Kooperatif inşaatları tamamlanmadan açılan aidiyet tespiti ve tescil davasının reddi gerekir

ÖZET: Kooperatif inşaatları tamamlanmadan açılan aidiyet tespiti ve tescil davasının reddi gerekir. Y. 23 HD., E. 2017/1655, K. 2017/1789, T. 13.6.2017

Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatiften 01.12.2003 tarih ve 115 no’lu karar ile 27.000,00 TL karşılığında B-2 blok 2. kat … caddesi cepheli doğu-batı giriş sağ yan daireyi satın aldığını, dairenin müvekkiline dava tarihine kadar teslim edilmediğini ileri sürerek, B-2 blok 2. kat … caddesi cepheli doğu-batı giriş istikameti esas alındığında sağ yan dairenin müvekkiline ait olduğunun tespitini ve tapuya tescilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekilleri, müvekkiline yapılmış bir ödeme bulunmadığını, daire satışına ilişkin yönetim kurulu imzalarının bir kısmının sahte olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamından; davacının genel kurullara çağrıldığı ve 20.06.2010 tarihli genel kurulda kooperatife 65.760,00 TL borçlu olduğunun belirlendiği, böylelikle davacının kooperatifin ortağı olduğu, ancak davacıya tahsisine karar verilen … cepheli doğu-batı giriş sağ yan dairenin 26.05.2012 tarihli genelkurulda … ‘a tahsisine karar verildiği ve bu kişiye teslim edildiği, … ‘ın daire tahsisinin davacıya tahsis kararının düzeltilmesinden önce olduğu, dava konusu taşınmazda üstün hak sahibinin … olduğu, 2. kat dairelerin ise arsa sahiplerine tahsis edildiği, davacının davalı kooperatif ortağı olmasına rağmen davacıya tahsis edilmiş bir dairenin bulunmadığı, bu nedenle dairenin aidiyetinin tespiti ve tapu iptal tescil davasının bu aşamada dinlenemeyeceği, kooperatif inşaatı devam ettiğinden ve davacıya bir daire tahsisinin mümkün olduğundan bu aşamada tazminat talep hakkı da bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle davacıya tahsisli yerin belirlenemeyip, peşin ödemeli ortak olarak konut verilememesi halinde kooperatifinşaatlarının tamamlanması sonrasında, bu üyeliğe bağlı olarak tazminat talep edebileceğine göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. SONUÇ Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir