KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

23 Kasım 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30604
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:

KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN

BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 2/7/2018 tarihli ve 30466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Ticaret Bakanlığınca”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını”, 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi ise “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri için büyükşehir olan illerde tamamı bir çalışma bölgesi oluşturan ilçe/ilçeler listesi” başlıklı Ek-1’in ilk satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Adana Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Karaisalı, İmamoğlu, Ceyhan, Yumurtalık, Karataş, Aladağ

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/7/2018 30466

İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ YARGITAY KARARI- DEVAM EDEN DAVALARA ETKİSİ

KAYNAK :MGC LEGAL

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 27.09.2018 tarihli 2016/2304 E., 2018/4341 K. Sayılı kararı ile “3194 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 16. madde, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış imara aykırı ve kaçak yapılar için uygulanacağından içeriği itibarıyla geriye etkili olarak uygulanması öngörülmüş bir düzenlemedir, Usuli kazanılmış hakkın istisnası olan geriye etkili bir kanuni düzenleme olması sebebiyle anılan hükmün mahkemelerce eldeki davalar için de uygulanması gerektiğinden, kanunda belirtilen süre içinde başvurulup gerekli işlemler tamamlanarak yapı kayıt belgesi alınmak suretiyle yapının yasal hale getirilip getirilmediği saptanarak uyuşmazlığın mahkemece yeniden değerlendirilmesi gerektiğine” hükmedilmiştir.

Kooperatif Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Okuması Gereken Açılış Metni

 

KOOPERATİFLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA

TOPLANTI YETER SAYISI VARSA AÇILISTAN ÖNCE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN GENEL KURULA HİTABEN YAPACAĞI KONUŞMA METNİ

 

Sayın ortaklar;

Kooperatifinizin genel kurul toplantısına, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 87 nci maddesi uyarınca Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Toplantı başlamadan önce genel kurul toplantısı ve bakanlık temsilcisinin görevleri konusunda kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

Toplantıya katılanlar listesi incelenmiştir. Yeter sayı vardır. Toplantı açılabilir. İtirazı olan ortakların, itiraz konularını bildirmeleri halinde gerekli değerlendirme yapılacaktır.

Bakanlık temsilcisi olarak, toplantının kanunlara, anasözleşmeye ve gündeme göre yürütülmesini denetleme ve temin ile görevliyim.

Genel kurulun sevk ve idaresi, seçilecek olan divan tarafından sağlanacaktır. Bu nedenle sevk ve idareye karışmayacağım, ancak divan heyetine yardımcı olacağım. Gündem çerçevesinde bana sorulan sorulara cevap vereceğim. Toplantının kanun ve anasözleşmeye uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekirse divan başkanını ve genel kurulu uyaracağım, yol göstereceğim ve açıklama yapacağım. Kanun ve anasözleşmeye aykırı olarak alınan kararlar hakkındaki görüşümü tutanakta belirteceğim.

Toplantı tutanağının hazırlanması, yazılması, tamamlanması görev ve yetkisi divan heyetine aittir. Ancak, divan heyetinin zorlandığı noktalarda ben de yardımcı olacağım.

Divan Heyeti; görüşmeleri, alınan kararları ve kaç oyla alındığını, kararlara muhalif kalan ortakların açıklamalarını ve gerektiğinde bakanlık temsilcisi olarak şahsımın tutanağa geçirilmesini istediğim görüşleri tutanağa yazmakla görevlidir.

Kooperatifler Kanununun 46 ncı maddesine göre gündeme madde eklenmesi için kayıtlı ortakların 1/10’u divan heyetinin seçilmesinden hemen sonra yazılı teklifte bulunmaları gerekmektedir. Divan heyeti seçilip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildikten sonra, gündeme madde eklenmesi için verilecek önergeler Kanuna aykırı olduğundan gündeme alınamaz.

Toplantı sırasında, divan ve ortaklarca bu açıklamalarıma uygun hareket edilmesi genel kurul toplantısının sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

Genel kurulda alınan kararlar toplantıda bulunan veya bulunmayan ve aleyhte oy kullanan tüm ortaklar için hüküm ifade edecektir.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hükümleri gereği yönetim kurulu üyelerinin; üyeliğe seçim, üyelikten istifa ve üyelik süresinin sona ermesinden itibaren 1 ay içinde ve varsa genel müdürlerin göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte ve görevden ayrılma tarihini müteakip bir ay içinde, yine sonu (0) ile (5) biten yıllarda ve mal bildiriminde bir artış olduğunda Valiliğe (Ticaret İl Müdürlüğü) mal bildiriminde bulunmaları gerekmekte olup, aksine davranışın ise cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Kooperatif ve birliklerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi gereği tutulması gereken defter ve belgeleri usulüne uygun olarak tutmaları, yine bu Kanun kapsamında açılış ve kapanış onayına tabi defterlerin açılış ve kapanış onaylarının yaptırılmaları gerekmekte olup, aksine uygulamalarda yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Teşekkür ederim.

Kooperatifler iş ve işlemlerinde e-imza kullanabilir mi ?

Kooperatifler iş ve işlemlerinde e-imza kullanabilir mi ?Ekran Resmi 2018-11-14 19.45.33.png

Kooperatif Seçimlerinde Oy Pusulaları

Gizli oylamada, kooperatif mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulalarının kullanılması esastır. Ancak, genel kurulca karar alınmak kaydıyla ayrıca basılı oy pusulası da kullanılabilir. Genel kurulun yalnızca basılı oy pusulası kullanılması yolunda alacağı karar geçersizdir. Genel kurulda kooperatif mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulaları ve basılı oy pusulalarından başkaca bir pusula seçim için kullanılamaz. Matbaada basılmış veya yazı makinesi ile yazılmış ya da çoğaltılmış oy pusulaları basılı oy pusulası sayılır

Kooperatiflerin Kullanacağı Muhasebe Programı Nasıl Olmalıdır ?

Kooperatiflerin Kullanacağı Muhasebe Programı Nasıl Olmalıdır ?

Mali Müşavir Evren ÖZMEN-info@ozmconsultancy.com

Günümüzde paket muhasebe ticari programlarının hızla modası geçerken SAAS dediğimiz tarzda programlar bir çok noktada karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda kooperatiflerin kullanacağı programda kendimce olması gereken özellikleri yazdım. Bunların tamamını bir muhasebe programında beklemek mümkün olmadığını biliyorum. Ancak  bence artık kullanılan programların bir anlamda hem satın alma-hem crm-hem muhasebe- hem de finans programı aynı zamanda icra takip programı olması gerekiyor. Hepsinin aynı programda olması mümkün olamayacağı için en azından bu tarz programlar ile uyumlu çalışacak bir alt yapısı olması bence önemli

 

Ekran Resmi 2018-11-11 11.06.31

1- Genel Kurulda alınan kararlara istinaden alınan ödeme kararlarını bir seferde döneme yayarak tahakkuk edebilmelidir.

2-Banka hareketlerini otomatik olarak ortakların carilerine işleyebilmelidir.

3-İşletme Projesi/Tahmini Bütçeyi muhasebe programına yüklemek mümkün olmalı ve yüklenen tahmini bütçe ile fiili durumu kontrol edebilmelidir. Tahmini bütçede yazan hesap kalemleri dışında gider hesabı açmak için yönetici onayı gerekli olmalıdır.

4-Vade farklarını tahsil edilirken ana para faiz ayrımını doğru yapmalıdır.

5-Vade farklarını doğru hesaplamalıdır. Bileşik faiz hesaplaması yapmamalı, faize faiz tekrar hesaplamamalıdır.

6-Düzenli aralıklar ile ödemesini yapmayan ortaklara mail göndermesi gerekmektedir. Mail gönderilmesi için onay verilmesine gerek olmayıp, her ayın belli tarihlerinde kendisi göndermelidir.

Ekran Resmi 2018-11-11 11.12.33.png

7-Ortakların kişisel bilgilerinin tutulması için alanlar olması gerekmektedir. Ortağın ve vekalet verebileceği herkesin imzası sistemde taranmış olarak bulundurulmalı ve genel kurul günü gerektiği takdirde imza taraması yapabilmelidir.

8-Alacak raporunu haftalık olarak yönetim kurulu ve ilgililere göndermelidir. Alacak raporunun formatı basit sade anlaşılabilir ve grafikli olmalıdır.

9-Yönetim ve Denetim kurulu raporlarını bakanlık formatına uygun olarak hazırlayabilmelidir.

10-Ana sözleşmeye göre üç ayda bir hazırlanması gereken denetim raporu programdan çıkartılabilmelidir.

11-Denetim kurulu raporunun hazırlanması ile ilgili denetim kurulu üyelerinin mail adreslerine hatırlatma mailleri göndermelidir. Maile dönüş olmadığı takdirde tekrar gönderilmelidir.

12-Yönetim kurulu raporunun aslında koop bis sistemi üzerinden hazırlanması gerekmektedir. Ana sözleşmeye göre bu raporların hazırlanma süreleri genel kuruldan en az 15 gün önce olduğu için muhasebe programı yönetim kurulu ve ilgililere hatırlatma maili göndermelidir.

13-Hazır un cetvelini bakanlığın formatına göre hazırlamalıdır.

14-Koop bis sistemine ortakların bilgilerini muhasebe programından otomatik aktarmalıdır.

15-Ödemesini zamanında yerine getirmeyen ortakların ihtarname ve uyarı yazılarını herhangi bir komuta gerek kalmadan düzenli olarak hazırlayıp, yönetim kurulu ve avukatlara mail olarak otomatik göndermelidir.

16- Günlük Kasa ve Tahsilat raporunu otomatik olarak her sabah ilgililere mail atmalıdır.

17-Satıcı faturalarının girişinde vade alanını doldurmadan kayıt edilmesine imkan vermemeli, bu sayede sistemden haftalık aylık ödeme tabloları çıkartılmalıdır.

18-Muhasebe programı içinde vergi ödenebilmesi mümkün olabilmelidir.

19-Gider faturaları taranarak muhasebeleştirilebilmeli, ayrıca manuel evrak girişi olmaması gerekmektedir.

20-Muhasebe programı içinde satın alma yaparken teklif toplanabilmeli, trusted supplier gibi bir bölümde bulunan satıcılardan sadece alım yapılabilmelidir.Bu konu kooperatiflerde son derece önemli olup,  şaibe olmaması açısından gereklidir.

21-Yönetim kurulu onayları ve banka çıkışları mutlaka sistem içinde banka ile entegre olarak giriş-onay şeklinde olmalıdır. Ödemelere onaya düşmeli ödeme yetkisi olanlar sistemden onaylamadığı sürece ödeme çıkmamalıdır.

22-Muhasebe programı tarafından hazırlanan aylık gelir-gider , nakit girişi-çıkışı gibi raporlar. Yönetim kurulunun uygun gördüğü zaman aralıkları ile ortakların mail adreslerine gönderilmelidir.

23-Muhasebe programı üzerinden sadece mali konular değil, diğer bazı hatırlatmalar ( emlak vergisi , kutlama v.b. ) mailing yapılabilmeli. Bu mailler hem genel hem de kişinin bilgilerine göre özelleştirilebilmelidir.

Ekran Resmi 2018-11-11 11.03.27.png

24-Kooperatif ortaklarının meslek gruplarından yaş aralıklarına, çocuk sayılarına v.b. bütün dataları toplanmalı ve demografisi yönetim kuruluna bilgi olarak sunulabilmelidir.

25-Maillerin altına kişisel verilerin korunması ile ilgili bilgilendirme notları eklenmelidir.

26-Düzenli aralıklar ile anket yapmalıdır veya Survey Monkey gibi programlar ile entegre çalışabilmelidir.

27-Tahsilat noktasında daha verimli olunabilmesi adına raklet programı örnek alınabilir.

28-Mailchimp alt yapısı kullanabilmesi ve oradaki şablonlar üzerinden mailing yapılması kolay hale getirebilir. Ortaklar edinilen bilgilere göre segmente edilerek mail gönderilebilir.

29-Dönemsel olarak kooperatifte olan gelişmeleri https://www.getrevue.co/ üzerinden newsletter gibi gönderilebilir. Örnek olarak inşaat aşamasında ise beton döküldü v.b. oturum aşamasında ise sitemizde şu işler yapıldı gibi. Bu news letterin düzenli gönderilmesi ortaklar ile yönetim arasında iletişimi artıracak ve sorunların çözülmesinde fayda sağlayacaktır.

30-Aylık Bordro raporu adı altında bir rapor çıkarabilmeli , bu rapor sadece rakamlardan değil, departman bazında hangi departmanın maliyeti ne kadar ? ödenen ücretin ne kadarı ssk ne kadarı vergi göstermesi gereklidir.

Kooperatif Muhasebe programı.png

31-Aynı şekilde dış kaynak kullanımı yapılan yerlerde güvenlik, temizlik ve peyzaj için ödenen faturalarda bu rapora eklenip, çıkarılabilmeli, dış kaynak iç kaynak kullanımı karşılaştırılması da yapılabilmelidir.

32-Mutabakatların otomatik ve sistem üzerinden kendiliğinde e- mutabakat şeklinde yapılması zaten olmaz ise olmazdır.

33-Çek ve senet ile tahsilat var ise sistemde alınan çekin senetin vadesine göre gecikme faizi hesaplanabilmesi mümkün olmalıdır.

34-Kooperatifin sözleşmeleri mutlaka sisteme girilmeli, sözleşmelerin damga vergilerinden , son tarihleri, ödeme şartlarındaki değişiklikler v.b. parametler programa tanımlanmalı, unutulan ve kendiliğinde uzayan sözleşmeler olmamalıdır.

35-Kooperatifin kira gelirleri ile ilgili olarak ise de aynı şekilde sözleşme kira artış tutarlarını otomatik olarak ekleyip kira tutarını sözleşmeye göre kendi hesaplamalıdır.

36-Programın herhangi bir paydaşına tahsilatlar konusunda insiyatif vermemeli, bütün süreçleri otomatikleştirmelidir.

37-Program üzerinden satın alma yaparken – talep girme- teklif toplama- onaya düşme-onaylanma-ödeme- süreçleri giriş onay şeklinde ve süresinde yapılmayan işlerin bir üstüne bekleyen iş diye raporlanacak şekilde kurgulanması gerekmektedir.

38- Kat maliki/ortak/ üye şifre ile kendi ödemelerini ve bildirimlerini hem cep telefonundan hem de internet sayfasından görebilmeli ödeme yapabilmelidir.

39-Hasarlarda Sigorta talebi otomatik açılmalı sistemden sigortaya program üzerinden gönderilebilmelidir.

40-İcratek v.b. programlar ile uyumlu çalışabilmesi gerekiyor.

41-Gib sistemine bağlanarak sistem için beyanname onaylama, görüntüleme ve ödeme mümkün olmas gerekmektedir.

42-Sgk sistemine bağlanarak işe giriş, işten çıkış, prim hizmet bildirge onay, iptal v.b. yapılması gerekmektedir.

43-Trellodaki gibi görev dağıtımı ve son tarih eklenebilir.

Şu an için aklıma gelenler bunlar , yeni bir husus aklıma gelir ise ekleyeceğim. Sizler de önerilerinizi yazarsanız memnun olurum

Saygılarımla

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

İşletme Kooperatiflerinde Sosyal Tesis Kiracıları Ortak olabilir mi ?

İşletme Kooperatiflerinde Sosyal Tesis Kiracıları Ortak olabilir mi ?

Kooperatif Ana sözleşmesinin ortaklık şartları başlıklı 10.maddesine istinaden sosyal tesislerde kira akdine istinaden yer alan ve mülkiyet hakkı bulunmayan kiracılar işletme kooperatifine ortak olabilir mi ?

Konu ile ilgili detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

info@ozmconsultancy.com

https://medium.com/@evrenozmen/i%CC%87%C5%9Fletme-kooperatifi-nedir-6ba19e6d4e76

Google Adsense ( Youtube ) Geliri Olan ve Beyan etmeyenlere Ceza Yağıyor.

Google Adsense ( Youtube ) Geliri Olan ve Beyan etmeyenlere Ceza Yağıyor.

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Günümüzde artık Televizyon çok az kişinin izlediği, herkesin kendi zevkine göre video yayınları izlediği bir döneme girdik. Özellikle belli yaş altı kişilerin, televizyonda kendilerine gösterilenleri değil, kendi seçtikleri içerikleri , istedikleri zaman seyrettiği bir dönemdeyiz.

Talep arttıkça bu alanda gelir tutarları da arttı. Hazırladığınız ve kolayca yayınladığınız videolara reklam alarak yüksek gelirler elde etmeniz mümkün. Türkiye’de yurtdışına oranla birim gelir tutarı görece düşük olsa da bu tutarlar izlenme saat sayısı ve kanal abone sayısına göre değişiklik arz ediyor.

Bir süredir tarafıma daha önce bu konuda uyarı mahiyetinde yazdığım yazılar nedeni ile kendilerine vergi incelemesi başlatıldığını ve ne yapacağını soran youtube yayıncılarının maillerini almaktayım.

Maliye Bakanlığı 464 Sıra numaralı vergi usul kanunu tebliğine göre bu tip geliri olanlar inceleme altına alındı. Hesabınıza Google Ireland Açıklaması ile gelen tutarlar üzerinden gerekli tespitler yapılarak,geriye dönük 5 yıl için izahat isteniyor.

Öncelikle Youtube üzerinden elde edilen Google Adsense gelirleri vergiye tabi , bu hususta bir şüphe yok. Aynı şekilde mobil uygulamalar üzerinden app store veya android market üzerinden kazanılan Admob geliri gibi.

Katma değer vergisi konusu ise şu şekilde, videonun kenarında köşesinde, başlamadan önce v.b. çıkan reklamlara tıklamalar yurtiçinden ise katma değer vergisi söz konusu ama yurtdışından ise katma değer vergisi olmayacak.

Bu noktada Maliye Bakanlığı bir çok ilde geriye dönük olarak öncelikle bu gelirler için izahat istiyor, daha sonrasında cezalı tarhiyatları yapıyor.

Bu geliri olan kişilerin forumlarda yazmış olduğu yazılardan büyük bölümünün vergi mükellefiyeti açtırmamış olduğu anlaşılıyor.

Sonuç olarak; bu tip gelir elde eden kişilerin mutlaka geliri elde etmeye başladıkları süreçte vergi mükellefiyetlerini açmalarını öneriyorum.

Yurtdışı Telefon Kayıt ücreti 500 TL olmuştur.

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı 170 TL den 500 TL ye yükseltilmiştir.

9 Kasım 2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 320 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı 170 TL den 500 TL ye yükseltilmiştir.

selective focus photography of person using iphone x
Photo by Kerde on Pexels.com

Kooperatifler Düzenli olarak Vergi Borcunuzu sorgulayın

KARAR İLAM HARCI

Günümüzde bir çok kooperatifin devam eden birden fazla davası bulunmaktadır.

Bu süreçte bazı davalar sonuçlanabilmekte ve karar ilam harcı ödenmesi söz konusu olabilmektedir.

Ödenmesi gereken harç önce ¼’ünü ödenir, kalan kısım ise mahkemenin kararının verilmesi üzerine 1 ay içerisinde ödenir. ¾ karar harcının ödenmesi için mahkemece “Harç Tahsil Müzekkeresi” yazılır ve ödemesi gereken tarafa tebliğ edilir.

Bu nedenle karar ilam harçlarının ödenmesinin unutulmaması için düzenli olarak vergi borcu sorgulamanızı öneririz.

Saygılarımızla

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Site ve Toplu Yapılarda İşletme Projesi Nasıl Hazırlanmalı ve kesinleştirilmelidir?-

İşletme Projesi Nasıl Hazırlanmalı ve kesinleştirilmelidir?

 Hazırlayan : Mali Müşavir Evren ÖZMEN

info@ozmconsultancy.com

634 Sayılı kat mülkiyeti kanununun 37.maddesine göre işletme projesi hazırlanırken işletme projesi kapsamında herkesin bildiği üzere

 

a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;
b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar; ( Eğer site yönetim planı farklı bir dağıtım öngörmüyor ise )
c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;gösterilir.

 

Aslında işletme projesi, site yönetim kurulunun site ile ilgili planladığı faaliyetlerin rakamsal olarak ifade edildiği bir dökümandır. Ancak günümüzde özellikle 1000 konutun üzerinde bulunan sitelerde işletme projesi hazırlamak profesyonel bütçe raporlama bilgisi gerektirmektedir. Bütçe çalışması çok markalı konut projelerinde bile maalesef afaki rakamlara dayanmaktadır.

 

Öncelikle İşletme projesi ( Tahmini bütçe) hazırlanırken mutlaka bir önceki sene içinde aylık bazda her giderin bütçe varyans analizi yapılmalıdır. Bütçe hazırlama her yıl yeni bir tecrübe edinip bir sonraki yıla daha hatasız olarak bütçe hazırlama prosedürüdür.

 

Örnek olarak işletme projesinde yer almayan veya daha az tutarda dikkate alınan kar küreme çalışmaları için alınan tuz miktarı veya sitenin yapılaşmasından kaynaklanan kanalizasyon açma gideri, bir sonraki senenin işletme projesinde mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu şekilde her sene sitenin kendine has özelikleri dikkate alınarak her yıl bütçenin gerçeğe en yakın gerçekleşme oranını yakalaması hedeflenir. Yönetim kurulu için hedeflenen bütçe gerçekleşmenin yakalanması, bütçenin zorunlu olmadıkça aşılmaması bir başarı kriteridir. Her ne kadar maliklerden istenen aylık ücretlerin avans niteliğinde olup, yıl sonunda kesin hesaba dönüşse de hiç bir kat maliki bir sonraki senenin aidatından düşmesi karşılığında bu yılın aidatını fazla ödemeyi kabul edeceğini düşünmemekteyim. Bu nedenle hedeflenen bütçenin aşılmaması ve gerçekçi bütçe yapılması kat maliklerinin site yönetimine olan güveninin artıracağı şüphesizdir.

 

 

Başka bir ilginç örnek ise 2016 yılında Istanbul’da yaşanan elektrik kesintileri nedeni ile jeneratör yakıt talebi ihtiyacıdır. Bu ve benzer bütçe kalemleri için jeneratör yakıt gideri kalemine ek olarak mutlaka öngörülemeyen gider kalemi toplam bütçenin belli bir oranında bütçeye eklenmelidir.

 

Bu rakamlara göre bir sonraki yılın enflasyon oranı da dikkate alınmalıdır. Ayrıca mutlaka site yönetim kurulunun imzaladığı sözleşmeler ve ödeme yükümlülükleri göz önüne alınmalıdır.

 

Bütçe uluslararası şirketlerde hazırlanırken nasıl bir süreç takip ediliyor ise benzer bir süreç yürütülmeli, bütçe çalışmaları kapsamında her birimden bilgi talep edilmelidir. Örnek olarak güvenlik, temizlik, teknik birimler ile görüşüp, talepleri olup, olmadığı, ek personel veya malzeme kalitesindeki eksiklik nedeni ile farklı malzeme talepleri olup, olmadığı kontrol edilmelidir.

 

Bütçe hazırlanırken eğer site dahilinde çalışan personeller taşeron firma çalışanı değil ise kıdem tazminatı karşılığının mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı hesaplanırken ne gereğinden fazla ne de az hesaplanmalıdır. Kıdem tazminatı karşılığı personelin devir hızı dikkate alınarak aktüeryal yöntem ile hesaplanması mümkündür.

 

Ayrıca sitenin demirbaşlarının yenilenmesi hususu da gerekli ise bu konuda dikkate alınmalıdır.

 

İşletme projesi iki şekilde kesinleştirilebilir.

 

1. Kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilmez ise kesinleşir

2. Kat malikleri kurulunda karar alınması

 

Sonuç olarak tarafımdan bir çok konut ve sanayi sitesi işletme projesi ve tahmini bütçesi hazırlandığı için bu konuda yapılan hataları ve eksiklikleri tespit etme imkanım olmuştur. Sitede yaşayan insanların huzurunun kaçmaması, aidatların karşılığını aldıklarını hissetmeleri için mutlaka işletme projesi özenli ve detaylı olarak hazırlanıp kat maliklerine sunulmalıdır.

 

Saygılarımla

Mali Müşavir Evren Özmen

Turkey’s Data Protection Board Announces that Advertising Using Data Subjects’ Contact Addresses Unlawfully Must Cease

Turkey’s Data Protection Board (“Board”) has announced that advertising using data subjects’ contact details unlawfully should cease. The Board has stated that those advertising via e-mail, SMS and calls should cease such activities. The Board will impose sanctions for failures to do so.

The Board announced that:

– Data controllers and data processors must cease advertising through e-mail, SMS or calls if such activities do not fall within the scope of exceptions contained in the Data Protection Law, or data subjects’ consent for such processing is not obtained.

– Data controllers must take technical and administrative measures to prevent unlawful access and data processing, as well as provide adequate levels of protection. If data is processed by a third party, data controllers will be deemed jointly liable for such activities.

– Sanctions will apply to those who fail to comply with the points mentioned above. Given the risk of obtaining such information unlawfully, breaches will also be notified to the Prosecutor’s Office.

Please see this link for the full text of Ruling Number 2018/119, which was published in Official Gazette number 30582 on 1 November 2018 (only available in Turkish).

“Information first published in the MA | Gazette, a fortnightly legal update newsletter produced by Moroğlu Arseven.”

Kooperatiflerde Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Ödemesi Ek Ödeme Kapsamında değildir.

Evren ÖZMEN

Kooperatif ortaklarının ek ödemelerle sorumlu olabilmesi için, öncelikle sorumluluk hallerinde olduğu gibi, ana sözleşmede bu yönde açık bir hüküm olmalıdır.

Eğer ana sözleşmede bu konuda bir hüküm yoksa, daha sonradan sözleşme değişikliği yapılarak böyle bir yüküm getirilebilir.

Bu durumda kanun koyucu ortakların yararına olarak daha ağır oy çokluğu aramış ve tüm ortakların 3/4’ünün rızasını yani, bu yönde olumlu oy kullanmasını şart koşmuştur (Koop. K. md.52, f.1).

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı -Kimler Başvurabilir ?- Başvuru Konuları Nelerdir ?-Hibe Tutarı Ne kadardır ? ( İnfografikli Anlatım )

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programına  Başvuru Konuları nelerdir ?

 1. Akıllı Ulaşım
 2. Enerji ve Temiz Teknolojiler
 3. Sanayide Dijital Dönüşüm
 4. İletişim ve Sayısal Dönüşüm
 5. Sağlık ve İyi Yaşam
 6. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Zaman cetveli

Ekran Resmi 2018-09-15 14.56.39.png

 • Ön başvuruların alınması: 16 Kasım 2018
 • 1. Aşama faaliyetleri: 30 Kasım 2018
 • 2. aşama başvurularının alınması: 1 Aralık — 14 Aralık 2018
 • Girişimcilere ait belgelerin TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih: 24 Aralık 2018
 • Eksik başvuru belgelerin tamamlanması: 25 Aralık 2018–8 Ocak 2019
 • 2. aşama panel değerlendirmeleri: Ocak 2019 — Mart 2019
 • Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması: Nisan 2019
 • Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması: Mayıs 2019
 • Destek başlangıç tarihi: 1 Haziran 2019

 

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programına Başvuru Koşulları nelerdir ?

Programa ön başvuru tarihi itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;

 • Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi,

Akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme.” 

Başvurusu kabul edilen adaya 200.000 TL’ye kadar destek 1 Haziran 2019 itibariyle verilecektir.

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı.png

Detaylı Bilgi : info@ozmconsultancy.com

Ortağı-Üyesi olunan kooperatif bilgilerine ulaşmak için nasıl bir yol izlenmesi gerekir? EVREN ÖZMEN

Yapı kooperatifi üyesi olan bir kişinin, üye olduğu kooperatife ait e-kooperatif sistemindeki bilgilere ulaşılabilmesi için; Bakanlığın Web sitesinde (csb.gov.tr) bulunan “Uygulamalar” butonu içerisinden “e-kooperatif Yapı Kooperatif Sistemine” giriş yapılması ve “Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanları ve Ortakları” linki tıklandığında sistemin talep sahibini “e-devlet Kimlik Doğrulama Sistemine” yönlendirmesini müteakip, üye olunan kooperatif bilgilerine ulaşılması mümkündür.

shout_1515906769465

 

Mali Müşavirlik Hizmetleri

ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK

Özmen Mali Müşavirlik olarak , müşterilerimizin her birinin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik (ingilizce/ Türkçe ) geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktayız.

cropped-ekran-resmi-2018-03-11-22-45-24.png

2000 yılında kurulan ekibimiz, kişisel ve profesyonel muhasebe, vergi, bordro ve iş hizmetlerini yaşamın her kesiminden müşterilere sunma konusunda yıllara dayanan deneyimleri ile geniş müşteri tabanımızın güvenini kazandık.

pexels-photo-70292

Deneyimli uzman ekibimiz, tüm temel muhasebe ve finansal gereken bilgi derinliğine sahip olmamız nedeni ile müşterilerimizde güven sağlar.

startup-photos

Müşterilerimizin her biri kendine özgü bir arka plana, şartlara, ihtiyaçlara, hedeflere ve ümitlere sahip olduğundan, doğru soruları sormak, doğru soruları sormak ve her bir müşteriyle en yakın plan için en uygun planı keşfetmek için uzmanlığımızı uygulamak için zaman ayırırız.

pexels-photo-590022

İhtiyaçlarınız ne olursa olsun – gelecek yıl vergileri planlamaktan emeklilik planlamasına kadar – yardım etmek için buradayız.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Muhasebeci değiştirme işlemleri nelerdir ? İstenecek Belgeler Nelerdir ? Evren ÖZMEN

Muhasebeci değiştirme işlemleri nelerdir ? İstenecek Belgeler Nelerdir ?

 

Çeşitli nedenlerle çalıştığınız muhasebecinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu noktada yanlış bilinen bir hususu öncelikle ekleyeyim. Muhasebeci değişikliğini senenin sonunda yapmak zorunda değilsiniz. Yıl içinde muhasebeci değişikliği yapabilirsiniz. Mükellefin muhasebeci değiştirmesi, her zaman mümkündür.

https://medium.com/@evrenozmen/muhasebeci-de%C4%9Fi%C5%9Ftirme-i%C5%9Flemlerinde-yap%C4%B1lacak-i%C5%9Flemler-459d306f4017

Genelde muhasebeci değişikliği nedenleri ;

 • İletişimsizlik/Ulaşılamama/ilgisizlik
 • Mevzuat konusunda bilgilendirmeme/Teknolojik gelişmelerin gerisinde kalma
 • Ücret Seviyesi
 • Güvenilirlik kaybı
 • Söz verilen hizmetlerin zamanında yerine getirilememesi
 • Beyannamelerinizin son günlerde gönderilmesi ve ödemelerden çok geç haberinizin olması
 • Evraklarınızın teslim alınmaması
 • Muhasebe ücreti için makbuz düzenlenmemesi
 • Çalışan personelin yetersizliği gibi nedenler olduğu gibi, bir çok başka neden de olabilir.

Sonuç olarak sizi daha iyi anlayabileceğini düşündüğünüz veya daha iyi hizmet alacağınıza inandığınız yeni bir muhasebeci ile devam etmeye karar verdiğinizde , (muhasebeci değiştirme sürecinde )devir işlemleri son derece basit olup, muhasebeci değişikliği sürecinde sizin yapmanız gerekenler aşağıdadır.

Mali Müşavirlik/Muhasebe Hizmet Teklif talepleriniz için iletişim adresimiz :info@ozmconsultancy.com

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Mevcut çalıştığınız muhasebeciye kararınızı bildirdikten sonra ;( Sözlü bildirseniz dahi mümkün ise yazılı da)

Muhasebeci değiştirmek için gerekli evraklar;

1-Eski muhasebecide bulunan

a) Geçmiş yıllara ait yazdırılmış ve kapanış tasdiki yapılmış olarak Resmi Defterlerinizi ( Yevmiye,Kebir Envanter)-Şahıs işletmesiyseniz defterler farklılık göstermektedir. Çalışacağınız mali müşavirinize sorunuz

b) Mevcut yıla ait resmi defterleri-( Yevmiye,Kebir Envanter)

b) Gelir ve Gider belgelerinizi ( Satış faturalarınız, gider fatura ve fişleriniz)

c) Beyanname ve Sgk bildirimlerinizi ( Flash diskte de alabilirsiniz )

d) Kuruluş evraklarınızı ve diğer resmi evraklarınızı ( Ticaret sicil gazeteleri,kira sözleşmeniz mali müşavir de ise kira sözleşmeniz v.b.)

e-) Personel dosyanız ( iş sözleşmesi, izin v.b yazılar)

bir tutanak ekinde teslim almanız gerekmektedir.

2-Eski mali müşavirinize vekalet verdiyseniz, azilname göndermenizi öneriyorum. Elindeki vekalet rutin mali müşavir vekaleti de olsa, çalışmadığınız bir mali müşavirde vekalet bulunmamasını öneririm.

3-Internet vergi dairesi şifrenizi teslim alınız ve değiştiriniz

4-Sgk şifrenizi teslim alınız ve değiştiriniz

5-İş kur şifrenizi teslim alınız ve değiştiriniz

6-Devir tarihi itibari ile mizan ve muavin döküm

Yeni muhasebecinizden bu süreçte destek isteyebilirsiniz. Genel olarak biz muhasebeciler olarak birbirimizin dilinden daha iyi anladığımız için devir sürecinin içinde olmamız, sonradan yaşanacak problemleri doğmadan önleyebilir.

Şirketlerde aylık muhasebe işlemleri ile ilgili yazımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Görüşmek üzere

evrenozmen@ozmconsultancy.com

Şirketinizde yapmanız gereken aylık Muhasebe İşlemleri Nelerdir ?(İnfografik )-Mali Müşavir Evren ÖZMEN

İstenecek Belgelerin Tam Listesini linkten indirebilirsiniz.

Mali Müşavir Değişikliğinde istenecek Bilgi ve Belgeler-ÖZMEN Müşavirlik

 Mali Müşavir Hizmet Teklif Talep Formu

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Şirket Kurmak-Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Hangi şirketi kurmam gerekli

Tarafımıza çok fazla sorulan bu sorunun cevabını bir anda vermek tabi ki mümkün değil.

Ancak şirket kuranların aklındaki en önemli sorular Ne zaman ? Nereye veya kime ? Ne kadar  ?ödeyeceğim

Diğer sorular ise kuruluş maliyeti ne kadar ? Şirketten para çekebilmem nasıl mümkün olacak ?

Ne yaparsam kanun çerçevesinde ödeyeceğim rakamları minimuma düşürebilirim ?

Bildiğiniz üzere üç farklı çeşit şirket var. Bu üç şirkette tek ortak ile kurulabiliyor. Kooperatif kuracaksanız zaten en az 7 ortak gerekli. Şu an için kooperatifler ile ilgili bir bilgi yazmıyorum.

Evet tek ortak olarak kurabileceğiniz şirket türleri

1-Anonim şirket

2-Limited şirket

3-Şahıs şirketi

Vergi oranlarından başlayalım

Anonim ve limited şirketin Kurumlar vergisi oranı % 22. Yani bu şu demek en basit anlatımla

(Gelir-gider )*0,22= Ödenecek vergi

Şahıs firmasında ise ödenecek vergi hesabı biraz daha farklı

2018 yılı için rakamlar aşağıda. Yani yıllık toplam keseceğiniz fatura 34.000 tl den az ise şahıs firması tabi ki daha mantıklı ama üzeri gelirler için diğer firma türleri daha mantıklı gözüküyor.

Bize yıllık gelir ve giderleri tahmini olarak yazacağınız bir exceli aşağıdaki mail adresine gönderirseniz size hangi şirketin mantıklı olacağını yazarız

evrenozmen@gmail.com

14.800 TL’ye kadar

15%

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası                                                       

20%

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası      

27%

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası                               

35%

Peki Kuruluş masrafları

Şöyle bir sıralama yapabiliriz masraf açısından

en az şahıs sonra limited sonra anonim

Açıkcası kuruluşta sermaye blokesinin kalkması nedeni ile limited şirketler daha avantajlı gibi gözüküyor bu anlamda

Şirketten para çekme süreci peki ne olacak ?

Bu yönden en avantajlısı tabi ki şahıs firması diğer firmalardan şirketten para çekmenin farklı yöntemleri var. Kar dağıtımı , huzur hakkı gibi

Bu kapsamda sorularınız bize aşağıdaki iletişim kutusundan yazabilirsiniz.

Evren ÖZMEN

[contact-form-7 404 "Not Found"]