Personel çalıştırma işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı-Kemal OZMEN

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.27.15.01-120.01.02.08-19

20/04/2012

Konu

:

Personel çalıştırma işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … ile aranızda yapılan ihale sonucu 2011 tarihinde başlayıp 2012 tarihinde sonuçlanacak … ve isale hatlarının belirtilen sayıda personelle işletilerek … İli şehir içi şebekesine su getirilmesi, işletilme esnasında oluşacak teknik arızaların giderilmesi, işyerinin işletilmesi esnasında hali hazırda bulunan işletme binaları veya isale hatlarında oluşan hasarların(yama nitelikli kilit taşı döşenmesi, yerle karo döşenmesi v.b.) onarılması, yine belirtilen sayıda personel bulundurularak … İli şehir içi şebekesine su verilmesi hijyenik ve kalite kontrolü, şehir içi şebekesinde kaçak su önlemlerinin alınması için gerekli özellikte eleman çalıştırma işini aldığınızı, işin idaresinin ve iş programının idare tarafından yürütülerek, her türlü malzeme ve aracın … Genel Müdürlüğünce karşılanacağını, yapılacak bu işlerin yıllara sari inşaat ve onarma işi olup olmadığı ile gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarım işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;

– Faaliyet konusunun inşaat (dekapaj işleri dahil) ve onarma işi olması,

– İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi,

– İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması

şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Vergi kesintisi” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların, yine aynı fıkrada bentler halinde sayılan ödemeler üzerinden, avanslar da dahil olmak üzere, istihkak sahiplerinin kurumlar vergilerine mahsuben vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları hükme bağlanmış olup, anılan fıkranın (a) bendinde; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiştir. 03.02.2009 tarih ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de anılan kesinti oranı %3 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinin “Tanımlar” başlıklı bölümünde;

– Yapım; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletişim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri,

– Hizmet ise bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetleri, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanması ve benzeri diğer hizmetler

olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, özelge talep formunuz ekinde yer alan, … ve İsale Hatları İşletilmesi Hizmet Alım İşi Teknik Şartnamesinde söz konusu işin; … ait … ve İsale Hattının, … İstasyonları, … ve İsale Hattının ve tüm vana, vantuz ve tahliyelerinin teknik işletme, bakım-onarım ve periyodik kontrol hizmetlerinin yapılması ve sayılan bu hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesi amacı için yeterli sayıda, nitelikli ve deneyimli personellerin çalıştırılması, ikinci iş için yapılan teknik şartnamede ise söz konusu işin; … Genel Müdürlüğüne ait su şebeke hatları, kanalizasyon hatları, fosseptikler, depo, terfi merkezi teknik işletme, bakım-onarım ve periyodik kontrol hizmetlerinin aksatılmadan yerine getirilmesi amacı için yeterli sayıda, nitelikli ve deneyimli personel çalıştırılması işi olduğu anlaşılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, personel çalıştırılması işi, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarma işi olarak kabul edilemeyeceğinden, yüklenmiş olduğunuz işler inşaat işi kapsamında değerlendirilmeyecek ve şirketinize yapılan ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Öte yandan, söz konusu hizmetlerin inşaat ve onarma işleri ile birlikte taahhüt edilerek yürütülmesi halinde, bu hizmetler de inşaat işi kapsamında değerlendirilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir