KOOPERATİFLER KANUNUNA GÖRE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN CEZAİ SORUMLULUKLARI -Cumhuriyet Başsavcılıklarına Yapılacak Suç Duyurusu

-l l63 Sayılı Kooperatifler Kanununun 8/2. maddesinde kooperatif yönetim kurulu üyelerinin ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin anasözleşmenin l0. maddesinde sıralanan ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorunda oldukları belirtildiğinden, aksine Hareket eden yönetim kurulu üyelerinin yine aynı Kanunun Ek.2l2. maddesi gereğince cezai sorumluluklarının doğacağının bilinmesi,

Cumhuriyet Başsavcılıklarına Yapılacak Suç Duyurusu Örneği l l63 Sayılı Kooperatifler Kanununun 8l2. maddesine aykırılık söz konusu olduğunda yapılacak suç duyurusu örneği aşağıdaki şekilde yapılır: …….Taşıma Kooperatifinde yapılan incelemelerde; kooperatif anasözleşmesinin 10. maddesinde yer alan ortaklık şartları arasında taşıma komisyonculuğu yapmamak, aynı amaçlı başka bir taşıma kooperatifine ortak olmamak ve kooperatifin amacına uygun motorlu araca sahip olmak sayıldığı, kooperatif ortaklarından A şahsının taşıma komisyoncusu olduğuna ilişkin vergi kaydı bulunduğu, B şahsının başka bir taşıma kooperatifine ortak olduğu, C şahsının ise kooperatifin amacına uygun bir motorlu aractnın olmadığı tespit edilmiştir. ll63 sayılı Kooperatifler Kanununun 8/2. maddesinde; “Yönetim kurulunun ortaklar ile oılak olmak için müracaat edenlerin Anasözleşmede gösterilen oıtaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak” hükmü yer almakta olup, yine aynı Kanunun Ek 2l2, maddesinde ise buna aykırı hareket eden yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumluluklarına yer verilmektedir. Bu kapsamda kooperatif oılaklarının oıtaklık şaıtlarını araştırmayan ekli listede isim ve iletişim adresleri yer alan yönetim kurulu üyelerinin l l63 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek2l2 maddesi kapsamında cezai sorum l u lukları na gidi lebi leceği kanaatine u laşılm ıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir