Toki tarafından Belediyeye teslimi yapılan konutların KDV?ne tabi olup olmadığı hk.

Başlık Toki tarafından Belediyeye teslimi yapılan konutların KDV?ne tabi olup olmadığı hk.
Tarih 09/04/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-63-150
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-63-150

09/04/2012

Konu

:

Toki tarafından Belediyeye teslimi yapılan konutların KDV?ne tabi olup olmadığı.

İlgide kayıtlı yazınızda, Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) tarafından yapılarak Belediyenize teslim edilecek brüt alanı 82 m2 olan konutların tesliminin Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında değerlendirilerek Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

Aynı Kanunun 17/4-p maddesinde, Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri KDV den istisna edilmiştir.

KDV oranları; KDV Kanununun 28 inci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. Bu oranlar 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Kararname ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Kararname eki I sayılı listenin 11 inci sırasında “net alanı 150 m2 ye kadar olan konut teslimleri” % 1 oranında, Kararname eki listelerde yer almayan 150 m2 yi aşan konut teslimleri ise % 18 oranında KDV ye tabidir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; TOKİ tarafından yapılan “arsa ve arazi teslimleri” KDV Kanununun 17/4-p maddesinde istisna kapsamındadır. Ancak, Belediyenize teslimi gerçekleştirilecek taşınmazın niteliği ‘‘konut” olduğundan, bu teslimin ‘‘arsa ve arazi teslimi” olarak istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren TOKİ tarafından Belediyenize yapılacak net alanı 150 m2 ye kadar olan konut teslimleri KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre %1 oranında 150 m2 yi aşan konut teslimleri genel oranda (% 18) KDV ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir