Konut Yapı Kooperatiflerinin istihkak ödemelerinden alınacak KDV oranı

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.14.10.00-/KDV-600-31

07/07/2011

Konu

:

Konut Yapı Kooperatiflerinin istihkak ödemelerinden alınacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Konut Yapı Kooperatifi ile firmanız arasında imzalanan sözleşme gereği verilecek inşaat taahhüt işlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

KDV Kanununun geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış olan inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV den istisna edilmiştir.

29/7/1998 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri ise 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 12 nci sırası uyarınca % 1 oranında KDV ye tabi tutulmaktadır.

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV uygulamasına ilişkin açıklamalara 49, 66 ve 106 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 5 No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak 49 ve 66 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 5 No.lu KDV Sirkülerinde yapılan açıklamalara göre konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde indirimli KDV oranı uygulanabilmesi için;

– kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,

– işin konut yapı kooperatifine yapılması,

– yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması,

şartları ile birlikte inşaat yapı ruhsatının müstakilen konut yapı kooperatifine ait olması gerekmektedir.

İşin konut yapı kooperatifine yapılmasına ilişkin şartın gerçekleşip gerçekleşmediği, yapı ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olmasına (bir başka deyişle, ruhsatın “yapı sahibi” bölümünde yalnızca konut yapı kooperatifinin adına yer verilmiş olmasına) göre belirlenecektir.

Yapı ruhsatının “yapı sahibi” bölümünde adı yer alan konut yapı kooperatiflerine verilecek inşaat taahhüt işleri, bu bölümde başkaca bir gerçek ya da tüzel kişiye yer verilmemiş olmak ve yukarıda sayılan diğer şartları taşımak kaydıyla indirimli oran uygulamasından yararlanacaktır.

Buna göre, Kooperatif adına 28/10/2010 tarihinde yapı ruhsatı düzenlendiği anlaşılmakta olup, yukarıda belirtilen şartlar çerçevesinde firmanız tarafından söz konusu Kooperatife ifa edilecek inşaat taahhüt işleri %1oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Defterdar

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir