Üç yıl süreyle art arda üç kez genel kurul toplantılarına mazeretde bildirmeden katılmayan üye hakkında verilen ihraç kararı doğrudur-EVREN ÖZMEN

KOOPERATİF HUKUKU •

shout_1515906769465

ÜYELİKTEN İHRAÇ ÖZET: Üç yıl süreyle art arda üç kez genel kurul toplantılarına mazeret de bildirmeden katılmayan üye hakkında verilen ihraç kararı doğrudur.

Y. 23 HD., E. 2017/1775, K. 2017/1887, T. 20.6.2017 Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin üyesi olduğunu, davalı kooperatifyönetim kurulunun 30.12.2013 tarih ve 324 nolu kararı ile 06.04.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda gündemin 14. maddesi gereğince genel kurul kararı ile üyeliğine son verildiğini, bu hususun noter ihtarnamesi ile bildirildiğini, davacının çiftçi olduğunu, ortaklıktan çıkarıldığına ilişkin noter ihtarının ortaklıktan çıkarılması ile ilgili net ve anlaşılabilir bilgileri ve gerekçeyi ihtiva etmediğini, ortaklıktan çıkarma kararının yasaya uygun olmadığını, zira kooperatif yönetim kurulu yönetimi elinde tutabilmek amacıyla çifçilik yapan birden fazla üyenin üyelikten ihracına karar verirken, çifçilikle ilgisi olmayan tarlası olmayan kişileri kooperatife üye yaptığını ileri sürerek, müvekkilinin kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı, davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamındanı; davacının 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait genel kurul toplantılarına katılmaması konusunda herhangi bir delil veya mazeret gösteremediği, kendisinin üyelikten ihracı konusunda yalnızcakooperatif yönetiminin kötüniyetli olduğu iddiasında bulunduğu, ancak bu konuda herhangi bir delil ibraz etmediği, celp edilen kooperatif genel kurul toplantı evraklarından, davacının o yıllardaki toplantılara (arka arkaya üç defa) katılmadığı, bu durumda, kooperatif anasözleşmesinin 13. maddesinin (f) bendindeki şartın oluştuğu, üyelikten çıkarma kararının usul ve yasaya uygun olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. SONUÇ Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir