Genel kurulların yapılmaması, yönetim kurulu üyeleri hakkında kamu davaları açılması ve şaibeli olmaları sebepleriyle davacıların olağanüstü genel kurul toplantısına çağrı istekleri kabul edilmelidir

KOOPERATİF HUKUKU •

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÖZET: Genel kurulların yapılmaması, yönetim kurulu üyeleri hakkında kamu davaları açılması ve şaibeli olmaları sebepleriyle davacıların olağanüstü genel kurul toplantısına çağrı istekleri kabul edilmelidir. Y. 23 HD., E. 2017/1572, K. 2017/3365, T. 22.11.2017 Davacılar vekili, kooperatif üyesi olan müvekkillerince 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca davalı kooperatifin yönetim kurulu ve denetleme kuruluna keşide edilen ihtarname ile kooperatif genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırmalarının talep edildiğini, çıkarılan ihtarnamelerinkooperatifin ticaret sicil memurluğuna bildirdiği adreslerde tebliğ edilmediğini ileri sürerek, müvekkillerine gündem dahilinde olağanüstü genel kurul toplantısına çağırmaya izin verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir Davalı vekili, davacıların Kooperatifler Kanunu’nun 44. maddesinde öngörülen usuli işlemleri yapmadan bu davayı açtıklarını, ileri sürülen hususların doğru olmadığını, müvekkil kooperatifin genel kurul hazırlıklarının yapılmakta olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma, uyulan Yargıtay bozma ilamları ve tüm dosya kapsamına göre, davalı kooperatifin dava edilen gündeme iliş- kin yaptığı genel kurul kararlarının … 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2010/468 E. sayılı dosyasında iptal edilmesi, davacıların 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve anasözleşme hükümlerine uygun olarak genel kurul toplantısına çağrı prosedürüne uygun olarak hareket etmiş olup çağırma yeter çoğunluğuna sahip oldukları, dava konusu genel kurul toplantısına çağırma talebinin olduğu dönemde ve dava tarihi itibariyle Kooperatifler Kanunu ve anasözleşme hükümleri gereğince her yıl yapılması zorunlu olan 2008-2009 yılları hesaplarının ve faaliyetlerinin değerlendirileceği olağan genel kurul toplantılarının davalıkooperatif tarafından zamanında ve halen yapılmaması, davalı kooperatifin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 27.04.2010 tarihinde sona ermesi, davalı kooperatif yönetim kurulu üyeleri hakkında “zimmet, denetim görevini ihmal ile tefecilik” suçlamaları ile açılan kamu davaları neticesinde cezalandırıldıkları, bu nedenle de davalı kooperatif yöneticileri ve yönetimleri hakkında şaibelerin olması karşısında davacıların olağanüstü genel kurul toplantısına çağrı isteklerinin haklı nedenlere dayandığı gerekçesiyle, davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 2016/4746 esas, 2017/787 karar sayılı ilamı ile 13.03.2017 tarihinde onanmıştır. Davalı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK’nın 440. maddesinde sayı- lan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir. SONUÇ Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 22.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir