Davacının zimnen kooperatif üyeliğine kabul edildiği sabit olmamış ise de, kooperatife gönderdiği ihtarnamenin yeni bir üyelik başvurusu olduğu kabul edilmelidir

KOOPERATİF HUKUKU •

ÜYELİĞE KABUL ÖZET: Davacının zimnen kooperatif üyeliğine kabul edildiği sabit olmamış ise de, kooperatife gönderdiği ihtarnamenin yeni bir üyelik başvurusu olduğu kabul edilmelidir. Y. 23 HD., E. 2017/1632, K. 2017/3794, T. 19.12.2017 Davacı vekili, müvekkilinin daha önce davalı kooperatif yönetim kurulu kararı ile üyelikten ihraç edildiğini, bu ihraç kararı aleyhinde açtıkları davanın hak düşürücü süre içerisinde açılmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, ancak davalıkooperatifin müvekkili ile aynı durumda olan iki kişiyi sonradan üyeliğe kabul ettiğini, ortaklık koşullarını devam ettiren mü- vekkilinin, gönderdiği ihtara rağmen üyelik kaydının yapılmadığını ileri sürerek, müvekkilinin baştan beri kooperatifüyesi olduğunun tespitine, bunun mümkün olmaması halinde ihraç edilerek tekrar üye yapılan kişilerin üyelik tarihleri itibariyle müvekkilinin de üye olduğunun tespitine, bunun da mümkün görülmemesi halinde üyelik kaydı konusunda gönderilen 21.06.2004 tarihli ihtarname tarihi itibariyle üye olduğunun tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, davacının üyelikten ihracına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, davanın kesin hüküm nedeniyle reddine dair verilen karar, davacı vekilinin temyiz istemi üzerine, Dairemizin 15.11.2013 tarih ve 2013/6290 E., 7136 K. sayılı ilamıyla, bozulması üzerine, uyma kararı verilen mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının zımmen kooperatif üyeliğine kabul edildiğine ilişkin iddiasının sabit olmadığı, ancak, davacının 21.06.2004 tarihli ihtarname ile yaptığı başvurusunun ise yeni bir üyelik başvurusu olduğu, zira davacının K.K’nın 8. maddesi ile anasözleşmenin 10. maddesindeki üyelik koşullarını taşıdığı, davalı kooperatifin, davacının bu talebini hukuka aykırı olarak kabul etmediği, benzer konumda olanları yeniden üye kabul ettiği, buna göre davacının da üyelik talebinin de kabul edilmesi gerektiği belirtilerek, davanın kabulü ile davacının 21.06.2004 tarihi itibariyle davalı kooperatife üyeliğinin tespitine karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. SONUÇ Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir olunan 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir