KOOPERATİFLERDE ÖN DENETİM NASIL YAPILIR ?-EVREN ÖZMEN

Hazırlayan: Evren ÖZMEN

Kooperatiflerde-Denetim.png

Kooperatifin denetimi sırasında kooperatifin özelliğine göre bu şablonun genişletilebilmesine imkan tanıyan ve rapor konu bütünlüğü içinde bir çalışma yapılması uygun olacaktır.

Bu kapsamda aşağıdaki konuların da rapor içinde ve ilgili bölümlerde yer alması uygun olacaktır.

1-Yasal olarak tutulması zorunlu olan aşağıdaki defterlerin olup olmadığı ve usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği, (noter onay bilgileri ile birlikte)

a-Yevmiye defteri

b-Defter-i Kebir

c-Envanter defteri

d-Kasa defteri

e-Yönetim kurulu karar defteri

f-Genel kurul karar defteri

g-Ortaklar defteri

ı-Ücretli izin defteri

2-Personel dosyalarının ve özlük haklarının düzenli takip edilip edilmediği konusu. (bu tesbitte personel ücret bordrolarının, işe giriş çıkış bildirgelerinin, hizmet sözleşmelerinin, izin ilişkilerinin gözden geçirilmesi varsa bir eksiklik tespit edilmesi gerekmektedir.)

3-Yapı kooperatiflerine ait bilgilerin elektronik ortamda kaydına dair 17 Kasım 2016 tarih ve 29891 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre ortakların kimlik bilgilerinin oluşturulup oluşturulmadığının tesbiti)

4-Kooperatifin hangi vergilerin mükellefi ve/veya sorumlusu olduğu.

a-Kurumlar vergisi,

b-Katma değer vergisi,

c-Muhtasar vergi,

d-Damga vergisi

e-Emlak vergisi

f-Diğer vergiler

5-Envanter kayıtlarının düzenli olarak tutulup tutulmadığı. (Envanter defterinde yada listelerde)

6-Kasada günlük olarak tutulacak azami para miktarına ilişkin yönetim kurulu kararı ile kasa sorumlusunun kim olduğuna dair yönetim kurulu kararının olup olmadığı. varsa bu karara uyulup uyulmadığı.

Continue reading

Kooperatiflerde  Nasıl Denetlenir ? -EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde  Denetim Kurulu -EVREN ÖZMEN

info@ozmconsultancy.com

Denetim Kurulunu kim seçer ?

Denetçiler, genel kurul namına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder.

cropped-ekran-resmi-2018-03-11-22-45-24.png

Denetim kurulu kaç senelik seçilir ?

Genel kurul, denetleme organı olarak en az bir yıl için bir veya daha çok denetçi seçer. Genel kurul yedek deneçiler de seçebilir. Denetçilerin ve yedeklerinin kooperatif ortaklarından olması şart değildir. (Ek: 6/10/1988 – 3476/16 md.) 56 ncı maddenin birinci fıkrasının birinci ve üçüncü bentlerinde yer alan hükümler denetçiler hakkında da uygulanır.

cropped-ekran-resmi-2015-11-21-18-56-29

Denetim kurulu nasıl çalışır ?

Denetçiler, işletme hesabiyle bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mameleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Ortakların şahsan sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan kooperatiflerde denetçiler, ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar. Yöneticiler, bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri verirler.Denetçilerin istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir. Ortaklar gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılmasını istemeye yetkilidirler.

Ekran Resmi 2018-04-23 21.30.14

Denetim kurulunun görevleri

Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunmaya mecburdurlar. Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun veya anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler. Denetçiler yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulunda oy kullanamazlar.

shout_1515906769465

Denetçilerin sır saklama yükümlülükleri

Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatifin veya ortakların şahısları için zarar umulan hususları kooperatif ortaklarına ve üçüncü şahıslara açıklayamazlar.

Error: Contact form not found.

Kooperatiflerde Denetim Kurulu üyeleri istifa ettiği takdirde yapılacak işlemler nelerdir ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Denetim Kurulu üyeleri istifa ettiği takdirde yapılacak işlemler nelerdir ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

 • Denetim kurulu istifası için karar alınacak mıdır ?
 • Denetim kurulu istifa ettiği takdirde mal bildirim formu verecek midir ?
 • Denetim kurulunun istifası ortaklara duyurulmak zorunda mıdır ?
 • Denetim kurulunun istifası ticaret sicile tescil ettirilecek midir ?
 • Kooperatifte denetim kurulu yedek üyeleri görevi kabul etmez ise ne yapılmalıdır ?
 • Denetim kurulu raporu tek bir denetçi tarafından yazılabilir mi ?
 • Denetim kurulu raporu olmadan genel kurul yapılabilir mi ?

Error: Contact form not found.

Kooperatiflerde ön muhasebe personelinin önemi ve görev tanımı- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde ön muhasebe personelinin önemi ve görev tanımı- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

info@ozmconsultancy.com

Ekran Resmi 2018-04-26 14.08.10.png

Bilindiği üzere kooperatifler gerek mevzuat gerek faaliyet konuları kapsamında limited ve anonim şirketlerden ayrılmaktadır. Bu nedenle ön muhasebe personelinin yeterliliği kooperatifin başarısında önemli rol oynar.

Bu nedenle kooperatiflerde ön muhasebe firmalardaki ön muhasebe işlemlerine göre zaman zaman farklılık arz etmektedir.

Kooperatiflerde ön muhasebe personelinin genel olarak yapması gereken iş ve işlemler aşağıda sıralanmış olup, tereddüt uyandıran hususlarda tarafımızla iletişime geçilmesini rica ederiz.

1 Logo

 • Ön muhasebe personelinin günlük olarak banka giriş ve çıkışlarını kontrol etmeli, kooperatifte ön muhasebe programı var ise muhasebe programına işlemeli, ön muhasebe programı yok ise excel sayfalarına ortakların carilerini günlük olarak yazması gerekmektedir. Kasadan tahsilat kesinlikle yapılmamalıdır. Ofis programlarına hakim olması gerekmektedir.

Ekran Resmi 2018-04-26 14.15.26.png

 • Banka ekstreleri banka tarafından aynı anda hem mali müşavirlik firmasına hem de ön muhasebe personeline gönderilmesi gerekmektedir.
 • Ortaklar ile ilişkilerinde her zaman kibar ve problem çözme yanlısı olup, kesinlikle ortaklar ile tartışmaya girmemelidir. Cari hesap ekstrelerini ortaklar ile düzenli olarak paylaşmalıdır. Ödemesini aksatan ortaklara yönetim kurulunun belirlediği şekil ve zamanlarda iletişime geçmelidir.

Ekran Resmi 2018-04-26 14.16.35.png

 • Zorunlu olmadığı takdirde problemleri yönetim kurulu görüşme talebine gelmeden çözmelidir.
 • Günlük olarak kasa, banka ve ödeme, tahsilat listelerini yönetim kurulu ile paylaşılmalıdır.
 • Yönetim kurulu toplantılarının duyurusunun ve gündeminin ilgililere gönderilmesi, takiplerinin yapılması gerekmektedir

Ekran Resmi 2018-04-26 14.17.20.png

 • Ortaklarla ve 3. Kişiler ile mutabakatların düzenli olarak yapılması gerekmektedir
 • Yönetim kurulu karar defterine kararların danışmanların görüşü alınarak yazılması ve imzalarının takibinin yapılması gerekmektedir.
 • Kooperatif ortaklarının dosyalarının muntazaman tutulmasını sağlanması, eksik bilgi ve belgelerin zamanında tamamlanması gerekmektedir. Kooperatif ortaklarının ihraç sürecinde eksik bilgi belge nedeni ile ihraç zaman zaman mümkün olamamaktadır.

Ekran Resmi 2018-04-26 14.18.45.png

 • Ortaklar defterinin güncel tutulması ve genel kurul öncesi hazirun cetvelinin ortaklar defterine uygun girilmesi gerekmektedir.
 • Ortakların isimlerinin koop-bis sistemine eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Mali Müşavir ve Avukatı ile sürekli iletişim halinde olması , tereddüt ettiği noktalarda mutlaka bilgi alması gerekmektedir.
 • Kooperatifin sözleşme süreçlerinde danışmanlara gönderilmesi, danışmanların notlarını müteakip yönetim kurulu ile paylaşılması, gerekli kararların alınması ve sözleşmeler için ayrı bir dosya açılması gerekmektedir.

 

 • Kooperatif merkezine gelenlerin ve arayanların günlük olarak yönetim kurulu ile paylaşılması gerekmektedir.
 • Kooperatife ait mail adresi üzerinden, kooperatifi temsil ettiğini bilerek kurumsal ve kibar şekilde mail göndermesi gerekmektedir. Yönetim kurulu ile paylaşılacak gizli dosyaların mutlaka şifrelenmesi gerekmektedir.
 • Gelen ve giden evrak defterini son derece titiz olarak tutulması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

Mali Müşavir Evren ÖZMEN- info@ozmconsultancy.com

Error: Contact form not found.

Kooperatiflerde Denetim Kurulunun Görevleri-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

Kooperatiflerde Denetim Kurulu

 

Denetim kurulunun başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır:

1- Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek,

2- Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek,

3- En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,

4- Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,

5- Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek,

6- Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve anasözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,

Kooperatifinize Ait Yıllık ve 3 Aylık Yönetim ve Denetim Raporlarını online hazırlama-EVREN ÖZMEN-MALİ MÜŞAVİR

Tarafımızdan Hazırlanan  Web Yazılım  üzerinden

 • Kooperatif Yıllık Yönetim Kurulu Raporları
 • Kooperatif Yıllık ve 3 Aylık Denetim Kurulu Raporları
 • Siteler ve Apartman Yönetimleri için Yıllık Faaliyet Raporları
 • Site ve Apartman Yönetimleri için 3 Aylık ve Yıllık Denetim Raporlarını hazırlayabilir

Ayrıca Hazırladığınız Raporlar ile ilgili soruları tarafımıza sorabilirsiniz.

Rapor Hazırlama sayfasına aşağıdaki link üzerinden veya resime tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Ekran Resmi 2017-04-13 09.33.25

www.raporhazir.com

Error: Contact form not found.

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA
SUNACAKLARI YÖNETİM KURULU YILLIK
ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE
ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kooperatif ortaklarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla kooperatif yönetim kurulunun genel kurul toplantısına sunacağı “Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu”nun hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ hükümleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi olan Bakanlığımız görev alanındaki kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği hakkında uygulanır.

Hukuki dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 86’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının 5’inci bendi hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir.

Yönetim kurulu yıllık çalışma raporuna ilişkin genel hükümler

MADDE 3 – (1) Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemez.

(2) Bu rapor, genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile kooperatif merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların incelemesine sunulur. Talep eden ortaklara raporun bir sureti verilir.

(3) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla raporda 4’üncü maddede yer alan kısımlara ilave bilgiler verilebilir, kooperatifin türü ve özelliği ile yapılan iş ve işlemlere göre yeni bölüm eklenebilir.

(4) Raporun, dönemi ve düzenleme tarihi belirtilir. Yönetim kurulu tarafından imzalanır.

(5) Düzenlenen rapor genel kurula sunulur ve bir nüshası kooperatifte saklanır. Bununla birlikte, rapor, genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne tevdi edilir.

(6) Bu Tebliğdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen yönetim kurulu yıllık çalışma raporları, genel kurullarda görüşülemez ve kabul edilemez.

Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun içeriği

MADDE 4 – (1) Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, içeriği aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur.

a) Genel bilgiler bölümünde;

1) Kuruluş bilgileri, unvanı, tüzel kişilik kazandığı tarih, ticaret sicil numarası, adres, telefon, faks numaralarını, elektronik site ve elektronik posta adreslerini içeren iletişim bilgileri,

b) Yönetim ve denetim kurulu ile personel işlemleri bölümünde;

1) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, görev dönemi, bunlara yapılan her tür ödemeler,

2) Müdür ve diğer personel ile muhasebecilerin ad ve soyadları, görev dönemi, bunlara yapılan ödemeler ve sigorta işlemleri,

3) Önceki dönem bütçe kalemlerinde belirtilen gelir ve gider rakamlarının gerçekleşme durumu,

4) Faaliyet dönemine ilişkin değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler,

c) Mali durum ve muhasebe işlemleri bölümünde;

1) Bilanço ve gelir gider farkı hesabı kalemleri hakkında genel bilgiler,

2) Tutulan defterlerin türleri, noter açılış ve kapanış tasdikleri,

3) Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir ve giderler,

4) Arsa, proje, inşaat, vergi ve harç, sigorta, genel gider gibi harcamalar,

5) Kullanılan banka kredilerinin tutarı, kredinin şartları ve geri ödeme durumu,

6) Belediye, vergi ve sigorta gibi kurumlar ile kişilere olan borçlar,

7) Demirbaşların alım bedeli cinsi ve adedi ile diğer araçlara ilişkin bilgiler,

ç) Ortaklık işlemleri bölümünde;

1) Mevcut ortak sayısı, dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı, yapı kooperatiflerinde genel kurulca belirlenen ortak sayısı, ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin kanun ve Anasözleşmede gösterilen şartları taşıyıp taşımadıkları,

2) Genel kurulca belirlenen aidat miktarı, ortaklardan yapılan aidat tahsilatı, ortakların aidat borçları,

3) Genel kurul kararı ile belirlenen gecikme faiz oranı, usul ve esasları, gecikme faizi tahakkuk ve tahsilat miktarı,

4) Hisse devirlerine ilişkin bilgiler,

5) Çıkarılan ortakların ad ve soyadları, çıkarılma sebepleri, çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine ortak alınıp alınmadığına ilişkin işlemler,

6) İstifa, ölüm ve çıkarılma yoluyla ortaklığı sona eren kişilere yapılan ödemeler,

d) Arsa, inşaat ve ferdileşme çalışmaları bölümünde;

1) Gayrimenkul alımı ve satımında takip edilen usul ile alınacak gayrimenkulün azami fiyatı, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesine ilişkin genel kurul kararı,

2) Gayrimenkul alım ve satım tutarları,

3) Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar,

4) İnşaatların yaptırılma yöntemi, mevcut konut ve işyeri sayısı, bu konularda alınan genel kurul kararları,

5) Yapılan ihaleler, imzalanan sözleşmelerin tarihi, tarafları, konusu ve bedeli,

6) Arsa ve arazinin imar durumu, plan, proje, yapı ruhsatı, alt yapı işleri, imalat ve çevre düzenleme çalışmaları,

7) İnşaat giderleri, düzenlenen hak edişler, müteahhit ve taşeronlara yapılan ödemeler,

8) İnşaat seviyesi, inşaatların tahmini tamamlanma tarihi ve maliyetleri,

9) Konutların veya işyerlerinin kesin maliyetlerinin tespiti ve ortaklara dağıtılması, ferdileşme, tapu tahsisi ve yapı kullanma izni, tasfiye gibi işlemler,

e) Hukuki faaliyetler bölümünde;

1) Genel kurul kararlarına karşı açılan itiraz davaları, ihraç kararları aleyhine açılan itiraz davaları, alacak, tespit, iptal ve tazminat davaları gibi idare ve hukuk mahkemelerinde açılan tüm davaların mahkemesi, dosya numarası, taraflarına ve aşamasına ilişkin bilgiler,

2) Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

3) Kooperatif ile ilgili devam eden veya sonuçlanan tüm ceza davalarının mahkemesi ve dosya numaraları,

verilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

  Continue reading

Kooperatifinize ait raporları online ortamda hazırlama-Mali Müşavir Evren ÖZMEN

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=XekWMC4aU6o&w=560&h=315]

Ekran Resmi 2017-04-13 09.33.25

www.raporhazir.com

Rapor hazırlama programından ilk sizin haberiniz olması için

Error: Contact form not found.

Kooperatifinize ait Yıllık Yönetim ve Denetim Raporlarını online olarak çok yakında sayfamız üzerinden hazırlayabilirsiniz

Ekran Resmi 2017-04-13 09.33.25

KOOPERATİFİNİZE VE SİTENİZE AİT RAPORLARI ONLİNE OLARAK ÇOK YAKINDA SAYFAMIZDAN HAZIRLAYABİLİRSİNİZ

İLK ÖĞRENEN SİZ OLMAK İÇİN

Error: Contact form not found.

Ekran Resmi 2015-12-13 23.12.49

KOOPERATİF YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU ÖRNEĞİ-2017

Ekran Resmi 2017-03-26 22.55.32 

MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

 1. a) Kooperatifin adı :……………………………………………………………………………………………………
 2. b) Kuruluş bilgileri : ………………………………………………………………………………………………….

c)Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası :……………………………………………….

 1. d) Adresi : ……………………………………………………………………………………………….
 2. e) Telefon/Faks Numaraları     : 0312 ……………………

f)Web adres ve elektronik posta: …………………………..

 

 1. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

1) Yönetim Kurulu Üyeleri                Görev Dönemi            Yıllık Ödemeler Toplamı

1……………………………….               ……………………            …………………………………….

 1. ……………………………… …………………….           …………………………………….

3………………………………..              …………………….           …………………………………….

2) Denetim Kurulu Üyeleri                 Görev Dönemi            Yıllık Ödemeler Toplamı

 1. ………………………………. ………………………         ……………………………………..
 2. . ………………………………. ………………………         ……………………………………..

3) Personelin Adı Soyadı                   Görev Dönemi         Unvanı Yıllık Ödeme Top.        SSK Pirimi

 1. ……………………….. ………………………         ………….   …………………….       ………………..

2………………………….                     ………………………         ………….   …………………..       …………….

 

4) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5)Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:

GELİRLER                                   ÖNGÖRÜLEN           GERÇEKLEŞEN                   %

 1. ……………………………………….. ……………………… ………………………………            ……..
 2. ……………………………………….. ……………………… ………………………………            ……..
 3. ……………………………………….. ……………………… ………………………………            ……..

 

GİDERLER                                  ÖNGÖRÜLEN           GERÇEKLEŞEN                       %

 1. …………………………………….. ……………………….. ……………………………               ………
 2. …………………………………….. ……………………….. ……………………………               ………
 3. …………………………………….. ……………………….. ……………………………               ………

 

 1. C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi : …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam     gelir     :…………………………

Toplam gider         :…………………………..

Kalan para           :………………………….

 

3)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

-Arsa ve Proje ödemeleri   :……………………

-İnşaat giderleri                  :……………………

-Vergi ve harç giderleri     :……………………

-Sigorta giderleri               :……………………

-Genel giderler                   :……………………..

Diğer giderler                     :……………………

Toplam                               :…………………….

 

4) Kullanılan Banka Kredilerinin:

Banka Adı            Tutarı                     Faiz Oranı       Vadesi             Ödenen             Kalan

……………….     ………………….            …………………   …………….       …………………     ………..

………………..    …………………..           ………………….  …………….      …………………     ………..

 

5) Kooperatifin Borçları :

 1. Belediyeye : ………………………………………………………………………………………..
 2. Vergi Dairesine : ………………………………………………………………………………………..
 3. Sigorta (SSK) : ………………………………………………………………………………………..
 4. Piyasaya : ………………………………………………………………………………………..
 5. Yükleniciye : ………………………………………………………………………………………..
 6. Personele : ………………………………………………………………………………………..
 7. Diğer Borçlar : ………………………………………………………………………………………..

6) Demirbaş ve diğer araçlar                      :

Cinsi                                                          Bedeli                               Adedi

 1. ……………………………………….. ……………………..          ……………………
 2. ……………………………………….. ………………………          ……………………..
 3. ……………………………………….. ……………………..           ……………………..

 

7) Tutulan Defterler

Noter Tasdiki(Açılış)            Noter Tasdiki(Kapanış) Defterin Türü                               Tarih ve Sayısı Noter.Adı              Tarih ve Sayısı Noter.Adı

1-Yevmiye Defteri,                 .   ……/…../200../…..   …………….        …../…../200../…..   ………………..

2-Envanter ve Bilanço Def.         …../…../200../…..   …………….          …../…../200../…..   …………….

3-Defteri-Kebir Def.                   …../…../200.. /….   …………….

4-Yönetim Kurulu Karar Def.     …../…../200.. /….   …………….

5-Genel Kurul Karar Defteri        …../…../200.. /…     …………….

6-Ortak Kayıt Defteri                 …../…../200.. /…     …………….

 

Ç)ORTAKLIK İŞLEMLERİ :

1) Mevcut Ortak Sayısı                                              : ………………………………………………

-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı     : ………………………………………………

-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı            : ………………………………………………

-Ortakların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı:………………………….

2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı : ……………………………..

-Ortaklardan yapılan tahsilat           : ……………………………..

-Ortakların aidat borcu                        : ……………………………..

3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar:…………………….

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı :……………………….

-Gecikme cezası tahsilat miktarı :…………………………….

4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

Devreden                                 Devralan                                  Yönt. Krl.Tarih No

 1. ………………………………. ……………………………….. ………………………..
 2. ………………………………. ……………………………….. …………………………
 3. ………………………………. ……………………………….. …………………………

 

5)Çıkarılan ortaklar

Çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortağın

Ortağın adı ve soyadı Çıkarılma sebebi                yerine ortak alınıp alınmadığı           ………………….             …………….                   …………………………………..

 

6) Ortaklığı sona eren ortaklara yapılan ödemeler

Adı Soyadı                  Odemelerin tarihi                                 Ödemenin tutarı

…………………………      …………………………………..                              …………………

 

D)ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :

1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı “…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

2-Gayrimenkul alım ve satım tutarları : ……………………………………………

3-Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar: …………………………………………………………………………………………….

4-. İnşaat Yapım Yöntemi : ………………………………………………………………………..

-Konut/işyeri Sayısı : ……………………………………

-Yapım yöntemi ve konut/işyeri sayısına ilişkin genel kurul kararları “………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”

5)Yapılan İhalelerin     :

Yapılan İhaleler    İmzalanan sözleşmelerin tarihi/Bedeli       Konusu                        Tarafları

1.…………….         …………………………………               …………………       ………….

2……………                 ………………………………             …………………       …………..

6)Arsa veya arazinin imar durumu     : ………………………………………………………..

-Proje                                      : …………………………………………………………

-İnşaat ruhsatı tarih ve No’su : …………………………………………………………

-Altyapı durumu         : ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

-Çevre düzenleme çalışmaları : ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

7)Hakedişlerin T. No       Müteahhid/taşeron adı         Yapılan Ödeme            Kalan

1…………………………….            ……………..            .       ………………….           …………….

2…………………………….            ………………                    …………………            ……………

 

8) Yılsonu itibariyle İnşaat Seviyesi, inşaatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti:”…………………………………………………………………………………………………………………”

 

 

 

 

9)Kesin Maliyet                     : ……………………………………………………………………

-Şerefiye Tespiti                     : ……………………………………………………………………

-Kur’a Çekimi             : ……………………………………………………………………

-Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih ve No’su: …………………………………………….

-Tapu Dağıtım Tarihi              : …………………………………………………………

-Tasfiye Başlangıç Tarihi        : ……………………………………………………………………

 

E)HUKUKİ FAALİYETLER :

1)Genel Kurul Kararları ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar :

Davacı Dava Konusu Davanın Gör.Mahkeme          Dosya No   Aşaması

1)…………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………

 

2)Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme ve dosya numaraları :

Davacı             Dava Konusu              Davanın Gör.Mahkeme          Dosya No

1)…………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………

3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

Davacı/şikayetçi                      Konusu                      Hazırlık numarası

1)…………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Bu rapor kooperatifin…… ..…dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

 

…./…../20..

 

 

………………..                 …………………….

……………………………..Konut Yapı Kooperatifi

 

Yönetim Kurulu Başkanı         Yönetim Kurulu Üyesi

Error: Contact form not found.

KOOPERATİFLERDE DENETİM-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

 

Ekran Resmi 2017-03-26 22.55.32HER NE KADAR KOOPERATİFLERDE BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENEN FORMAT BİR DENETİM RAPORU OLSA DA BU RAPORUN MUHASEBE DENETİMİ İÇİN TAM ANLAMI İLE YETERLİ OLMADIĞI MALUMDUR, GENEL KURULLAR İÇİN HAZIRLANAN BU RAPORA EK OLARAK KOOPERATİFLERDE DENETİM İLE İLGİLİ ÖZET YAZIMIZI AŞAĞIDA BULABİLİRSİNİZ.

SORULARINIZ İÇİN AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM KUTUSUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

ekran-resmi-2016-09-16-20-52-22

Denetim prosedürleri, denetçinin, denetimin saha çalışması safhasını yürütürken bir denetimin spesifik hedeflerini gerçekleştirmek için üstlendiği adımları ifade eder. Bu hedefler, organizasyonun risklerinin etkili bir şekilde tanımlanması ve yönetilmesini sağlamak, çalışanların kuruluşun düzenlemelerine ve politikalarına uymasını sağlamak ve bir kuruluşun varlıklarının doğru bir şekilde edinilmesi ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Denetçi, kullanılacak denetim prosedürlerini tanımlamakla görevlidir; Bununla birlikte, denetlenen kuruluşun yönetimi tarafından onaylanmalıdır.

Belgelerin ve Kayıtların Doğrulanması

Bu prosedür, bir organizasyonun fiziksel ve elektronik kayıtlarının denetçi tarafından derinlemesine incelenmesini içerir. Mali tablolar, makbuzlar ve faturaları içerirler. Denetçi, bu belgelerin doğruluğunu ve doğruluğunu kontrol eder. Küçük organizasyonlarda, genellikle çok sayıda belge bulunmadığından, bir denetçi tüm belgelere dokunabilir; Çok sayıda varsa, denetçi, rasgele örnekleme yoluyla analiz edilecek belgeleri seçer.

Maddi Varlıkların İncelenmesi

Bu prosedür, bir kuruluşun tüm maddi varlıklarının fiziksel denetimini içerir. Denetçi, varlıkların fiilen var olduğundan emin olmak için şirketin varlık envanteri kaydını fiziksel varlıklarla karşılaştırır.

Soru sorma

Bu, bir organizasyonun belirli operasyonları veya bölümleri hakkında derinlemesine bilgi edinmek için anahtar çalışanlarla konuşmayı içerir. Bu bilgi daha sonra diğer denetim prosedürlerini tamamlamak için kullanılır.

Yeniden Hesaplama Hesap denetimi,

denetim kanıtlarının oluşturulmasında yalnızca denetçi yer aldığından güvenilir bir denetim prosedürüdür. Bir organizasyonun finansal tablolarındaki rakamları, doğruluğunu ve doğruluğunu kontrol etmek için yeniden hesaplamayı içerir.

Tarama 

bir organizasyonun muhasebe kayıtlarını hataları, eksiklikleri veya olağandışı girdileri saptamak amacıyla eleştirel olarak incelemeyi gerektirir. Muhasebe belgelerindeki girdileri gözden geçirerek özgünlüğünü ve doğruluğunu tespit etmeyi içerir. Tarama prosedürü esnasında, denetçi, gelir hesaplarında yetkisiz borçlar veya masraf hesaplarında dolandırıcılık kredileri gibi olağandışı kalemler aramaktadır.

Gözlem

Denetçi, günlük görevlerini yerine getirirken örgütün çalışanlarını gözlemler. Bu, denetçinin, denetlenen kuruluşun süreçlerini anlamasına yardımcı olur. Bu prosedür, gözlemlenmekte olduklarının farkında oldukları takdirde çalışanların performanslarını artırabileceğinden güvenilir değildir.

Yönetim Toplantılarının Gözden Geçirilmesi

Bu, denetçinin, bu toplantılarda tartışılan ve organizasyonun mali performansını ve yönetimin görüştüğü sıklığı etkileyebilecek ilgili konuları tanımlamak amacıyla birkaç dakikalık yönetim toplantılarını gözden geçirmesini gerektirir. Tutanakları inceleyerek, denetçi, bu tür toplantılarda alınan kararların gerçekten uygulanmakta olup olmadığını kontrol edebilir.

Error: Contact form not found.