Kooperatiflerde Yonetim kurulunun gorevleri nelerdir?-Kemal Ozmen

​Madde 44- Yönetim kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.

Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
​1- Kooperatifin amaçlarına, ortakların menfaatlerine ve genel kurulca belirlenen esaslara uygun arsa bulmak, arsa alımına ilişkin işlemleri yürütmek, arsayı tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek satış vaadi sözleşmesi ile satın almak, imar planı ile arsaların parselasyonu yaptırmak.
​2- Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının hazırlanmasını sağlamak,
​3- Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,
​4- Alınan arsada yaptırılacak işyeri ve diğer tesisler için gerekli plan, proje ve haritalar yaptırmak, kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almak,
​5- Kredi alma işlerinde, kooperatife kredi açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerden ortakları haberdar etmek,
​6- Satın alınacak arsa ile bunlar üzerinde yapılacak işyerlerinin bedellerini gerek sermaye mevcudundan, gerekse ortakların veya kredi kuruluşlarının verdikleri paralardan ödemek,
​7- Kooperatife yapılan bağışları kooperatif amacına uygun işlerde kullanmak,
​8- Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek,
​9- Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,
​10- İbra etmek, dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek,
​11- Genel kuruldan karar almak şartı ile kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak, rehine koymak veya mülkiyetlerini aktarmak,
​12- Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, kendi ortakları arasından veya hariçten bir veya birkaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda kullanmaya veya muayyen işlerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak.
​13- Kamu kaynaklı kredi kullanımı için kooperatif gayrimenkullerini ipotek ettirmek.

2 thoughts on “Kooperatiflerde Yonetim kurulunun gorevleri nelerdir?-Kemal Ozmen

  1. İşletme kooperatiflerinde ortak alanlari bahçe olarak işgal eden ortaklar var,yönetim kurulları genel kurul kararı olmada n buraların bosalttirilmasi isteyebilir mi veya işgalye ücreti talep edebilir mi?,saygılar.

  2. İşletme kooperatifimiz de ortak alanlar bazı ortaklarca çıt veya tellerle çevrilerek bahçe olarak işgal edilmiştir.yonetim kurulları genel kurul kararı almadan bu yerlerin bosalttirilmasi mi veya işgalye ücreti tahakkuku yapabilirim? Tesekkurler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir