz edilmiş çekler için 10. maddede belirtilen sorumluluk miktarı dahil kısmi[Devamı…]


Hırsızlık ve Yağma Suçu Arasındaki Farklar, hdit veya hırsızlık ve yaralama suçunu oluşturur. Yağma suçunda tehdit veya cebir malın alınmasına veya teslimini sağlamaya yönelik olmalıdır. Mağdurun yaralanmasından sonra [Devamı…]


Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma, ;ğrenmek suretiyle ele geçirdiği menkul mal niteliğindeki banka kartıyla para çekmesi eyleminde kredi karının kötüye kullanılması yanında hırsızlık suçu da [Devamı…]


Fazla Mesainin İspatı, k dinlenebilir, herkes tarafından bilinen vakıalara da dayanılabilir. İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma görünüyorsa ve işçi bordroları çekince koymadan[Devamı…]


İşçinin Başka Bir İşyerinde Çalıştırılması, n sözleşme hükmü geçerlidir. Ancak bu yetkinin işveren tarafından dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılması gerekir (9. HD. 24.5.2010, 20411/14372). [Devamı…]


Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2’ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003).[Devamı…]


Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı,[Devamı…]


Çek İptalini İsteme Hakkı, böyle bir hak tanınmamıştır. Böyle bir durumda keşideci, anılan Yasanın 711. Maddesi hükmü gereğince muhatabı ödemekten men edebilir veya elinden çıkan çek[Devamı…]


Kasko Sigortalı Araçta Meydana Gelen Hasar, ortalı aracın sürücü belgesiz kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen hasarlar teminat dışıdır. Kaza tarihinde sigortalı araç [Devamı…]


Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi[Devamı…]


Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği[Devamı…]


Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD.[Devamı…]


Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı…]


KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı…]


İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, “>Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı…]


İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, “>Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı…]


Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: “İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı…]


Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi:          “İşleteni [Devamı…]


Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip[Devamı…]


Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı…]


Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı…]


Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı…]


Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı…]


Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını[Devamı…]


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA”>Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını[Devamı…]


Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan[Devamı…]


Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı…]


Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı…]


Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı…]


İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı…]


Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı…]


CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız … Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye[Devamı…]


AİHM’NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı…]


AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma[Devamı…]


AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, r, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma hususunda [Devamı…]


AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı…]


AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK’NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı…]


AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye[Devamı…]


TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı…]


AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMI:, n Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 10.maddelerinde öngörülen ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ile de desteklenen [Devamı…]


ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan[Devamı…]


DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir” hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı…]


AHİM’in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa’nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı…]


HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş MevzuatSeçilmiş Yazı ve Yargı KararlarıDilekçelerSözleşmelerİhtarnamelerİnşaat-İmar Sözlüğüİnsan Hakları Belgeleriİnsan Hakları KararlarıBilirkişi RaporlarıYasal Faiz HesabıHukukumuzda Parasal SınırlarAvukatlık Asgari Ücret TablosuÖnemli Yasal Süreler

kooperatif genel kurul kararının iptali,kooperatif genel kurul kararının iptali süre,kooperatif genel kurul toplantısı

20120901-071513.jpg