Kooperatifler bundan sonra Kasa Defteri Tasdik ettirmek zorunda değil- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

KOOPERATİFLER KASA DEFTERİ TASDİK ETTİRECEK Mİ ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatifler için muhasebe yönetmeliği 28.04.2018 Tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Zaten  1163 sayılı kooperatifler kanununda 15.02.2018 tarihinde yapılan değişiklikle kooperatiflerin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler hakkında 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacağı yazılmıştır.

Türk Ticaret kanunu hükümlerine göre nasıl defter tutulacağı ile ilgili olarak ticari defterlere ilişkin tebliğe bakılacaktır. Tebliğe göre kasa defteri şeklinde tarif edilen bir defter olmaması nedeni ile bundan sonra kooperatiflerin kasa defteri tasdik ettirmesine gerek bulunmamaktadır.

info@ozmconsultancy.com

pexels-photo-1024403.jpeg

KOOPERATİFLER, KOOPERATİF BİRLİKLERİ, KOOPERATİF MERKEZ BİRLİKLERİ VE TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/1973 tarihli ve 14726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Kooperatifler Kanununda yapılan değişiklik

D) Muhasebe usulü ve defterler: Madde 89 – (Değişik: 15/2/2018-7099/9 md.) Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler hakkında 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir. Vergi Usul Kanununun bu hususlarla ilgili hükümleri saklıdır.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

2019 YILI NOTER DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ 2019- DEFTER TASDİK ÜCRETİ 2019-RESMİ DEFTER ÜCRETLERİ-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

[mailchimp_subscriber_popup baseUrl=’mc.us10.list-manage.com’ uuid=’69c6d526b898edca6d59fe356′ lid=’bc8d847c5e’ usePlainJson=’true’ isDebug=’false’]

Ekran Resmi 2017-12-17 08.46.55.png

ŞİRKET SAHİPLERİNİN AYLIK YAPMASI GEREKEN MUHASEBE İŞLEMLERİ NELERDİR ?

Noter harçları için aşağıdaki linke basınız

Noter-2019

TALEP FORMU

https://medium.com/@evrenozmen/muhasebeci-de%C4%9Fi%C5%9Ftirme-i%C5%9Flemlerinde-yap%C4%B1lacak-i%C5%9Flemler-459d306f4017

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Konu :2018 Yılı Defter Tasdik ve Kırtasiye Masrafları Hk.

Sayın Üyemiz, Defter Tasdikleri, Kırtasiye vb. gibi masraflar konusunda komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu, elde edilen veriler aşağıdaki gibidir. 2017 Takvim Yılında kullanılacak olan Yasal Defterler ’in Noter Tasdik ücretleri, defterlerle ilgili kırtasiye masrafları, yol masrafları ve diğer çeşitli harcamaların uygulanabilir Asgari maliyetleri belirlenmiş olup, bu rakamlar işyerlerinin kapasiteleri göz önünde bulundurularak artırılabilir. Şube işyerleri için % 20 ilave edilir. Bu liste tavsiye niteliğindedir. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla, Sekreter Başkan Mustafa ÖNDER Oğuz Nihat ALKAN

SERBEST MESLEK KAZANÇ VE İŞLETME DEFTERLERİ TABLO I İşletmenin Türü İşçisiz İşçili 1 Hizmet İşletmeleri/Serbest Meslek 445,00 TL 545,00 TL 2 Alım Satım İşletmeleri 575,00 TL 690,00 TL 3 Her ikisi aynı işletmede 630,00 TL 750,00 TL

BİLANÇO USULÜ DEFTERLER TABLO II Sayfa Sayısı İşçisiz İşçili 1 001 / 150’ye kadar 880,00 TL 1.015,00 TL 2 151 / 500 arası 1.240,00 TL 1.535,00 TL 3 501 / 1.000 arası 1.610,00 TL 2.130,00 TL 4 1.000 / 2.000 arası 2.415,00 TL 3.230,00 TL 5 2.001 ve üstü tasdik işlemlerinde, ilave her 1.000 sayfa için 400.00 TL ilave edilecektir. 6

TİCARET ŞİRKETLERİNDE İLAVETEN TASDİKİ ZORUNLU DEFTERLER (TTK 64/4) – Yönetim Kurulu Karar Defteri, – Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, – Pay Defteri, 535,00 TL

KOOPERATİF, VAKIF, DERNEK ve İKTİSADİ İŞLETMELERİ TABLO III Defter Türü İşçisiz İşçili 1 İşletme Esası 805,00 TL 1.040,00 TL 2 Bilanço Esası 1.155,00 TL 1.500,00 TL NOT: Haziran 2017’de yapılacak kapanış tasdik ücretleri bu tabloya dahil edilmemiştir. LTD: Müdürler Kurulu Karar Defteri (Açılışı yapıldıysa) A.Ş. ve Koop. : Y.K. Karar Defteri ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Apartman Karar Defterinin Kapanış Tasdikleri 31.01.2017 tarihine kadar yapılmalıdır.

2015 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

2015 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Hk.

 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI


Yönetim Krl.Karar Tarihi    : 2014/411-13
Konu                                        : 2015 Yılı Mükellef için Defter ve Sarf Malzeme Katılım Giderleri  Hk.

 

SAYIN ÜYEMİZ
Oda Danışma Meclisimizin  05/12/2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda 2014/8 sayılı karar ile  2015 yılında kullanılacak olan ticari defterler,noter masrafları,2015 yılına ait kırtasiye,damga vergisi ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğinde  karar alınmıştır.

2015 YILI MÜKELLEF İÇİN DEFTER VE SARF MALZEME KATILIM GİDERLERİ

1.İŞLETME DEFTERİ-SERBEST MESLEK DEFTERİ (İŞÇİSİZ) :250,00-TL
İşletme Defteri, noter tasdik ücreti,2015 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri,e-beyanname,e-bildirge,tahakkuk  çıktıları internet kullanım masrafları vs.2015 yılı ücret sözleşmesi yıllık  tutarın binde9,48’i damga vergisi bedeli vs.

2.İŞLETME DEFTERİ –SERBEST MESLEK DEFTERİ( İŞÇİLİ) :350,00-TL
İşletme Defteri, noter tasdik ücreti,2015 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri,Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış,aylık prim hizmet cetveli,aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri,ücretli izin takip belgesi,işçi özlük dosyası,ücret pusulası,çalışma belgesi ,e-beyanname,e-bildirgeler ile ilgili beyanname ,bildirge,tahakkuk,makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.2015 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

3.BİLANÇO USULÜ DEFTER (ŞAHIS) (İŞÇİSİZ) :500,00-TL
Yevmiye, defteri kebir,Envanter,noter tasdik ücreti,2015 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar .12 aylık evrak alım,fotokopi giderleri,e-beyanname,e-bildirge,tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.2014 yılı ücret sözleşme yıllık tutarının binde 9,48’i damga vergisi bedeli vs.

4.BİLANÇO USULÜ DEFTER (ŞAHIS) (İŞÇİLİ) :700,00-TL
Yevmiye,defteri kebir,Envanter,noter tasdik ücreti,2015 yılında kullanılacak olan  kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar .12 aylık evrak alım,fotokopi giderleri,Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış,aylık prim hizmet cetveli,aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri,ücretli izin takip belgesi,işçi özlük dosyası,ücret pusulası,çalışma belgesi ,e-beyanname,e-bildirgeler ile ilgili beyanname ,bildirge,tahakkuk,makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.2015 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

5.BİLANÇO USULÜ DEFTER (SERMAYE ŞİRKETLERİ) (İŞÇİSİZ) :750,00-TL
Yevmiye, defteri kebir,Envanter,ile pay defteri,yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defter,noter tasdik ücreti,2015 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.12 aylık evrak alım fotokopi giderleri,e-beyanname,e-bildirge,internet kullanım masrafları vs.2015 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

6.BİLANÇO USULÜ DEFTER(SERMAYE ŞİRKETLERİ ) (İŞÇİLİ) :1.000,00-TL
Yevmiye,defteri kebir,Envanter,ile pay defteri,yönetim kurulu karar karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defter,noter tasdik ücreti,2015 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.12 aylık evrak alım fotokopi giderleri, Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış,aylık prim hizmet cetveli,aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri,ücretli izin takip belgesi,işçi özlük dosyası,ücret pusulası,çalışma belgesi ,e-beyanname,e-bildirgeler ile ilgili beyanname ,bildirge,tahakkuk,makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.2015 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs (6102 Sayılı TTK’na göre Haziran 2015 sonuna kadar yapılacak olan kapanış tasdiki).

Notlar :
1-2015 yılında vereceğimiz müşterilerinizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisine tabidir.
2-Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda tablo da gösterilen rakamlara dahil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir. Değişiklik olmadığı takdirde hazırda bulunan Ticaret Sicil Tasdiknameleri geçerliliğine koruyacaktır.
3-Yukarıdaki tarife asgari tarifedir.
4-Yukarıdaki tarife 100 sayfa deftere göre belirlenmiştir.
Ekran Resmi 2015-12-06 12.09.08