Yıllara sari inşaat işinde hak ediş bedeli üzerinden yapılacak tevkifattan, yükleniciye ödenen avans ödemesinden yapılan kesintinin düşürülüp düşürülmeyeceği hk. Tarih 04/05/2012

Yıllara sari inşaat işinde hak ediş bedeli üzerinden yapılacak tevkifattan, yükleniciye ödenen avans ödemesinden yapılan kesintinin düşürülüp düşürülmeyeceği hk.
Tarih 04/05/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-1528
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-1528

04/05/2012

Konu

:

Yıllara sari inşaat işinde hak ediş bedeli üzerinden yapılacak tevkifattan, yükleniciye ödenen avans ödemesinden yapılan kesintinin düşürülüp düşürülmeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, yıllara sarı inşaat ve onarım işi kapsamında …’nın doğalgaz boru hatları döşenmesi faaliyetlerini yürütmekte olduğunuz belirtilerek toplam iş bedeli üzerinden yapılacak vergi kesintisinden, alınan avans üzerinden yapılan kesintinin düşülüp düşülmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. ” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, tevkifat yapmakla sorumlu olanların avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben istihkak sahiplerine yapılacak ödemelerden kurumlar vergisine mahsuben tevkifat yapmak zorunda oldukları belirtilmiş; aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakkediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup söz konusu kesinti oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

Yıllara sari İnşaat ve onarım işleri dolayısıyla yükleniciye ödenen avans ödemesi ileride yapılacak hakediş ödemelerinden mahsup edilecek olup avans ödemesinin yapıldığı dönemde Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca tevkifata tutulacağı tabiidir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, yıllara sari inşaat ve onarım işleri dolayısıyla avans ödemeleri de dahil olmak üzere nakden veya hesaben gerçekleştirilen hakediş ödemelerinden %3 oranında tevkifat yapılacak olup söz konusu işe ilişkin toplam hak ediş tutarından, tevkifata tabi tutulmuş olması kaydıyla daha önce yapılan avans ödemeleri mahsup edildikten sonra kalan tutar üzerinden tevkifat yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir