Kooperatif davalarında görevli mahkeme

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Kadıköy Asliye 2. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 19.11.2003 tarih ve 2003/561-2003/1243 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Deniz Biltekin tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin ortağı olduğunu, ayrıca, kooperatif aleyhine açılan Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 1989/321 esas ve Kadıköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2001/405 esas sayılı dosyalarında da üye olduğunun tesbit edildiğini, ancak kooperatif tasfiye kurulunun usulsüz işlemle müvekkiline tahsisli daireyi davalı Dursun Yeniay’a tahsis ettiğini, kooperatifin bu işleminin usulsüz olduğunu, müvekkilinin 1990 tarihinden beri kooperatifteki dairesinde oturduğunu, ileri sürerek, tapuda davalı Dursun Yeniay adına kayıtlı C Blok 11 nolu dairenin tapusunun iptali ile üye sıfatıyla müvekkilinin adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı kooperatif vekili, öncelikle davanın ticari nitelikte olduğunu dosyanın bu nedenle görevli Kadıköy Asliye Ticaret mahkemesine gönderilmesi gerektiğini, kooperatifin gerçek üyelerinin açılan dava sonucu tesbit edildiğini, davacının bunların içinde bulunmadığını savunarak, davanın görev yönünden ve esastan reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından davanın mahiyeti itibariyle ticari ilişkiden kaynaklandığı gerekçesiyle davalının işbölümü itirazının kabulü ile dosyanın Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.Dosya kendisine gelen Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesi ise, kooperatif davalı gözüksede davanın 1163 sayılı yasadan kaynaklanmadığı, kooperatifin ferdileşmesi sonucu dairenin diğer davalı adına tescili nedeniyle bu tapunun iptalinin istenildiği, taşınmazın değeri ve HUMK.13. madde gereğince mahkemenin yetkisizliğine, kararın kesinleşmesini müteakip dosyanın Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
Dava, kooperatif ortağı tarafından kooperatif ve kooperatifin adına kayıt oluşturduğu şahıs aleyhine açılan tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Davacı davasını ortak sıfatına dayanarak açmıştır. Davalı kooperatif ise tasfiye halinde olup tüzel kişiliği sona ermemiştir. Bu haliyle işbu dava, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gereken bir dava olup, aynı kanunun 99.madde maddesi hükmüne göre bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayıldığından Ticaret Mahkemesi olan yerlerde ticaret mahkemeleri görevlidir. Bu itibarla, işbölümü itirazı ile dosyanın geldiği Kadıköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi davaya bakmaya görevli olup, işin esasına girerek sonucuna göre bir karar vermesi gerekirken, mahkemece olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 20.6.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
*****
Dava, kooperatif ile üyesi arasındaki aidat borcunun tahsili amacıyla girişilen icra takibine vaki itirazının iptali istemine ilişkindir. 1163 sayılı Yasanın 99. maddesinde bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığı belirtilmesine karşılık, bu tür davalar mutlak ticari dava değildir. Bu nedenle, iş bölümü itirazı yapılmazsa 1163 sayılı Yasadan doğan uyuşmazlıklar, asliye hukuk mahkemesinde görülebilir.

ekran-resmi-2016-09-16-20-52-22

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir