Kooperatif Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Okuması Gereken Açılış Metni

 

KOOPERATİFLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA

TOPLANTI YETER SAYISI VARSA AÇILISTAN ÖNCE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN GENEL KURULA HİTABEN YAPACAĞI KONUŞMA METNİ

 

Sayın ortaklar;

Kooperatifinizin genel kurul toplantısına, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 87 nci maddesi uyarınca Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Toplantı başlamadan önce genel kurul toplantısı ve bakanlık temsilcisinin görevleri konusunda kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

Toplantıya katılanlar listesi incelenmiştir. Yeter sayı vardır. Toplantı açılabilir. İtirazı olan ortakların, itiraz konularını bildirmeleri halinde gerekli değerlendirme yapılacaktır.

Bakanlık temsilcisi olarak, toplantının kanunlara, anasözleşmeye ve gündeme göre yürütülmesini denetleme ve temin ile görevliyim.

Genel kurulun sevk ve idaresi, seçilecek olan divan tarafından sağlanacaktır. Bu nedenle sevk ve idareye karışmayacağım, ancak divan heyetine yardımcı olacağım. Gündem çerçevesinde bana sorulan sorulara cevap vereceğim. Toplantının kanun ve anasözleşmeye uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekirse divan başkanını ve genel kurulu uyaracağım, yol göstereceğim ve açıklama yapacağım. Kanun ve anasözleşmeye aykırı olarak alınan kararlar hakkındaki görüşümü tutanakta belirteceğim.

Toplantı tutanağının hazırlanması, yazılması, tamamlanması görev ve yetkisi divan heyetine aittir. Ancak, divan heyetinin zorlandığı noktalarda ben de yardımcı olacağım.

Divan Heyeti; görüşmeleri, alınan kararları ve kaç oyla alındığını, kararlara muhalif kalan ortakların açıklamalarını ve gerektiğinde bakanlık temsilcisi olarak şahsımın tutanağa geçirilmesini istediğim görüşleri tutanağa yazmakla görevlidir.

Kooperatifler Kanununun 46 ncı maddesine göre gündeme madde eklenmesi için kayıtlı ortakların 1/10’u divan heyetinin seçilmesinden hemen sonra yazılı teklifte bulunmaları gerekmektedir. Divan heyeti seçilip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildikten sonra, gündeme madde eklenmesi için verilecek önergeler Kanuna aykırı olduğundan gündeme alınamaz.

Toplantı sırasında, divan ve ortaklarca bu açıklamalarıma uygun hareket edilmesi genel kurul toplantısının sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

Genel kurulda alınan kararlar toplantıda bulunan veya bulunmayan ve aleyhte oy kullanan tüm ortaklar için hüküm ifade edecektir.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hükümleri gereği yönetim kurulu üyelerinin; üyeliğe seçim, üyelikten istifa ve üyelik süresinin sona ermesinden itibaren 1 ay içinde ve varsa genel müdürlerin göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte ve görevden ayrılma tarihini müteakip bir ay içinde, yine sonu (0) ile (5) biten yıllarda ve mal bildiriminde bir artış olduğunda Valiliğe (Ticaret İl Müdürlüğü) mal bildiriminde bulunmaları gerekmekte olup, aksine davranışın ise cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Kooperatif ve birliklerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi gereği tutulması gereken defter ve belgeleri usulüne uygun olarak tutmaları, yine bu Kanun kapsamında açılış ve kapanış onayına tabi defterlerin açılış ve kapanış onaylarının yaptırılmaları gerekmekte olup, aksine uygulamalarda yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir