kat mülkiyeti kanununa göre gecikme faiz hesaplaması hangi tarihten başlar ? Evren ÖZMEN DANIŞMANLIK- 03.03.2015

Kat Mülkiyeti Yasası`nın 20.maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre ortak giderden payına düşeni ödemeyen bağımsız bölüm malikinin ödemekle yükümlü bulunduğu gecikme tazminatının başlangıç gününün açıkça saptanmış olması gerekir. Dava konusu ortak giderin dayanağını oluşturan kat malikleri kurulu kararına davalı katılmışsa karar tarihi, kararın alındığı toplantıya katılmamışsa bu kararın kendisine tebliğ edildiği ya da başka bir biçimde borcunu öğrendiği tarih, bu da yoksa hakkında açılan icra takibi nedeniyle ödeme emrinin tebliğ edildiği tarih esas alınmalıdır. Buna göre davalının aidat borçlarını ödemiş olduğu dikkate alınarak, yukarıdaki esaslara göre davalının ortak gider borcunu öğrendiği günün yöntemince araştırılarak gecikme tazminatından ve icra takibi sırasında yapılan masraflardan sorumlu olup olmadığı, sorumlu ise miktarı belirlenerek, bu miktar üzerinden itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir