Kooperatif kuruluşu, Kooperatif nasıl kurulur ? Kooperatif kuruluş işlemleri, kooperatiflerde kuruluş süreci- Kooperatif kurmak

 

1-Hatalı işlemlerden dolayı Kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri kamu personeli gibi yargılanırlar.

2-Kooperatiflerin vergi mükellefiyetleri anonim ve limited şirketlerden farklıdır. Gereksiz vergi ödememek için hatalı vergi mükellefiyeti açılmaması gereklidir.

3-Kanunda kooperatifler için belirtilen istisna ve muafiyetlerden faydalanılması ortakların menfaatinedir.

4-Ödemelerini yapmayan ortaklar ile ilgili eksik işlem yapıldığı takdirde ortaklıktan ihracı mümkün değildir.

Bu kapsamda Hizmetlerimizi ve çalışma konularımızı aşağıda bulabilirsiniz. (info@ozmconsultancy.com)

ekran-resmi-2016-09-16-20-17-49

Hizmetlerimiz ve Çalışma Konularımız

1-Kooperatiflerin kuruluşu, organizasyonu, muhasebe hesap planı ve belge düzeninin oluşturulması,

2-Kooperatifle ortakları arasında ve kooperatifle yüklenici veya taşeronları arasındaki anlaşmazlıkların çözümü,

3-Genel kurulların hazırlanması ve sonuçlandırılması,
4-Kooperatifin iş ve işlemleri ile ilgili rapor hazırlanması,
5-İhale dosyasının hazırlanması,
6-İnşaat yapım sözleşmesinin hazırlanması,
7-Şerefiye Raporunun hazırlanması ve kesinleşme prosedürünün yerine getirilmesi, Ferdileşme süreci
8-Kur’a Yönetmeliğinin hazırlanması ve kur’a işleminin gerçekleştirilmesi,
9-Kat irtifakı ve/veya kat mülkiyeti tapuları ile ortakların ferdileştirilmesi,
10-Yapı kooperatiflerinin işletme kooperatifi olarak amaç ve tür değiştirmesi,
11-Yapı kooperatiflerinin anonim şirket olarak amaç ve tür değiştirmesi,
12-Kooperatiflere ve sitelere özel Toplu Yapı Yönetim Planı hazırlanması,
13-Kooperatifin muhasebe hesap planı ve muhasebe yönetmeliğinin hazırlanması, defter ve belge düzeninin oluşturulması,
14-Kooperatifin vergiler karşısındaki mükellefiyet ve sorumluluklarının belirlenmesi, vergi sorunlarının çözümlenmesi,
15-Yapı kooperatiflerinde iskan belgesi (yapı kullanma izin belgesinin) şartlarından biri olan sigortadan ilişiksizlik belgesinin alınması,
16-Kooperatifçilik konularında diğer danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

 

DETAYLI BİLGİ VE KURULUŞ İŞLEMLERİ İÇİN info@ozmconsultancy.com

Kooperatiflerin vergisel avantajları nedir ?

1- Başvuru dilekçesi (En az 7 imzalı birbiriyle 3. derece akraba olmayan, en az bir yıldan beri o yerde ikamet eden ve kırsal alan tanımına giren yerlerde oturan çiftçiler) 2- En az 7 kurucu ortağa ait nüfus cüzdan sureti 3- Kurucu ortaklara yerleşim yeri belgeleri (ikametgah senedi)  6- Kuruluş İşlemleri mutemet alındı belgesi (……. TL.) 7- Ana sözleşme tasdiki 8- Ticaret odasında Tescil – Ticaret Sicil Gazetesinde İlan

Yapı Kooperatifi kurmanın vergisel avantajları nelerdir ?-EVREN ÖZMEN

ekran-resmi-2016-09-16-20-13-04
YAPI KOOPERATİFLERİ

Neden Yapı kooperatifi kurmak daha avantajlıdır ? Vergisel avantajlar nelerdir ? Ne kadar maliyet avantajı kazandırır ? Neden şirket kurmak yerine kooperatif kurulması gerekmektedir ?

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz

 

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

 

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=DH3nW_FNgVQ&w=560&h=315]

Konut yapı kooperatifi ana sözleşmesi ,Konut yapı kooperatifi ana sözleşmesi örneği, kooperatif ana sözleşmesi 2015, konut yapı kooperatifi ana sözleşme 2014

KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ
KURULUŞ :
Madde 1- Bu arasözleşmede isimleri,tabiiyetleri,ikametgah adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kimseler tarafından,1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir konut yapı kooperatifi kurulmuştur.
Madde 2- Kooperatif Ticaret Siciline tescil ve ile tüzel kişilik kazanır.Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Ana sözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=4CM0Iq0LFC8&w=560&h=315]
UNVAN:
Madde 3- Kooperatifin unvanı Sınırlı Sorumlu ………………………………. Konut Yapı Kooperatifidir.
MERKEZ:
Madde 4- Kooperatifin Merkezi Bursa İli Gemlik İlçesi’dir.
SÜRE :
Madde 5- Kooperatifin süresi…………….. Yıldır.
AMAÇ VE FAALİYET KONULARI :
Madde 6- Kooperatifin amacı ortaklarının konut ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla kooperatif :
1- Arsa ve arazı satın alır,birleştirir imar planına uygun biçimde böldürerek altyapı,plan,proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına konut yaptırır.
2- Yaptırılan konutların mülkiyetini bu ana sözleşmede yazılı esaslara göre ortaklarına aktarır.
3- Ortakların sosyal,kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar,bunları ortaklarına aktarabilir.
4- Yukarıdaki fıkralardaki yazılı hususları sağlamak üzere,ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir, gayri menkul ve menkuller iktisap eder,kiralar,kiraya verir,satar ve benzeri tasarruflarda bulunur,aynı haklar tesis eder,kiralar,kiraya verir,satar ve benzeri tasarruflarda bulunur,aynı haklar tesis eder.
5- Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacı ile ilgili finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur,borçlanır,açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır.
6- Konut yapımının imkansızlaşması halinde, kooperatifi ait arsayı parselleyerek,genel kurulca karara bağlaması şartıyla kur’a ile ortaklarına dağıtır.
7- Konut yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır.
8- Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim,yayın,araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.
                                   SERMAYE VE PAYLAR
SERMAYE
Madde7- Kooperatifin sermayesi,ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarından ibaret olup değişkendir. Ancak,sermayenin en az haddi 7.00 TL’dir Kuruluşta bu sermayenin tamamının  taahhüt edilmesi ve ¼’ünün peşin ödenmesi zorunludur.
Aynı sermaye konamaz
PAYLAR
Madde8- Bir ortaklık payının değeri 1.00 TL’dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak her ortağın en az bir pay taahhüt etmesi zorunludur.
                                                                                  -1-
Ortaklık payları, bu ana sözleşmenin 19.ncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 1.00 YTL  üzerinden itibar olunur.
PAYLARIN ÖDENMESİ
Madde 9- Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az ¼’ü peşin,geri kalanı ise yönetim kurulunca belli edilecek eşit aylık taksitler halinde ve en fazla bir yıl içinde ödenir.
                        ORTAKLIK İŞLEMLERİ
ORTAKLIK ŞARTLARI:
Madde 10- Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.
1-    Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi olmak,
2-    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı uyruklu olmakla birlikte 2644 sayılı Tapu Kanunu veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Türkiye’de gayrimenkul edinmesine imkan sağlanmış kişilerden bulunmak.
3-    1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 9. maddesinde sayılan tüzel kişilerden olmak.
ORTAKLIĞA KABUL
Madde 11- Gerekli şartları taşıyıp da kooperatife ortak olmak isteyenler yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar.Bu başvuruda,ana sözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir.
Ortaklığa kabul yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.
Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için baş vuranların 10.ncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.
Ortaklığa kabul veya red kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir. İstekli,ortaklığa alındığı alındığı takdirde,kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksidi ile diğer ortakların her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paralara eşit meblağı bir defada öder.
17.madde uyarınca devir yolu ile ortaklığa alınanlar hariç olmak üzere daha sonra ortaklığa kabul edileceklerden, yukarıdaki fıkralarda belirtilen meblağın üzerinde para talep edilmesi,genel kurulun bu hususta karar alması halinde mümkündür.
Yedek üye ve benzeri şekilde ortak kaydı yapılamaz.Bu amaçla para tahsil edilemez.
ORTAK SAYISI:
Madde 12- Kooperatifin ortak sayısı en az 7 kişidir. Ortak sayısı, arsa ve konut imkanlarına göre genel kurulca belirlenir.
Yönetim kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez.
Toplantı Şekilleri ve Zamanı:
Madde 25- Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
Olağan genel kurul toplantısının,her yılın ilk altı ayı içinde yapılması zorunludur.
Olağanüstü genel kurul, kooperatif işlerinin ve ana sözleşme hükümlerinin gerektiği zaman ve surette toplanır.
Toplantı Yeri:
Madde 26- Genel kurul,kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplanır.
Çağrının Şekli:
                                                                                     -2-
28- Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla,ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve adete göre ilan yolu ile yapılır.Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.
Çağrının, toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.
Çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarih,saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında, en az 7, en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.
Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.
Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.
Bütün Ortakların Hazır Bulunması :
Madde 29- Kooperatifin bütün ortaklarının veya temsilcilerinin hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar alınabilir. Ancak, kararların muteber olabilmesi için, toplantıda Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda gerekli işlemlerin yapılmış olması şarttır.
Yukarıdaki fıkraya göre alınan kararlar, tüm ortaklar ve ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır.
YÖNETİM KURULU
Seçimi ve Süresi :
Madde 42- Yönetim kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir ve en az üç üyeden oluşur. Genel Kurulca böyle bir süre tesbiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.
Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.
Yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri genel kurulda en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kur’a ya başvurulur.
Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Kooperatifin Temsil ve İlzamı :
Madde 46- Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifi ilzamı için, kooperatif unvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir.
Yönetim kurulu,kooperatifi temsil ve kooperatif adına imza atmaya yetkili şahısları kararla tesbit eder ve bu kararın noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicili Memurluğuna verilir.
Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir.
DENETİM KURULU
Seçimi ve Süresi:
Madde 52- Genel kurulca en az bir yıl için ortaklar arasından veya dışarıdan en az iki veya daha fazla denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurulca süre tesbiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Süresi biten üyeler tekrar seçilebilir.
Bu ana sözleşmenin 42 nci maddesinin 3ncü ve 4 ncü fıkraları hükümleri denetim kuruluna üye seçiminde de uygulanır.
                                                                                    -3-
Arsa Alımı:
Madde 58- Arsa alımında takip edilecek usul ve alınacak arsanın niteliği,yeri ve azami fiyatı genel kurulca tesbit edilir.
Arsa alımının,tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vadi sözleşmesi ile yapılması ve alınacak arsanın kooperatifin amacına uygun olması şarttır.
İlk Yönetim Kurulu üyeleri:
Madde 91- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.
1)………………………………………………………………
2)……………………………………………………………
3)………………………………………………………………
İlk Denetim Kurulu Üyeleri :
 Madde 92- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kimseler denetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.
1)…………………………………………….
2)……………………………………………………………………………….
Kurucular :
Madde 93- Aşağıda isimleri,tabiiyetleri,ikametgah adresleri,taahhüt ve tediye ettikleri sermaye payları ile imzaları bulunan
1-Kurucu ortaklar, bu ana sözleşmenin 10 ncu maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını
2-İlk yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri,bu ana sözleşmenin 43.ncü ve 53.ncü maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklarını,beyan ederler.
                                                                                                                Sermaye    Ödediği
Adı Soyadı                  Tabiiyeti      Adresi                                                     Taahhüdü    Sermaye    İmza
1)
2)
3)
4)
5)

Kooperatiflerin Trafo devirleri kdv nin konusuna girer mi ?-EVREN ÖZMEN DANIŞMANLIK

1.6. Trafo Devirleri 

KDV Kanununun 1 inci maddesi uyarınca ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmayan hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilmektedir.

Bu çerçevede, ortakların belirli ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan ve herhangi bir kar amacı gütmeyen; konut yapı kooperatiflerinin, işyeri yapı kooperatiflerinin, küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin, site yönetimleri ile site işletme kooperatiflerinin ve organize sanayi bölgesi yönetimlerinin mülkiyetlerinde bulunan trafoların mevzuat gereği iz bedeli karşılığında elektrik dağıtım şirketlerine devri KDV Kanununun 1 inci maddesi uyarınca da KDV’ye tabi bulunmamaktadır.

Kooperatiflerde hesap tetkik komisyonu kimlerden oluşur-Kemal OZMEN

Genel kurulda bazı belirli hususların incelenmesine ihtiyaç duyulabilir.

Türk Ticaret Kanun’unda Özel Denetçi olarak adlandırılan müessese (TTK.348) Kooperatif Kanununda Hesap Tetkik Komisyonu olarak adlandırıldığı için (KK.46/3); Anonim şirketlerde özel denetçiler tarafından yapılacak işlemler kooperatiflerde hesap tetkik komisyonu üyeleri tarafından yerine getirilir.

Kooperatif ana sozlesme ornegi ,yapi kooperatif ana sozlesme ornegi ,toplu isyeri yapi kooperatifi ana sozlesme ornegi,konut yapi kooperatifi ana sozlesme ornegi

20120916-093405.jpg
İnfo@ozmconsultancy.com