Kooperatif kuruluş evrakları

KOOPERATÝF KURULUÞ ÝÞLEMLERÝ
Bakanlýðýmýzca hazýrlanarak uygulamaya konulan Örnek Anasözleþmelerin aynen kabul edilmesi halinde, Tüketim, Turizm Geliþtirme, Temin Tevzi, Küçük Sanat, Motorlu Taþýyýcýlar, Üretim ve Pazarlama, Yaþ Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifleri’nin kuruluþlarýna Ýl Müdürlüklerince izin verilmektedir.

KOOPERATÝF KURULUÞUNDA ÝZLENECEK YOL

ü Müdürlüðümüz Muhasebe servisine baþvurarak 5 adet Anasözleþme temin edilir.

ü Sol menüden kooperatif unvan sorgulama bölümünden sorgulama yapýlarak kullanýlmak istenilen unvanýn kullanýmda olup olmadýðý kontrol edilir, kullanýmda deðilse unvan ana sözleþmeye yazýlýr. Unvan sorgulamasýnda tüm Türkiye baz alýnýr.

ü Anasözleþme kurucu ortaklar tarafýndan doldurulur ve kurucu ortaklar tarafýndan her sayfasý imzalanýr.

ü Ýmzalý ana sözleþmenin 4 adedi notere tasdik ettirilir, 1 tanesi notere býrakýlýr.

ü Dilekçe ve 4 adet anasözleþme (3’ü noter onaylý), Bilgi formu, Mal bildirim formu ile birlikte Ýl Müdürlüðümüze baþvurulur.

MOTORLU TAÞIYICILAR KOOPERATÝFÝ KURULUÞUNDA ÝSTENECEK EVRAKLAR

ü Dilekçe

ü 5 Adet Anasözleþme (3’ü Noter tasdikli)

ü Kurucularýn Taþýyýcýlýðý fiilen meslek edinmiþ þoför esnafý olduklarýna dair kayýtlý olduklarý mahalli Þoförler Odasýndan veya Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Odasýndan verilmiþ belge

ü Kurucularýn sahip olduklarý arabalarýn Ýl Trafik Þubesine kayýtlý olduklarýna iliþkin sicil cüzdanlarýnýn (Ruhsatnamelerinin) Noter tasdikli birer sureti

ü Kurucularýn Mahalli Ticaret Sicil Memurluðuna kayýtlý olmadýklarýna dair Ticaret Sicil Memurluðundan alýnmýþ belge

ü Vergi Dairesinden mükellefiyetinin devam ettiðine dair alýnacak belge

ü Bilgi Formu (1 Asýl – 1 Fotokopi)

ü Güzergah Taahhütnamesi

ü Yönetim Kurulu Üyelerinin mal Beyaný

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir