KOOPERATİFLERİN ORGANLARI

Kooperatiflerin Organları
KOOPERATİFLERİN ORGANLARI

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Soru 29- Ortakların ödeyeceği taksit tutarlarını ve ödeme esaslarını hangi organ belirler?
– Taksit miktarını ve ödeme esaslarını genel kurul tespit eder.
OY HAKKI VE TEMSİL
Soru 30- Genel kurul toplantılarında bir ortak başka bir ortak tarafından nasıl temsil edilebilir?
– Genel kurul toplantısında bir ortak,başka bir ortak tarafından yazı ile izin vermek suretiyle temsil edilebilir.
TOPLANTI ŞEKİLLERİ VE ZAMANI
Soru 31- Genel kurul kaç şekilde toplanır?
– Genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
Soru 32- Olağan genel kurul toplantıları ne zamana kadar yapılmalıdır?
– Olağan genel kurul toplantısının takip eden her ay yılın ilk 6 ayı içerisinde yapılması zorunludur.
ÇAĞRIYA YETKİLİ ORGANLAR
Soru 33- Genel kurulu kimler toplantıya çağırır?
– Genel kurul;yönetim kurulu,denetçiler,ilgili bakanlık ve mahkeme izniyle toplantıya çağrılır.
Soru 34- Genel kurulun,yönetim kurulu dışındaki organ ve teşekküller tarafından toplantıya çağırılması halinde,yönetim kurulunun yardımcı olması gerekir mi?
– Yönetim kurulu yardımcı olur.
ÇAĞRININ ŞEKLİ
Soru 35- Genel kurul toplantısına nasıl çağrı yapılır?
– Genel kurul toplantısına çağrı,taahhütlü mektupla,ayrıca gerektiğinde gazete ile yapılır.
Soru 36- Genel kurul toplantısına çağrı yapıldıktan sonra,erteleme yapılabilir mi?
– Genel kurul toplantısına çağrı yapıldıktan sonra,erteleme yapılabilir.
BÜTÜN ORTAKLARIN HAZIR BULUNMASI
Soru 37- Kooperatiflerde çağrısız genel kurul toplantısı yapılabilir mi?
– Kooperatiflerde çağrısız genel kurul toplantısı yapılabilir.(1163 sayılı kooperatifler kanununun 47.maddesi)
GÜNDEM
Soru 38- Olağanüstü genel kurul toplantılarının gündemini kimler belirler?
– Olağanüstü genel kurul toplantılarının gündemi,toplantıya çağırmaya yetkili olanlar tarafından belirlenir.
Soru 39- Genel kurul gündemine madde ilavesi,ne zaman ve kimler tarafından yapılır?
– Ortakların en az onda biri,genel kurul gündemine madde konmasını isteyebilir .(1163 sayılı kooperatifler kanununun 46.maddesi)
Soru 40- Ortaklar,açıklanmasını istedikleri konuların genel kurul gündemine konulmasını isteyebilir mi?
– Ortaklar,açıklamasında yarar gördükleri konuların genel kurul gündemine konulmasını isteyebilirler.
ORTAKLARIN İNCELENMESİNE HAZIR TUTULACAK HUSUSLAR
Soru 41- Bilanço,gelir-gider hesapları,yönetim kurulu çalışma raporu ve denetim kurulu raporunun,ortaklar incelemesine sunulması gerekir mi?
– Bilanço,gelir-gider farkı hesapları,yönetim kurulu çalışma raporu ve denetim kurulu raporu,ortakların incelemesine sunulur.
TOPLANTI YETER SAYISI VE KARAR YETER SAYISI
Soru 42- Genel kurulun toplantı yeter sayısı(toplantı nisabı)kaçtır?
– Toplantı yeter sayısı ana sözleşmede gösterilir.
Soru 43- Yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarında,ortakların en az kaçının hazır bulunması gerekir?
– Yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarında ortakların en az dörtte biri hazır bulunmalıdır.
Soru 44- Genel kurulda karar yeter sayısı(karar nisabı)kaçtır?
– Genel kurulda kararları yeterli sayı ile alınır.
Soru 45- Yapı kooperatiflerinde ortaklardan istenen taksit ve ara ödemelerin artırılması için,genel kurulda ne kadar oyun olumlu yönde kullanılması gerekir?
– Yapı kooperatiflerinde ortaklardan istenen taksit ve ara ödemelerin artırılması için,genel kurul çoğunluğu yeterlidir.
GÖRÜŞMELERİN BAŞKA BİR GÜNE BIRAKILMASI
Soru 46- Genel kurul görüşmeleri başka bir güne bırakılabilir mi?
– Genel kurul görüşmeleri başka bir güne bırakılabilir.
TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI
Soru 47- Genel kurulun toplantısında,bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlumudur?
– Genel kurulun toplantısında bakanlık temsilcisi bulunması kuraldır.
GENEL KURULDA İBRA
Soru 48- İbra dilen (aklanan)organlardan alacak ileri sürülebilir mi?
– İbra dilen (aklanan)organlardan alacak ileri sürülemez.
Soru 49- Yönetim kurulu üyelerinin ibrasında kimler oy kullanamaz?
– Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanamaz.
Soru 50- İbranın sonuçları nelerdir?
– İbra edilmeyen kooperatif sorumluları hakkında dava açma imkanı doğar.
Soru 51- Bilançonun tasdiki ile,yönetim ve denetim kurulu ibra edilmiş olur mu?
– Bilançonun tasdikiyle,yönetim ve denetim kurulu ibra edilmiş olur.
Soru 52- İbra kararına rağmen ilgililerin sorumluluğu cihetine gidilebilir mi?
– İbra kararına rağmen ilgililerin sorumluluğu cihetine gidilebilir.
GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ
Soru 53- Genel kurul kararı hangi hallerde batıl sayılır ve iptal edilir?
– Sakat olan genel kurul kararları ;batıl ve iptali mümkün olan kararlar şeklinde ayrılır.
Soru 54- Genel kurul kararı iptal edilebilir?Bu dava ne kadar sürede ve kimler tarafından açılabilir?İptal kararının sonuçları nelerdir?
– Bir ay içinde iptal davası açılabilir
Soru 55- İptal davası açabilmek için gerekli belgeler nereden sağlanabilir?
– Genel kurul toplantısına ait belgeleri almak için Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.
GENEL KURUL KARARLARININ TESCİL VE İLANI
Soru 56- Genel kurul toplantılarından itibaren kaç gün içinde kararlar tescil ve ilan ettirilir?
– Genel kurul kararları,toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde tescil ve ilan ettirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir