KONU : Kooperatifin satın almış olduğu arsaların parsellenerek üyelerine dağıtılması sonucu nasıl vergilendirilece-Kemal OZMEN

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü

SAYI : B.07.4.DEF.0.07.11/KVK.04.56

KONU : Kooperatifin satın almış olduğu arsaların parsellenerek üyelerine dağıtılması sonucu nasıl vergilendirilece

İLGİ : …. tarihli dilekçeniz

İlgide kayıtlı yazınızda, S.S. ………. Kooperatifinin Defterdarlığımıza vermiş olduğu ../../2004 sayılı dilekçesinde; Antalya Büyükşehir Belediyesinde ihale yoluyla ../../2002 tarihinde satın almış oldukları arsaları, mali imkansızlıklardan dolayı yapılaşmaya geçilemediğinden arsaların parsellenerek tapularını üyelerine dağıtmak isteğini belirtilerek, vergisel yükümlülüklerinin ne olacağı konusunda Müdürlüğümüzün görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunun 81’inci maddesiyle değişik 7/16 ‘inci maddesinde kooperatiflerin esas mukavelerinde:

-Sermaye üzerinden kazanç dağıtmamak,

-İdare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse vermemek,

-İhtiyat akçelerini ortaklara dağıtmamak,

-Münhasıran ortaklarıyla iş görmek,

şartlarının yazılı bulunması ve fiiliyatta da bu kayıt ve şartlar dahilinde faaliyet göstermeleri ve faaliyete geçen üst kuruluşa girmeleri halinde kurumlar vergisinden muaf tutulacakları hükme bağlanmıştır.

Buna göre, adı geçen kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanabilmesi için, ana sözleşmesinde yukarıda belirtilen şartlar yazılı olmakla birlikte, fiiliyatta bu şartlara uyması ve faaliyette bulunan üst kuruluşa üye olması gerekmektedir.

Kooperatifin dilekçesinin tetkikinden S.S. …… Kooperatifleri Birliğine ../../2002 tarihinde üye olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan; adı geçen kooperatifin ait ana sözleşmenin amaç ve faaliyet konu başlıklı 6.ncı maddesinin 6 numaralı bendinde, ” Konut yapımının mali yetersizlik nedeniyle imkansızlaşması halinde, kooperatifine ait arsayı parselleyerek genel kurulca karara bağlanması şartıyla Kur’a ile ortaklara dağıtır.” hükmü bulunmaktadır.

Kooperatifin ana sözleşmesinde yazılı amaçlarına uygun olarak kooperatife ait arsanın parsellenerek ortaklara dağıtılmasının münhasıran ortaklarla iş görmek şartını ihlal etmiş sayılmayacağından Kurumlar Vergisinden muaf olması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir