Kooperatif Genel Kurullarına Katılan Bakanlık Temsilcisi, Hükümet Komiserine ödenen tutarlar üzerinden stopaj hesaplanıp beyan edilmesi hakkında-Kemal ÖZMEN

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Tarih  :  09.07.2008

Sayı     : B.07.1.GİB.4.16.16.01.GV.08.49/2869                                                                        

Konu  : Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce görevlendirilen

               Hükümet Komiserine ödenmek üzere söz konusu

               Müdürlüğün banka hesabına yatırılan ücretlerden

               gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

 

 

……. SAN. TİC. A.Ş.

 

Başkanlığımıza verilen 07.07.2008 tarihli dilekçede, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen hükümet komiserine ödenmek üzere aynı kurumun banka hesabına yatırılan ücretlerden Şirketinizce gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesinin birinci fıkrasında, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlıolarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret olarak tanımlanmış; ikinci fıkrasında da, ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmişbulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği belirtilmiştir.

Aynı Kanunun “Vergi Tevkifatı” başlığını taşıyan 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaretşirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmüne; fıkranın 1’inci bendinde de, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61’inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerin (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104’üncü maddelere göre vergilendirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun “Müteferrikİstisnalar” başlığı altındaki 23 üncü maddesinde, hükümet komiseri olarak görevlendirilenlere yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edildiğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 07.08.1996 tarih ve 22720 sayılıResmi Gazete yayımlanan “SermayeŞirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” in 34’ncü maddesi, “Şirketlerin genel kurul toplantılarında görevlendirilen komiserlerin zaruri masraflarını karşılamak üzere her yıl Bütçe kanununun (H) cetvelinin (I-B) bendi ile tespit edilen Devlet memurlarına ödenen en yüksek yurtiçi gündelik tutarının iki katı; resmi tatil günleri için üç katı olarak ödenir. İlgili şirket tarafından bu tutarlara tekabül eden vergi ve kanuni kesintiler süresi içerisinde vergi dairesine yatırılmak üzere kesildikten sonar kalan miktar Ankara’da Genel Müdürlük adına, diğer illerde il sanayi ve ticaret müdürlükleri adına T.C. Ziraat Bankasında açılacak hesaplara yatırılır. 

……” hükümlerini içermektedir.

Bu hükümlere göre, “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik”’in 34’üncü maddesi hükmü uyarınca,  hükümet komiserine ödenecek komiserlik ücretinin, Şirketinizce 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  61, 94, 96, 97, 103 ve 104 üncü maddeleri gereğince gelir vergisi tevkifatına tabi tutularak, kalan miktarın İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü adına açılmış banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, tevkif edilen vergilerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98 ve 119’uncu maddeleri uyarınca, bağlı bulunduğunuz vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenmesi gerekeceği tabiidir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir