ARSA VE KONUTLAR ARSA ALIMI,SATIMI,ORTAK VE KONUT SAYISI,KONUTLARIN ORTAKLARA TESLİMİ

Kooperatif Arsa ve Konutlar (İşlemler, Dağıtım, Vergi)
ARSA VE KONUTLAR
ARSA ALIMI,SATIMI,ORTAK VE KONUT SAYISI,KONUTLARIN ORTAKLARA TESLİMİ
Soru73- Kooperatifler, taşınmaz mal (gayrimenkul) alır ve satarlarken Tapu Dairelerine hangi belgeleri ibraz etmeleri gerekir?
– Sicil belgesi ve imza sirküleri ibraz etmeleri gerekir.
Soru74- Arsa alımında takip edilecek usul ile alınacak arsanın niteliklerini ve fiyatını hangi organ belirler?
– Genel kurul belirler
Soru75- Kooperatifler, arsalarında kat irtifakı tesis edebilirler mi?
– Edebilirler.
Soru76- Gayrimenkul satımında takip edilecek usul ile bunun asgari fiyatını imalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini hangi organ belirler?
– Genel kurul belirler
Soru77- Yapı kooperatiflerinde ortak sayısı ile konut veya işyeri sayısını hangi organ tespit eder?
– Genel kurul tespit eder.
Soru78- Kooperatif inşaatlarının devamı esnasında yeniden arsa alınarak ortak kaydı yapılabilir mi?
– Kooperatif inşaatlarının devamı esnasında yeniden arsa alınarak ortak kaydı yapılması daha sonra problemler doğurmaktadır
Soru79- Konutlardaki noksanlığın muhatabı kimdir?
– Müteahhit değil kooperatif yönetim kuruludur.
Soru80- Ortaklar, inşaatların gecikmesi halinde kooperatiften kira talep edebilir mi?
– Edemez.
PROJE,KONUT BEDELLERİNİN TESPİTİ
Soru81- Kooperatiflerde inşaat maliyeti ve süresi önceden taahhüt edilebilir mi?
– Edilemez.
Soru82- İnşaat, sabit maliyetle taahhüt edilebilir mi?
– Edilemez.
Soru83- Bir ortağın konut bedeline itiraz etmesi taksitlerin ödenmesini durdurur mu?
– Bir ortağın konut bedeline itiraz etmesi taksitlerin ödenmesini durdurmaz.
Soru84- Şerefiye nasıl tespit edilir?
– Ana sözleşmenin 61.maddesine göre fen heyeti tarafından tespit edilir.
Soru85- Ana sözleşmede konutlardan şerefiye alınacağı kabul edilmişse genel kurul bunu ortadan kaldırabilir mi?
– Kaldıramaz.
Soru86- Belirlenen süresi içerisinde ödenmeyen şerefiyelerin ödenmesi zorunlu mudur?
– Belirlenen süresi içerisinde ödenmeyen şerefiyelerin ödenmesi gerekir.
KONUTLARIN ORTAKLARA DAĞITIMI
Soru87- Yapı Kooperatiflerinde konutların dağıtımı nasıl yapılır?
– Konutlar, kura ile veya giriş sırasına göre dağıtılır.
KOOPERATİFLERİN TUTACAKLARI DEFTERLER VE VERGİ SORUNLARI
KOOPERATİFLERİN TUTMAK ZORUNDA OLDUKLARI DEFTERLER VE BUNLARDAN DOĞAN SORUMLULUK
Soru88- Kooperatifler, hangi defterleri tutmak zorundadır? Bundan doğan sorumluluk kime aittir?
– Kooperatif defterlerinin eksik ve kanuna uygun surette tutulmamasından doğan hukuki ve cezai sorumluluk yönetim kuruluna aittir. Kooperatifler aşağıdaki defterleri tutmak zorundadır:
1- Yevmiye defter
2- Defter-i kebir
3- Envanter Defteri
4- Karar Defteri
5- Ortaklar Defteri
KOOPERATİFLERİN VERGİ SORUNLARI
Soru89- Kooperatiflerin kurumlar vergisi ödemesi gerekir mi?
– Belirli koşulların yerine getirilmesi halinde ödemezler.
Soru90- Kooperatifler, peşin vergi öder mi?
– Kurumlar vergisinden muaf olma koşullarını taşımayan kooperatifler, geçici vergi öderler
Soru91- Yapı Kooperatifleri konutlarını ortaklarına devrederken Tapu Harcı ve Katma Değer Vergisi ödemeleri gerekir mi?
– Yapı Kooperatifleri konutlarını ortaklarına devrederken Tapu Harcı ve Katma Değer Vergisi ödenmez.
DAĞILMA VE TASFİYE
BİRLEŞME VE DEVİR
Soru92- Kendilerine haber verilmeden ikiye ayrılarak iki ayrı kooperatif çatısı altında toplanan kişilerin ne yapması gerekir?
– kişilerin bilgisi dışında ikiye ayrılarak aynı yerde faaliyet gösteren iki kooperatife ortak kayıt edilmeleri bu kooperatiflerin genel kurullarında alınacak kararla birleşmeleri suretiyle telafi edilebilir.
DAĞILMA SEBEPLERİ
Soru93- Kooperatiflerin dağılma sebepleri nelerdir?
– Ana sözleşmedeki koşulların gerçekleşmesiyle kooperatif dağılır.
TASFİYE
Soru94- Kooperatifler, nasıl tasfiye edilir?
– Oluşturulacak tasfiye kurulu vasıtasıyla kooperatifiniz tasfiye edilir.
Soru95- Devlet eliyle tasfiye yapılabilir mi?
– Devlet eliyle tasfiye yapılamaz.

Not: Daha ayrıntılı bilgi İl Müdürlüğümüzden alınabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir