CAM BALKON YARGITAY KARARI- EVREN ÖZMEN DANIŞMANLIK-03.03.2015

Y18HDEsas : 2011/3837Karar : 2011/7428Tarih : 20.06.2011 BALKON KAPATILMASI
ANA YAPIDA PROJEYE AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ ( Balkon Kapatılması )
BALKONUN KATLANIR CAM TESİSİ İLE KAPATILMASI

Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz.

Davalı bağımsız bölümünün balkonunu katlanır cam sistemiyle kapalı hale getirmiş olup, bu tür bir sistemi kurmanın, kenarlarının anayapıya sabitleştirilmek suretiyle mümkün bulunduğu ve
ana yapının onaylı mimari projesinde de balkonların açık olarak gösterildiği anlaşıldığından;
Davanın kabulüne, balkonların kapatılması suretiyle yapılan tesisatın kaldırılmasına bağımsız bölümün projesine uygun eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.fk

DAVA VE KARAR:

Dava dilekçesinde, projeye aykırı olarak kapatılan balkonun eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının anataşınmazda kendisine ait bağımsız bölümünün balkonlarını mimari projeye aykırı olarak kapattığını ileri sürerek projesine uygun eski hale getirilmesini, yapılan tesislerin yıkılmasını istemiş,

mahkemece davaya konu taşınmaza yapılan katlanır cam sisteminin mimari projeye aykırılık teşkil etmediği, sabit eser niteliği taşımadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası`nın 19. maddesinin 2. fıkrasına göre kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davalının bağımsız bölümünün balkonunu katlanır cam sistemiyle kapalı hale getirdiği ve bu tür bir sistemi kurmanın, kenarlarının anayapıya sabitleştirilmek suretiyle mümkün bulunduğu, aksi halde böyle bir tesisatı kurma olanağının mevcut olmadığı, bilirkişinin raporunda her ne kadar davalının yaptığı tesisin, Yargıtay içtihatları da referans gösterilmek suretiyle sabit tesis niteliğinde olmadığı belirtilmişse de bu görüşün yanılgıya dayandığı, anataşınmazın onaylı mimari projesinde balkonların açık olarak gösterildiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece yukarda açıklanan hususlar dikkate alınarak toplanan delillere göre davanın kabulüne, balkonların kapatılması suretiyle yapılan tesisatın kaldırılmasına bağımsız bölümün projesine uygun eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ:

Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükümün H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir