Kooperatiflerde Hesap Tetkik Komisyonu nasıl kurulur ? Mali Müşavir Evren Özmen

Ekran Resmi 2017-04-06 21.04.19

İlgi       :  23.12.2003 günlü 84473 sayılı yazınız.

İlinizde kurulu “S.S. ………….. Konut Yapı Kooperatifi’nin 29.06.2003 günü yapılan genel kurul toplantısında seçilen hesap tetkik komisyonu üyelerinin çalışmalarını tamamlayarak raporunu hazırladığı, ancak raporu doğrudan genel kurula sunacakları gerekçesiyle yönetim kurluna teslim etmediklerinden bahisle komisyonun böyle bir yetkisinin olup olmadığı konusuna ilişkin Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istemini içeren ilgi yazınız ve eki incelenmiştir.

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda, Hesap Tetkik Komisyonunun görev ve yetkilerini düzenleyen maddelere yer verilmemekle birlikte, hesap tetkik komisyonu genel kurul tarafından seçildiğine göre, genel kurulca, komisyona verilen inceleme görevinin kapsamı doğrultusunda hareket edilerek sonuçlarının yine bir raporla genel kurula sunulabileceği ve hesap tekkik komisyonunun düzenleneceği raporu yönetim kuruluna vermeye zorlanamayacağı düşünülmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL NASIL YAPILIR ?-GÜNDEM NASIL HAZIRLANIR ?-ORTAKLARA MEKTUP KAÇ GÜN ÖNCE GÖNDERİLİR ?-KAÇ GÜN ÖNCE BAKANLIĞA BAŞVURULUR ?-KAÇ ADET HAZIRUN HAZIRLANIR ?-EVREN ÖZMEN

Genel Kurul günü yapılacak Çalışmalar

1-Toplantı salonunun hazırlanması

2-Vekaletlerin alınması

3-Bakanlık temsilcilerinin gelmesinin beklenmesi, usulüne uygun müracaat yapıldığı halde, temsilci toplantıya gelmez ise toplantı icrasını temin etmek üzere, mahalli idare amirine durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya başlanır.

4-Çoğunluğun sağlanmasının beklenmesi: Yukarıda belirttiğimiz üzere yapı kooperatiflerinin ilk ve müteakip genel kurullarında toplantı nisap 1⁄4 tür.

5-Genel kurul tutanağının yazılması: Genel kurul toplantı tutanağının, toplantının yapıldığı yerde yazılıp imzalanması zorunlu olup tutanağın toplantı yerinde, genel kurul divanınca düzgün ve okunaklı biçimde mümkün ise bilgisayar ile yazılacaktır.

KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL NASIL YAPILIR ?-GÜNDEM NASIL HAZIRLANIR ?-ORTAKLARA MEKTUP KAÇ GÜN ÖNCE GÖNDERİLİR ?-KAÇ GÜN ÖNCE BAKANLIĞA BAŞVURULUR ?-KAÇ ADET HAZIRUN HAZIRLANIR ?

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

ekran-resmi-2016-09-16-20-17-49

Kooperatiflerde Genel Kurul gündemine madde eklenmesinin şartları nelerdir ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

ekran-resmi-2016-09-16-20-52-22

Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’nun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulu ile gündeme alınır.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

ekran-resmi-2017-02-15-21-07-26