KOOPERATİF KASASI AÇIK VERMESİ DURUMUNDA ZİMMET SUÇU

5237 sayılı Türk Ceza Kanuna Göre Tespit Edilen Fiiller 2.1.Kooperati{lere Verilecek Talimat Örneği Kooperatifinizde yapılan denetim sonucunda döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin toplam l0.000 TL’lık avukatlık giderine ilişkin kanuni geçerliliği olan bir belge sunamadıkları, yapmış oldukları açıklama|arda ise çelişkili ifadelere yer verdikleri görülmüş olup, anılan şahısları Türk Ceza Kanununun 247. maddesinde yer alan zimmet suçunu işledikleri kanaatine ulaşılmış olduğundan ilgiliier hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli bildirim yapılmıştır. Bu kapsamda öncelikle söz konusu l0.000 Tl-‘nın anılan şahıslardan istenmesi, bunun mümkün olmamasıhalindell63sayılıKooperatiflerKanununun6213.maddesiile 6l02sayılıTürkTicaret Kanununun 553. ve 555. maddeleri hükümleri kapsamında ilgililerin hukuki sorumluluklarına gidilebilmesi için yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine madde konulması ve alınacak karara göre hareket edilmesi, Ayrıca bu kişiler hakkında söz konusu suç nedeniyle kamu davası açılması halinde l l63 sayılı Kooperatifler Kanununun 5613. maddesi hükmü kapsamında bu kişilerin göreve devam edip edemeyeceklerine ilişkin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine madde konulması ve alınacak karara göre işlem yapılması, gerekmeitedir. 2.2.Cumhuriyet Başsavcılıklarına Yapılacak Suç Duyurusu Örneği Kooperatifinde yapılan inceleme sonucunda döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin toplam l0.000 TL’lık avukatlık giderine ilişkin kanuni geçerliliği olan belge sunamadıkları, yapmış oldukları açıklamalarda ise çelişkili ifadelere yer verdikleri görülmüştür. l l63 sayılı Kooperatifler Kanununun 6213, maddesinde “Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları, kendi kusurlarından ileri gelen zarar|ardan sorumludurlar. Bun|arın suç teşki| eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.” hükmü kapsamında ..tarihli … no’lu yevmiye kaydındaavukatlık gideriolarak 10.000 TL’nın kasa hesabından ödendiği ve muhasebe fişlerinde bu gidere ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, ilgili döncm yönetim kurulu üyelerinin konu hakkında çelişkili açıklamalarda bulundukları gözetildiğinde söz konusu meblağın ilgiti dönem yönetim kurulu üyelerinin zimmetinde olduğu, anılan kişilerin Türk Ceza kanunun 247 . maddesinde tanımlanan zimmet suçunu işledikleri sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. Rapor ve belgeler ekte olup, bilgi ve takdirlerinize arz olunur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir