Kooperatif Yonetim kuruluna secilme sartlari -Kemal Ozmen

​Seçilme Şartları:
​Madde 43- Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.
​1- Türk vatandaşı olmak,
​2- Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
​3- Başka bir toplu işyeri kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olmamak,
​4- Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak,
​5- Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak,
​Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler vasıtasıyla temsil edilirler.
​Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.
​Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.

2 thoughts on “Kooperatif Yonetim kuruluna secilme sartlari -Kemal Ozmen

  1. kooperatif başkanı olacak kişilerde ne gibi şartlar aranmakta ayrıca başkan olacak şahıs üzerinde kayıtlı yer arazi herhangi bir taşınmaz olması şartmi

  2. kooperatif başkanı olacak kişilerde ne gibi şartlar aranmakta ayrıca başkan olacak şahıs üzerinde kayıtlı yer arazi herhangi bir taşınmaz olması şartmi bilgi verseniz sevinirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir