Kooperatifin ortağından alabileceği temerrüt faizi en fazla %18 yıllık faiz olabilecektir.

KOOPERATİFİN ALACAĞI •

Ekran Resmi 2017-11-05 19.29.28

TEMERRÜT FAİZİ ÖZET: Kooperatifin ortağından alabileceği temerrüt faizi en fazla %18 yıllık faiz olabilecektir.

Y. 23 HD., E. 2017/2158, K. 2017/3247, T. 15.11.2017 Davacı kooperatif vekili davalının kooperatif üyesi olduğunu aidat borçlarını ve erken oturma payını ödememesi nedeniyle hakkında yapılan icra takibi yapıldığı, yapılan kısmi haksız itirazın 2.400,00 TL’lik takibe kadar tahakkuk eden faiz yönünden iptaline, takibin devamına, davalının asıl alacağın %40’ı olan 520 TL kötü niyet tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı duruşmadaki beyanında ödeme güçlüğü nedeniyle bir miktar aidatı ödeyemediğini, kendisine süre verilseydi ödeyeceğini, takip ve dava sebebiyle mağdur edildiğini beyan etmiştir.

Mahkeme iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalının aidat ve erken oturma tazminatı ödeme yükümlülüğü altında olduğu fakatkooperatif tarafından davalı kooperatif ortağından aylık %5 oranında temerrüt faizi talebinin kanuna aykırılığı sebebiyle azami olarak yıllık %18 oranında temerrüt faizi talep edilebileceği kabul edilerek davacının davasının kısmen kabulüne, asıl alacağa takip tarihinden itibaren yıllık %18 oranında temerrüt faizi uygulanarak tahsili yönüyle takibin aynen devamına,icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir. Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle icra takibinden sonra yapılan ödemlerin icra müdürlüğünce mahsup edileceğinin tabi bulunmasına göre, davalının tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. SONUÇ Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 15.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir