Bina üzerine asılan ilan ve reklamlar nedeniyle aranılacak ilan ve reklam vergisinin tahsilinde, büyükşehir ya da diğer belediyelerden hangisinin yetkili olduğu hk-Kemal OZMEN

Başlık Bina üzerine asılan ilan ve reklamlar nedeniyle aranılacak ilan ve reklam vergisinin tahsilinde, büyükşehir ya da diğer belediyelerden hangisinin yetkili olduğu hk.
Tarih 04/05/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-175-2[12-2012-13]-525
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.02-175-2[12-2012-13]-525

04/05/2012

Konu

:

İlan ve Reklam Vergisi mükellefiyeti

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, işyerinize ait ilan ve reklam vergilerini …. Belediyesine eksiksiz olarak ödediğinizi ve ilgili belediyenin de mükellefiyet kaydınızı yaparak ödemeleri kabul ettiğini ancak, …. Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü tarafından 15.01.2012 tarihinde tarafınıza, …. sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile meydan, bulvar ve caddelere cephesi bulunan binalar üzerine asılacak her türlü reklama ilişkin tüm yetkilerin büyükşehir belediyesinde olduğu belirtilerek 2007 yılından itibaren söz konusu vergiye ait hesap ekstresi gönderildiği, daha önce … Belediyesi’ne ödediğiniz vergilerin tekrar Büyükşehir Belediyesine ödenmesi halinde çifte vergilendirme olacağından bahisle işyerinize ait ilan ve reklam vergilerini tahsile yetkili belediye hususunda Vergi Dairesi Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde, “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.” denilmekte ve 13 üncü maddesinde de, “İlan ve Reklam Verginin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir…” hükmüne yer verilmektedir.

Diğer taraftan, 5216 Sayılı Kanunun büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ;”Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar,cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 23 üncü maddesi ile büyükşehir belediyesinin gelirlerini belirlenmiş ve (e) bendinde de; 7’nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri, büyükşehir belediyesinin gelirleri arasında sayılmıştır.

Yukarıda yer alan madde hükmünden, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamlardan, içi ve dışı ayırımı yapılmaksızın bu binalar üzerinde yer alan bütün ilan ve reklamların anlaşılması gerekmektedir.

Bu itibarla, işyerinizin; büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollara cephesi bulunan binalar üzerinde olması halinde, her türlü ilan ve reklama ait vergilerinizin, söz konusu binaların sokaklara cephesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın büyükşehir belediyesine ödenmesi gerekmekte olup ilçe belediyesine yatırılan vergilerin ilgili belediyece iadesi gerekmektedir.

Öte yandan, işyerinizin bulunduğu binanın hangi belediyenin yetki alanına girdiği konusunun yargıya intikal ettirildiği belirtilmekte olup konu ile ilgili olarak yargı organlarınca verilen kararlar çerçevesinde işlem yapılacağı tabiidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir