Kooperatif ortaklarına sigorta yapabilir mi ? Yaparsa kdv doğar mı ? İşletme kooperatifi tarafından işyerlerine yaptırılan deprem ve yangın sigorta bedellerinin kooperatif üyelerinden tahsil edilmesinde KDV uygulanıp uygulanmayacağı ve belge düzeni hk.

Tarih 18/11/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2059
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2059

18/11/2011

Konu

:

İşletme kooperatifi tarafından işyerlerine yaptırılan deprem ve yangın sigorta bedellerinin kooperatif üyelerinden tahsil edilmesinde KDV uygulanıp uygulanmayacağı ve belge düzeni hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kooperatifinizin 13/3/2010 tarihli olağan genel kurulunda alınan ortaklarınıza ait işyerlerinin deprem ve yangına karşı sigortalattırılması kararına istinaden, sigorta primlerinin işyeri sahiplerinden toplanarak yatırılması için genel kurul tarafından kooperatif yönetimine görev verildiği belirtilerek, işyeri sahiplerinden alınan sigorta bedellerinin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı ve bu bedellere istinaden fatura tanzim edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

3065 sayılı  KDV Kanunu’nun;

1’inci maddesinin birinci fıkrasında, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

4’üncü maddesinin  birinci fıkrasında, hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin ise bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

17/4-e maddesinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7’nci maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemlerinin vergiden istisna olduğu,

20’nci maddesinin birinci fıkrasında teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

Aynı maddenin ikinci fıkrasında, bedel deyiminin malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

24’üncü maddenin (b) bendinde ise ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların, 24/c maddesinde ise vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu,

hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın Tarifi” başlıklı 229’uncu maddesinde; faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanun’un “Faturanın Nizamı” başlıklı 231’inci maddesinin beşinci bendinde; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, site içerisinde yer alan üyelerinize ait işyerlerinin yangın ve depreme karşı sigortalanması nedeniyle Kooperatifiniz tarafından üyelerinden toplanan sigorta prim bedelleri için fatura tanzim edilmesine ve söz konusu prim bedelleri üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Ancak, sigorta bedelinin Kooperatifiniz tarafından üyelerine yansıtılması işleminde söz konusu sigorta bedelini aşan bir tutarın tahsil edilmesi durumunda, ilaveten tahsil edilen tutarlar için fatura düzenlemeniz gerektiği ve bu tutarlar üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir