Kooperatif Yönetim kurulu toplantıları ne şekilde yapılır? kooperatif yönetim kurulu toplantı nisabı,kooperatif yönetim kurulu görev taksimi,kooperatif yönetim kurulu görev taksimi karar örneği-Kemal ÖZMEN

Yönetim kurulu toplantıları ne şekilde yapılır?

www.ozmconsultancy.com

info@ozmconsultancy.com

sorularınız için

Yönetim kurulu başkanın bulunmadığı zamanda ikinci başkanın çağırısı ile üyelerin en az yarıdan bir fazlası ile  toplanır, kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu tarafından verilir.Örneğin üç kişiden oluşan yönetim kurulunun toplanabilmesi için üç üyenin katılımda bulunması ve en az iki üyenin karar alması yeterli olacaktır.Üyelerin eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır.Bu toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır(Anas. Md.45).

Toplantıda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz.Üyeler, kişisel menfaatlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi esnasında toplantıya katılamazlar.

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıda hazır bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

Toplantı en az ayda bir defa ve kooperatif merkezinde yapılır.Ancak, üyelerin çoğunluğunun onaylaması ile başka bir yerde de yapılabilir.

Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine işlenir.Karar defterine her yıl 1’den başlamak ve yıl sonunda sona ermek  üzere numara verilir.Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır.

Verilen kararlara karşı olan üyelerle çekimser oy kullananlar, karşı olma ve çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar.

Hakkında daha sonradan iptal kararı verilen yönetim kurulu kararlarının üzeri çizilmez veya karalanmaz.Bunun yerine iptali kararlaştırılan kararın tarih ve sayısı alınacak yeni bir yönetim kurulu kararında belirtilerek söz konusu karar hükümsüz kılınır.

Kooperatif Genel Kurullarına Katılan Bakanlık Temsilcisi, Hükümet Komiserine ödenen tutarlar üzerinden stopaj hesaplanıp beyan edilmesi hakkında-Kemal ÖZMEN

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Tarih  :  09.07.2008

Sayı     : B.07.1.GİB.4.16.16.01.GV.08.49/2869                                                                        

Konu  : Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce görevlendirilen

               Hükümet Komiserine ödenmek üzere söz konusu

               Müdürlüğün banka hesabına yatırılan ücretlerden

               gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

 

 

……. SAN. TİC. A.Ş.

 

Başkanlığımıza verilen 07.07.2008 tarihli dilekçede, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen hükümet komiserine ödenmek üzere aynı kurumun banka hesabına yatırılan ücretlerden Şirketinizce gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesinin birinci fıkrasında, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlıolarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret olarak tanımlanmış; ikinci fıkrasında da, ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmişbulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği belirtilmiştir.

Aynı Kanunun “Vergi Tevkifatı” başlığını taşıyan 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaretşirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmüne; fıkranın 1’inci bendinde de, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61’inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerin (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104’üncü maddelere göre vergilendirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun “Müteferrikİstisnalar” başlığı altındaki 23 üncü maddesinde, hükümet komiseri olarak görevlendirilenlere yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edildiğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 07.08.1996 tarih ve 22720 sayılıResmi Gazete yayımlanan “SermayeŞirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” in 34’ncü maddesi, “Şirketlerin genel kurul toplantılarında görevlendirilen komiserlerin zaruri masraflarını karşılamak üzere her yıl Bütçe kanununun (H) cetvelinin (I-B) bendi ile tespit edilen Devlet memurlarına ödenen en yüksek yurtiçi gündelik tutarının iki katı; resmi tatil günleri için üç katı olarak ödenir. İlgili şirket tarafından bu tutarlara tekabül eden vergi ve kanuni kesintiler süresi içerisinde vergi dairesine yatırılmak üzere kesildikten sonar kalan miktar Ankara’da Genel Müdürlük adına, diğer illerde il sanayi ve ticaret müdürlükleri adına T.C. Ziraat Bankasında açılacak hesaplara yatırılır. 

……” hükümlerini içermektedir.

Bu hükümlere göre, “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik”’in 34’üncü maddesi hükmü uyarınca,  hükümet komiserine ödenecek komiserlik ücretinin, Şirketinizce 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  61, 94, 96, 97, 103 ve 104 üncü maddeleri gereğince gelir vergisi tevkifatına tabi tutularak, kalan miktarın İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü adına açılmış banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, tevkif edilen vergilerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98 ve 119’uncu maddeleri uyarınca, bağlı bulunduğunuz vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenmesi gerekeceği tabiidir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Kooperatiflerde Arsa payı karşılığı olarak inşa edilen bağımsız bölümlerin yüklenici tarafından arsa sahibine verilmesinin trampa olmadığını ve bu işlemin arsanın değerlendirilmesi olduğunu”

Arsa payı karşılığı olarak inşa edilen bağımsız bölümlerin yüklenici tarafından arsa sahibine verilmesinin trampa olmadığını ve bu işlemin arsanın değerlendirilmesi olduğunu”

 

Belirterek, yükleniciler tarafından arsa sahibine arsanın karşılığı olarak verilen konut veya işyerlerinin emsal bedelleri üzerinden cezalı olarak salınan katma değer vergileri  terkin etmiştir.

 

Danıştay 9. Dairesi’nin verdiği bir Karar’da ise; “Arsa karşılığında daire alınması  işleminin arsa sahibi yönünden ticari muamele değil arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik olduğu ve trampa niteliği taşıması nedeniyle katma değer vergisine tabi tutulamayacağını” belirtmiştir.

 

“Arsasını kat karşılığı müteahhide teslim eden arsa sahibinin bu işleminin kendisi yönünden ticari bir muamele değil arsanın değerlendirilmesi  amacına yönelik olması nedeniyle katma değer vergisine tabi olmadığı, müteahhidin arsa sahibine arsanın karşılığı olarak daire ve işyeri teslimlerinin ise trampa olmaması nedeniyle katma değer vergisine tabi tutulmayacağı” belirtilmektedir

Kooperatiflerde Genel Kurul Nasıl Yapılır 2012 ?-Mali Müşavir Kemal ÖZMEN

   

Madde 45 –

(Değişik madde: 04/10/1988 – 3476/11 md.)

    Genel kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur.

 

    Genel kurul, anasözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır. Toplantı nisabı anasözleşmede gösterilir. Ancak yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarında ortakların en az 1/4’ünün şahsen veya temsilen hazır bulunmaları şarttır.

 

    Genel kurul toplantı tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce ilgili bakanlığa ve mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 

    Genel kurulun sevk ve idaresi, ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasında seçilen başkan ve üyeler tarafından sağlanır.