Genel menfaatlere yararlı derneğin Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceği aylık sigorta prim bildirgelerinin ve vergi dairesine vereceği beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı : B.07.4.DEF.0.72.10.00-488- Damga Vergisi Kanunu-40 29/12/2011

Konu : Genel menfaatlere yararlı derneğin Sosyal Güvenlik Kurumuna

vereceği aylık sigorta prim bildirgelerinin ve vergi dairesine

vereceği beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

İlgi : … tarih ve … kayıt sayılı Özelge Talep Formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinin incelenmesinden, kurumunuzda çalışan işçilerle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek aylık sigorta prim bildirgeleri ve vergi dairesine verilecek olan muhtasar beyannamelerin damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 17 nci fıkrasında, “Genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtlar”ın damga vergisinden istisna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde, “Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmî darülaceze kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneği kendilerine terettüp eden vergi, harç ve resim mükellefiyetinin kurumlara ait olduğu hallerde bütün vergilerden, harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 20.05.2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun ile 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1 ila 24 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmış, Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Söz konusu Kanunun “Vergi ve fon muafiyeti” başlıklı 36 ncı maddesiyle de Sosyal Güvenlik Kurumuna damga vergisi muafiyeti getirilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, genel menfaatlere yararlı dernekler arasında sayılan … Kurumunun 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun V/17 fıkrası ile 1606 sayılı Kanun uyarınca muafiyeti bulunduğundan, şubeniz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık sigorta prim bildirgelerinin ve resmi daire olan vergi dairesi müdürlüğüne verilecek muhtasar beyannamelerin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Defterdar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir