Kooperatiflerin Trafo devirleri kdv nin konusuna girer mi ?-EVREN ÖZMEN DANIŞMANLIK

1.6. Trafo Devirleri 

KDV Kanununun 1 inci maddesi uyarınca ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmayan hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilmektedir.

Bu çerçevede, ortakların belirli ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan ve herhangi bir kar amacı gütmeyen; konut yapı kooperatiflerinin, işyeri yapı kooperatiflerinin, küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin, site yönetimleri ile site işletme kooperatiflerinin ve organize sanayi bölgesi yönetimlerinin mülkiyetlerinde bulunan trafoların mevzuat gereği iz bedeli karşılığında elektrik dağıtım şirketlerine devri KDV Kanununun 1 inci maddesi uyarınca da KDV’ye tabi bulunmamaktadır.

Kooperatiflerde ortak alan-KEMAL ÖZMEN DANIŞMANLIK

Madde 26 – Sosyal tesis, ticari mahal, yüzme havuzu, tenis kortu gibi taşınmaz mal veya bağımsız bölümler ortaklaşa kullanıma ayrılmış ise, malik sütununa faydalanan taşınmaz malların ada ve parsel veya bağımsız bölüm numaraları yazılır.

Ortaklaşa kullanılan yerler, faydalanan taşınmaz mallarda aynı ada ve parsel içerisinde olabileceği gibi, ortak sınırı olmaksızın ayrı ada ve parsellerde de bulunabilir.

Faydalanan taşınmaz malların kütük sayfasının beyanlar bölümüne, ortaklaşa kullanılan taşınmaz malın, hangi ada ve parsel veya bağımsız bölümle ortak olduğu belirtilir.

Ortaklaşa kullanılan yerler, kanuni istisnalar dışında, faydalanan bütün taşınmaz mal maliklerinin birlikte istemleri olmadan müşterek mülkiyete dönüştürülemez.

kooperatif kuruluşu için gerekli işlemler 2015
kooperatif kuruluşu için gerekli işlemler 2015

Kooperatif Genel Kurul Tescil Talep Dilekçesi 2012-Mali Müşavir Kemal ÖZMEN

1. Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 Adet Noter onaylı ve daktilo edilmiş)
2. Genel Kurulda Yönetim Kurulu seçimi var ise; Yönetim Kurulu Görev Bölümü Yetki Kararı (2 Adet Noter onaylı ve daktilo edilmiş)
3. Görev Bölümü Yetki Kararına Göre İmza Beyannamesi (2 Adet Noter onaylı)

NOT: Bir önceki yılda imza yetkililerinde hiçbir değişiklik yok ise imza beyannamesi gerekmez.

4. Hazirun Cetveli (1 Adet Asıl veya Noter onaylısı)
5. Toplantıya Katılan Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Komiseri Görevlendirme Yazısının Aslı
6. Tasfiyeye Girmesi Halinde Tasfiyeye Giriş Bilançosu (Aslı) ve Odaya Dilekçe
7. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin genel kurul toplantı tutanaklarında TC kimlik numaralarının belirtilmesi zorunludur.

NOT: Yabancı uyruklu gerçek kişilerin ise vergi kimlik numaraları belirtilecektir.

8. Ticaret Sicili Memurluğu’na dilekçe (1 Adet)