Konut yapı kooperatifleri birliğinin yaptıracağı altyapı işlerinde indirimli KDV uygulaması hk.

Konut yapı kooperatifleri birliğinin yaptıracağı altyapı işlerinde indirimli KDV uygulaması hk.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİH : 18.01.2012
SAYI : B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-8-9]-92
KONU : Konut yapı kooperatifleri birliğinin yaptıracağı altyapı işlerinde indirimli KDV uygulaması hk.

İLGİ: …

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Birliğiniz tarafından üye kooperatiflere tahsis edilen Birliğinize ait arsalar üzerinde elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı inşaat işlerinin Birliğinizce ihale edilerek yüklenicilere yaptırılacağından bahisle Birliğinize ifa edilecek inşaat taahhüt işlerine indirimli oranda KDV uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun geçici 15. maddesi ile 29.07.1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV’den istisna edilmiş, 29.07.1998 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerine uygulanacak KDV oranı ise 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 12. sırasında % 1 olarak belirlenmiştir.

Konut yapı kooperatfilerine ifa edilen inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulamasına ilişkin olarak 49, 66 ve 106 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinde açıklamalar yapılmıştır.

Bu düzenlemelere göre konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulanabilmesi için;

  • Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması
  • İşin konut yapı kooperatifine yapılması,
  • Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması

şartlarının yanı sıra inşaatın yapıldığı arsanın tapu sicilinde inşaat taahhüt hizmetini alan kooperatif tüzelkişiliği veya kooperatifin bağlı olduğu üstbirlik adına tescil edilmiş ve inşaat yapı ruhsatının konut yapı kooperatifine verilmiş olması gerekmekte olup, bu uygulamada konut yapı kooperatifleri üst birlikleri de konut yapı kooperatifi olarak değerlendirilecektir.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ekinde yer alan 22.12.2009 tarih ve 60657no.lu, 08.01.2010 tarih 60641 no.lu, 16.09.2009 tarih 44480 no.lu, 17.07.2009 tarih 60050 no.lu, 12.06.2009 44433 no.lu, 09.12.2009 tarih 44613 no.lu, 15.07.2009 tarih 60655 no.lu, 29.09.2009 tarih 44609 no.lu, 25.01.2010 tarih 60666 no.lu, 04.08.2009 tarih 60662 no.lu, 07.05.2009 tarih 60662 no.lu, 08.07.2010 tarih 60658 no.lu, 02.10.2009 tarih 60662 no.lu, 11.05.2009 tarih 60667 no.lu, 07.07.2009 tarih 60648 no.lu, 17.07.2009 tarih 60658 no.lu, 22.05.2009 tarih 60663 no.lu, 60653, 44626, 60663 no.lu inşaat yapı ruhsatlarının incelenmesi neticesinde; söz konusu ruhsatların Yenimahalle Belediye Başkanlığı’nca Birliğiniz adına tanzim edildiği, söz konusu yapı ruhsatında yapı sahibi olarak Birliğiniz ismine yer verildiği ve inşaatın yapılacağı arsanın tapu sicilinde Birliğiniz adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, 29.07.1998 tarihinden sonra alınmış bina inşaat ruhsatları çerçevesinde, Birliğiniz de kooperatif olarak değerlendirilecek olup birliğinize ifa edilecek olan ve yukarıda belirtilen mevzuatta yer alan inşaat taahhüt işlerine indirimli oranda (% 1) KDV uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bununla beraber, Birliğinizin doğrudan piyasadan yapacağı malzeme alımları ile inşaat taahhüt işi niteliğini haiz olmayan hizmet alımları, KDV Kanununun 28. maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Kararname eki kararda belirtilen oranlarda KDV ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir