Danıştay Dördüncü Daire Tarih : 07.03.2000 Esas No : 1999 / 2952 Karar No : 2000 / 871 YURT DIŞINDA ÖDENEN KONUT KİRASININ İNDİRİMİ

 Danıştay Dördüncü Daire

Tarih           : 07.03.2000

Esas No : 1999 / 2952

Karar No        : 2000 / 871

YURT DIŞINDA ÖDENEN KONUT KİRASININ İNDİRİMİ

Yurt dışında ödenen kira giderinin yurt içinde elde edilen kira gelirinden indirilmesi mümkündür.

İstemin Özeti: Gayrimenkul sermaye iradından dolayı gelir vergisi beyannamesi veren davacının yurt dışında ödediği konut kira gideri indiriminin kabul edilmemesi üzerine 1997 yılı için ikmalen gelir vergisi salınmış, fon payı hesaplanmış, kusur cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; Gelir Vergisi Kanunu’ nun 74. maddesinin 10. bendinde sahip oldukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutların kira bedelini düşebileceklerinin belirtildiği, kiralanan gayrimenkulun mahallinin Türkiye içinde veya dışında bulunmasının sonucu etkileyeceğine dair kanunda bir açıklık bulunmadığı, dosyanın incelenmesinden, yurt dışında işçi olarak çalışan davacının yurt dışında ikamet ettiği konut için 1997 yılında ödediği tutarın, istisnaya isabet eden kısmı düşüldükten sonra kalan kısmının yurt içinde tahsil edilen kira bedelinden indirilerek beyanname verildiğinin anlaşıldığı yurt dışında işçi olarak çalışan davacının yurt dışında yerleşmiş kişi olarak kabulü mümkün görülmediğinden ve tam mükellefiyet kapsamında değerlenmesi gerektiğinden, yurt dışında ödenen kira bedelini Türkiye’ de elde ettiği gayrimenkul sermaye  iradından indirmesinin mümkün olduğu, bu durumda yapılan tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle vergi ve cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir.

Vergi Dairesi Müdürlüğü’ nce yapılan tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulmasına istenilen kararın gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın, bozulması sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir