Kooperatiflerde Denetim Kurulu üyeleri istifa ettiği takdirde yapılacak işlemler nelerdir ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Denetim Kurulu üyeleri istifa ettiği takdirde yapılacak işlemler nelerdir ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

 • Denetim kurulu istifası için karar alınacak mıdır ?
 • Denetim kurulu istifa ettiği takdirde mal bildirim formu verecek midir ?
 • Denetim kurulunun istifası ortaklara duyurulmak zorunda mıdır ?
 • Denetim kurulunun istifası ticaret sicile tescil ettirilecek midir ?
 • Kooperatifte denetim kurulu yedek üyeleri görevi kabul etmez ise ne yapılmalıdır ?
 • Denetim kurulu raporu tek bir denetçi tarafından yazılabilir mi ?
 • Denetim kurulu raporu olmadan genel kurul yapılabilir mi ?
[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Kooperatifinize Ait Yıllık ve 3 Aylık Yönetim ve Denetim Raporlarını online hazırlama-EVREN ÖZMEN-MALİ MÜŞAVİR

Tarafımızdan Hazırlanan  Web Yazılım  üzerinden

 • Kooperatif Yıllık Yönetim Kurulu Raporları
 • Kooperatif Yıllık ve 3 Aylık Denetim Kurulu Raporları
 • Siteler ve Apartman Yönetimleri için Yıllık Faaliyet Raporları
 • Site ve Apartman Yönetimleri için 3 Aylık ve Yıllık Denetim Raporlarını hazırlayabilir

Ayrıca Hazırladığınız Raporlar ile ilgili soruları tarafımıza sorabilirsiniz.

Rapor Hazırlama sayfasına aşağıdaki link üzerinden veya resime tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Ekran Resmi 2017-04-13 09.33.25

www.raporhazir.com

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA
SUNACAKLARI YÖNETİM KURULU YILLIK
ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE
ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kooperatif ortaklarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla kooperatif yönetim kurulunun genel kurul toplantısına sunacağı “Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu”nun hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ hükümleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi olan Bakanlığımız görev alanındaki kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği hakkında uygulanır.

Hukuki dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 86’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının 5’inci bendi hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir.

Yönetim kurulu yıllık çalışma raporuna ilişkin genel hükümler

MADDE 3 – (1) Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemez.

(2) Bu rapor, genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile kooperatif merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların incelemesine sunulur. Talep eden ortaklara raporun bir sureti verilir.

(3) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla raporda 4’üncü maddede yer alan kısımlara ilave bilgiler verilebilir, kooperatifin türü ve özelliği ile yapılan iş ve işlemlere göre yeni bölüm eklenebilir.

(4) Raporun, dönemi ve düzenleme tarihi belirtilir. Yönetim kurulu tarafından imzalanır.

(5) Düzenlenen rapor genel kurula sunulur ve bir nüshası kooperatifte saklanır. Bununla birlikte, rapor, genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne tevdi edilir.

(6) Bu Tebliğdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen yönetim kurulu yıllık çalışma raporları, genel kurullarda görüşülemez ve kabul edilemez.

Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun içeriği

MADDE 4 – (1) Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, içeriği aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur.

a) Genel bilgiler bölümünde;

1) Kuruluş bilgileri, unvanı, tüzel kişilik kazandığı tarih, ticaret sicil numarası, adres, telefon, faks numaralarını, elektronik site ve elektronik posta adreslerini içeren iletişim bilgileri,

b) Yönetim ve denetim kurulu ile personel işlemleri bölümünde;

1) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, görev dönemi, bunlara yapılan her tür ödemeler,

2) Müdür ve diğer personel ile muhasebecilerin ad ve soyadları, görev dönemi, bunlara yapılan ödemeler ve sigorta işlemleri,

3) Önceki dönem bütçe kalemlerinde belirtilen gelir ve gider rakamlarının gerçekleşme durumu,

4) Faaliyet dönemine ilişkin değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler,

c) Mali durum ve muhasebe işlemleri bölümünde;

1) Bilanço ve gelir gider farkı hesabı kalemleri hakkında genel bilgiler,

2) Tutulan defterlerin türleri, noter açılış ve kapanış tasdikleri,

3) Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir ve giderler,

4) Arsa, proje, inşaat, vergi ve harç, sigorta, genel gider gibi harcamalar,

5) Kullanılan banka kredilerinin tutarı, kredinin şartları ve geri ödeme durumu,

6) Belediye, vergi ve sigorta gibi kurumlar ile kişilere olan borçlar,

7) Demirbaşların alım bedeli cinsi ve adedi ile diğer araçlara ilişkin bilgiler,

ç) Ortaklık işlemleri bölümünde;

1) Mevcut ortak sayısı, dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı, yapı kooperatiflerinde genel kurulca belirlenen ortak sayısı, ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin kanun ve Anasözleşmede gösterilen şartları taşıyıp taşımadıkları,

2) Genel kurulca belirlenen aidat miktarı, ortaklardan yapılan aidat tahsilatı, ortakların aidat borçları,

3) Genel kurul kararı ile belirlenen gecikme faiz oranı, usul ve esasları, gecikme faizi tahakkuk ve tahsilat miktarı,

4) Hisse devirlerine ilişkin bilgiler,

5) Çıkarılan ortakların ad ve soyadları, çıkarılma sebepleri, çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine ortak alınıp alınmadığına ilişkin işlemler,

6) İstifa, ölüm ve çıkarılma yoluyla ortaklığı sona eren kişilere yapılan ödemeler,

d) Arsa, inşaat ve ferdileşme çalışmaları bölümünde;

1) Gayrimenkul alımı ve satımında takip edilen usul ile alınacak gayrimenkulün azami fiyatı, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesine ilişkin genel kurul kararı,

2) Gayrimenkul alım ve satım tutarları,

3) Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar,

4) İnşaatların yaptırılma yöntemi, mevcut konut ve işyeri sayısı, bu konularda alınan genel kurul kararları,

5) Yapılan ihaleler, imzalanan sözleşmelerin tarihi, tarafları, konusu ve bedeli,

6) Arsa ve arazinin imar durumu, plan, proje, yapı ruhsatı, alt yapı işleri, imalat ve çevre düzenleme çalışmaları,

7) İnşaat giderleri, düzenlenen hak edişler, müteahhit ve taşeronlara yapılan ödemeler,

8) İnşaat seviyesi, inşaatların tahmini tamamlanma tarihi ve maliyetleri,

9) Konutların veya işyerlerinin kesin maliyetlerinin tespiti ve ortaklara dağıtılması, ferdileşme, tapu tahsisi ve yapı kullanma izni, tasfiye gibi işlemler,

e) Hukuki faaliyetler bölümünde;

1) Genel kurul kararlarına karşı açılan itiraz davaları, ihraç kararları aleyhine açılan itiraz davaları, alacak, tespit, iptal ve tazminat davaları gibi idare ve hukuk mahkemelerinde açılan tüm davaların mahkemesi, dosya numarası, taraflarına ve aşamasına ilişkin bilgiler,

2) Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

3) Kooperatif ile ilgili devam eden veya sonuçlanan tüm ceza davalarının mahkemesi ve dosya numaraları,

verilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

  Continue reading

KOOPERATİFLERDE DENETİM-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

 

Ekran Resmi 2017-03-26 22.55.32HER NE KADAR KOOPERATİFLERDE BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENEN FORMAT BİR DENETİM RAPORU OLSA DA BU RAPORUN MUHASEBE DENETİMİ İÇİN TAM ANLAMI İLE YETERLİ OLMADIĞI MALUMDUR, GENEL KURULLAR İÇİN HAZIRLANAN BU RAPORA EK OLARAK KOOPERATİFLERDE DENETİM İLE İLGİLİ ÖZET YAZIMIZI AŞAĞIDA BULABİLİRSİNİZ.

SORULARINIZ İÇİN AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM KUTUSUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

ekran-resmi-2016-09-16-20-52-22

Denetim prosedürleri, denetçinin, denetimin saha çalışması safhasını yürütürken bir denetimin spesifik hedeflerini gerçekleştirmek için üstlendiği adımları ifade eder. Bu hedefler, organizasyonun risklerinin etkili bir şekilde tanımlanması ve yönetilmesini sağlamak, çalışanların kuruluşun düzenlemelerine ve politikalarına uymasını sağlamak ve bir kuruluşun varlıklarının doğru bir şekilde edinilmesi ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Denetçi, kullanılacak denetim prosedürlerini tanımlamakla görevlidir; Bununla birlikte, denetlenen kuruluşun yönetimi tarafından onaylanmalıdır.

Belgelerin ve Kayıtların Doğrulanması

Bu prosedür, bir organizasyonun fiziksel ve elektronik kayıtlarının denetçi tarafından derinlemesine incelenmesini içerir. Mali tablolar, makbuzlar ve faturaları içerirler. Denetçi, bu belgelerin doğruluğunu ve doğruluğunu kontrol eder. Küçük organizasyonlarda, genellikle çok sayıda belge bulunmadığından, bir denetçi tüm belgelere dokunabilir; Çok sayıda varsa, denetçi, rasgele örnekleme yoluyla analiz edilecek belgeleri seçer.

Maddi Varlıkların İncelenmesi

Bu prosedür, bir kuruluşun tüm maddi varlıklarının fiziksel denetimini içerir. Denetçi, varlıkların fiilen var olduğundan emin olmak için şirketin varlık envanteri kaydını fiziksel varlıklarla karşılaştırır.

Soru sorma

Bu, bir organizasyonun belirli operasyonları veya bölümleri hakkında derinlemesine bilgi edinmek için anahtar çalışanlarla konuşmayı içerir. Bu bilgi daha sonra diğer denetim prosedürlerini tamamlamak için kullanılır.

Yeniden Hesaplama Hesap denetimi,

denetim kanıtlarının oluşturulmasında yalnızca denetçi yer aldığından güvenilir bir denetim prosedürüdür. Bir organizasyonun finansal tablolarındaki rakamları, doğruluğunu ve doğruluğunu kontrol etmek için yeniden hesaplamayı içerir.

Tarama 

bir organizasyonun muhasebe kayıtlarını hataları, eksiklikleri veya olağandışı girdileri saptamak amacıyla eleştirel olarak incelemeyi gerektirir. Muhasebe belgelerindeki girdileri gözden geçirerek özgünlüğünü ve doğruluğunu tespit etmeyi içerir. Tarama prosedürü esnasında, denetçi, gelir hesaplarında yetkisiz borçlar veya masraf hesaplarında dolandırıcılık kredileri gibi olağandışı kalemler aramaktadır.

Gözlem

Denetçi, günlük görevlerini yerine getirirken örgütün çalışanlarını gözlemler. Bu, denetçinin, denetlenen kuruluşun süreçlerini anlamasına yardımcı olur. Bu prosedür, gözlemlenmekte olduklarının farkında oldukları takdirde çalışanların performanslarını artırabileceğinden güvenilir değildir.

Yönetim Toplantılarının Gözden Geçirilmesi

Bu, denetçinin, bu toplantılarda tartışılan ve organizasyonun mali performansını ve yönetimin görüştüğü sıklığı etkileyebilecek ilgili konuları tanımlamak amacıyla birkaç dakikalık yönetim toplantılarını gözden geçirmesini gerektirir. Tutanakları inceleyerek, denetçi, bu tür toplantılarda alınan kararların gerçekten uygulanmakta olup olmadığını kontrol edebilir.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

 

Kooperatiflerde Denetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması – KEMAL ÖZMEN

 Kooperatiflerde Denetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması – KEMAL ÖZMEN

Sorularınız için info@ozmconsultancy.com

Denetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması :
Madde 56- Denetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilirler.

Kanun ve anasözleşmede belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer.

Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut üye veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedekler de dahil toptan boşalma olursa, T. Ticaret Kanunu’nun 351’inci maddesinin son cümlesine göre hareket edilir.

 [youtube https://www.youtube.com/watch?v=w3DyJp3xg7Q&w=560&h=315]

KOOPERATİFLERDE DENETİM NASIL YAPILIR-MALİ MÜŞAVİR KEMAL ÖZMEN

 

Madde 55- Denetim kurulu üyeleri, kanun ve anasözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.

Bunlar, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatif veya ortaklar için zarar umulan hususları açıklayamazlar.

Ayrıca, ortaklık işlemleri dışında kendi şahıslarını ilgilendiren hususlarda kooperatifle iş yapamazlar.

SORULARINIZ İÇİN info@ozmconsultancy.com

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=w3DyJp3xg7Q&w=560&h=315]