ORTAK ALAN OLARAK TAPUYA TESCİL -EVREN ÖZMEN DANIŞMANLIK-03.03.2015

Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde dava konusu anataşınmazda 17 adet bağımsız bölüm bulunduğu, dava konusu 1 nolu depo niteliğindeki bağımsız bölümün, davalılardan Ş… C… adına arsa payı ayrılmak suretiyle tapuya tescil edildiği, davacılardan M… M… A… dışındaki davacıların kat maliki olup, depo olarak tapuya tescil edilen bağımsız bölümün tapusunun iptali ile ortak yer olarak tapuya tescilini istemiş oldukları, dava sonucu verilecek kararın tüm kat maliklerinin hukukunu yakından ilgilendirdiği, bu nedenle anataşınmazdaki kat maliklerinin tamamına karşı açılması gerektiği yönündeki mahkeme tespiti doğru ise de, usul ekonomisi de gözönünde tutularak tüm kat malikleri davaya dahil edilerek öncelikle taraf teşkili sağlanıp, daha sonra yerinde uzman bilirkişiye anataşınmazın kat irtifakına esas teşkil eden onaylı mimari projesi uygulanmak suretiyle inceleme yaptırılıp dava konusu yerin projesindeki niteliği ( sığınak ya da arsa paylı depo vs. olup olmadığı ) saptanıp bu durumu dikkate alınıp oluşacak sonuç doğrultusunda hüküm kurulması gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir