65 YAŞ ÜSTÜ KOOPERATİF ORTAĞI DEVİR İŞLEMİ YAPARKEN SAĞLIK BELGESİ İSTENECEK MİDİR ?-KEMAL ÖZMEN DANIŞMANLIK

Y23HDEsas : 2012/5720Karar : 2012/7271Tarih : 10.12.2012 KOOPERATİF ORTAKLIĞININ TESPİTİ
HİSSE DEVRİNİN YAPILDIĞI KİŞİNİN FİİL EHLİYETİNE HAİZ OLMAMASI
ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINAN RAPOR

Dava, kooperatif ortaklığının tespiti istemine ilişkindir. Davacının,kooperatif hissesini kendisine devrettiğini iddia ettiği M… N… A…`in, devir tarihi itibariyle fiil ehliyetini haiz olmadığına ilişkin dosya içerisinde Adli Tıp Kurumu raporu bulunmaktadır.

DAVA VE KARAR:

Taraflar arasındaki üyeliğin tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ KARARI:Davacı vekili, müvekkilinin, M… N… A…`e ait olan A Blok 1 nci kat 2 numaralı dairenin tahsis edildiği kooperatif hissesini, 04.08.2006 tarihinde devraldığını, müvekkilince, devir sözleşmesi ile davalı kooperatife başvuru yapılmışsa da müvekkilinin üyeliğinin davalı kooperatifçe kabul edilmediğini ileri sürerek, müvekkilinin, davalı kooperatifin üyesi olduğunun tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davacının, kooperatif üyesi M. N. A.`den hisseyi satın aldığı sözleşmenin geçerli olduğu, davacının kooperatif üyelik koşullarını yerine getirdiği gerekçesiyle davanın kabulü ile davacı M… A… `in davalı kooperatifin üyesi olduğunun tespitine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1) Dava, kooperatif ortaklığının tespiti istemine ilişkindir. Davacının, kooperatif hissesini kendisine devrettiğini iddia ettiği M… N… A…`in, devir tarihi itibariyle fiil ehliyetini haiz olmadığına ilişkin dosya içerisinde Adli Tıp Kurumu raporu bulunmaktadır. İşbu dosyada verilecek karar, kooperatif hissesini devrettiği ileri sürülen M… N… A…`in hukukunu etkileyecektir. Anılan kişinin yokluğunda görülen davada verilen kararın ona karşı infaz edilmesi olanağı bulunmamaktadır. Davada taraf olmayanın durumu tartışılarak onun leh veya aleyhine bir karar verilemez. Bu durumda, davacıya öncelikle M… N… A…`e dava açması için süre verilmesi, açtığında M… N… A…`in varsa savunması ve delillerinin özellikle Adli Tıp Kurumu`nun anılan raporunun değerlendirilmesi, kooperatif ortaklığının davacıya devrinin geçerli olmadığı sonucuna varıldığı taktirde davanın reddine karar verilmesi, aksi halde yani devrin geçerli olduğu sonucuna varılırsa ve sonradan aynı payı davacıdan devralan kişiler varsa onlar hakkında da dava açmak üzere davacıya süre verilmesi, dava açıldığında davanın bu dosya ile birleştirilmesi ve devir alan kişilerin varsa savunma ve delilleri de değerlendirilerek oluşacak uygun sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

2) Bozma nedenine göre, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün (BOZULMASINA), (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.
Y23HD 10.12.2012 E.2012/5720 – K.2012/7271

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir