Kooperatifin borcu olan ya da daha az ödeme yapan ortaklarına daire tapularını verdiği dikkate alındığında, eşitlik ilkesi bakımından kooperatife borcuda bulunsa ferdi daire tapusunu davacıya vermesi gerektiği sonucuna varılmalıdır.

KOOPERATİF HUKUKU •

EŞİTLİK İLKESİ ÖZET: Kooperatifin borcu olan ya da daha az ödeme yapan ortaklarına daire tapularını verdiği dikkate alındığında, eşitlik ilkesi bakımından kooperatife borcuda bulunsa ferdi daire tapusunu davacıya vermesi gerektiği sonucuna varılmalıdır. Y. 23 HD., E. 2017/1334, K. 2017/2132, T. 13.9.2017

Davacı vekili, müvekkilinin 15.04.1993 tarihinde davalı kooperatife üye olduğunu, üyelikten kaynaklanan tüm edimlerini yerine getirdiğini, kooperatifkonutlarının inşaatlarının tamamlandığını, binaların tamamen iskana açıldığını, ferdileşme ile diğer üyelere tapularının verildiğini, mü- vekkiline 13.03.1995 tarihli kur’a ile tahsis edilen bağımsız bölümün tapusunun ise halen devredilmediğini ileri sürerek, 3………. no’lu bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davacının aidat borcu bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davalı kooperatifin kurulduğu tarihten beri muhasebe kayıtlarının düzenli tutulmadığı, ortaklar tarafından yapılan tüm ödemelerin kayıtlara işlenmediği, bazı ödemelerin yöneticiler tarafından zimmete geçirildiği, davacının da aralarında bulunduğu dört kooperatif ortağı- nın şikayeti üzerine, zimmet suçunu işledikleri sabit görülen kooperatif yöneticilerinin cezalandırılmalarına karar verildiği, ceza yargılamasında, ödemeleri çok az olmasına rağmen kooperatifyöneticilerine ferdi tapularının verildiğinin tespit edildiği, bunlardan fazla ödemesi olduğu tespit edilen davacıya ise ferdi tapusunun verilmediği, kooperatiftarafından aidat borçlarının tahsili amacıyla 2005 yılında başlatılan icra takibine karşı davacının itirazı üzerine takibin durduğu, kooperatifçe bu tarihten sonra ilgili icra dosyasında herhangi bir işlem yapılmadığı, kooperatif üyesinin parasal yükümlülükleri ile ilgili davaların 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu, icra takibine konu alacak ile ilgili son işlem tarihinden itibaren zamanaşımı süresinin geçtiği, söz konusu borç nedeniyle zamanaşı- mının işlemediği kabul edilse dahi,kooperatifin borcu bulunan ya da daha az ödemesi olan ortaklarına daire tapularını verdiği göz önünde bulundurulduğunda, eşitlik ilkesi gereğince,kooperatife borcu bulunsa dahi davacıya da ferdi tapusunu devretmesi gerektiği sonucuna varılarak, davanın kabulü ile dava konusu bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline dair verilen karar Dairemizin 26.01.2017 tarihli ilamı ile onanmıştır. Davalı vekili, karar düzeltme talep etmiştir. Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK’nın 440. maddesinde sayı- lan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir. SONUÇ Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 13.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir