Kooperatifler kanunu

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05.03.2009 tarih ve 2005/99 – 2009/170 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçe sinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Berkant Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili nezdinde taşıma rizikolarına karşı sigortalı emtianın davalı tarafından taşınması sırasında meydana gelen kaza sonucu hasara uğradığını, sigorta tazminatının ödendiğini, rücu koşullarının oluştuğunu ileri sürerek, 13.198.117.438.-TL’nın tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davaya yanıt vermemiştir.

Mahkemece, iddia, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne, 8.478.11 YTL’nın tahsiline karar verilmiştir. Kararı , davalı temyiz etmiştir.

1-Dava, emtia taşıma sigorta poliçesine dayalı rücuan tazminat istemine ilişkindir.

Dava dilekçesi davalıya Tebligat Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca tebliğ edilerek hüküm kurulmuştur. Anılan yasal düzenlemede muhatabın adreste geçici bulunmama halinde tebligatın nasıl yapılacağı hükme bağlanmıştır. Tebligat Tüzüğü’nün 28. maddesinde de muhatabın adreste geçici bulunmama halinde tebligat memurunun nasıl davranacağı düzenlenmiştir. HGK’nun 29.12.1993 tarih. 18/778-876 sayılı kararın da da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Tebligat Kanunu’nun 21 ve Tebligat Tüzüğü’nün 28. Maddeleri uyarınca geçerli bir tebligattan söz edilebilmesi için, muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılacak olanlardan hiç birinin gösterilen adreste bulunmama sı, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, vs, tahkik ederek beyanlarının tebliğ tutanağına yazıp altını imzalatması, tebliğ evrakının o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memuruna teslim etmesi. 2 numaralı ihbar fişinin kapıya yapıştırılması, keyfiyetin en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilmesi gerekir. Uyuşmazlık konusu olayda davalıya duruşma gününü bildirir tebligat parçasının incelenmesinde adreste bulunmama sebebinin araştırılmadığı ve bu duruma ilişkin beyanların tebliğ tutağına yazılıp imzalatılmadığı anlaşılmaktadır. O halde, dava dilekçesinin davalıya usulüne uygun tebliğ edildiğinin kabulü mümkün değildir. Bu durum karşısında, dava dilekçesinin geçerli şekilde davalıya tebliği sağlanmadan ve taraf teşkili yapılmadan yazılı olduğu şekilde davanın esasına girilerek hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

2-Bozma sebep ve şekline göre, davalının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarda (1) numaralı bentte açıklanan nedenle davalının temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davalı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenle davalının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine. 06.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir